Byla A-858-1484-12

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko, Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens UAB „VSA Vilnius“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo administracinėje byloje Nr. A858-1484/2012 pagal pareiškėjų Trakų rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Trakų rajono komunalinių įmonių kombinatas“ (dabartinis pavadinimas – UAB „Komunalinių įmonių kombinatas“) skundus atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai (tretieji suinteresuoti asmenys – UAB „VSA Vilnius“, Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje) dėl nutarimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai Trakų rajono savivaldybės (toliau – ir savivaldybė) administracija ir UAB „Trakų rajono komunalinių įmonių kombinatas“ (toliau – ir bendrovė, operatorius) padavė teismui skundus (t. I, b. l. 1-8, 51-58), prašydami panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – ir atsakovas, Taryba) 2011 m. vasario 10 d. nutarimą Nr. 2S-4 (toliau – ir Nutarimas).

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 27 d. sprendimu (t. I, b. l. 186-207) nusprendė panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2011 m. vasario 10 d. nutarimą Nr. 2S-4 „Dėl Trakų rajono savivaldybės sprendimų, pavedant viešosios atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimą ir plėtojimą vykdyti UAB „Trakų rajono komunalinių įmonių kombinatas“, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams“.

6Atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba apeliaciniu skundu (t. II, b. l. 1-9) prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2011 m. vasario 4 d. nutarimą Nr. 2S-4 palikti galioti nepakeistą.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „VSA Vilnius“ atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą (t. II, b. l. 22-23) prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2011 m. vasario 4 d. nutarimą palikti galioti nepakeistą.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. gegužės 30 d. sprendimu (t. II, b. l. 38-21) atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos apeliacinį skundą tenkino ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 27 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą: pareiškėjų Trakų rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Trakų rajono komunalinių įmonių kombinatas“ skundus dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2011 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. 2S-4 panaikinimo atmetė kaip nepagrįstus.

9II.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „VSA Vilnius“ prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo (t. II, b. l. 64-66) prašo priteisti administracinėje byloje Nr. A858-1484/2012 patirtas bylinėjimosi išlaidas: 1 500 litų dėl procesinių dokumentų rengimo, 600 litų dėl atstovavimo teisme. 2012 m. rugpjūčio 13 d. pateiktame prašyme prašo atsižvelgti į bylos sudėtingumą.

11Pareiškėjas UAB „Komunalinių įmonių kombinatas“ (buvęs pavadinimas – UAB „Trakų rajono komunalinių įmonių kombinatas“) atsiliepimu į trečiojo suinteresuoto asmens UAB „VSA Vilnius“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo prašo prašymo netenkinti, o tuo atveju, jeigu teismas nuspręstų priteisti iš pareiškėjų bylinėjimosi išlaidas, prašo priteistiną sumą sumažinti.

12Pareiškėjas nurodo, jog UAB „VSA Vilnius“ nepateikė rašytinio bylinėjimosi išlaidų paskaičiavimo ir pagrindimo, pateiktoje detalizacijoje yra nurodytas tik bendras fiksuotas mėnesio atlyginimas už suteiktas teisines paslaugas. Pabrėžia, jog trečiojo suinteresuoto asmens atsiliepimas į apeliacinį skundą buvo lakoniškas, abstraktaus turinio.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14III.

15Prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tenkintinas iš dalies.

16Nagrinėjamos bylos dalykas – trečiojo suinteresuoto asmens UAB „VSA Vilnius“ prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą Nr. A858-1484/2012 apeliacinės instancijos teisme, pagrįstumas ir teisėtumas.

17Teisėjų kolegija nurodo, jog Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 44 straipsnio 5 dalis numato, jog, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į išlaidų atlyginimą. Teisėjų kolegijos vertinimu, ABTĮ 44 straipsnio 5 dalies teisės norma, atsižvelgiant į teisės gauti iš kitos šalies procesinių išlaidų atlyginimą prigimtį bei esmę, suteikia trečiajam suinteresuotam asmeniui teisę pretenduoti į ABTĮ 44 straipsnio 2 dalyje numatytų išlaidų atlyginimą tik tada, kai yra nustatoma, jog teismo sprendimu buvo patenkintos ar apgintos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės.

18Teisėjų kolegija pabrėžia, jog, nustatant, ar trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „VSA Vilnius“ įgijo teisę į jo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, būtina įvertinti, ar teismo sprendimu buvo patenkintos arba apgintos jo teisės. Nagrinėjamu atveju iš bylos duomenų matyti, kad apeliacinis procesas buvo inicijuotas atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos iniciatyva, jam nesutinkant su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 27 d. sprendimu, kuriuo teismas panaikino Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2011 m. vasario 10 d. nutarimą Nr. 2S-4 „Dėl Trakų rajono savivaldybės sprendimų, pavedant viešosios atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimą ir plėtojimą vykdyti UAB „Trakų rajono komunalinių įmonių kombinatas“, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams“ (t. II, b. l. 1-9). Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „VSA Vilnius“ atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą (t. II, b. l. 22-23) iš esmės pritarė atsakovo pozicijai ir prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2011 m. vasario 4 d. nutarimą palikti galioti nepakeistą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. gegužės 30 d. sprendimu (t. II, b. l. 38-21) atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos apeliacinį skundą tenkino ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 27 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą: pareiškėjų Trakų rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Trakų rajono komunalinių įmonių kombinatas“ skundus dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2011 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. 2S-4 panaikinimo atmetė kaip nepagrįstus. Teisėjų kolegija pažymi, jog priimtu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimu buvo patenkintas trečiojo suinteresuoto asmens UAB „VSA Vilnius“ interesas dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2011 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. 2S-4, kuriuo inter alia buvo nutarta pripažinti Trakų rajono savivaldybės 2008 m. birželio 30 d. susitarimą Nr. T1-330 „Dėl 2004 m. rugpjūčio 6 d. Trakų rajono savivaldybės viešosios atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo ir jos plėtojimo sutarties Nr. T1-193 pratęsimo” pažeidžiančiu Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus, pripažinimo teisėtu ir Trakų rajono savivaldybės veiksmų neteisėtumo pasirenkant ūkio subjektą viešajai atliekų tvarkymo paslaugai vykdyti (t. I, b. l. 71-81).

19Pagal ABTĮ 45 straipsnio 1 dalį dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Nagrinėjamu atveju trečiojo suinteresuoto asmens UAB „VSA Vilnius“ prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nurodoma, jog UAB „VSA Vilnius“ patyrė 2 100 litų bylinėjimosi išlaidų dėl advokatės V. R. suteiktų teisinių paslaugų, t. y. 1 500 litų dėl procesinių dokumentų rengimo, 600 litų dėl atstovavimo teisme (t. II, b. l. 64-66). Pažymėtina, jog administracinėje byloje yra pateikta 2011 m. birželio 11 d. atstovavimo sutartis, sudaryta tarp trečiojo suinteresuoto UAB „VSA Vilnius“ asmens ir advokatės V. R. (t. I, b. l. 153). Trečiasis suinteresuotas asmuo jo turėtoms bylinėjimosi išlaidoms pagrįsti pateikė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. VSR 12/023 (t. II, b. l. 65), 2012 m. gegužės 17 d. vietinio mokėjimo nurodymą (t. II, b. l. 66), 2012 m. balandžio 18 d. mokėjimo nurodymą Nr. 04181322. UAB „VSA Vilnius“ tikslindamas prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nurodė, jog 1 500 litų yra sumokėta už atsiliepimo į apeliacinį skundą rengimą ir prašymą nagrinėti bylą trečiajam suinteresuotam asmeniui nedalyvaujant, 600 litų sumokėta už atstovavimą teisme.

20Teisėjų kolegija, vertindama trečiojo suinteresuoto asmens pateiktą prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, nurodo, kad ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis proceso šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, suteikia teisę reikalauti atlyginti jai atstovavimo išlaidas ir nustato, jog atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtino Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos). Pabrėžtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra ne kartą pažymėjęs, kad administraciniame procese turi būti ieškoma pusiausvyros, kad bylinėjimosi išlaidų paskirstymas taptų teisę į teisminę gynybą užtikrinančia, o ne ribojančia priemone (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS13-375/2008).

21Teisėjų kolegija nurodo, jog pagal Rekomendacijų 8.11 punktą maksimali priteistina suma už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą yra 1 200 litų (koeficientas 1,5, padaugintas iš minimalios mėnesinės algos, kuri yra 800 litų (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“). Pagal Rekomendacijų 2 punktą, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, atsižvelgtina į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į Rekomendacijų 2, 8.11 punktus, tai, kad atsiliepimas į apeliacinį skundą nėra didelės apimties (t. II, b. l. 22-23), vadovaudamasi protingumo, proporcingumo principais, nurodo, jog UAB „VSA Vilnius“ priteistina 800 litų už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą.

22Pažymėtina, jog trečiasis suinteresuotas asmuo taip pat prašo priteisti 600 litų išlaidų, patirtų dėl atstovavimo teisme, tačiau nei prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo (t. II, b. l. 64-66), nei jų išlaidų detalizavime, pateiktame 2012 m. rugpjūčio 13 d., nenurodė, kurios instancijos teisme patirtas atstovavimo išlaidas siekiama prisiteisti. Remiantis bylos medžiaga nustatyta, jog trečiojo suinteresuoto asmens atstovas nedalyvavo apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu (t. II, b. l. 34-35, 36-58), todėl trečiojo suinteresuoto asmens prašymas priteisti atstovavimo išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme, yra nepagrįstas, kadangi bylos duomenys nerodo, jog šios išlaidos buvo realiai patirtos. Tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, trečiojo suinteresuoto asmens atstovė dalyvavo pirmosios instancijos teismo 2011 m. rugsėjo 6 d. posėdyje ir pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (šiuo atveju UAB „VSA Vilnius“ skundo pirmosios instancijos teismui nebuvo pateikęs, jo atstovas dalyvavo tik pirmosios instancijos teisme 2011 m. rugsėjo 6 d. vykusiame posėdyje) (t. I, b. l. 153-167, 186-207) ir jos buvo grindžiamos kitais įrodymais (PVM sąskaita faktūra Nr. 46/10 (t. I, b. l. 155-157), todėl trečiojo suinteresuoto asmens prašymas priteisti atstovavimo išlaidas, nurodytas PVM sąskaitoje-faktūroje Nr. VSR 12/023 (t. II, b. l. 65), negali būti vertinamas ir kaip prašymas priteisti atstovavimo išlaidas, patirtas pirmosios instancijos teisme.

23Remiantis tuo, kas nurodyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog trečiajam suinteresuotam asmeniui priteistina 800 litų bylinėjimosi išlaidų, patirtų administracinę bylą Nr. A858-1484/2012 nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

24Pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. gegužės 30 d. sprendimu (t. II, b. l. 38-21) pareiškėjų Trakų rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Trakų rajono komunalinių įmonių kombinatas“ skundus dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2011 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. 2S-4 panaikinimo atmetė kaip nepagrįstus, todėl darytina išvada, jog pareiškėjai Trakų rajono savivaldybės administracija ir UAB „Trakų rajono komunalinių įmonių kombinatas“ (dabartinis pavadinimas – UAB „Komunalinių įmonių kombinatas“) turi atlyginti UAB „VSA Vilnius“ patirtas bylinėjimosi išlaidas. Remdamasi tuo, kad UAB „VSA Vilnius“ patyrė 800 litų bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme, atsižvelgdama į protingumo, teisingumo principus, į tai, kad pareiškėjai Trakų rajono savivaldybės administracija ir UAB „Trakų rajono komunalinių įmonių kombinatas“ buvo pateikę skundus dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2011 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. 2S-4 panaikinimo (t. I, b. l. 1-8, 51-58), teisėjų kolegija nurodo, kad UAB „VSA Vilnius“ naudai priteistina 400 litų iš pareiškėjo Trakų rajono savivaldybės administracijos ir 400 litų iš pareiškėjo UAB „Trakų rajono komunalinių įmonių kombinatas“.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, 133 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

26trečiojo suinteresuoto asmens UAB „VSA Vilnius“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą Nr. A858-1484/2012 apeliacinės instancijos teisme, tenkinti iš dalies ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB „VSA Vilnius“ naudai priteisti 400 (keturis šimtus) litų iš pareiškėjo Trakų rajono savivaldybės administracijos ir 400 (keturis šimtus) litų priteisti iš pareiškėjo UAB „Trakų rajono komunalinių įmonių kombinatas“ (dabartinis pavadinimas – UAB „Komunalinių įmonių kombinatas“) bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą Nr. A858-1484/2012 apeliacinės instancijos teisme.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai Trakų rajono savivaldybės (toliau – ir savivaldybė)... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 27 d. sprendimu (t.... 6. Atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba apeliaciniu skundu (t. II,... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „VSA Vilnius“ atsiliepimu į atsakovo... 8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. gegužės 30 d. sprendimu... 9. II.... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „VSA Vilnius“ prašymu dėl... 11. Pareiškėjas UAB „Komunalinių įmonių kombinatas“ (buvęs pavadinimas... 12. Pareiškėjas nurodo, jog UAB „VSA Vilnius“ nepateikė rašytinio... 13. Teisėjų kolegija... 14. III.... 15. Prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tenkintinas iš dalies.... 16. Nagrinėjamos bylos dalykas – trečiojo suinteresuoto asmens UAB „VSA... 17. Teisėjų kolegija nurodo, jog Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 18. Teisėjų kolegija pabrėžia, jog, nustatant, ar trečiasis suinteresuotas... 19. Pagal ABTĮ 45 straipsnio 1 dalį dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota... 20. Teisėjų kolegija, vertindama trečiojo suinteresuoto asmens pateiktą... 21. Teisėjų kolegija nurodo, jog pagal Rekomendacijų 8.11 punktą maksimali... 22. Pažymėtina, jog trečiasis suinteresuotas asmuo taip pat prašo priteisti 600... 23. Remiantis tuo, kas nurodyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog trečiajam... 24. Pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m.... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45... 26. trečiojo suinteresuoto asmens UAB „VSA Vilnius“ prašymą dėl... 27. Nutartis neskundžiama....