Byla I-41-561/2010

1

2Vilnius

3Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš posėdžio pirmininko Arūno Kaminsko, kolegijos teisėjų Inos Kirkutienės bei Nijolės Šidagienės, sekretoriaujant E. Kurtinaitytei, dalyvaujant pareiškėjams A. M., T. M., A. M., V. N., pareiškėjų atstovui M. Paškevič, atsakovės Druskininkų savivaldybės administracijos atstovui R. Viščiniui, trečiojo suinteresuotojo asmens Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovams A. Aidukui ir K. Tiesnesytei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjų A. M., D. J., Z. Ž., M. M., T. M., A. M., A. M., M. K., Č. V., V. N., R. Z., S. K., V. P., M. P. ir G. M. skundą atsakovėms Alytaus apskrities viršininko administracijai ir Druskininkų savivaldybės administracijai dėl sprendimų, įsakymų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5pareiškėjai A. M., D. J., Z. Ž., M. M., T. M., A. M., A. M., M. K., atstovaujama T. K., Č. V., V. N., R. Z., S. K., V. P., M. P. ir G. M. (toliau – ir Pareiškėjai) su skundu kreipėsi į teismą prašydami: 1) panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2004-01-30 sprendimą Nr. T1-311; 2) panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2005-12-29 sprendimą Nr. T1-1089; 3) panaikinti Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-03-14 įsakymą Nr. V35-158; 4) panaikinti Alytaus apskrities viršininko 2007-08-31 įsakymą N. V35-158; 5) įpareigoti Druskininkų savivaldybės administraciją suformuoti Pareiškėjams žemės sklypus, patenkančius į žemės plotus teritorijoje „Kalnai“ Druskininkų mieste, ir grąžinti juos natūra.

6Savo reikalavimus Pareiškėjai pagrindė tuo, kad jie yra pretendentai atkurti nuosavybės teises į jų senolių iki nacionalizacijos valdytus 289 ha žemės buvusiame Ratnyčios kaime, Marcinkonių valsčiuje, Gardino apskrityje (šiuo metu – Druskininkų miesto ribos, į kurias patenka 261 ha žemės, į kurią pretenduoja Pareiškėjai). Paaiškino, kad jie ne kartą kreipėsi į atitinkamas institucijas dėl nuosavybės teisių į žemę grąžinimo natūra. Iš Alytaus apskrities viršininko administracijos 2005-03-14 gavo raštą Nr. (1.28.)-4-118, iš kurio turinio suprato, kad pagal Druskininkų bendrąjį planą laisvų žemės sklypų mieste nėra (išskyrus teritoriją, esančią Ratnyčioje, t.y. „Kovų lauke“), nes žemės plotai minimi kaip „Kalnai“ ir „Raistas“ priskirti valstybinės reikšmės miškams ir nuosavybės teisės į juos neatkuriamos.

7Pareiškėjų teigimu, per visą laikotarpį jiems nebuvo teikiama jokia informacija, susijusi su žemės sklypu „Kalnai“. Priešingai, visa su šiuo žemės sklypu susijusi informacija buvo slepiama, ji prieštaringa ir klaidinanti, kaip antai Druskininkų savivaldybės administracijos 2006-03-03 rašte Nr. 13-35(M), adresuotame pareiškėjai A. M., buvo teigiama, kad pareiškėjos minimas plotas yra valstybinės reikšmės miškas, o VĮ Druskininkų miškų urėdijos 2007-12-03 rašte Nr. V6-521-(5.6), adresuotame Druskininkų žemėtvarkos skyriui, paminėta, kad abu rašte minimi plotai yra išbraukti iš valstybinės reikšmės miškų sąrašo, tačiau nenurodyta, kad žemės sklypo „Kalnai“ teritorija yra iš miškų plotų sąrašo išbraukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-07-11 nutarimu Nr. 713. Vėliau vyko susirašinėjimas su Druskininkų miesto savivaldybe ir VĮ Druskininkų miškų urėdija, kurių atsakymai taip pat skyrėsi ir klaidino: 2008-02-29 advokatui Z. K. kreipusis į Druskininkų miesto savivaldybę dėl informacijos apie žemės sklypą „Kalnai“ pateikimo, buvo gautas Druskininkų savivaldybės administracijos 2008-03-18 raštas, kuriame teigiama, kad žemės plotai „Kalnai“ yra priskirti valstybės išperkamai žemei ir natūra negrąžinami, o 2008-06-02 iš VĮ Druskininkų miškų urėdijos gautame rašte teigiama, kad šis žemės plotas į valstybinės reikšmės miškų plotus neįeina, nes jame yra ganykla. Pareiškėjų advokatui pakartotinai kreipusis į Druskininkų savivaldybės administraciją dėl informacijos pateikimo, 2008-08-21 gautas atsakymas Nr. S12-2142-(17.25), kuriame teigiama, kad žemės plote vadinamame „Kalnai“, yra suformuotas 9.9 ha ploto visuomeninės paskirties žemės sklypas, kuris 2007-08-31 Alytaus apskrities viršininko įsakymu Nr. 15-Ž-2041 suteiktas naudotis Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Departamentas). Galiausiai 2008-10-10 advokatas Z. K. dar kartą kreipėsi į Alytaus apskrities viršininko administraciją ir 2009-01-09 gavo atsakymą Nr. 3-54-(8.10.), kuriame buvo suteikta informacija apie žemės ploto „Kalnai“ teisinį statusą ir pateikti visi su šiuo žemės sklypu susiję dokumentai.

8Pareiškėjai, turėdami informaciją, kad teritorija „Kalnai“ yra išbraukta iš valstybinės reikšmės miškų plotų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-07-11 nutarimu Nr. 713 ir, kad žemės plote vadinamame „Kalnai“ yra suformuotas visuomeninės paskirties 9.9 ha ploto žemės sklypas, kurio teritorijoje Druskininkų savivaldybės taryba 2005-12-29 sprendimu Nr. T1-1089 pritarė sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro (toliau – Sporto centras) statybos teritorijų planavimo dokumentų rengimui, ir kuris 2007-08-31 Alytaus apskrities viršininko įsakymu Nr. 15Ž-2041 suteiktas naudotis Departamentui, o taip pat atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos seimo kontrolierės 2005-11-30 pažymoje Nr. 4D-2005/05-383 pateiktą išvadą, kad dėl Druskininkų žemėtvarkos skyriaus ir Druskininkų savivaldybės pareigūnų veiksmų buvo vilkinama žemės sklypų planų buvusio Ratnyčios kaimo teritorijoje rengimo procedūra, kad atitinkamai buvo vilkinamas ir nuosavybės teisių į žemę toje vietoje atkūrimo klausimų sprendimas, nusprendė, kad Druskininkų savivaldybės tarybos 2004-01-30 sprendimas Nr. T1-311, Druskininkų savivaldybės tarybos 2005-12-29 sprendimas Nr. T1-1089, Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-03-14 įsakymas Nr. V35-158, Alytaus apskrities viršininko 2007-08-31 įsakymas Nr. 15-Ž-2041 yra neteisėti, nes žemės sklypas vadinamas „Kalnai“, turi būti suformuotas ir grąžintas natūra Pareiškėjams.

9Teisminio nagrinėjimo metu Pareiškėjai ir jų atstovas patvirtino skunde išdėstytus argumentus ir prašė skundą tenkinti. Pareiškėjų atstovas papildomai akcentavo, jog dar 2002 metais atsakovai privalėjo kreiptis dėl žemės sklypų suformavimo ir grąžinimo Pareiškėjams natūra. Jei nuosavybės teisės Pareiškėjams būtų buvę atkurtos laiku, teritorija „Kalnai“ nebūtų galėjusi tapti Sporto centru. Paaiškino, kad 2005 metais rašte išdėstyto atsakymo, kad teritorija „Kalnai“ yra valstybinės reikšmės miškas, Pareiškėjai neskundė, nes tuo metu ši teritorija iš tikrųjų buvo priskirta valstybinės reikšmės miškų plotui. Kitų oficialių atsakymų, kuriuos Pareiškėjams reikėję būtų skųsti, nebuvo.

10Atsakovė Druskininkų savivaldybės administracija atsiliepime į Pareiškėjų skundą su skunde išdėstytais reikalavimais nesutiko ir prašė bylą nutraukti, pabrėždama, kad Pareiškėjai praleido įstatyme nustatytą terminą skundui paduoti, be to, nesilaikė išankstinės bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarkos.

11Atsakovė nurodė, kad Pareiškėjai 2002 m. kreipėsi į Alytaus apskrities viršininko administracijos Druskininkų žemėtvarkos skyrių dėl nuosavybės teisių į turėtą žemę atkūrimo, prašydami atkurti jiems nuosavybės teises į žemes, kurios yra miesto teritorijos ribose ir vadinamos „Kovų laukas“, „Balainė“, „Raistas“ ir „Kalnai“. Druskininkų savivaldybės administracija, atsakydama į Druskininkų žemėtvarkos skyriaus prašymą, nurodė, kad laisva neužstatyta žemė yra tik teritorijoje „Kovų laukas“. Druskininkų žemėtvarkos skyrius ir Druskininkų savivaldybės administracija eilę kartų raštu informavo Pareiškėjus apie tai, kad žemės sklypas „Kalnai“ priklauso valstybinės reikšmės miškams ir nuosavybės teisės į juos neatkuriamos. Minėtų raštų Pareiškėjai neskundė. Atsakovės teigimu, apie skundžiamus sprendimus Pareiškėjai sužinojo jau 2008-08-21 ir 2009-01-09, todėl būtent nuo susipažinimo su Druskininkų savivaldybės administracijos ir tarybos sprendimais dienos ir turi būti pradedamas skaičiuoti terminas tokiam savivaldybės administracijos ir tarybos sprendimui apskųsti. Nurodė, kad Pareiškėjai savo teises bandė ginti visiškai nenuosekliai, jie nesivadovavo norminiais teisės aktais, nes, nesilaikydami įstatymuose nustatytų apskundimo terminų, kreipėsi tiesiai į Nacionalinę žemės tarnybą, taip pažeisdami įstatymuose įtvirtintą ikiteisminę ginčų nagrinėjimo tvarką, o gavę Nacionalinės žemės tarnybos išvadą, praleidę visus terminus, padavė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Atsakovė taip pat pažymėjo, kad kilus ginčui dėl nuosavybės teisių atkūrimo iki apskrities viršininko sprendimo priėmimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo, skundas pirmiausia turi būti paduodamas apskrities viršininkui; kai skundą išnagrinėja apskrities viršininkas, tuomet skundą galima teikti nagrinėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai (Nacionalinei žemės tarnybai), o gavus jos išvadą, teikti skundą teismui. Atkreipė dėmesį, kad Pareiškėjai, nesilaikydami įstatymuose įtvirtintos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos, nesant apskrities viršininko sprendimo, 2009-02-10 padavė skundą tiesiogiai Nacionalinei žemės tarnybai, o gavusi šios institucijos sprendimą, padavė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Toks ikiteisminio ginčų nagrinėjimo tvarkos nesilaikymas yra pagrindas bylą nutraukti.

12Druskininkų savivaldybės administracija pabrėžė, kad Pareiškėjai neginčija fakto, jog prašymo atkurti nuosavybę metu žemės teritorija „Kalnai“ buvo priskirta valstybinės reikšmės miškams ir negalėjo būti grąžinama, tačiau skunde tikslingai klaidina teismą, kad Druskininkų savivaldybės administracija atlikinėjo veiksmus, susijusius su teritorijos „Kalnai“ grąžinimu Pareiškėjams, ir, kad šiuos veiksmus neva nagrinėjo Seimo kontrolieriai. Pareiškėjai klaidina teismą teigdami, kad Seimo kontrolieriai nurodė Druskininkų savivaldybės administracijai rengti ir patvirtinti teritorijos „Kalnai“ grąžintinos žemės sklypų planus bei jų nevilkinti. Paaiškino, kad Seimo kontrolieriai nagrinėjo ir pasisakė tik dėl teritorijos „Kovų laukas“, kurios grąžinimo klausimas nesusijęs su šio skundo nagrinėjimu. Atsakovės teigimu, teisinis reglamentavimas lemia, kad žemė negali būti grąžinama Pareiškėjams ir privalo būti valstybės išperkama.

13Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės Druskininkų savivaldybės administracijos atstovas palaikė atsiliepime į skundą išdėstytus argumentus ir prašė Pareiškėjų skundo reikalavimų netenkinti, akcentuodamas, kad Druskininkų savivaldybės administraciją joks teisės aktas neįpareigoja kreiptis dėl žemės paskirties keitimo, tačiau Pareiškėjai galėjo kreiptis, bet nesikreipė. Taip pat pabrėžė, kad savivaldybės atsisakymas grąžinti žemę yra individualus teisės aktas, kurį ir turėjo skųsti Pareiškėjai.

14Atsakovė Alytaus apskrities viršininko administracija (toliau – Alytaus AVA) atsiliepime į Pareiškėjų skundą su skunde išdėstytais reikalavimais nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, paaiškindama, kad 2007-08-31 Alytaus apskrities viršininkas patvirtino Pareiškėjų ginčijamą įsakymą Nr. 15-Ž-2041, kuriuo suteikė Departamentui 99 metams naudoti 9.9 ha ploto žemės sklypą ( - ), Druskininkuose. Pabrėžė, jog atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėjų prašomas grąžinti natūra žemės sklypas Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu bei administracijos direktoriaus įsakymu pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau – Atkūrimo įstatymas) 12 straipsnio 1 dalies 3 punktą yra priskirtas valstybės išperkamai žemei, jis negali būti grąžintas piliečiams natūra, o valstybės institucijos, spręsdamos nuosavybės teisių atkūrimo klausimus, privalo vadovautis Atkūrimo įstatymu, Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarka (toliau – Tvarka), patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-09-29 nutarimu Nr. 1057, bei kitais teisės aktais.

15Tretysis suinteresuotas asmuo Departamentas atsiliepime į Pareiškėjų skundą su skunde išdėstytais reikalavimais nesutiko ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą, paaiškindamas, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2003-04-29 nutarimu Nr. 549 įpareigojo Departamentą kartu su Druskininkų miesto savivaldybe įsteigti Sporto centrą Druskininkuose. 2008 metais parengtas Sporto centro Druskininkuose techninis projektas ir pradėti statybos darbai.

16Departamentas nesutiko su Pareiškėjų skundo teiginiu, kad sportininkų reabilitacijos centras nėra viso Druskininkų miesto bendro naudojimo ir rekreacinė zona, todėl negali būti priskirta visuomenės reikmėms naudojamų teritorijų kategorijai, pabrėždamas, kad pradėtas statyti objektas yra svarbus ne tik Druskininkų savivaldybės mastu, bet ir visai Lietuvai, kadangi analogų tokiam centrui Lietuvoje nėra, kas reiškia, kad šio centro dėka padidės šalies konkurencinis pranašumas tarptautinėse sporto varžybose, bus kuriamas teigiamas šalies įvaizdis, padidės užsienio šalių sportininkų, juos lydinčių asmenų ir turistų srautai į Lietuvą. Be to, projektas lems didesnį domėjimąsi sportu ir bus sudarytos galimybės visuomenei aktyviai užsiimti sportine veikla, gerės žmonių sveikatos būklė.

17Departamentas taip pat nurodė, kad Pareiškėjai praleido terminą skundui paduoti, nes vykdė nuolatinį susirašinėjimą su institucijomis ir apie priimtus ginčijamus sprendimus turėjo žinoti.

18Teisminio nagrinėjimo metu trečiojo suinteresuotojo asmens Departamento atstovai su Pareiškėjų skundu nesutiko, palaikė atsakovės Druskininkų savivaldybės administracijos atsiliepime į Pareiškėjų skundą išdėstytą poziciją ir prašė skundą atmesti.

19Tretieji suinteresuotieji asmenys M. K., J. S. ir J. D. atsiliepime į Pareiškėjų skundą su skunde išdėstytais reikalavimais sutiko ir prašė skundą tenkinti.

20Byloje kilęs ginčas, ar teisėti ir pagrįsti yra: Druskininkų savivaldybės tarybos 2004-01-30 sprendimas Nr. T1-311, kuriuo nuspręsta patvirtinti Druskininkų miesto bendro naudojimo ir rekreacines teritorijas, Druskininkų savivaldybės tarybos 2005-12-29 sprendimas Nr. T1-1089, kuriuo nuspręsta pritarti Sporto centro Druskininkuose statybos teritorijų planavimo rengimui, Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-03-14 įsakymas Nr. V35-158, kuriuo patvirtintas 9,9 ha žemės sklypo sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro statybai Druskininkuose suformavimo detalusis planas bei Alytaus apskrities viršininko 2007-08-31 įsakymas Nr. 15-Ž-2041, kuriuo nustatyta 9,9 ha ploto žemės sklypo, esančio ( - ), Druskininkuose, naudojimo paskirtis, būdas, pobūdis ir kt. ir minėtas žemės sklypas suteiktas Departamentui naudoti 99 metams ir, ar teisėtai nebuvo atkurtos nuosavybės teisės Pareiškėjams, negrąžinant jiems Druskininkų miesto teritorijos ribose esančios žemės, vadinamos „Kalnai“, natūra.

21Byloje ištirti įrodymai patvirtina, kad Pareiškėjai yra pretendentai atkurti nuosavybės teises į jų senelių iki nacionalizacijos valdytą 289 ha žemės buvusiame Ratnyčios kaime, Marcinkonių valsčiuje, Gardino apskrityje (dabar Druskininkų miesto ribos), kurios bendras plotas Druskininkų mieste yra 261 ha. Į šį plotą be kitų patenka ir žemės plotas vadinamas „Kalnai“. Prašymus atkurti nuosavybės teises į Druskininkų miesto administracinėse ribose valdytą žemės sklypą Pareiškėjai ar jų tėvai pateikė 1991-1992 metais (t. 2, b. l. 17, 24, 28, 30, 33, 34, 36, 37, 40, 45, 52). Ginčo dėl Pareiškėjų reikalavimo teisės ir dėl to, kad prašymai atkurti nuosavybės teises kartu su kitais būtinais dokumentais buvo pateikti laiku, byloje nėra. Šalių pozicijos skiriasi dėl to, ar teisėtai ir pagrįstai žemės plotas „Kalnai“ priskirtas valstybės išperkamai žemei, suteikiant teisę juo naudotis Departamentui, o ne grąžintas Pareiškėjams natūra.

22Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad Druskininkų savivaldybės taryba 2004-01-30 sprendimu Nr. T1-311 (t. 1, b. l. 102-103) patvirtino Druskininkų miesto bendro naudojimo ir rekreacines teritorijas, į kurias įtraukė ir Ratnyčios parką, kurio teritorijoje yra Pareiškėjų pageidaujama grąžinti žemė. Vadovaudamasi įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų nuostatomis bei atsižvelgdama į parengtą Sporto centro Druskininkuose galimybių studiją, į Departamento prašymą ir Alytaus AVA 2005-12-19 pritarimą, Druskininkų savivaldybės taryba 2005-12-29 sprendimu Nr. T1-1089 (t. 1, b. l. 104) pritarė Sporto centro Druskininkuose statybos teritorijų planavimo dokumentų rengimui Druskininkų miesto, Druskininkų miškų urėdijos, Druskininkų girininkijos 196 kvartalo teritorijoje (apie 5,2 ha ploto). Pažymėtina, kad Druskininkų girininkijos 196 kvartalo teritorijai priskirtinas žemės plotas vadinamas „Kalnai“, į kurį Pareiškėjai reikalauja atkurti jiems nuosavybės teises (t. 1, b. l. 59). Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis įstatymu ir atsižvelgdamas į Druskininkų savivaldybės 2007-03-08 raštą, kuriuo suteikta informacija apie patikslintus Druskininkų savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotus, 2007-03-14 įsakymu Nr. V35-158 (t. 1, b. l. 105) patvirtino 9,9 ha žemės sklypo Druskininkų miškų urėdijos, Druskininkų girininkijos teritorijoje, Druskininkuose, detalųjį planą Sporto centro statybai. Alytaus apskrities viršininkas 2007-08-31 įsakymu Nr. 15-Ž-2041 minėtą žemės sklypą 99 metams suteikė naudotis Departamentui (t. 1, b. l. 67-68).

23Teismas daro išvadą, kad aukščiau nurodytų sprendimų ir įsakymų neteisėtumą Pareiškėjai grindžia iš esmės vien tuo, kad ginčo žemės sklypas „Kalnai“ negalėjo būti priskirtas valstybės išperkamai žemei ir suteiktas naudoti Departamentui, nes turėjo būti grąžintas jiems natūra. Jokių kitų esminių ginčijamų sprendimų ir įsakymų neteisėtumo ir nepagrįstumo pagrindų Pareiškėjai nenurodė. Todėl, siekiant tinkamai išnagrinėti šį ginčą, visų pirma, būtina nustatyti, dėl kokių priežasčių Pareiškėjams iki šiol nebuvo atkurtos nuosavybės teisės, grąžinant jiems žemės sklypą „Kalnai“ natūra. Išsamiai ir visapusiškai įvertinti ginčijamų sprendimų ir įsakymų teisėtumą bei pagrįstumą šiuo atveju įmanoma, tik nustačius atsisakymo grąžinti Pareiškėjams žemės sklypą „Kalnai“ natūra priežastis ir pagrindus.

24Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad iki priimant ginčijamus sprendimus, kuriais žemės teritorija „Kalnai“ priskirta valstybės išperkamai žemei ir suteikta naudotis Departamentui, tiek tarp vieno ir kito sprendimo ar įsakymo priėmimo ir po jų priėmimo tarp Pareiškėjų, jų atstovo, atsakovių ir kitų institucijų vyko visa eilė susirašinėjimų.

25Alytaus AVA 2005-03-14 raštu Nr. (1.28)-4-118 (t. 1 , b. l. 42-44) pareiškėjai Č. V. išsamiai paaiškino, kad Druskininkų savivaldybė Druskininkų žemėtvarkos skyrių informavo, jog pagal Druskininkų bendrąjį planą laisvų (neužstatytų) žemės sklypų mieste nėra, išskyrus teritoriją, esančią Ratnyčioje, t.y. „Kovų laukas“. Rašte nurodyta, kad pagal Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos informaciją žemės plotai „Kalnai“ ir „Raistas“ yra valstybinių miškų ūkio paskirties žemė, kad nuosavybės teisės į juos neatkuriamos ir išaiškinta, kad savininkams už šiuos plotus atlyginama pagal Atkūrimo įstatymą. Rašte taip pat pateikta informacija, kad 2005-03-10 Alytaus AVA kreipėsi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją dėl valstybinių miškų keitimo, o gavęs atsakymą papildomai informuos Druskininkų žemėtvarkos skyrius. Pareiškėja Z. Ž. ir kiti su skundu dėl vilkinimo atkuriant jai ir kitiems nuosavybės teises kreipėsi į Lietuvos Respublikos seimo kontrolierę. Skunde reiškė pretenzijas, kad Druskininkų žemėtvarkos skyriaus pareigūnai žemės plotus „Kalnai“ ir „Raistas“ nepagrįstai vadina parkais, nes iš tiesų jokių parkų ten nėra. Lietuvos Respublikos seimo kontrolierė, atlikusi tyrimą, 2005-11-30 pažymoje Nr.4D-2005/05-383 (t. 1, b. l. 32-41) pateikė išvadą, kad dėl Druskininkų žemėtvarkos skyriaus ir Druskininkų savivaldybės pareigūnų veiksmų buvo vilkinamas natūra grąžintinų žemės sklypų planų rengimas, atitinkamai ir kai kurių iš Pareiškėjų nuosavybės teisių į likusią dalį B. V. Druskininkuose turėtos žemės atkūrimo klausimų sprendimas, pažeidžiant tuo metu galiojusias Tvarkos 106 punkto nuostatas, pretendentų teisę į viešąjį administravimą bei Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 1 straipsnio nuostatas. Druskininkų savivaldybės administracija 2006-03-03 raštu Nr. 13-35(M) (t. 1, b. l. 54) pareiškėją A. M. informavo, kad Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-10-21 įsakymu Nr. V35-765 buvo perduoti Alytaus AVA Drusininkų žemėtvarkos skyriui visi patvirtinti laisvi žemės plotai M. K. Čiurlionio gatvėje ir nurodė, kad buvusiame iki nacionalizacijos Ratnyčios kaime (pagal dabartines ribas patenkančiame į Druskininkų miesto ribas) laisvų žemės plotų nėra, o pareiškėjos minimas žemės plotas yra valstybinės reikšmės miškas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-07-14 nutarimu Nr. 765.

26Įvertinęs byloje surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad Pareiškėjams atsakovės buvo išaiškinusios atsisakymo atkurti jiems nuosavybės teises natūra žemės plote „Kalnai“ priežastis. Pareiškėjai neneigia, kad aukščiau nurodytus raštus yra gavę ir, kad žinojo, jog žemės plotas „Kalnai“ priskirtas valstybinės reikšmės miškų teritorijai, bei, kad dėl šios priežasties žemės plotas „Kalnai“ natūra jiems grąžintas nebus. Tačiau byloje nėra duomenų, kad Pareiškėjai su tokiais atsakymais nesutiko ir juos ginčijo. Taip pat nenustatyta, kad Pareiškėjai būtų skundę Druskininkų savivaldybės pareigūnų veiksmus, kuriais vilkinamas nuosavybės teisių į žemės plotą „Kalnai“ atkūrimas natūra. Atsižvelgiant į tai, teismas daro išvadą, kad pateikti atsakymai Pareiškėjus tenkino, t.y. jie sutiko su tuo, kad žemės plotas „Kalnai“ yra priskirtas valstybinės reikšmės miško teritorijai ir neprieštaravo, kad jiems nebus grąžintas natūra.

27Pabrėžtina, jog atsisakymas atlikti veiksmus yra vienas iš viešojo administravimo subjektui leistinų veiksmų, kuris įformintas skundžiamais raštais, ir kurie šiuo atveju laikytini individualiais administraciniais aktais, sukeliančiais pareiškėjams neigiamas teisines pasekmės, todėl pripažintini tinkamais skundo objektais (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 14, 15 d., 15 str. 1 d. 2 p.). Nagrinėjamu atveju, minėti Alytaus AVA ir Druskininkų savivaldybės administracijos atsakymai vertintini kaip atsisakymas formuoti ir grąžinti natūra žemės plotą „Kalnai“ išraiška. Todėl Pareiškėjai, nesutikdami su atsakovių atsakymais, galėjo juos skųsti ir bandyti apginti savo teises, tačiau to nedarė.

28Administracinėje byloje surinkta faktinių duomenų visuma patvirtina, kad gavę neigiamus atsakymus, Pareiškėjai nesiėmė jokių konkrečių veiksmų. Tik 2008-02-29 Pareiškėjų atstovas advokatas Z. K. kreipėsi į Druskininkų miesto savivaldybę su prašymu (t. 1, b. l. 56-57) informuoti, dėl kokių priežasčių nesprendžiami žemės plotų „Kalnai“ ir „Raistas“ grąžinimo ar atlyginimo už valstybės išperkamą išlikusį nekilnojamąjį turtą klausimai. Taip pat prašė informuoti, ar žemės plotai, esantys teritorijoje „Kalnai“ ir „Raistas“, tebėra priskirti valstybinės reikšmės miškams ir kokiu būdu suinteresuotiems asmenims bus atkurtos nuosavybės teisės. Reikalavo imtis priemonių, kad nuosavybės teisių atkūrimo klausimai būtų išspręsti artimiausiu laiku. Į Pareiškėjų prašymą Druskininkų savivaldybės administracija atsakė 2008-03-18 raštu Nr. S12-717-(24.12) (t. 1, b. l. 58), kuriame nurodė, jog vadovaujantis Atkūrimo įstatymu, prašyme minėti plotai yra priskirti valstybės išperkamai žemei ir natūra negrąžinami. Dėl atlyginimo už valstybės išperkamą žemę pasiūlė kreiptis į Alytaus AVA.

29Byloje nėra duomenų, kad Pareiškėjai Druskininkų savivaldybės administracijos atsakymą skundė ar, kad ėmėsi kokių nors kitų veiksmų, siekdami apginti savo teises. Tik 2008-07-23 Pareiškėjų atstovas vėl pakartotinai kreipėsi į Druskininkų savivaldybės administraciją su prašymu suteikti informaciją apie žemės plotą „Kalnai“. Druskininkų savivaldybės administracija Pareiškėjų atstovui atsakė 2008-08-21 raštu Nr. S12-2142-(17.25) (t. 1, b. l. 61), kuriame nurodė, kad teritorijoje „Kalnai“ yra suformuotas visuomeninės paskries 9,9 ha žemės sklypas, kuris 2007-08-31 Alytaus apskrities viršininko įsakymu Nr. 15-Ž-2041 suteiktas naudotis Departamentui.

30Teismas, objektyviai ir visapusiškai įvertinęs išdėstytas aplinkybes ir atsižvelgdamas į tai, kad su skundu, kuriame prašė išreikšti poziciją dėl atsakovių teisės aktų (prašyme įvardijami visi nuo 2005 metų gauti atsakymai iš atsakovių) teisėtumo ir pagrįstumo, į Nacionalinę žemės tarnybą prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Pareiškėjų atstovas kreipėsi tik 2009-02-10 (t. 1, b. l. 74-77), daro išvadą, kad Pareiškėjai nebuvo pakankamai rūpestingi ir aktyvūs, siekdami apginti savo teises. Byloje ištirti įrodymai patvirtina, kad dar 2005 metais Pareiškėjai žinojo, jog nuosavybės teisės į žemę, esančią teritorijoje „Kalnai“, natūra jiems atkuriamos nebus, nes žemė yra priskirta valstybinės reikšmės miškui, tačiau savivaldybės atsakymų neginčijo, todėl darytina išvada, kad su jais sutiko.

31Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, jog priimant sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo turi būti vadovaujamasi jo priėmimo metu galiojančiais įstatymais ir juos įgyvendinančių poįstatyminių teisės aktų nuostatomis (pvz., sprendimas byloje Nr.A146–976/2009; nutartis byloje Nr.P6–184/2007; nutartis byloje Nr.A3–438/2004).

32Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnyje nustatyta, kad valstybinės reikšmės miškai išimtine nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje buvo nustatyta, kad miestų miškai laikomi valstybinės reikšmės miškais ir išimtinės nuosavybės teise jie priklauso Lietuvos Respublikai. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 6 straipsnis įtvirtino draudimą įsigyti privačion nuosavybėn žemės, priklausančios Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise. Atkūrimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalis nustatė, kad miškas grąžinamas natūra turėtoje vietoje, išskyrus mišką pagal šio įstatymo 13 straipsnį priskirtą valstybės išperkamam. Minėto įstatymo 13 straipsnio 1 ir 3 punktuose buvo nustatyta, kad miškai iš šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytų piliečių išperkami valstybės ir už juos valstybė atlygina pagal šio įstatymo 16 straipsnį, jeigu jie priskirti valstybinės reikšmės miškams, taip pat, jeigu jie priskirti miestų miškams.

33Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-03 nutarime Nr. 1370 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo nurodytos Druskininkų savivaldybės teritorijos valstybinės reikšmės miškų plotų schemos bei miškų sąrašai. Alytaus AVA 2005-03-14 raštu Nr. (1.28.)-4-118 (t. 1, b. l. 42-44) pareiškėją Č. V. buvo informavusi, kad žemės plotas, esantis teritorijoje „Kalnai“, priklauso valstybinės reikšmės miškų plotams. Kaip minėta, žemės sklypo, esančio teritorijoje „Kalnai“, priskyrimo valstybinės reikšmės miško žemei Pareiškėjai neginčijo, t.y. sutiko, kad pagal tuo metu galiojusias įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų nuostatas žemės plotas, esantis teritorijoje „Kalnai“, natūra jiems negali būti grąžinamas.

34Išanalizavęs teisinį reguliavimą ir įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes, teismas daro išvadą, kad Druskininkų savivaldybė Pareiškėjams nuosavybės teisių į žemės plotą, esantį teritorijoje „Kalnai“, tuo metu, kai žemės plotas buvo priskirtas valstybinės reikšmės miškams natūra, negrąžino pagrįstai ir teisėtai.

35Vėliau, t.y. Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2007-07-11 nutarimu Nr. 713 patikslinus Druskininkų savivaldybės teritorijoje esančių valstybinės reikšmės miškų plotų schemas, žemės plotas, esantis teritorijoje „Kalnai“, buvo išbrauktas iš valstybinės reikšmės miškų plotų sąrašo. Nesant ginčo dėl žemės ploto „Kalnai“ (Pareiškėjams atsisakymo atkurti jiems nuosavybės teises į šią žemę natūra neginčijus), žemės sklypas buvo priskirtas valstybės išperkamai žemei ir suteiktas naudotis Departamentui sporto centrui statyti.

36Pagal Atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktą nuosavybės teisės į žemę, iki 1995-06-01 buvusią miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, atkuriamos grąžinant natūra laisvą (neužstatytą) žemę turėtoje vietoje, išskyrus žemę, pagal šio įstatymo 12 straipsnį priskirtą valstybės išperkamai žemei. Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyta, jog žemė valstybės išperkama, jeigu ji iki 1995-06-01 buvo miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose ir pagal įstatymus nustatyta tvarka patvirtintuose detaliuosiuose planuose yra užimta: pastatams, statiniams ar įrenginiams (statomiems arba pastatytiems) eksploatuoti reikalingų žemės sklypų; kitų naudojamų ar naujų infrastruktūros objektų – įvairių veiklos sričių, aptarnaujančių ūkį ir gyventojus, užtikrinančių krašto, gyventojų saugumą, gamtos ir kultūros vertybių apsaugą, komplekso (energetika, transportas, ryšiai, statyba, švietimas, sveikatos apsauga, rekreacija bei turizmas, gamtos ir kultūros vertybių apsauga bei atliekų sutvarkymas, krašto, civilinė ir priešgaisrinė sauga) teritorijų; žemės sklypų, numatomų naudoti <...> svarbioms valstybinės reikšmės statyboms, bendroms gyventojų reikmėms, visuomeninei statybai bei rekreacijai <...>.

37Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad Pareiškėjų ginčijamas Druskininkų savivaldybės tarybos 2004-01-30 sprendimas Nr. T1-31, kuriuo patvirtintos Druskininkų miesto bendro naudojimo ir rekreacinės teritorijos, į jas įtraukiant ir Ratnyčios parką, kurio teritorijoje yra Pareiškėjų pageidaujama grąžinti žemė, Druskininkų savivaldybės tarybos 2005-12-29 sprendimas Nr. T1-1089, kuriuo pritarta Sporto centro Druskininkuose statybos teritorijų planavimo dokumentų rengimui Druskininkų miesto, Druskininkų miškų urėdijos, Druskininkų girininkijos 196 kvartalo teritorijoje, Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-03-14 įsakymas Nr. V35-158, kuriuo patvirtintas 9,9 ha žemės sklypo Druskininkų miškų urėdijos, Druskininkų girininkijos teritorijoje, Druskininkuose, detalusis planą Sporto centro statybai ir Alytaus apskrities viršininko 2007-08-31 įsakymas Nr. 15-Ž-2041, kuriuo minėtas žemės sklypas 99 metams suteiktas naudotis Departamentui, yra teisėti ir pagrįsti, nes naikinti juos tik dėl to, kad žemės plotai, esantys teritorijoje „Kalnai“, turėjo būti natūra grąžinami Pareiškėjams, nėra teisinio pagrindo. Teismas daro išvadą, kad Pareiškėjams atsisakymo atkurti nuosavybės teises į žemę natūra atsisakymą motyvuojant tuo, kad žemė priskirta valstybinės reikšmės miškų plotams, neginčijus, atsakovės, priimdamos ginčijamus sprendimus ir įsakymus, veikė teisėtai ir pagrįstai, jokių įstatymų ar poįstatyminių teisės aktų nepažeidė, todėl Pareiškėjų skundas yra nepagrįstas ir atmestinas.

38Vadovaudamasis ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1 punktu, 127-129 str., teismas

Nutarė

39pareiškėjų A. M., D. J., Z. Ž., M. M., T. M., A. M., A. M., M. K., Č. V., V. N., R. Z., S. K., V. P., M. P. ir G. M. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

40Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. ... 2. Vilnius... 3. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. pareiškėjai A. M., D. J., 6. Savo reikalavimus Pareiškėjai pagrindė tuo, kad jie yra pretendentai atkurti... 7. Pareiškėjų teigimu, per visą laikotarpį jiems nebuvo teikiama jokia... 8. Pareiškėjai, turėdami informaciją, kad teritorija „Kalnai“ yra... 9. Teisminio nagrinėjimo metu Pareiškėjai ir jų atstovas patvirtino skunde... 10. Atsakovė Druskininkų savivaldybės administracija atsiliepime į... 11. Atsakovė nurodė, kad Pareiškėjai 2002 m. kreipėsi į Alytaus apskrities... 12. Druskininkų savivaldybės administracija pabrėžė, kad Pareiškėjai... 13. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės Druskininkų savivaldybės... 14. Atsakovė Alytaus apskrities viršininko administracija (toliau – Alytaus... 15. Tretysis suinteresuotas asmuo Departamentas atsiliepime į Pareiškėjų... 16. Departamentas nesutiko su Pareiškėjų skundo teiginiu, kad sportininkų... 17. Departamentas taip pat nurodė, kad Pareiškėjai praleido terminą skundui... 18. Teisminio nagrinėjimo metu trečiojo suinteresuotojo asmens Departamento... 19. Tretieji suinteresuotieji asmenys M. K., 20. Byloje kilęs ginčas, ar teisėti ir pagrįsti yra: Druskininkų savivaldybės... 21. Byloje ištirti įrodymai patvirtina, kad Pareiškėjai yra pretendentai... 22. Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad Druskininkų savivaldybės taryba... 23. Teismas daro išvadą, kad aukščiau nurodytų sprendimų ir įsakymų... 24. Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad iki priimant ginčijamus sprendimus,... 25. Alytaus AVA 2005-03-14 raštu Nr. (1.28)-4-118 (t. 1 , b. l. 42-44)... 26. Įvertinęs byloje surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad... 27. Pabrėžtina, jog atsisakymas atlikti veiksmus yra vienas... 28. Administracinėje byloje surinkta faktinių duomenų visuma patvirtina, kad... 29. Byloje nėra duomenų, kad Pareiškėjai Druskininkų savivaldybės... 30. Teismas, objektyviai ir visapusiškai įvertinęs išdėstytas aplinkybes ir... 31. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, jog... 32. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnyje nustatyta, kad valstybinės... 33. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-03 nutarime Nr. 1370 „Dėl Lietuvos... 34. Išanalizavęs teisinį reguliavimą ir įvertinęs byloje nustatytas faktines... 35. Vėliau, t.y. Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2007-07-11 nutarimu Nr. 713... 36. Pagal Atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktą nuosavybės teisės... 37. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad Pareiškėjų... 38. Vadovaudamasis ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1 punktu, 127-129 str., teismas... 39. pareiškėjų A. M., D. J., 40. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...