Byla 2YT-1916-239/2017
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo suinteresuotiems asmenims: Elektrėnų savivaldybės administracijai, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, VĮ Turto bankas

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, viešame teismo posėdyje, nedalyvaujant pareiškėjai bei suinteresuotiems asmenims, išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos R. P. pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo suinteresuotiems asmenims: Elektrėnų savivaldybės administracijai, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, VĮ Turto bankas,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji įgijo nuosavybės teises į butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), registro Nr. ( - ), pagal įgyjamąją senatį.

3Pareiškėja pareiškime teigia, kad ( - ) esančiame bute, ji nepertraukiamai gyvena nuo 1990-11-20 iki šiol. Šis butas buvo jai suteiktas kaip tarnybinis, dirbant jai AB „Vievio kaimo statybos kombinatas“. Juridinių asmenų registro viešos informacijos (tinklalapyje ww.kada.lt ) duomenimis AB „Vievio statybos kombinatas“, įmonės kodas 281292190, yra išregistruota iš Juridinių asmenų registro. Susitarus dėl šio buto pardavimo, 1994 m. jis buvo inventorizuotas jos, kaip buto savininkės, vardu (tai patvirtina pridedama techninės apskaitos byla) ir įkainotas 1995 m. įkainojimo aktu. Už šio buto privatizavimą pareiškėja 1996-02-23 sumokėjo 55,69 Lt. Deja privatizavimo procedūrų nepavyko pabaigti dėl to, kad pardavėjas AB „Vievio statybos kombinatas“ bankrutavo, o archyvinė medžiaga neišliko. Pažymėjo, kad ji nuolat atsiskaitydavo už šiam butui tiektas komunalines paslaugas ir šiuo metu skolų neturi (tai patvirtina UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ pridedamos sąskaitos). Nurodė, kad šis butas nepriklauso nei valstybei, nei savivaldybei bei nėra registruotas kito asmens vardu.

4Suinteresuotasis asmuo Elektrėnų savivaldybės administracija pateiktame atsiliepime nurodė, kad ji neprieštarauja, kad teismas nustatytų juridinę reikšmę turintį faktą, kad R. P. įgijo nuosavybės teises į butą, esantį ( - ), registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), pagal įgyjamąją senatį.

5Suinteresuotas asmuo UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ pateiktame atsiliepime nurodė, kad pareiškėjos pareiškimui neprieštarauja.

6Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė „Turto bankas“ atsiliepime nurodė, kad tuo atveju, jei pareiškėja pateiks teismui įrodymus, patvirtinančius, jog ji yra privatizavusi butą, esantį ( - ), neprieštaraus pareiškėjos prašymo patenkinimui.

7Apie šios bylos iškėlimą paskelbus specialiame interneto tinklalapyje, per teismo nustatytą terminą kitų suinteresuotų šios bylos baigtimi asmenų į teismą nesikreipė.

8Pareiškimas tenkintinas.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 4.68 str. 1 d. nustatyta, kad fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra daikto savininkas, bet yra sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savo valdęs nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto ja nepasinaudojo, įgyja nuosavybės teisę į tą daiktą pagal įgyjamąją senatį. Taigi, įgyjamoji senatis yra savarankiškas nuosavybės teisės įgijimo pagrindas (CK 4.47 str. 11 p.), taikytinas įvykdžius įstatyme įtvirtintus reikalavimus. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (2000-07-18 Nr. VI11-1864) 33 str., įgyjamąją senatį reglamentuojančios galiojančios civilinio kodekso normos taikomos ir tais atvejais, kai daikto valdymas prasidėjo iki kodekso įsigaliojimo ir tęsiasi jam įsigaliojus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi faktas konstatuojamas, jei yra šių sąlygų visuma: 1) pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą kitokiu CK 4.47 str. nurodytu būdu, t. y., asmuo nėra daikto savininkas; 2) daiktas nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė; nėra įregistruotas viešame registre kito asmens (ne valdytojo) vardu (CK 4.69 str. 3 d.); 3) asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą, jį sąžiningai valdo visą valdymo laiką; 4) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas teisėtai; 5) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas atvirai (CK 4.68 str.); 6) daiktas valdomas nepertraukiamai; 7) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas kaip savas; 8) valdymas tęsėsi CK 4.68 str. 1 d. nustatytą terminą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-176/2009; 2010 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-113/2010; 2011 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-67/2011). Nustačius visas pirmiau nurodytas nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi sąlygas, valdymo teisės pagrindu teismo sprendimu asmeniui gali būti pripažinta nuosavybės teisė įgyjamąja senatimi į daiktą, jeigu dėl konkretaus daikto įgijimo nuosavybės teise įgyjamosios senaties pagrindu nėra apribojimų ar draudimų (CK 4.68 str. - 4.71 str.). Nuo teismo sprendimo nurodytos įgyjamosios senaties termino suėjimo datos asmuo gali nuosavybės teisę įregistruoti Nekilnojamojo turto registre (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-462/2013). Asmuo, siekiantis, kad nuosavybės teisė į daiktą būtų pripažinta įgyta įgyjamosios senaties būdu. inter alia, turi įrodyti, jog asmuo nėra (nebuvo) įgijęs daikto kitu CK 4.47 str. nustatytu būdu, nėra kito daikto savininko ir daiktas nepriklauso valstybei ar savivaldybei.

10Pareiškėja pareiškime nurodė, kad šį butą kaip tarnybinį ji gavo iš AB „Vievio statybos kombinatas“. Byloje pateikta Techninės apskaitos byla (b. l. 11-12) patvirtina, kad bendrovei AB „Vievio statybos kombinatas“ susitarus dėl šio buto pardavimo pareiškėjai R. P., 1994-12-12 jis buvo inventorizuotas R. P., kaip savininkės, vardu ir įkainotas 1995 m. įkainojimo aktu (b.l. 13). Iš į bylą pateiktų kvitų matyti, kad už šio buto privatizavimą pareiškėja sumokėjo 55,69 Lt (b.l. 14). Pareiškėja taip pat nurodė, kad minėto buto privatizavimo procedūros jai nepavyko pabaigti dėl to, kad pardavėjas AB „Vievio statybos kombinatas“ bankrutavo, ką patvirtina juridinių asmenų registro viešos informacijos tinklalapyje ww.kada.lt pateikta informacija, kad AB „Vievio statybos kombinatas“, kurios kodas 281292190, adresas: Statybininkų g. 1, Vievis Elektrėnų sav., yra išregistruota iš Juridinių asmenų registro. Taigi, iš byloje esančių dokumentų – 1995 m. Gyvenamojo namo, namo dalies, buto įkainojimo akto, mokėjimų kvitų (b. l. 13,14) nustatyta, kad butas, esantis Liepų g. 18-3, Vievis, Elektrėnų sav., pareiškėjos buvo privatizuotas 1991 m. Butų privatizavimo įstatymo bei 1991 m. Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka.

11Kaip matyli iš bylos medžiagos, nuosavybės teisės į butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), neįregistruotos nei valstybės, nei savivaldybės, nei kito subjekto vardu (b.l. 9-10). Šis butas nėra Elektrėnų savivaldybės nuosavybė, ką patvirtina Elektrėnų savivaldybės administracijos 2016-03-03 rašte Nr. 03.2-10-332 bei atsiliepime nurodyta informacija, kad savivaldybė pretenzijų į šį turtą neturi ir ateityje nereikš (b.l. 17, 18, 34). Iš į bylą pateikto atsiliepimo matyti, kad suinteresuotas asmuo šio daugiabučio namo administratorius UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ jokių pretenzijų dėl nuosavybės teisių į šį nekilnojamojo turto objektą taip pat neturi (b.l. 42). Pažymėtina, kad nustačius, kad jau kas nors jau yra įgijęs nuosavybės teisę į ginčo butą, būtų pagrindas konstatuoti, kad nėra vienos iš nuosavybės teisės įgyjamosios senaties būdu įgijimo sąlygų (CK 4.68 str.).

12Iš į bylą pateiktų UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ sąskaitų ir 2016-11-30 pažymos matyti, kad sąskaitos už ginčo butui teikiamas komunalines paslaugas buvo rašomos pareiškėjos vardu, o įsiskolinimų už praeitą laikotarpį nėra (b.l. 21, 22, 23). Byloje pateikti kaimynų parašai patvirtina, kad pareiškėja ginčo bute nepertraukiamai gyvena nuo 1990-11-20 (b.l. 26). Nurodytos aplinkybės leidžia teismui teigti, jog pareiškėja ginčo butą valdė atvirai, nepertraukiamai kaip savo daugiau nei 10 metų, už jį mokėjo mokesčius, prižiūrėjo, o duomenų, kad kas nors kitas turėjo daugiau už ją teisių į šį butą, byloje nėra. Ginčo butas nėra įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre, tačiau iš bylos duomenų matyli, kad butas pastatytas teisėtai ir yra inventorizuotas. Kasacinis teismas yra pasisakęs jog pagal įstatyme įtvirtintą ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo plėtojamą praktiką įgyjamosios senaties, kaip civilinės teisės instituto, paskirtis yra išspręsti turto priklausomybės klausimus; įgyjamąja senatimi užtikrinamas civilinių santykių apibrėžtumas ir pašalinamas netikrumas dėl asmens, turinčio nuosavybės teisę į daiktą. Neturėdamas formalios nuosavybės teisės, bet ilgą laiką daiktą kaip savo valdantis asmuo įgyja nuosavybės teisę ir gali įgyvendinti visas savininko teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2013).

13Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms bei įvertinus tai, kad pareiškėja daiktą pradėjo valdyti laikantis teisės aktuose numatytų reikalavimų, nesinaudodama prievarta ar apgaule, konstatuotina, kad pareiškėja daiktą valdo sąžiningai, teisėtai ir atvirai. Pareiškėja šiuo nekilnojamuoju turtu naudojasi, byloje nėra duomenų, kad šiuo turtu būtų ar yra naudojęsis koks nors kitas asmuo, todėl laikytina, kad pareiškėja nekilnojamojo turtą valdo nepertraukiamai. Iš byloje esančių įrodymų darytina išvada, kad pareiškėja nekilnojamąjį daiktą, butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), įgijo sąžiningai, teisėtai, atvirai ne mažiau kaip dešimt metų kaip savą valdė, todėl ji įgijo nuosavybės teisę į tą daiktą (CK 4.68 str., 4.71 str., CPK 178 str., 185 str.).

14Valstybė šioje byloje patyrė 9,53 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Nors pareiškimas patenkintas, tačiau įvertinus bylos pobūdį bei priežastis dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos, šios išlaidos valstybei priteistinos iš pareiškėjos (CPK 92 str., 96 str. 5 d.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263 - 270, 448 str., teismas

Nutarė

16pareiškimą patenkinti.

17Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad R. P. įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), registro Nr. ( - ).

18Priteisti iš R. P. 9,53 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai