Byla 2A-579/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Konstantino Gurino, Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, sekretoriaujant Dianai Lavrinovičiūtei, atsakovų atstovams advokatui Kęstučiui Kvainauskui, advokatei Jovitai Stagniūnaitei, viešame teismo posėdyje apeliacine proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų N. K. , D. K. , P. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 3 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr. 2-216-798/2009 pagal ieškovų N. K. , D. K. , P. K. ieškinį atsakovams UAB „Romtransa“, UAB „Cargo Via“, Vilniaus teritorinei muitinei, dėl neturtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovai M. K. , E. K. ir P. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami:

41) M. K. naudai iš atsakovų UAB „Cargo Via“, Vilniaus teritorinės muitinės, UAB „Romtransa“ solidariai priteisti 187500 Lt neturtinei žalai, patirtai dėl sutuoktinio A. K. žūties, atlyginimo;

52) D. K. naudai iš atsakovų UAB „Cargo Via“, Vilniaus teritorinės muitinės, UAB „Romtransa“ solidariai priteisti 56250 Lt neturtinei žalai, patirtai dėl tėvo A. K. žūties, atlyginti;

63) P. K. naudai iš atsakovų UAB „Cargo Via“, Vilniaus teritorinės muitinės, UAB „Romtransa“ solidariai priteisti 56250 Lt neturtinei žalai, patirtai dėl tėvo A. K. žūties, atlyginimo;

74) priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškovai nurodė, jog Valstybinės darbo inspekcijos komisija 2006 m. spalio 10 d. surašė Nelaimingo atsitikimo darbe aktą Nr. 3, kuriame konstatavo, jog 2006 m. liepos 20 d. vykdant prekių naikinimo darbus buvo padaryta daugybė teisės aktų pažeidimų, todėl dėl 2006 m. liepos 20 d. nelaimingo atsitikimo, kurio metu žuvo A. K. , atsakingi visi ieškinyje atsakovais nurodyti, teisės aktų reikalavimų nesilaikę asmenys. UAB „Romtransa“ kaip vežėjas, priimdamas krovinį nepatikrino, ar teisingai nurodytas krovinių ženklinimas važtaraštyje CMR Nr. 0000991, kaip to reikalauja Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos 8 str. 1 d. Kreipdamasi į UAB „Vilniaus tranzitas“ užsakovė UAB „Cargo Via“ nepateikė išsamios informacijos apie prašomų naikinti prekių pobūdį, jų pavojingumą, kas lėmė, jog prekės buvo naikinamos netinkamu būdu, ko pasėkoje kilo tragiškas pasekmes sukėlęs gaisras. 2006 m. spalio 10 d. Nelaimingo atsitikimo darbe akte Nr. 3 konstatuota, jog numatę prekių sunaikinimo būdą jas traiškant UAB „Vilniaus tranzitas“ krovinių poste, UAB „Cargo Via“ atsakingi darbuotojai neįvertino dezodorantų balionėliuose buvusių pavojingų medžiagų savybių, t.y. neįvertino, jog kūno dezodorantų propelentą sudaro butanas, izobutanas, propanas ir kitos labai degios medžiagos. UAB „Cargo Via“ atsakingi darbuotojai pateikę UAB „Vilniaus tranzitas“ naikintinas prekes neįvykdė su šia bendrove pasirašytos 2006 m. birželio 23 d. Sutarties Dėl prekių sugadinimo 3 punkte numatyto įsipareigojimo pateikti visus dokumentus, patvirtinančius prekių naikinimo muitinei prižiūrint sankcionuoto veiksmo atlikimo teisėtumą ir šiam naikinimui numatytus reikalavimus. Vilniaus teritorinės muitinės viršininko pavaduotojas A. B. pasirašydamas UAB „Cargo Via“ prašymą leisti sunaikinti muitinės prižiūrimas prekes grafoje „Sprendimas dėl leidimo sunaikinti muitinės prižiūrimas prekes“ neišbraukė nereikalingo žodžio „leisti“ arba „neleisti“. Vilniaus teritorinės muitinės viršininko pavaduotojas A. B. nepateikė ir motyvuoto sprendimo, dėl ko galėjo būti atsisakyta leisti sunaikinti prekes kaip to reikalauja „Muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo taisyklių“, patvirtintų Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004-12-24 įsakymu Nr. 1B-1180 13 punktas. Tokiais veiksmai buvo pažeistas Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004-12-24 įsakymu Nr. 1B-1180 „Dėl Muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo taisyklių patvirtinimo“, patvirtintų taisyklių 10 punktas. Ieškovai remdamiesi CK 6.250 str., 6.284 str. bei Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika prašo atlyginti patirtą neturtinę žalą, kuri pasireiškė itin skaudžiais dvasiniais išgyvenimais, dvasiniu sukrėtimu.

9Atsakovas Vilniaus teritorinė muitinė su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad Vilniaus teritorinė muitinė disponavo ta informacija, kurią jai pateikė UAB „Cargo Via“ ir tais duomenimis, kurie buvo uždeklaruoti pateiktame IM BAD Nr. 4VR10702249 rinkinyje. UAB „Cargo Via“ 2006-06-27 pateiktame prašyme ne tik nenurodė, kad kūno dezodoranto sudėtyje yra degių medžiagų, bet ir kartu su prašymu pateiktos 2006-06-23 Sutarties dėl prekių sugadinimo tarp UAB „Cargo Via“ ir UAB „Vilniaus tranzitas“ 1 punkte buvo nurodyta, kad sutarties objektas yra muitinės prižiūrimų prekių, nekenksmingų aplinkai sugadinimas. Neturtinė ieškovų žala neatsirado Vilniaus teritorinės muitinės leidimo išdavimo metu. Leidimo išdavimas nebuvo ir negalėjo būti gaisro kilimo priežastimi, kadangi gaisras kilo dėl netinkamo pavojingų darbų organizavimo ir vykdymo.

10Atsakovas UAB „Romtransa“ su ieškiniu nesutiko ir nurodė, jog bendrovė neorganizavo, nedalyvavo ir jokiais kitais veiksmais neprisidėjo prie 2006-07-20 tariamai įvykusio prekių naikinimo, nei vienas bendrovės atstovas šiame įvykyje nedalyvavo ir net neturėjo dalyvauti, bendrovė neatliko jokių neteisėtų veiksmų, kurių pasėkoje galėjo įvykti minėtas nelaimingas atsitikimas.

11Atsakovas UAB „Cargo Via“ nurodė, jog UAB „Cargo Via“ neatliko jokių veiksmų, dėl kurių įvyko nelaimingas atsitikimas ir kurio metu žuvo A. K. , todėl ieškinys šios bendrovės atžvilgiu yra atmestinas. Atsakovas neatliko jokių neteisėtų veiksmų prekių naikinime, kurio metu kilo gaisras, nedalyvavo nei vienas bendrovės atstovas, nes bendrovė apie ketinamus pradėti naikinimo darbus net nebuvo informuota. UAB „Cargo Via“ negali būti atsakinga už tai, kad UAB „Vilniaus tranzitas“ turėdamas savo žinioje visą informaciją, jos neatskleidė, ko pasekoje UAB „Cargo Via“, manydama, kad gali teisėtai ir saugiai sunaikinti prekes UAB „Vilniaus tranzitas“ teritorijoje, kreipėsi į Vilniaus teritorinę muitinę su prašymu leisti sunaikinti muitinės prižiūrimas nekenksmingas prekes. UAB „Cargo Via“ prekių naikinimui UAB „Vilniaus tranzitas“ niekada neperdavė ir bendrovei nežinoma, kodėl jos buvo pradėtos naikinti būtent 2006-07-20 ir kokiu pagrindu tai buvo daroma.

12Atsakovas UAB „Vilniaus tranzitas“ su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad Vilniaus m. VPK 3PK buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, kurio metu nustatyta, kad paties nukentėjusio A. K. veiksmai padėjo žalai atsirasti ir jai padidėti, todėl remiantis CK 6.282 str. 1 d. reikalavimus atlyginti neturtinę žalą turi būti mažinamas arba visiškai atmestas. Taip pat atsakovas UAB „Vilniaus tranzitas“ ieškovams yra sumokėjęs 10000 Lt pašalpą, kas leido didele apimtimi padengti žuvusiojo asmens išlaidas. Be to atsakovo iniciatyva ir lėšomis buvo sudaryta draudimo sutartis su „IF Draudimas“ dėl nelaimingų atsitikimų darbe (poliso Nr. 008629) dėl ko ieškovams buvo išmokėta 100000 Lt suma ir tai yra svarus pagrindas atmesti ieškovų reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo, kadangi atsakovas savo dalį jau yra išmokėjęs ieškovams.

13Vilniaus apygardos teismas 2009 m. balandžio 3 d. sprendimu ieškinį atmetė ir nurodė, kad 2006 m. liepos 20 d. UAB „Vilniaus tranzitas“ teritorijoje, naikinant muitinės prižiūrimas prekes – kosmetinius dezodorantus, kurių galiojimo laikas buvo pasibaigęs, kilo gaisras. Gaisro metu nukentėjo 9 asmenys. Gaisre žuvo UAB „Vilniaus tranzitas“ transporto baro viršininkas A. K. , ieškovės N. K. sutuoktinis ir ieškovų D. K. bei P. K. tėvas. Spręsdamas klausimą dėl nukentėjusio mirties priežasčių, teismas rėmėsi Mykolo Romerio universiteto teismo medicinos instituto Vilniaus skyriaus 2006-07-21 specialisto išvada Nr. M 2224/06 (01). Išvadoje nustatyta, kad A. K. mirties priežastis yra apsinuodijimas smalkėmis gaisravietėje. Išvadoje nustatyta, kad UAB „Vilniaus tranzitas“ prekių naikinimo tiesioginėje linijoje ir sandėlyje kilusio gaisro betarpiška (technine) priežastimi buvo įvykęs pliūpsnis. Gaisrą sukėlusio pliūpsnio betarpiškomis (techninėmis) priežastimis buvo didelio kiekio ypač degių dujų ir labai degaus etanolio išsiskyrimas dezodorantų balionėlių traiškymo proceso metu ir konkrečiai nenustatyto, bet, tikėtina, su traiškomų aliuminio balionėlių ir traiškytuvo vidinių paviršių tarpusavio mechanine sąveika susijusio uždegimo šaltinio atsiradimas traiškytuvo viduje. Naikinant pavojingus kosmetikos gaminius (dezodorantus aerozolių balionėliuose) UAB „Vilniaus tranzitas“ technologinėje linijoje, tinkamoje tiktai nepavojingų sprogimo ir gaisro atžvilgiu gaminių naikinimui, buvo nevykdomi Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 11 str. 3d. 15 p. reikalavimai ir Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) 5.2 skyriaus reikalavimai. Lietuvos teismo ekspertizės centro 2007-02-01 Nr. 11-2293 (06) specialisto išvadoje nustatyta, kad tiriamojo nelaimino atsitikimo viena iš priežasčių yra rotorinio trupintuvo naudojimas ne pagal paskirtį - minėtas įrenginys nėra skirtas naikinti gaisro požiūriu pavojingus dezodorantų balionėlius. Nelaimingą atsitikimą sąlygojęs veiksnys yra dezodorantų balionėlių naikinimo darbų neatitikimas gaisrinės saugos ir Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1999-12-22 įsakymu Nr. 102, 1 priedo 2.12 pareikalavimams. Tiriamas nelaimingas atsitikimas būtų neįvykęs, jei gaisro požiūriu pavojingi dezodorantų balionėliai nebūtų buvę naikinami tam nepritaikytame ir todėl gaisro požiūriu nesaugiame įrenginyje - rotoriniame trupintuve. Gaisro rizikos susidarymą lėmė tai, kad dezodorantų balionėlių naikinimo darbai neatitiko Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1999-12-22 įsakymu Nr. 102, 1 priedo 2.12 p. nurodyto saugaus darbo reikalavimo ir su gaisrine sauga sietinų reikalavimų, kurių įvardijimas nėra darbų saugos specialisto kompetencija (b.b. Nr. 14-1-02495-06, 2 t. b.l. 159-162). Remiantis išdėstytu teismas sprendė, kad gaisro, kurio pasėkoje žuvo A. K. tiesiogine priežastimi buvo naikinimas kosmetikos gaminių (dezodorantus aerozolių balionėliuose) UAB „Vilniaus tranzitas" technologinėje linijoje- rotoriniame trupintuve, kuris nėra skirtas naikinti gaisro požiūriu pavojingus dezodorantų balionėlius. Spręsdamas klausimą, kam teko pareiga užtikrinti saugiai gyvybei ir sveikatai darbo sąlygų užtikrinimą, teismas nurodė, kad UAB „Vilniaus tranzitas" įmonės direktorius Z. K.buvo atsakingas už saugių gyvybei ir sveikatai darbo sąlygų užtikrinimą, o transporto baras viršininkas A. K. už darbų saugą, priešgaisrinę saugą, elektrosaugą. Pažymėtina ir ta aplinkybė, kad 2008-10-30 Vilniaus m. apylinkės prokuroras nutarimu nutraukė ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 14-1-02495-06 ir konstatavo, kad UAB „Vilniaus tranzitas“ įmonės direktorius Z. K. ir transporto baro viršininkas A. K. privalėjo žinoti ir suprasti, kad 2006-07-20 naikinant dezodorantų balionėlius bus dirbama su medžiagomis, kurios dėl savo fizikinių ar cheminių savybių, esant tam tikrai koncentracijai ir veikiant tam tikriems išoriniams veiksniams gali sukelti gaisrą, ar sprogimą, tokiems darbams naudotas naikinimo agregatas buvo nepritaikytas. Kadangi įvykio metu Z. K. ir A. K. žuvo, jų mirtis yra aplinkybė, dėl kurios baudžiamasis procesas yra negalimas, todėl ikiteisminis tyrimas nutrauktinas. Teismas atkreipė dėmesį, kad ieškovė M. K. teismo posėdžio metu paliudijo, kad jos vyras A. K. prieš įvykį pasakojo, kad darbe yra sandėliuojami kažkokie dezodoranto balionėliai su sprogmens ženklu. Taigi nukentėjusysis turėjo galimybę įvertinti galimą grėsmę, nes žinojo, kad yra sandėliuojami dezodorantai, kuriuos reikės naikinti. Spręsdamas klausimą dėl atsakovų atsakomybės teismas nurodė, kad Vilniaus teritorinė muitinė nepažeidė jokių teisės aktų reglamentuojančių muitinės veiklą ir neturėjo objektyvių prielaidų konstatuoti, kad yra naikinamos prekės, į kurių sudėtį įeina pavojingos medžiagos. Teismas taip pat konstatavo, kad UAB „Romtransa“ tinkamai įvykdė savo sutartinę prievolę, nes byloje nėra duomenų, kurie galėtų patvirtinti, kad krovinys pervežimo metu būtų sugadintas ir galėjo dėl to sprogti ir atmetė atsakovo UAB „Romtransa“ teiginį, jog žuvusysis įvykio metu buvo neblaivus remdamasis MRU TMI Vilniaus skyriaus Teismo medicinos eksperto dr. R. B. parodymais.Teismas nurodė, kad bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Cargo Via“, manydama, kad gali teisėtai ir saugiai sunaikinti prekes UAB „Vilniaus tranzitas“ teritorijoje, kreipėsi į Vilniaus teritorinę muitinę su prašymu leisti sunaikinti muitinės prižiūrimas nekenksmingas prekes. Teismas sprendė, kad atsakovas UAB „Cargo Via“ objektyviai negalėjo žinoti apie prekių pavojingumą, kadangi turėjo tik informaciją Vilniaus teritorinės muitinės pateiktais ir patvirtintais dokumentais deklaracija 4VR10702246 bei CMR 2004-10-08. 2006-06-23 tarp UAB „Cargo Via“ ir UAB „Vilniaus tranzitas“ buvo pasirašyta sutartis dėl prekių sugadinimo. Vadovaujantis 2006-06-23 Sutarties 4 p. prekių naikinimas galėjo būti pradėtas tik šalims atskirai suderinus šio veiksmo atlikimo datą. Byloje nėra duomenų, kad UAB „Vilniaus tranzitas“ prekių naikinimo datą su užsakovu UAB „Cargo Via“ suderino. Remiantis tuo galima teigti, UAB „Vilniaus tranzitas“ 2006-07-20 pradėjo prekes naikinti savavališkai. Tai leidžia konstatuoti ir ta aplinkybė, kad naikinant kosmetinius dezodorantus nedalyvavo nei vienas UAB „Cargo Via“ bendrovės atstovas, kadangi bendrovė apie ketinamus pradėti naikinimo darbus nebuvo informuota. Teismas nustatydamas priežastinį ryšį sprendė, kad žalingi padariniai, t.y. nukentėjusiojo A. K. žūtis apskritai nekyla iš atsakovų UAB „Cargo Via“, UAB „Romtransa“, Vilniaus teritorinės muitinės veiksmų. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovai neatliko jokių neteisėtų veiksmų, o gaisras, kurio metu žuvo A. K. , kilo ne dėl atsakovų veiksmų. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Vilniaus tranzitas“ įmonės direktorius Z. K. ir transporto baro viršininkas A. K. privalėjo žinoti ir suprasti, kad 2006-07-20 naikinant dezodorantų balionėlius bus dirbama su medžiagomis, kurios dėl savo fizikinių ar cheminių savybių, esant tam tikrai koncentracijai ir veikiant tam tikriems išoriniams veiksniams gali sukelti gaisrą, ar sprogimą ir tokiems darbams naudotas naikinimo agregatas buvo nepritaikytas. Tokiu atveju teismas padarė išvadą, jog ieškovas neįrodė neteisėtų atsakovo veiksmų ir tiesioginio priežastinio ryšio tarp atsakovų veiksmų ir neigiamų pasekmių atsiradimo.

14Apeliaciniu skundu ieškovai prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 3 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Apeliacinį skundą ieškovai grindžia šiais motyvais:

  1. Teismas įvertino tik tiesiogiai A. K. mirtį sąlygojančias priežastis ir iš esmės neištyrė atsakovų padarytų pažeidimų ir jų įtakos žalingų pasekmių atsiradimui. Už nelaimingą atsitikimą atsakingi visi šioje byloje esantys atsakovai, kurie nesilaikė teisės aktų nustatytų reikalavimų.
  2. Atsakovas UAB „Romtransa“ pervežė pavojingą krovinį neįsitikinęs, kad duomenys nurodyti važtaraštyje, atitinka faktiškai gabenamą krovinį, nepatikrino ar teisingai atliktas krovinio žymėjimas. Civilinė deliktinė atsakomybė kyla už nesutartinę prievolę, todėl atsakovo UAB „Romtransa“ veiksmai turėjo būti vertinami neapsiribojant po pareigų, kylančių iš vežimo sutarties, vykdymu. UAB „Romtransa“ pervežė pavojingą krovinį, todėl neabejotinai prisidėjo prie to, kad laiku nebuvo identifikuota, jog prekės yra pavojingos.
  3. UAB „Cargo Via“ veikdama pagal Digital Trade LLC įgaliojimą organizuoti prekių sunaikinimą kreipėsi į muitinę su prašymu leisti sunaikinti muitinės prižiūrimas prekes, jas sutraiškant. Prašyme nebuvo nurodyta, kad dezodorantuose yra degiųjų pavojingų medžiagų. Kadangi buvo nurodyta prekes sunaikinti traiškant UAB „Cargo Via“ darbuotojai neįvertino buvusių medžiagų pavojingumo, UAB „Vilniaus tranzitas“ buvo pateikta neišsami informacija, lėmusi nelaimingą atsitikimą.
  4. Vilniaus teritorinė muitinė turėjo identifikuoti krovinį kaip pavojingą ir neduoti leidimo UAB „Cargo Via“ naikinti prekes. Muitinė neįsitikinusi, kokios rūšies dezodorantus prašoma sunaikinti bei kokia dezodorantų sudėtis, išdavė leidimą pavojingų medžiagų turinčioms prekėms naikinti įmonei, kuri neturėjo nei sąlygų, nei galimybių tokių prekių naikinti. Neapdairus ir nepagrįstas leidimo išvadavimas sąlygojo A. K. mirtį.

15Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Vilniaus teritorinė muitinė prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą į apeliacinį skundą atsakovas grindžia šiais motyvais:

161. Nėra pagrindo konstatuoti neteisėtų Vilniaus teritorinės muitinės veiksmų, nes muitinė veikė pagal jai pateiktą informaciją apie naikinamas prekes.

172. Muitinė neprivalėjo vertinti ar nebus pažeisti parinktas prekių naikinimo būdas tinkamas ir ar naikinimo darbai atitiks gaisrinės saugos ir darbo įrenginių naudojimo bendrąsias nuostatas, nes tai nėra muitinės funkcija.

183. Muitinė išdavė leidimą naikinti nepavojingas, nekenksmingas aplinkai medžiagas. Leidimo naikinti pavojingų medžiagų turinčias prekes Vilniaus teritorinė muitinė išdavusi nebuvo. Be to, muitinė nenurodė konkretaus būdo, kuriuo prekės turi būti naikinamos.

19Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Romtransa“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime atsakovas UAB „Romtransa“ nurodo, kad:

201. Teismas teisingai konstatavo, kad krovinio siuntėjas, o ne vežėjas yra atsakingas už atitinkamų duomenų CMR važtaraštyje nebuvimą, nes pagal CMR konvencijos 11 straipsnio 1 dalį iki krovinio perdavimo vežėjui siuntėjas privalo prie važtaraščio pridėti visus reikiamus dokumentus ir vežėjui suteikti visapusišką informaciją, reikalingą muitinės ir kitiems formalumams atlikti. Vežėjas neprivalo tikrinti šių dokumentų ir informacijos teisingumo.

212. Civilinė atsakomybė gali būti taikoma tik esant visoms keturioms jos sąlygoms. Tačiau apeliantai neįrodė ne tik aplinkybės, jog atsakovas atiliko neteisėtus veiksmus, bet ir priežastinio ryšio.

22Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Cargo Via“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą, o ieškovų apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodo, kad:

231. Tiek su UAB „Vilniaus tranzitas“ sudarytoje sutartyje, tiek prašyme Vilniaus teritorinei muitinei UAB „Cargo Via“ nurodė visus duomenis, kurie pačiai bendrovei galėjo būti ir buvo žinomi sutarties sudarymo metu. UAB „Cargo Via“ nežinojo ir negalėjo žinoti, kad minėtos prekės yra pavojingos.

242. UAB „Vilniaus tranzitas“ direktorius buvo atsakingas už saugių gyvybei ir sveikatai sąlygų užtikrinimą, o transporto baro viršininkas, A. K. , už darbų saugą, priešgaisrinę saugą ir elektros saugą.

253. Žalingi padariniai kilo ne dėl UAB „Cargo Via“ neteisėtų veiksmų. A. K. turėjo galimybę ir privalėjo įvertinti realią grėsmę, nes žinojo, kad ketinama naikinti dezodorantus ir, jog šis darbas yra pavojingas ir gali sukelti nepataisomas pasekmes.

26Apeliacinis skundas netenkintinas.

27Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

28Kaip jau minėta ieškovai nurodo, kad atsakovai UAB „Romtransa“, UAB „Cargo Via“, Vilniaus teritorinė muitinė nesilaikė teisės aktų nustatytų reikalavimų, todėl visi yra atsakingi už nelaimingą atsitikimą, kurio metu žuvo A. K. .

29Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas) arba pažeidžia bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Nagrinėdamas civilines bylas dėl žalos, padarytos asmenį sužalojus ar atėmus gyvybę, atlyginimo, teismas pirmiausia privalo išsiaiškinti bendrąsias civilinės atsakomybės sąlygas, be kurių atsakomybė iš viso neatsiranda. Nagrinėjamu atveju deliktinei atsakomybei atsirasti būtina atsakomybės sąlygų visuma: turi būti nustatyta žala, neteisėti veiksmai, kaltė ir priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir atsiradusios žalos. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjant šį ginčą tikslinga pasisakyti dėl kiekvienos iš civilinės atsakomybės sąlygos buvimo atskirai. Žalos faktą, jos dydį, priežastinį ryšį, neteisėtus veiksmus turi įrodyti ieškovas. Šioje byloje ieškovams nereikia įrodinėti žalos fakto, nes žala yra akivaizdus faktas – mirtis.

30Žalą padariusio asmens kaltė preziumuojama, jis laikomas kaltu, kol neįrodo, kad jo kaltės dėl žalos atsiradimo nėra (CK 6.263 str.). Bet koks žalos padarymas laikomas deliktu, jeigu žalos padaręs asmuo neįrodo esant aplinkybių, dėl kurių jo civilinė atsakomybė negalima. Kadangi pagal generalinio delikto principą, žalos faktas kartu reiškia ir žalos padariusio asmens kaltės prezumpciją, tai nagrinėjamu atveju tam, kad būtų taikoma atsakovų civilinė atsakomybė, reikia įrodyti buvus atsakovų neteisėtus veiksmus bei priežastinį ryšį tarp tų neteisėtų veiksmų ir kilusios žalos. Neteisėtais veiksmais, dėl kurių atsiranda civilinė atsakomybė, gali būti ne tik tiesiogiai įstatyme ar sutartyje nustatytų pareigų nevykdymas ar draudžiamų veiksmų atlikimas, bet ir bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas (CK 6.246 straipsnio 1 dalis); laikoma, kad asmuo yra kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę jis nebuvo tiek rūpestingas, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina (CK 6.248 straipsnio 3 dalis).

31Dėl UAB „Romtransa“ atsakomybės.

32Apeliantai nurodo, kad atsakovas UAB „Romtransa“ pervežė pavojingą krovinį neįsitikinęs, kad duomenys nurodyti važtaraštyje, atitinka faktiškai gabenamą krovinį, nepatikrino ar teisingai atliktas krovinio žymėjimas. Civilinė deliktinė atsakomybė kyla už nesutartinę prievolę, todėl atsakovo UAB „Romtransa“ veiksmai turėjo būti vertinami neapsiribojant jo pareigų, kylančių iš vežimo sutarties, vykdymu. UAB „Romtransa“ pervežė pavojingą krovinį, todėl neabejotinai prisidėjo prie to, kad laiku nebuvo identifikuota, jog prekės yra pavojingos.

33Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Romtransa“ 2003 m. gruodžio mėnesį pagal tarptautinį krovinių važtaraštį CMR Nr. 0000991 pervežė iš UAB „Vilniaus tranzitas“ sandėlio, esančio Metalo g. 2a/7, Vilniuje, kuriame buvo laikinai saugomi kūno dezodorantai, į UAB „Vingės terminalas“ sandėlį, esantį Vilnius - Minskas magistralės 16 km.

34Teisėjų kolegijos nuomone, nepagrįstas apeliantų teiginys, jog UAB „Romtransa“ pažeidė Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos 8 straipsnio 1 dalį, nes kaip vežėjas turėjo patikrinti ar teisingai nurodytas krovinių ženklinimas važtaraštyje. Remiantis Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos 11 straipsniu, iki krovinio perdavimo vežėjui siuntėjas privalo prie važtaraščio pridėti visus reikiamus dokumentus ir vežėjui suteikti visapusišką informaciją, reikalingą muitinės bei kitiems formalumams atlikti. Vežėjas neprivalo tikrinti šių dokumentų ir informacijos teisingumo bei visapusiškumo. Siuntėjas atsako vežėjui už visus nuostolius, atsiradusius dėl to, kad šių dokumentų ir duomenų nebuvo arba jie buvo pateikti ne visi arba netikslūs, išskyrus atvejus, kai kaltas pats vežėjas. Taigi, vežėjas, gabendamas krovinį, neatliko jokių neteisėtų veiksmų.

35Pažymėtina, jog UAB „Romtransa“ ir UAB „Vilniaus tranzitas“ yra Lietuvos bendrovės, o krovinys buvo gabenamas Lietuvos teritorijoje, todėl nagrinėjamu atveju neturėtų būti taikomos Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos nuostatos, nes konvencijos 1 straipsnis numato, jog ši Konvencija taikoma kelių transporto priemonėmis vežamo krovinio už užmokestį sutarčiai, kai krovinio siuntėjas ir gavėjas yra skirtingų šalių teritorijose ir kai bent viena iš jų yra Konvencijos narė.

36Be to, kolegija mano, jog net tuo atveju, jeigu būtų nustatyta, kad atsakovas UAB „Romtransa“, perveždamas krovinį, nesilaikė kokių nors teisės aktų reikalavimų, tarp atsakovo veiksmų ir atsiradusios žalos nebūtų priežastinio ryšio, nes jis tinkamai įvykdė savo prievolę, t.y. atvežė į nustatytą vietą nepažeistą, nesugadintą krovinį.

37Dėl UAB „Cargo Via“ civilinės atsakomybės.

38Apeliantai teigia, kad UAB „Cargo Via“ veikdama pagal Digital Trade LLC įgaliojimą organizuoti prekių sunaikinimą kreipėsi į muitinę su prašymu leisti sunaikinti muitinės prižiūrimas prekes, jas sutraiškant. Prašyme nebuvo nurodyta, kad dezodorantuose yra degiųjų pavojingų medžiagų. Kadangi buvo nurodyta prekes sunaikinti traiškant UAB „Cargo Via“ darbuotojai neįvertino buvusių medžiagų pavojingumo, UAB „Vilniaus tranzitas“ buvo pateikta neišsami informacija, lėmusi nelaimingą atsitikimą.

39Iš bylos medžiagos matyti, kad pagal tarptautinį krovinio transportavimo važtaraštį CMR važtaraštį Nr. 050913 iš Vokietijos į UAB „Vilniaus tranzitas“ terminalą, laikinam saugojimui buvo atvežti kosmetiniai dezodorantai. CMR Nr. 050913 važtaraštyje buvo nurodyta duomenys ADR-KI. 2.5. F UN 1950 (bennbares Gas in aerosols). Kolegijos nuomone, šios aplinkybės patvirtina, jog UAB „Vilniaus tranzitas“ nuo pat prekių pristatymo į terminalą žinojo, kad prekės yra pavojingos. Pažymėtina, jog UAB „Cargo Via“ nebuvo naikinamų prekių savininkas, nesandėliavo savo teritorijoje, o buvo įgaliota organizuoti prekių sunaikinimą. Todėl, kolegijos nuomone, UAB „Cargo Via“ negalėjo žinoti apie prekių pavojingumą, nes turėjo tik informaciją iš Vilniaus teritorinės muitinės pateiktos deklaracijos 4VR10702246 bei 2004 m. spalio 8 d. CMR.

40UAB „Cargo Via“ ir UAB „Vilniaus tranzitas“ 2006 m. birželio 23 d. pasirašė sutartį dėl prekių sunaikinimo. Pagal šios sutarties 4 punktą, prekes buvo galima pradėti naikinti tik šalims suderinus naikinimo datą. Kadangi byloje nėra jokių įrodymų, jog UAB „Cargo Via“ ir UAB „Vilniaus tranzitas“ suderino prekių naikinimo datą, o naikinant prekes nedalyvavo nė vienas UAB „Cargo Via“ atstovas, laikytina, jog jos buvo naikinamos savavališkai. Kadangi UAB „Vilniaus tranzitas“ savavališkai pradėjo naikinti prekes, laikytina, jog UAB „Cargo Via“ neatliko neteisėtų veiksmų. Nesant UAB „Cargo Via“ neteisėtų veiksmų negalima ir jos atsakomybė.

41Dėl Vilniaus teritorinės muitinės atsakomybės.

42Apeliantai teigia, kad Vilniaus teritorinė muitinė turėjo identifikuoti krovinį kaip pavojingą ir neduoti leidimo UAB „Cargo Via“ naikinti prekes. Muitinė neįsitikinusi, kokios rūšies dezodorantus prašoma sunaikinti bei kokia dezodorantų sudėtis, išdavė leidimą pavojingų medžiagų turinčioms prekėms naikinti įmonei, kuri neturėjo nei sąlygų, nei galimybių tokių prekių naikinti. Neapdairus ir nepagrįstas leidimo išdavimas sąlygojo A. K. mirtį.

43Muitinės prižiūrimų prekių naikinimas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos Muitinės įstatymą ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1B-1180 patvirtintas Muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo taisykles. Šie teisės aktai nenumato, jog muitinė privalo atlikti visų naikinamų prekių fizinį patikrinimą, susijusį su prekės sudėties nustatymu, taip pat ūkio subjektų pateiktuose dokumentuose nurodytos informacijos teisingumo, už kurį atsako ją pateikęs asmuo, tikrinimo.

44Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Cargo Via“ muitinei pateikė prašymą leisti naikinti prekes, t.y. kūno dezodorantus, kurių galiojimo laikas yra pasibaigęs. Su prašymu UAB „Cargo Via“ Vilniaus teritorinei muitinei pateikė UAB „Cargo Via“ ir UAB „Vilniaus tranzitas“ 2006 m. birželio 23 d. sutartį,. Kurios 1 punkte numatyta, jog prekės yra nekenksmingos aplinkai. Taigi, muitinė disponavo tais duomenimis, kuriuos pateikė UAB „Cargo Via“ ir kurie buvo uždeklaruoti pateiktame IM BAD Nr. 4VR10702249 rinkinyje, kuriame deklaruoti kūno dezodorantai be jokios papildomos nuorodos, kad jie yra aerozoliniai.

45Remiantis aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija sprendžia, jog atsakovo Vilniaus teritorinės muitinės veiksmų negalima laikyti neteisėtais, nes muitinės pareigūnai veikė pagal jiems UAB „Cargo Via“ suteiktą informaciją, kurios patikrinti neprivalėjo.

46Teisėjų kolegijos nuomone, tarp atsakovų UAB „Cargo Via“, UAB „Romtransa“ ir Vilniaus teritorinės muitinės veiksmų ir A. K. žūties nėra priežastinio ryšio. Gaisras, kurio metu žuvo A. K. kilo ne dėl atsakovų kaltės, o dėl pačių jas naikinančių asmenų kaltės. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad UAB „Vilniaus tranzitas“ direktorius Z. K. ir transporto baro viršininkas A. K. turėjo žinoti, kad dezodorantų balionėliuose gali būti pavojingų medžiagų, o juos naikinant sutraiškant dėl jų cheminių savybių gali kilti gaisras.

47Kolegija atkreipia dėmesį, kad ieškovams UAB „Vilniaus tranzitas“ sumokėjo 10000 Lt pašalpą, o „IF Draudimas“ ieškovams išmokėjo 100000 Lt draudimo išmoką. Be to, atsakovas UAB „Vilniaus tranzitas“ ir ieškovai 2008 m. birželio 28 d. pasirašė taikos sutartį, pagal kurią atsakovas ieškovams sumokėjo 80000 Lt neturtinės žalos.

48Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas ir apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo naikinti.

49Nepatenkinus apeliacinio skundo, iš ieškovų priteistinos valstybei bylinėjimosi išlaidos, apeliacinės instancijos teisme (CPK 302, 92, 93, 96 str.).

50Atsakovas UAB „Romtransa“ teismui pateikė įrodymus, kad apeliacinės instancijos teisme patyrė 2000 Lt atstovavimo išlaidų, todėl ši suma priteistina iš apeliantų.

51Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

52Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 3 d. sprendimą.

53Priteisti iš ieškovų N. K. , D. K. , P. K. atsakovui UAB „Romtransa“ 2000 Lt atstovavimo išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovai M. K. , E. K. ir P. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami:... 4. 1) M. K. naudai iš atsakovų UAB „Cargo Via“, Vilniaus teritorinės... 5. 2) D. K. naudai iš atsakovų UAB „Cargo Via“, Vilniaus teritorinės... 6. 3) P. K. naudai iš atsakovų UAB „Cargo Via“, Vilniaus teritorinės... 7. 4) priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.... 8. Ieškovai nurodė, jog Valstybinės darbo inspekcijos komisija 2006 m. spalio... 9. Atsakovas Vilniaus teritorinė muitinė su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad... 10. Atsakovas UAB „Romtransa“ su ieškiniu nesutiko ir nurodė, jog bendrovė... 11. Atsakovas UAB „Cargo Via“ nurodė, jog UAB „Cargo Via“ neatliko jokių... 12. Atsakovas UAB „Vilniaus tranzitas“ su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad... 13. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. balandžio 3 d. sprendimu ieškinį atmetė... 14. Apeliaciniu skundu ieškovai prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009... 15. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Vilniaus teritorinė muitinė... 16. 1. Nėra pagrindo konstatuoti neteisėtų Vilniaus teritorinės muitinės... 17. 2. Muitinė neprivalėjo vertinti ar nebus pažeisti parinktas prekių... 18. 3. Muitinė išdavė leidimą naikinti nepavojingas, nekenksmingas aplinkai... 19. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Romtransa“ prašo... 20. 1. Teismas teisingai konstatavo, kad krovinio siuntėjas, o ne vežėjas yra... 21. 2. Civilinė atsakomybė gali būti taikoma tik esant visoms keturioms jos... 22. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Cargo Via“ prašo... 23. 1. Tiek su UAB „Vilniaus tranzitas“ sudarytoje sutartyje, tiek prašyme... 24. 2. UAB „Vilniaus tranzitas“ direktorius buvo atsakingas už saugių gyvybei... 25. 3. Žalingi padariniai kilo ne dėl UAB „Cargo Via“ neteisėtų veiksmų.... 26. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 27. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 28. Kaip jau minėta ieškovai nurodo, kad atsakovai UAB „Romtransa“, UAB... 29. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje... 30. Žalą padariusio asmens kaltė preziumuojama, jis laikomas kaltu, kol... 31. Dėl UAB „Romtransa“ atsakomybės.... 32. Apeliantai nurodo, kad atsakovas UAB „Romtransa“ pervežė pavojingą... 33. Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Romtransa“ 2003 m. gruodžio mėnesį... 34. Teisėjų kolegijos nuomone, nepagrįstas apeliantų teiginys, jog UAB... 35. Pažymėtina, jog UAB „Romtransa“ ir UAB „Vilniaus tranzitas“ yra... 36. Be to, kolegija mano, jog net tuo atveju, jeigu būtų nustatyta, kad atsakovas... 37. Dėl UAB „Cargo Via“ civilinės atsakomybės.... 38. Apeliantai teigia, kad UAB „Cargo Via“ veikdama pagal Digital Trade LLC... 39. Iš bylos medžiagos matyti, kad pagal tarptautinį krovinio transportavimo... 40. UAB „Cargo Via“ ir UAB „Vilniaus tranzitas“ 2006 m. birželio 23 d.... 41. Dėl Vilniaus teritorinės muitinės atsakomybės.... 42. Apeliantai teigia, kad Vilniaus teritorinė muitinė turėjo identifikuoti... 43. Muitinės prižiūrimų prekių naikinimas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos... 44. Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Cargo Via“ muitinei pateikė... 45. Remiantis aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija sprendžia, jog atsakovo... 46. Teisėjų kolegijos nuomone, tarp atsakovų UAB „Cargo Via“, UAB... 47. Kolegija atkreipia dėmesį, kad ieškovams UAB „Vilniaus tranzitas“... 48. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 49. Nepatenkinus apeliacinio skundo, iš ieškovų priteistinos valstybei... 50. Atsakovas UAB „Romtransa“ teismui pateikė įrodymus, kad apeliacinės... 51. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 52. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 3 d.... 53. Priteisti iš ieškovų N. K. , D. K. , P. K. atsakovui UAB „Romtransa“...