Byla Ik-1457-95/2012
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Ramūno Gadliausko, Irmanto Jarukaičio (pranešėjas), sekretoriaujant Rasai Kubickienei, dalyvaujant atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus atstovui D. V., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Respublikos“ leidiniai apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 14 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Respublikos“ leidiniai skundą atsakovui Žurnalistų etikos inspektoriui (trečiasis suinteresuotas asmuo – Lietuvos lenkų rinkimų akcija) dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Respublikos“ leidiniai (toliau – ir pareiškėjas) skundu (b. l. 1-9) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti 2011 m. spalio 20 d. Žurnalistų etikos inspektoriaus (toliau – ir atsakovas, Inspektorius) sprendimą Nr. SPR-111 „Dėl publikacijose „Yra ir gerų lenkų“ („Respublika“, 2011-04-14, Nr. 86/6335), „Ir tarp lenkų yra mafija“ („Respublika“, 2011-04-15, Nr. 87/6335) paskelbtos informacijos“ (toliau – ir Sprendimas).

5Pareiškėjas paaiškino, jog Sprendimas priimtas atlikus neišsamų Lietuvos lenkų rinkimų akcijos skundo tyrimą, neišklausius visų suinteresuotų pusių ir dėl to padarius neobjektyvias išvadas. Inspektorius neįvertino pareiškėjo pateiktų paaiškinimų, nesikreipė į interviu ėmusį žurnalistą, gautą skundą nagrinėjo remdamasis išimtinai skundo argumentais ir jame nurodytomis aplinkybėmis. Atkreipė dėmesį, kad tyrimo metu atsakovas papildomai kreipėsi į interviu davusį asmenį R. M. ir, išklausęs tik vieną interviu dalyvavusią pusę, padarė šališkas ir neobjektyvias išvadas. Pabrėžė, kad pareiškėjas pateikė redakcijos nuostatas ir paaiškinimus dėl ginčo objekto, bet nepateikė konkretaus žurnalisto paaiškinimų dėl interviu metu ar po jo įvykusių aplinkybių, nes dėl to nebuvo kilęs joks ginčas. Pareiškėjas apie tai, kad tyrimo metu buvo išklausytas R. M., sužinojo tik gavęs skundžiamą Sprendimą. Pareiškėjo nuomone, Inspektorius nusprendė nagrinėti ginčą ne tik Lietuvos lenkų rinkimų akcijos skundo ribose, bet papildomai apklausti ir kitus asmenis, taigi, tokiu būdu privalėjo išklausyti tiek žurnalistą, tiek interviu davusį asmenį. Toks skundo nagrinėjimas kelia abejones dėl Inspektoriaus daromų išvadų objektyvumo bei viso tyrimo eigos profesionalumo. Laikė, kad tyrimo nepakankamumas lėmė neteisingų išvadų padarymą.

6Tvirtino, kad Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas (toliau – ir VIĮ) įpareigoja Žurnalistų etikos inspektorių atlikti išsamų tyrimą ir gautą skundą išnagrinėti tinkamai. Atsakovas nepagrįstai vadovavosi R. M. paaiškinimais, neva jis neleido publikuoti interviu be atskiro detalių suderinimo. Šios aplinkybės nebuvo patvirtintos jokiais kitais įrodymais, tik paties asmens pateiktas paaiškinimais. Inspektorius nesudarė galimybės analogiškai situaciją nupasakoti ir interviu dalyvavusiam žurnalistui. Pareiškėjas teigė, kad Inspektorius nepagrįstai sprendė, jog R. M. nėra viešas asmuo.

7Atsakovas Žurnalistų etikos inspektorius atsiliepimu į pareiškėjo skundą (b. l. 69-76) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

8Atsakovas paaiškino, jog ginčo objektu esančiuose teiginiuose buvo paskelbti tam tikri konstatuojamąjį pobūdį turintys faktai apie atitinkamų reiškinių buvimą. Pastebėjo, kad pareiškėjas, turėdamas imperatyvią ir neginčytiną pareigą patikrinti ginčo objektu esančiuose teiginiuose paskelbtos informacijos tikrumą, elgėsi nesąžiningai ir šios pareigos neatliko ir tokiu būdu pažeidė trečiojo suinteresuoto asmens dalykinę reputaciją bei VIĮ 3 straipsnio 3 dalį bei 41 straipsnio 2 dalies 1 punktą. Atsakovo nuomone, pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad pagal VIĮ 54 straipsnio 1 dalies 3 punktą jam netaikoma redakcinė atsakomybė. Pabrėžė, jog žurnalistas J. G. yra pareiškėjo darbuotojas, jam tiesiogiai atskaitingas ir pavaldus, vykdantis jo pavestus nurodymus ir teikiantis jam informaciją apie publikacijose aprašomas situacijas. Konkrečiu atveju atsakovas, nagrinėdamas trečiojo suinteresuoto asmens skundą, turėjo pareigą sužinoti ir įvertinti pareiškėjo poziciją dėl ginčo situacijos, nes atsakomybė dėl VIĮ pažeidimų buvo pritaikyta pareiškėjui. Tai reiškia, kad pareiškėjas turėjo galimybę ir pagrįstą pagrindą gauti žurnalisto paaiškinimus ar kitą informaciją ir atsakydamas į Inspektoriaus 2011 m. gegužės 18 d., 2011 m. birželio 13 d., 2011 m. birželio 30 d. raštus galėjo visa tai pateikti atsakovui. Atsakovui, sužinojus R. M. pateiktą informaciją apie interviu atlikimo aplinkybes ir įvertinus interviu garso įrašo turinį, nekilo abejonių dėl nurodytų aplinkybių egzistavimo, todėl nebuvo pagrindo kreiptis į žurnalistą J. G. dėl papildomos informacijos pateikimo.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos lenkų rinkimų akcija atsiliepimu į skundą (b. l. 117-120) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

10Paaiškino, jog atsakovas tinkamai įvertino paskelbtos informacijos apie Lietuvos lenkų rinkimų akciją pobūdį ir pagrįstai konstatavo, kad straipsnyje paskelbti teiginiai neatitinka tikrovės ir pažeidžia Lietuvos lenkų rinkimų akcijos dalykinę reputaciją. Pažymėjo, kad ginčo teiginiuose paskelbtos informacijos tikrumą galėjo patvirtinti arba paneigti tik pareiškėjas, kuris paskelbė ginčo publikaciją, nes viešai paskelbti faktai nėra užfiksuoti kokiuose nors dokumentuose, kuriuos atsakovas, pasinaudodamas VIĮ 50 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatyta teise, būtų galėjęs gauti iš kompetentingų institucijų. VIĮ 2 straipsnio 76 dalis nustato, kad už viešai skleidžiamos informacijos teisėtumą atsako viešosios informacijos skleidėjas, t. y. pareiškėjas. Pabrėžė, jog atsakovas, įvertinęs turimus duomenis, padarė teisingą išvadą, kad ginčo publikacijų rengėjas, t. y. pareiškėjas, viešai paskelbė pakeistą R. M. išsakytų teiginių turinį, juos papildė ir patikslino, pakeitė jų eiliškumą, tačiau nevykdė jam įstatyme numatytos pareigos patikrinti skleidžiamos informacijos tikrumo patikimumo.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 14 d. sprendimu (b. l. 140-149) pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Respublikos“ leidiniai skundą atmetė kaip nepagrįstą.

13Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog ginčo atveju atsakovas pagrįstai sprendė, kad ginčo objektu esančiuose teiginiuose buvo paskelbtos žinios ir R. M. nelaikytinas viešu asmeniu. Pažymėjo, jog pareiškėjas nesilaikė VIĮ 3 straipsnio 3 dalies ir 41 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytų pareigų. Kadangi R. M. neviešas asmuo, todėl pareiškėjas privalėjo patikrinti pateiktą informaciją. Nurodė, jog byloje nėra jokių duomenų, kad R. M. būtų atstovavęs lenkų tautines mažumas. Pareiškėjas paskelbė konstatuojamąjį pobūdį turinčius faktus. Teismas pabrėžė, jog skundžiamo Sprendimo turinio analizė leidžia teigti, kad skundžiamas aktas atitinka individualiam teisės aktui keliamus reikalavimus, kurie reglamentuojami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnyje, jis pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais), motyvuotas, pasirašytas įgalioto asmens.

14Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog atsakovas priimdamas Sprendimą nepažeidė įstatymo ar kito teisės akto, neviršijo kompetencijos (neveikė ultra vires), administracijos aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių jis buvo įsteigtas ir gavo atitinkamus įgaliojimus. Pažymėjo, jog Sprendimas yra teisėtas bei pagrįstas, Inspektorius tinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas, procedūrinių pažeidimų nepadarė, todėl naikinti Sprendimą nėra pagrindo.

15III.

16Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Respublikos“ leidiniai apeliaciniu skundu (b. l. 153-160) prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 14 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti 2011 m. spalio 20 d. Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimą Nr. SPR-111 „Dėl publikacijose „Yra ir gerų lenkų“ („Respublika“, 2011-04-14, Nr. 86/6335), „Ir tarp lenkų yra mafija“ („Respublika“, 2011-04-15, Nr. 87/6335) paskelbtos informacijos“.

17Atsakovas Žurnalistų etikos inspektorius atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (b. l. 169-174) prašė apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos lenkų rinkimų akcija atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (b. l. 165-168) prašė pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

192012 m. liepos 11 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjo atsisakymas nuo apeliacinio skundo, kuriuo prašoma priimti atsisakymą nuo apeliacinio skundo ir apeliacinį procesą nutraukti. Pareiškėjas nurodė, jog jam yra žinomos atsisakymo nuo apeliacinio skundo pasekmės.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV.

22Apeliacinis procesas nutrauktinas.

23Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 132 straipsnio 1 dalimi suteikta teisė apeliacinį skundą padavusiam asmeniui apeliacinio skundo atsisakyti iki teismo posėdžio pradžios, jeigu byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, arba iki baigiamųjų kalbų, jeigu byla nagrinėjama žodinio proceso tvarka. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šio straipsnio 1 dalyje numatytu atveju, jeigu teismo sprendimas nebuvo apskųstas kitų asmenų, teismas nutartimi apeliacinį procesą nutraukia.

24Pareiškėjas 2012 m. liepos 11 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė raštą, kuriuo atsisako nuo apeliacinio skundo administracinėje byloje Nr. A858-2238/2012, ir pažymėjo, kad jam yra žinomos atsisakymo nuo apeliacinio skundo procesinės pasekmės, t. y. kad apeliacinio skundo atsisakęs asmuo pakartotinai jį paduoti neturi teisės (ABTĮ 132 str.).

25Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 14 d. sprendimo kiti proceso dalyviai apskundę nebuvo, pareiškėjui yra žinomos atsisakymo nuo apeliacinio skundo pasekmės, atsisakymas nuo skundo yra besąlyginis, apeliacinio proceso nutraukimas kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų nepažeidžia, nusprendžia atsisakymą nuo apeliacinio skundo priimti, o apeliacinį procesą nagrinėjamoje byloje nutraukti.

26Pažymėtina, jog trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos lenkų rinkimų akcija atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (b. l. 165-168) prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau šis prašymas paliekamas nenagrinėtu. ABTĮ 45 straipsnyje yra reglamentuotos bylinėjimosi išlaidų atlyginimo taisyklės. Dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo. Nagrinėjamu atveju trečiasis suinteresuotas asmuo nenurodė konkrečiai kokių bylinėjimosi išlaidų priteisimo jis siekia, nepateikė dėl jų įrodymų, tačiau jis tai gali padaryti per keturiolika dienų nuo šios teismo nutarties paskelbimo, paduodamas prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu apeliacinės instancijos teismui.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 132 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

28pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Respublikos“ leidiniai apeliacinio skundo atsisakymą priimti.

29Apeliacinį procesą administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Respublikos“ leidiniai apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 14 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Respublikos“ leidiniai skundą atsakovui Žurnalistų etikos inspektoriui (trečiasis suinteresuotas asmuo – Lietuvos lenkų rinkimų akcija) dėl sprendimo panaikinimo nutraukti.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Respublikos“ leidiniai (toliau... 5. Pareiškėjas paaiškino, jog Sprendimas priimtas atlikus neišsamų Lietuvos... 6. Tvirtino, kad Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas (toliau... 7. Atsakovas Žurnalistų etikos inspektorius atsiliepimu į pareiškėjo skundą... 8. Atsakovas paaiškino, jog ginčo objektu esančiuose teiginiuose buvo paskelbti... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos lenkų rinkimų akcija atsiliepimu į... 10. Paaiškino, jog atsakovas tinkamai įvertino paskelbtos informacijos apie... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 14 d. sprendimu (b.... 13. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog ginčo atveju atsakovas pagrįstai... 14. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog atsakovas priimdamas Sprendimą... 15. III.... 16. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Respublikos“ leidiniai... 17. Atsakovas Žurnalistų etikos inspektorius atsiliepimu į pareiškėjo... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos lenkų rinkimų akcija atsiliepimu į... 19. 2012 m. liepos 11 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV.... 22. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 23. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 24. Pareiškėjas 2012 m. liepos 11 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam... 25. Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kad Vilniaus apygardos administracinio... 26. Pažymėtina, jog trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos lenkų rinkimų... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 28. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Respublikos“ leidiniai... 29. Apeliacinį procesą administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios... 30. Nutartis neskundžiama....