Byla I-7919-561/2007
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš posėdžio pirmininko ir pranešėjo Arūno Kaminsko, kolegijos teisėjų Irenos Paulauskienės ir Alvydo Barkausko, sekretoriaujant D.Švilpienei, dalyvaujant pareiškėjui J.V. K., pareiškėjo atstovui A.Šukevičiui, atsakovo atstovui R.Tamošiūnui, trečiojo suinteresuotojo asmens atstovui V.Laurinavičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo J.V. K. skundą atsakovui Molėtų rajono savivaldybės administracijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėjas J.V. K. su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti Molėtų rajono savivaldybės administracijos (toliau-Administracija) atsisakymą atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus neteisėtu ir nepagrįstu, vilkinant atlikti tokius veiksmus, ir prašydamas įpareigoti Administraciją patvirtinti projektavimo sąlygas pirties pastatui, esančiam adresu ( - ), Molėtų rajone, pertvarkyti.

4Savo reikalavimus pareiškėjas J.V. K. pagrindė tuo, kad jam buvo atkurtos nuosavybės teisės į žemės sklypą, esantį ( - ), Molėtų rajone, kuriame iki 1940 m. buvo pareiškėjo tėvų sodyba su priklausiniais. Siekdamas pertvarkyti pirties pastatą, esantį šiame žemės sklype, 2006 metų lapkričio mėnesį J.V. K. su prašymu kreipėsi į Administraciją. Gavusi J.V. K. prašymą, Administracija kreipėsi į Labanoro regioninio parko direkciją (toliau-Direkcija). Direkcija 2006-12-05 parengė raštą „Dėl projektavimo sąlygų“ Nr.Vl(8.2)-540, kuriame nurodė, kad pagal patvirtintą Labanoro regioninio parko ribų ir funkcinio zonavimo planą (toliau-Parko planas) J.V. K. sklypas, esantis ( - ), įeina į Stirnių hidrografinį draustinį. Rašte buvo nurodytos statomų ir rekonstruojamų sodybos priklausinių sąlygos pagal Labanoro regioninio parko apsaugos reglamento (toliau-Reglamentas) punktus 29.1, 29.2, 29.3 ir kt. Atsižvelgdama į Direkcijos 2006-12-05 raštą, Administracija 2006-12-15 parengė projektavimo sąlygų sąvadą Nr.P4-392 (toliau-Sąvadas), kuriame nurodė 50 procentų leidžiamą užstatymą, vietoj J.V. K. prašytų 60 procentų. Sąvade buvo pažymėtas J.V. K. prieštaravimas, tačiau iki šiol į šį prieštaravimą nebuvo pateiktas joks atsakymas, o pats Sąvadas Administracijos direktoriaus nebuvo patvirtintas. Nesulaukęs atsakymo, J.V. K. 2007-05-03 pakartotinai kreipėsi į Administraciją, nurodydamas, kad sutinka su Sąvade nurodytu galimu rekonstrukcijos procentu, tačiau į šį prašymą ilgą laiką nebuvo reaguojama. Toks nepagrįstas atsisakymas ir vilkinimas atlikti Administracijai priskirtus veiksmus, t.y. nereaguojant į prašymą ir nepateikiant jokio raštiško atsakymo, yra neteisėtas, nepagrįstas ir prieštarauja teisingumo principams. J.V. K. nesiekia statyti naujų statinių, tik nori pirtį pritaikyti kaimo turizmo paslaugoms teikti bei įsipareigoja laikytis visų LR saugomų teritorijų įstatymo (toliau-STĮ) ir Reglamento nustatytų sąlygų.

5Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjas J.V. K. ir jo atstovas palaikė skunde išdėstytus argumentus ir prašė skundą tenkinti.

6Atsakovas Administracija atsiliepime į pareiškėjo J.V. K. skundą nurodė, kad su skundu nesutinka ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, paaiškindama, kad gavusi J.V. K. paraišką projektavimo sąlygų sąvadui gauti, kreipėsi į Direkciją dėl sąlygų išdavimo. Direkcija 2006-12-05 raštu Nr.Vl(8.2)-540 išdavė projektavimo sąlygas. Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, J.V. K. 2006-12-15 buvo parengtas Sąvadas, su kuriuo susipažinęs jis įrašė, kad nesutinka su Sąvade įrašytu 50 procentų užstatymo plotu. Susidarius tokiai situacijai, Sąvadas nebuvo teikiamas administracijos direktoriui tvirtinti ir J.V. K. neišduotas. 2007-05-03 Administracija vėl gavo J.V. K. prašymą paruošti ir patvirtinti Direkcijos 2006-12-15 išduotą Sąvadą. Gavusi šį prašymą, Administracija dar kartą kreipėsi į Direkciją dėl pakartotinio sąlygų sąvado išdavimo ar pritarimo. Iš Direkcijos 2007-06-13 buvo gautas atsakymas, kuriame nepritarta pirties rekonstrukcijai į pastatą kaimo turizmo paslaugoms teikti. Direkcija vadovavosi Parko planu ir Reglamento 37.4 punktu, kuriame numatyta, kad neleidžiama statyti naujų bei plėsti esamų rekreacinių pastatų ir kompleksų konservacinio prioriteto rezervatuose ir draustiniuose. Esant tokia situacijai, Administracija atsisakė išduoti projektavimo sąlygų sąvadą ir apie tai 2007-06-18 raštu Nr.P9(19.1)-535 informavo J.V. K..

7Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo Administracijos atstovas paaiškino, kad palaiko atsiliepime į skundą išdėstytus argumentus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

8Tretysis suinteresuotas asmuo Direkcija atsiliepime į pareiškėjo J.V. K. skundą nurodė, kad skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas, paaiškindama, kad pagal patvirtintą Parko planą J.V. K. sklypas, esantis (duomenys neskelbtini), įeina į Stirnių hidrografinį draustinį, todėl pastatų statybai ir rekonstrukcijai taikomi tam tikri apribojimai, numatyti poįstatyminiuose aktuose. Šiuo atveju toks aktas yra Reglamentas, kurio 37.4. punkte nustatyta, kad neleidžiama statyti naujų bei plėsti esamų rekreacinių pastatų ir kompleksų, konservacinio prioriteto zonoje (rezervatuose ir draustiniuose). Todėl pirties rekonstrukcija į pastatą kaimo turizmo paslaugai teikti negalima, o projektavimo sąlygų sąvadas negali būti išduotas.

9Teisminio nagrinėjimo metu trečiojo suinteresuotojo asmens Direkcijos atstovas paaiškino, kad palaiko atsiliepime išdėstytus argumentus ir prašė skundą atmesti.

10Byloje yra kilęs ginčas, ar Administracija teisėtai ir pagrįstai atsisakė atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus, t.y. išduoti J.V. K. projektavimo sąlygų sąvadą pirties rekonstrukcijai į pastatą kaimo turizmo paslaugai teikti J.V. K. nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, esančiame adresu (duomenys neskelbtini), Molėtų rajone, ir ar tinkamai atliko jos kompetencijai priskirtus veiksmus.

11Teismas daro išvadą, kad pareiškėjas J.V. K. 2006-11-14 pateikė Administracijai paraišką (b.l.20) projektavimo sąlygų sąvadui (toliau-Paraiška), kuris reikalingas pirties rekonstrukcijai į pastatą kaimo turizmo paslaugai teikti žemės sklype, esančiame Milių km., Molėtų raj., gauti. Gavusi Paraišką, Administracija 2006-11-17 raštu Nr.P9(19.1)-859 (b.l.21) kreipėsi į Direkciją, prašydama parengti projektavimo sąlygas J.V. K. pirties rekonstrukcijai į statinį kaimo turizmo paslaugai teikti pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame (b.l.6-9) žemės ūkio paskirties žemės sklype. Direkcija 2006-12-05 raštu Nr.V1(8.2)-540 (b.l.22) Administracijai atsakė, kad pagal patvirtintą Parko planą J.V. K. sklypas, esantis Milių km., Molėtų raj., įeina į Stirnių hidrografinį draustinį, nurodė sąlygas Labanoro regioniniame parke esančiose sodybose statomų ir rekonstruojamų sodybos priklausinių statybai pagal Reglamento 29.1, 29.2, 29.3 ir kt. punktus. Vadovaudamasi Direkcijos atsakymu, Administracija 2006-12-15 J.V. K. parengė Sąvadą (b.l.23). Su Sąvadu susipažinęs J.V. K. įvardino, kad nesutinka su nurodytu 50 procentų užstatymo plotu (Paraiškoje buvo prašęs 60 procentų užstatymo ploto). Duomenų, kad dėl J.V. K. pastabos apie užstatymo plotą Administracija ėmėsi kokių nors veiksmų, byloje nėra, t.y. byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad Administracija reagavo į J.V. K. pastabą apie nesutikimą su užstatymo plotu. J.V. K., nesulaukęs Administracijos veiksmų, 2007-05-03 prašymu (b.l.24) vėl kreipėsi į Administraciją, prašydamas paruošti ir patvirtinti Sąvadą, su kuriuo nesutiko dėl užstatymo ploto, nurodydamas, kad su 50 procentų užstatymo plotu sutinka. Administracija 2007-06-01 raštu Nr.P9(19.1)-496 (b.l.25) kreipėsi į Direkciją, prašydama skubos tvarka išnagrinėti ir pateikti pritarimą Direkcijos 2006-12-05 raštu Nr.V1(8.2)-540 išduotoms projektavimo sąlygoms, kartu pažymėdama, jog mano, kad kaimo turizmas šioje teritorijoje (hidrografinis draustinis) negalimas. Direkcija 2007-06-11 raštu Nr.V1(8.2)-265 (b.l.26) Administracijai atsakė, kad pakartotinai išnagrinėjo J.V. K. Paraišką ir, vadovaudamasi Reglamento 37.4. punktu, kuriame reglamentuojama, kad neleidžiama statyti naujų bei plėsti esamų rekreacinių pastatų ir kompleksų konservacinio prioriteto rezervatuose ir draustiniuose, nusprendė nepritarti pirties rekonstrukcijai į pastatą kaimo turizmo paslaugai teikti. Administracija 2007-06-18 raštu Nr.P9(19.1)-535 (b.l.27) pareiškėjui J.V. K. atsakė, kad Sąvado neišduos, nes tai padaryti atsisakė Direkcija.

12LR statybos įstatymo (toliau-SĮ) 2 str. 33 d. numatyta, kad statinio projektavimo sąlygų sąvadas - savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) patvirtintas konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų bendrasis dokumentas. SĮ 20 str. 2 d. nustatyta, kad statinio projektavimo sąlygų sąvadui gauti statytojas (užsakovas) pateikia savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) prašymą ir kitus šiame straipsnyje išvardintus dokumentus. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), gavęs prašymą ir dokumentus, per 3 dienas pateikia paraišką statinio projektavimo sąlygoms parengti (pagal kompetenciją): (...) už saugomos teritorijos apsaugą atsakingai institucijai (kai projektavimo sąlygos nustatomos statinio, statomo saugomoje teritorijoje, projektui rengti) (20 str. 3 d. 4 p.). Projektavimo sąlygos parengiamos per 10 darbo dienų nuo savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) paraiškos gavimo. Per tą patį laiką projektavimo sąlygas, priklausančias savivaldybės kompetencijai, parengia savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) (20 str. 4 d.). Projektavimo sąlygas nagrinėja, derina, jeigu reikia, siūlo pakeisti (siekdamas rasti sprendimą, tenkinantį statytojo (užsakovo), trečiųjų asmenų, visuomenės, savivaldybės ir valstybės interesus) ir joms pritaria savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos tarnautojas). Projektavimo sąlygos įrašomos į statinio projektavimo sąlygų sąvadą. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos tarnautojas), suderinęs su statinio projektavimo sąlygas rengusiais inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkais (naudotojais) ir institucijomis bei subjektais, šį sąvadą patvirtina ir išduoda statytojui (užsakovui) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo prašymo gavimo (įskaitant į šį laiką 5 darbo dienas, skirtas suderinti su statinio projektavimo sąlygas parengusiais inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkais (naudotojais) bei institucijomis) arba per 15 darbo dienų praneša statytojui (užsakovui) motyvus, dėl kurių projektavimo sąlygų sąvadas neišduodamas (20 str. 5 d.).

13Teismas daro išvadą, kad J.V. K. pateikė Administracijai Paraišką projektavimo sąlygų sąvadui gauti (b.l.20). Administracija, gavusi Paraišką, SĮ nustatytu terminu (per 3 dienas) kreipėsi į kompetentingą instituciją Direkciją su prašymu (b.l.21) parengti projektavimo sąlygas pagal J.V. K. Paraišką. Direkcija 2006-12-05 raštu (b.l.22) pateikė atsakymą Administracijai, kuriame nurodė, kad J.V. K. sklypas, esantis Milių km., Molėtų raj., įeina į Stirnių hidrografinį draustinį, taip pat, išvardino sąlygas Labanoro regioniniame parke esančiose sodybose statomų ir rekonstruojamų sodybos priklausinių statybai. Administracija, 2006-12-08 gavusi Direkcijos atsakymą, nepažeisdama įstatymo nustatyto termino, 2006-12-15 parengė J.V. K. Sąvadą (b.l.23), tačiau jo nepatvirtino, nes J.V. K. nesutiko su Sąvade numatytu 50 procentų užstatymo plotu, kadangi Paraiškoje prašė 60 procentų tokio ploto. Teismas atkreipia dėmesį, kad J.V. K. apie tai, kad nesutinka su Administracijos išduotomis sąlygomis (jų dalimi) pažymėjo 2006-12-15 išduotose jam Sąlygose, tačiau į šį pareiškėjo nesutikimą nebuvo reaguojama, t.y. Administracija nesiėmė jokių veiksmų iki tol, kol 2007-05-03 (beveik po pusės metų) gavo J.V. K. prašymą, kuriame jis pareiškė sutinkąs su Sąvadu ir jame numatytu 50 procentų užstatymo plotu bei prašė Sąvadą paruošti ir patvirtinti. Remiantis SĮ 20 str. 5 d., Administracija sąvadą patvirtina ir išduoda statytojui (užsakovui) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo prašymo gavimo arba per 15 darbo dienų praneša statytojui (užsakovui) motyvus, dėl kurių projektavimo sąlygų sąvadas neišduodamas. Teismas nustatė, kad Administracija per 20 darbo dienų J.V. K. Sąlygas parengė, bet jų nepatvirtino ir per 15 darbo dienų nepranešė motyvų, dėl kurių Sąvadas nepatvirtinamas, todėl darytina išvada, kad Administracija įstatymo nustatytu terminu neatliko jos kompetencijai priskirtų veiksmų ir pareiškėjo J.V. K. skundas dalyje, kurioje prašoma pripažinti Administracijos atsisakymą atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus neteisėtu ir nepagrįstu, vilkinant atlikti tokius veiksmus, tenkintinas, pripažįstant, kad Administracija nuo 2006-12-15 iki 2007-05-03 nesiėmė jos kompetencijai priskirtų veiksmų, t.y. neveikė taip, kai pagal įstatymą privalėjo veikti ir tuo pažeidė pareiškėjo J.V. K. teises ir teisėtus interesus.

14Teismas nustatė, kad 2007-05-03 J.V. K. pakartotinai kreipėsi į Administraciją, prašydamas patvirtinti parengtą Sąvadą (b.l.24), o kartu su 2007-05-03 prašymu Administracijai nepateikė jokios naujos informacijos, t.y. nepateikė duomenų, kurių nebuvo pateikęs kartu su Paraiška, pagal kurią Administracija J.V. K. buvo paruošusi Sąvadą.

15Teismas daro išvadą, kad J.V. K. pagal 2006-11-14 Paraišką (b.l.20) Administracija parengė Sąvadą (b.l.23), nes Direkcija neprieštaravo (b.l.22), tačiau Sąvadas nebuvo patvirtintas, kadangi J.V. K. nesutiko su jose numatytu užstatymo plotu (b.l.23), o į 2007-05-03 J.V. K. prašymą (b.l.24), kuriame jis tik prašė patvirtinti parengtas Sąlygas, nurodydamas, kad su jose numatytu užstatymo plotu sutinka, Administracija 2007-06-18 nepagrįstai atsakė Sąlygų neišduosianti (b.l.27), nes vadovavosi Direkcijos atsakymu, paremtu tik spėjimais ir samprotavimais (b.l.26), kad pagal Parko planą J.V. K. sklypas, esantis ( - ) ., įeina į Stirnių hidrografinį draustinį, o pagal Reglamento 37.4 punktą neleidžiama statyti naujų bei plėsti esamų rekreacinių pastatų ir kompleksų konservacinio prioriteto rezervatuose ir draustiniuose, todėl nustačius, kad J.V. K. siekia plėstis, Sąlygos jam negali būti išduodamos.

16Teismas daro išvadą, kad J.V. K. sklype esantis pastatas nėra rekreacinis, todėl projektavimo sąlygų sąvadas turi būti tvirtinamas, esant galimybei plėsti ne rekreacinius pastatus, remiantis Reglamento 38 bei 57 punktais.

17Remiantis išdėstytu, teismas daro išvadą, kad Administracijos 2007-06-18 atsisakymas išduoti Sąlygas, kurios tam pačiam asmeniui, toje pačioje vietoje, pagal identišką Paraišką buvo išduotos, t.y. naujos informacijos kartu su 2007-05-03 prašymu J.V. K. nepateikė, motyvuojant tik niekuo nepagrįsta išvada, kad J.V. K. siekia plėstis, yra neteisėtas bei nepagrįstas, todėl Administracija įpareigotina per 20 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išduoti ir patvirtinti J.V. K. Sąlygas pirties rekonstrukcijai į pastatą kaimo turizmo paslaugai teikti žemės sklype, esančiame Milių km, Mindūnų sen., Molėtų rajone, konstatuojant, kad Administracija tokiais savo veiksmais ir neveikimu vilkina atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus, tuo pažeisdama J.V. K. teises ir teisėtus interesus.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 2 ir 3 p., 127 str., teismas

Nutarė

19pareiškėjo J. V. K. skundą tenkinti.

20Pripažinti Molėtų rajono savivaldybės administracijos atsisakymą atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus, vilkinant atlikti tokius veiksmus, neteisėtu ir nepagrįstu.

21Įpareigoti Molėtų rajono savivaldybės administraciją per 20 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos J. V. K. pagal 2006-11-14 paraišką projektavimo sąlygų sąvadui gauti, reg. Nr.P4-392, patvirtinti ir išduoti projektavimo sąlygų sąvadą pirties pastato pertvarkymui žemės ūkio paskirties žemės sklype, esančiame ( - ) , Molėtų rajone.

22Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. pareiškėjas J.V. K. su skundu kreipėsi į teismą,... 4. Savo reikalavimus pareiškėjas J.V. K. pagrindė tuo, kad... 5. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjas J.V. K. ir jo... 6. Atsakovas Administracija atsiliepime į pareiškėjo J.V.... 7. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo Administracijos atstovas paaiškino, kad... 8. Tretysis suinteresuotas asmuo Direkcija atsiliepime į pareiškėjo J. 9. Teisminio nagrinėjimo metu trečiojo suinteresuotojo asmens Direkcijos... 10. Byloje yra kilęs ginčas, ar Administracija teisėtai ir pagrįstai atsisakė... 11. Teismas daro išvadą, kad pareiškėjas J.V. K.... 12. LR statybos įstatymo (toliau-SĮ) 2 str. 33 d. numatyta, kad statinio... 13. Teismas daro išvadą, kad J.V. K. pateikė... 14. Teismas nustatė, kad 2007-05-03 J.V. K. pakartotinai... 15. Teismas daro išvadą, kad J.V. K. pagal 2006-11-14... 16. Teismas daro išvadą, kad J.V. K. sklype esantis pastatas... 17. Remiantis išdėstytu, teismas daro išvadą, kad Administracijos 2007-06-18... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 19. pareiškėjo J. V. K. skundą... 20. Pripažinti Molėtų rajono savivaldybės administracijos atsisakymą atlikti... 21. Įpareigoti Molėtų rajono savivaldybės administraciją per 20 dienų nuo... 22. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos...