Byla eAS-578-756/2016
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Stasio Gagio ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų T. N., uždarosios akcinės bendrovės „Logivita“, B. G., B. G. individualios įmonės, individualios įmonės „Vegatransa“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų T. N., uždarosios akcinės bendrovės „Logivita“, B. G., B. G. individualios įmonės, individualios įmonės „Vegatransa“ skundą atsakovui Aplinkos apsaugos agentūrai dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai T. N., uždaroji akcinė bendrovė „Logivita“, B. G., B. G. IĮ, IĮ „Vegatransa“ 2016 m. balandžio 14 d. elektroninių ryšių priemonėmis kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, kurį pasirašė advokatė A. M.. Pareiškėjai teismo prašė panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. kovo 14 d. sprendimą Nr. (28.4)-A4-2464 „Dėl A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 45,15–56,83 km. kelio ruožo rekonstravimo galimybių“, taip pat taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, t. y. iki teismo sprendimo įsiteisėjimo sustabdyti ginčijamo sprendimo galiojimą.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. balandžio 21 d. nutartimi priėmė pareiškėjų skundą, tačiau prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones atmetė.

7Teismas nurodė, kad pareiškėjų paduotas skundas iš esmės atitinka Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimus, paduotas nepraleidus termino skundui paduoti, todėl priimamas.

8Pareiškėjai prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, t. y. sustabdyti ginčijamo sprendimo galiojimą iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Šiuo atveju pareiškėjai prašo taikyti ABTĮ 71 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę – ginčijamo akto galiojimo laikiną sustabdymą. Pažymėtina, kad pagal ABTĮ 71 straipsnio 4 dalį, jei prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones paduodamas kartu su skundu, jis išnagrinėjamas ne vėliau kaip kitą dieną po skundo priėmimo. Pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį, teismas arba teisėjas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti proceso dalyvių prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas.

9Iš nusistovėjusios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktikos matyti, kad teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, jog yra reali grėsmė, kad netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą), iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.). Akto galiojimo laikinas sustabdymas iš esmės yra konservacinio pobūdžio priemonė, skirta užtikrinti, kad tuo metu, kai nagrinėjama byla, remiantis ginčijamu aktu, nebūtų priimami aktai ar atliekami veiksmai, kurie padarytų negalimu ar apsunkintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Taigi, kaip matyti iš aptartų nuostatų bei teismų praktikos, reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pirmiausia yra siejamas su būsimo teismo sprendimo įvykdymo galimybe. Nagrinėjamoje byloje netaikius pareiškėjo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, o vėliau priėmus pareiškėjui palankų teismo sprendimą, jo (teismo sprendimo) vykdymas nepasidarytų negalimas ar nepasunkėtų, kadangi ginčijamas sprendimas būtų panaikintas, jokie papildomi veiksmai tokio sprendimo įvykdymui nėra būtini. Kita vertus, teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimas arba negalimumas reiškia ir tai, kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą), iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas, t. y. bylos nagrinėjimo metu galiojantis aktas, kurio teisėtumas ir pagrįstumas ginčijamas, sukels (ar tikėtina, kad sukels) tokias neigiamas pasekmes, kurių pašalinimas, teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas.

10Pasisakydamas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo nagrinėjamoje byloje, pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad pareiškėjai prašyme taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones nurodė, jog nesustabdžius sprendimo galiojimo neišvengiamai jiems atsirastų tam tikri pakitimai, o buvusios padėties grąžinamas taptų sudėtingas, nes ties jiems priklausančiais žemės sklypais, kuriuose jie vyko ūkinę komercinę veiklą, būtų statoma triukšmą mažinanti užtvara, dėl to būtų žlugdomas jų verslas, atleidžiami darbuotojai, prarandami klientai, verslo partneriai, nebūtų surenkami mokesčiai į valstybės biudžetą. Pareiškėjų vertinimu, įrengus triukšmo sienelę, o paskui tenkinus jų skundą, ją reikėtų nugriauti, o tai sukeltų didelę žalą valstybei, jos gyventojams. Jei teismas atmestų pareiškėjų skundą, ginčijamame sprendime numatoma planuojama ūkinė veikla galėtų būti tęsiama.

11Teismas, įvertinęs pareiškėjų argumentus, konstatavo, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjų nurodytos galimai kilsiančios neigiamos pasekmės, vykdant jų komercinę ūkinę veiklą, nereiškia, jog teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba pasidarys negalimas. Galima tam tikra neigiama ginčijamo akto įtaka pareiškėjų finansinei padėčiai teismų praktikoje paprastai nelaikytina ypatinga (išskirtine) aplinkybe, rodančia, jog teismo sprendimo įvykdymas iš tikrųjų gali būti apsunkintas ar tapti neįmanomas (žr., pvz., LVAT 2009 m. sausio 23 d. nutartį adm. byloje Nr. AS822-103/2009). Galima žala ir pareiškėjų galimi materialiniai nuostoliai, atsiradę dėl ginčijamo administracinio akto priėmimo, iš esmės gali būti atlyginami įstatymų nustatyta tvarka (2011 m. gegužės 27 d. nutartis adm. byloje Nr. AS63-416/2011). Aplinkybė, jog pareiškėjai gali patirti tam tikrų neigiamų turtinio pobūdžio pasekmių, galiojant ginčijamam administraciniam aktui, nėra pagrindas ABTĮ 71 straipsnyje nustatyta tvarka taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, tuo labiau, jei pareiškėjai neįrodė, jog tokių neigiamų pasekmių pašalinimas, teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas (2012 m. balandžio 20 d. nutartis adm. byloje Nr. AS146-149/2012). Pažymėtina, kad pareiškėjai duomenų savo teiginiams pagrįsti nepateikė. Prašymą grindė ateityje galimai kilsiančiomis neigiamomis pasekmėmis. Pareiškėjų sutartiniai civiliniai santykiai su verslo partneriais ar ribojimas atlikti tam tikrus veiksmus nepagrindžia būtinybės taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Be to, ir pareiškėjų prašymo argumentai dėl galimos didelės žalos nugriaunant akustinę sienelę, neturi įtakos vertinant prašymo pagrįstumą.

12Pagal administracinių teismų praktiką sprendžiant reikalavimo užtikrinimo priemonių klausimą, byla iš esmės nėra nagrinėjama, todėl prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones turi būti grindžiamas su būsimo teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo aplinkybėmis, o ne su ginčo sprendimu iš esmės (LVAT 2012 m. gegužės 18 d. nutartis adm. byloje Nr. AS492-233/2012). Reikalavimų užtikrinimo priemone yra tik laikinai fiksuojama esama padėtis atitinkamuose materialiniuose teisiniuose santykiuose, tačiau tai neturi įtakos pačiai teisminio proceso eigai (LVAT 2012 m. kovo 8 d. nutartis adm. byloje Nr. AS442-41/2012). Pažymėtina, kad svarbus ir proporcingumo principo taikymas, sprendžiant pareiškėjų prašymą. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti Aplinkos apsaugos agentūros sprendimo galiojimą – netenkinamas, pareiškėjams neįrodžius, jog teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba pasidarys negalimas.

13III.

14Pareiškėjai atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutarties dalį, kurioje teismas atmetė jų prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, taip pat minėtą reikalavimo užtikrinimo priemonę taikyti, t. y. sustabdyti skundžiamo sprendimo galiojimą.

15Pareiškėjų teigimu, jie skunde aiškiai nurodė, kad nesustabdžius ginčijamo sprendimo galiojimo neišvengiamai atsirastų tam tikri pakitimai, buvusios padėties grąžinimas taptų sudėtingas, nes jiems priklausančiais žemės sklypais/ žemės sklypais, kuriuose yra jiems priklausantis turtas, kuriuose jie vykdo ūkinę komercinę veiklą, būtų nekliudomai statoma triukšmo užtvara. Dėl to būtų žlugdomas pareiškėjų verslas, atleidžiami darbuotojai, prarandami klientai, verslo partneriai, nebūtų surenkami mokesčiai į valstybės biudžetą. Be to, teismui tenkinus pareiškėjų skundą, reiktų nugriauti minėtą užtvarą, taip būtų prarandami valstybės pinigai. Teismas nurodytų aplinkybių nelaikė svariomis, dėl kurių būtų galima taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Tačiau šią išvadą teismas padarė neįsigilinęs į pareiškėjų nurodomas aplinkybes, jų reikšmingumą pareiškėjų (bei kitų asmenų) teisėms ir interesams. Byloje pateikta medžiaga leidžia manyti, kad nesustabdžius sprendimo galiojimo, pareiškėjams kils sunkiai atitaisoma žala. Be to, pagal LVAT praktiką, įmonės veiklos stabilumas, efektyvumas yra svarbus viešojo intereso užtikrinimui. Šiuo atveju yra ignoruojamas pareiškėjų teisėtas lūkestis nepertraukiamai vykdyti ūkinę veiklą. Pažymėtina, kad pateikus skundą teismui, Marijampolės savivaldybės internetiniame puslapyje paskelbta informacija apie parengtus projekto „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo 41,15 iki 56,83 km rekonstravimas į AM kategoriją“ projektinius sprendinius. Tai reiškia, kad apskųsto sprendimo pagrindu yra rengiami ir priimami kiti teisės aktai (taip pat ir leidimas statyti), atliekami veiksmai (triukšmo užtvaros statybos darbai). Nesustabdžius sprendimo galiojimo, o teismui tenkinus pareiškėjo reikalavimą panaikinti minėtą aktą, pareiškėjams tektų kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą, ginčyti išduotus leidimus, reikalauti pašalinti savavališkos statybos padarinius ir kt.

16Atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepime į pareiškėjų atskirąjį skundą nurodo, kad pareiškėjų teiginiai yra hipotetinio pobūdžio, nepagrįsti jokiais objektyviais įrodymais. Pareiškėjai neįrodė žalos atsiradimo fakto, nepagrindė, kad būtent dėl triukšmo užtvarų įrengimo atsiras galimi jų veiklos sutrikimai, finansiniai sunkumai ar nuostoliai.

17Pareiškėjai 2016 m. birželio 29 d. teismui pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad po to, kai pateikė teismui atskirąjį skundą, jiems tapo žinomos naujos aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, t. y. tai, kad UAB „Autoarena“ ketina nutraukti su UAB „Logivita“ 2015 m. lapkričio 9 d. sudarytą reklaminio stendo nuomos sutartį. UAB „Autoarena“ 2016 m. birželio 28 d. rašte pareiškėjui paaiškino, kad nuomos sutartis bus nutraukta tada, kada pagal ginčijamą Sprendimą bus pastatyta triukšmo užtvara. Pareiškėjo teigimu, nesustabdžius ginčijamo Sprendimo, ties jiems priklausančiu žemės sklypu bus pastatyta triukšmo užtvara. Ją pastačius, UAB „Logivita“ negaus minėta sutartimi sulygtų pajamų.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Pareiškėjai nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutarties dalimi, kuria pirmosios instancijos teismas netenkino pareiškėjo pateikto prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo.

21Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje pareiškėjai inicijavo ginčą dėl Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. kovo 14 d. sprendimo Nr. (28.4)-A4-2464 „Dėl A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 45,15–56,83 km. kelio ruožo rekonstravimo galimybių“ teisėtumo ir pagrįstumo. Pirmosios instancijos teismui pateiktame skunde pareiškėjai prašė, be kita ko, taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, numatytą ABTĮ 71 straipsnio 3 dalies 3 punkte, t. y. laikinai sustabdyti būtent minėto sprendimo galiojimą.

22Šiuo aspektu apeliacinio teismo teisėjų kolegija pažymi, jog ABTĮ 71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog, netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y., kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą), iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.). Iš paminėtos įstatymo normos formuluotės akivaizdu, jog įstatymų leidėjas reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymą susiejo su tikslu užtikrinti būsimo teismo sprendimo įgyvendinimą, t. y. garantuoti teisingumo vykdymą, o ne prevenciškai apsaugoti proceso dalyvius nuo galimų jiems nepalankių teisinių pasekmių (žr., pvz., LVAT 2013 m. vasario 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-246/2013 ir kt.). Be to, kaip ne kartą savo praktikoje yra akcentavęs LVAT, sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, turi būti atsižvelgta į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešojo intereso.

23Kaip matyti iš teismui pateikto skundo turinio, pareiškėjai prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę iš esmės siejo su tuo, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, jie patirs esminių nepatogumų ir finansinių nuostolių: ties jiems priklausančiais žemės sklypais, kuriuose jie vyko ūkinę komercinę veiklą, bus statoma triukšmą mažinanti užtvara, dėl ko būtų žlugdomas jų verslas, atleidžiami darbuotojai, prarandami klientai, verslo partneriai, nebūtų surenkami mokesčiai į valstybė biudžetą. Apeliacinio teismo teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai šių pareiškėjų nurodytų aplinkybių nelaikė pakankamomis tam, kad nagrinėjamu atveju būtų taikoma prašoma reikalavimo užtikrinimo priemonė, t. y. laikinas skundžiamo sprendimo sustabdymas.

24Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, kad galimi finansiniai nuostoliai per se nesuteikia pagrindo visais atvejais taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, be to, tokie argumentai turi būti pagrįsti atitinkamais įrodymais (žr., pvz., LVAT 2016 m. gegužės 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-515-556/2016). Tokių įrodymų pareiškėjai nagrinėjamoje byloje nepateikė. Teisėjų kolegija pastebi, kad pareiškėjai prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones grindžia taip pat ir spėjimais, pasvarstymais apie galimus nuostolius, o jokių konkrečių ir išsamių įrodymų nepateikia. Be to, kaip ne kartą akcentuota LVAT praktikoje nagrinėjant reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimus, pareiškėjo asmeniniai, turtiniai interesai negali nusverti valstybės ir visuomenės interesų (žr., LVAT 2016 m. gegužės 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-515-556/2016).

25Pareiškėjų su atskiruoju skundu pateikti duomenys apie Marijampolės savivaldybės internetiniame puslapyje paskelbtą informaciją apie parengtus projekto „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo 41,15 iki 56,83 km rekonstravimas į AM kategoriją“ projektinius sprendinius, nepagrindžia to, kad šiuo metu yra atliekami tokie veiksmai, kurių pašalinimas, teismui priėmus pareiškėjams palankų sprendimą, būtų itin sunkus ar net neįmanomas.

26Pareiškėjai 2016 m. birželio 29 d. teismui pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, jų teigimu, naujai paaiškėjusias aplinkybes, kurios aktualios sprendžiant klausimą dėl ginčijamo Sprendimo laikino sustabdymo (pareiškėjai paaiškino, kad 2016 m. birželio 28 d. UAB „Autoarena“ informavo UAB „Logivita“ apie galimą reklaminio stendo nuomos sutarties nutraukimą). Teisėjų kolegijos vertinimu, minėtuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodytos aplinkybės nukreiptos į ateitį, t. y. grindžiamos tik spėjimais, todėl nepagrindžia to, kad nagrinėjamu atveju būtina taikyti pareiškėjų prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę.

27Atsižvelgus į išdėstytą, darytina išvada, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas šiuo atveju būtų neadekvatus siekiamam tikslui, pažeistų proporcingumo principą, proceso šalių interesų pusiausvyrą, viešąjį interesą. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas skundžiama nutarties dalimi pagrįstai nusprendė nesiimti priemonių reikalavimui užtikrinti.

28Dėl šių priežasčių pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas ir pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria teismas atsisakė taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, paliktina nepakeista.

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

30Pareiškėjų T. N., uždarosios akcinės bendrovės „Logivita“, B. G., B. G. individualios įmonės, individualios įmonės „Vegatransa“ atskirąjį skundą atmesti.

31Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutarties dalį, kuria atmestas pareiškėjų prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, palikti nepakeistą.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai T. N., uždaroji akcinė bendrovė... 5. II.... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. balandžio 21 d. nutartimi... 7. Teismas nurodė, kad pareiškėjų paduotas skundas iš esmės atitinka... 8. Pareiškėjai prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, t. y.... 9. Iš nusistovėjusios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir... 10. Pasisakydamas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo nagrinėjamoje... 11. Teismas, įvertinęs pareiškėjų argumentus, konstatavo, kad nagrinėjamu... 12. Pagal administracinių teismų praktiką sprendžiant reikalavimo užtikrinimo... 13. III.... 14. Pareiškėjai atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 15. Pareiškėjų teigimu, jie skunde aiškiai nurodė, kad nesustabdžius... 16. Atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepime į pareiškėjų atskirąjį... 17. Pareiškėjai 2016 m. birželio 29 d. teismui pateikė rašytinius... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Pareiškėjai nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio... 21. Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje pareiškėjai inicijavo ginčą dėl... 22. Šiuo aspektu apeliacinio teismo teisėjų kolegija pažymi, jog 23. Kaip matyti iš teismui pateikto skundo turinio, pareiškėja 24. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, kad galimi... 25. Pareiškėjų su atskiruoju skundu pateikti duomenys apie Marijampolės... 26. Pareiškėjai 2016 m. birželio 29 d. teismui pateikė rašytinius... 27. Atsižvelgus į išdėstytą, darytina išvada 28. Dėl šių priežasčių pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas ir... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 30. Pareiškėjų T. N., uždarosios akcinės bendrovės... 31. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio... 32. Nutartis neskundžiama....