Byla eAS-284-756/2016
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Stasio Gagio ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų Širvintų rajono savivaldybės tarybos ir Širvintų rajono savivaldybės atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 21 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro skundą atsakovams Širvintų rajono savivaldybės tarybai ir Širvintų rajono savivaldybei dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras elektroninių ryšių priemonėmis pateikė teismui skundą dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 1-229 panaikinimo; taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdyti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 1-229 galiojimą; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. sausio 21 d. nutartimi priėmė pareiškėjo VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro skundą; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją bei Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos į bylą įtraukė trečiaisiais suinteresuotais asmenimis; taip pat tenkino VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – iki teismo sprendimo šioje administracinėje byloje įsiteisėjimo dienos sustabdė Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 1-229 galiojimą.

7Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad skundas iš esmės atitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) reikalavimus, todėl yra priimtinas.

8VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro teisme keliamas ginčas yra susijęs su sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimu. Pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 10 straipsnio 12 punktą minimalius Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų išdėstymo, jų struktūros reikalavimus bei paslaugų poreikį nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kartu su Valstybine ligonių kasa. Vadinasi, pareiškėjo keliamas ginčas yra susijęs su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos bei Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos teisėmis ir pareigomis. Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija bei Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos įtrauktinos į bylą trečiaisiais suinteresuotais asmenimis.

9VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras teismo taip pat prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 1-229 galiojimą iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo dienos.

10Remiantis ABTĮ 71 straipsnio 1 dalimi, teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog jos netaikius teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą, iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 straipsnis). Pagal administracinių teismų praktiką realus iki skundžiamo administracinio akto priėmimo buvusios padėties atkūrimas, o kartu ir realus teismo sprendimo įvykdymas, pasunkėtų arba taptų nebeįmanomas tuo atveju, jei bylos nagrinėjimo metu galiojantis aktas, kurio teisėtumas ir pagrįstumas ginčijamas, sukeltų (ar tikėtina, kad sukeltų) tokias neigiamas pasekmes, kurių pašalinimas, teismui priėmus pareiškėjui palankų sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) nutartis adm. bylose Nr. AS5-155/2005, Nr. AS5‑230/2005). Todėl tuo atveju, kai bylos medžiaga leidžia daryti pagrįstą prielaidą, kad, nesiėmus užtikrinimo priemonių, administracinis aktas realiai gali sukelti neigiamas pasekmes, kurių pašalinimas, teismui priėmus pareiškėjui palankų sprendimą, būtų neįmanomas arba sudėtingas, yra pagrindas svarstyti reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymą. Tokiu atveju taip pat turi būti atsižvelgta į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų (žr., LVAT nutartis administracinėse bylose Nr. AS16-528/2007, Nr. AS10-349/2007, Nr. AS6‑496/2006, Nr. AS15‑622/2006).

11Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašo panaikinti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimą Nr. 1-229, kuriuo, be kita ko, iki 2016 m. vasario 1 d. yra pavedama: parengti VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo sąlygas bei VšĮ Širvintų ligoninės naują įstatų redakciją (2.1 punktas); paskelbti apie reorganizavimo sąlygų sudarymą viešai viešųjų įstaigų įstatuose nurodytuose šaltiniuose vieną kartą ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki visuotinio dalininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje bus numatyta priimti sprendimą dėl reorganizavimo ir pranešti raštu juridinio asmens kreditoriams (2.2 punktas); pateikti reorganizavimo sąlygas juridinių asmenų registrui ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo dieną (2.3 punktas). Iš skundžiamo Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 1-229 turinio matyti, kad, nesustabdžius jo galiojimo iki teismo sprendimo priėmimo šioje byloje, iki 2016 m. vasario 1 d. neišvengiamai atsirastų tam tikrų pakeitimų: VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras būtų reorganizuotas prijungimo būdu, atitinkami pakeitimai būtų įregistruoti Juridinių asmenų registre. Todėl teismui priėmus pareiškėjui palankų sprendimą ir panaikinus jo ginčijamą Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimą Nr. 1-229, iki šio sprendimo buvusios padėties atkūrimas žymiai pasunkėtų. Tuo tarpu, jeigu teismas atmestų pareiškėjo skundą, numatytas VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimas galės būti tęsiamas toliau (žr. LVAT 2009 m. gegužės 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS756‑368/2009).

12Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad nagrinėjamoje byloje egzistuoja teisinis pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, todėl pareiškėjo prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo tenkintinas, Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 1-229 galiojimas sustabdytinas iki teismo sprendimo šioje administracinėje byloje įsiteisėjimo dienos.

13III.

14Atsakovai Širvintų rajono savivaldybės taryba ir Širvintų rajono savivaldybė atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 21 d. nutarties dalį, kuria teismas nutarė patenkinti VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro prašymą ir pritaikė reikalavimo užtikrinimo priemonę – iki teismo sprendimo administracinėje byloje Nr. eI-5515-968/2016 įsiteisėjimo dienos sustabdė Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 1-229 galiojimą, panaikinti ir pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

151. Teismas, spręsdamas reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimą, turėjo pareigą priimti motyvuotą ir pagrįstą nutartį, kurioje būtų ne tik nustatytas faktinis pagrindas, bet ir tokių priemonių įtaka kitiems asmenims, tačiau šių reikalavimų nesilaikė.

162. Teismai, spręsdami prašymus dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, kuomet yra ginčijami analogiški sprendimai – pritarimai įstaigų reorganizavimui – būtent dėl ginčijamų sprendimų pobūdžio, netaiko reikalavimo užtikrinimo priemonių (pvz., Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 17 d. nutartis adm. byloje Nr. I-3960/11). Taip pat teismai netaiko reikalavimo užtikrinimo priemonių net ir tais atvejais, kuomet yra ginčijami sprendimai reorganizuoti įstaigas (LVAT 2009 m. rugsėjo 11 d. nutartis adm. byloje Nr. AS525-573/2009).

173. Šiuo atveju teismas neįvertino prašymų taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones pagrįstumo bei užtikrinimo priemonių ryšio su ginčo dalyku. Ginčijamo Širvintų rajono savivaldybės sprendimo turinys rodo, kad nagrinėjamoje byloje ginčijamas atsakovo siekis (inicijavimas) nustatyti Širvintų rajono savivaldybės įsteigtų viešųjų įstaigų, kurių vienintelė steigėja ir dalininkė yra Širvintų rajono savivaldybė, galimą veikos optimizavimą, jų pertvarkymą, tame tarpe reorganizaciją. Širvintų rajono savivaldybė savo, kaip steigėjo ir vienintelio nario, funkcijas turi teisę įgyvendinti vadovaudamasi Viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nustatytais reikalavimais, todėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. 1-229 negali būti vertinamas kaip viešųjų įstaigų reorganizacija, nes nėra paruoštos reorganizacijos sąlygos, viešosios įstaigos įstatymų nustatyta tvarka šiuo klausimu nepriėmė sprendimų. Byloje ginčijamu tarybos sprendimu tik buvo išreikštas Širvintų rajono savivaldybės tarybos pritarimas dėl galimo reorganizavimo, tačiau nebuvo priimtas sprendimas reorganizuoti viešąsias įstaigas bei nebuvo patvirtintos reorganizavimo sąlygos, kas yra būtina siekiant pradėti reorganizavimo procedūrą.

184. Pagal Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimą Nr. I-229, VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė N. D., būdama įpareigota Širvintų rajono savivaldybės administracijos, kartu su VšĮ Širvintų ligoninės direktore L. M. parengti reorganizacijos sąlygas ir atlikti kitus sprendime nurodytus veiksmus, Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorės I. B.-Č. 2016 m. sausio 5 d. raštu Nr. (6.16)-13-5, 2016 m. sausio 11 d. raštu Nr. (6.16)-13-56, pateikti informaciją apie minėto tarybos sprendimo įgyvendinimo eigą, 2016 m. sausio 14 d. raštu Nr. 1.3-24 atsakė, kad „Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. I-229 įgyvendinimas vykdomas sprendime nurodyta tvarka“. Šie duomenys ir tai, kad direktorė N. D. dar iki atsakymo pateikimo Širvintų rajono savivaldybei (2016 m. sausio 12 d.) pasirašė ir pateikė VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vardu skundą dėl 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo panaikinimo, rodo, kad N. D. ne tik kad nevykdė steigėjo nurodymų, tarybos sprendimo, bet ir, Vilniaus apygardos administraciniam teismui 2016 m. sausio 21 d. nutartimi sustabdžius Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo galiojimą, Širvintų rajono savivaldybės taryba, kaip steigėjas, negali įgyvendinti įstatymais bei Įstatais numatytų savo, kaip VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro steigėjo (savininko), teisių, pvz., spręsti klausimą dėl įstaigos veiklos optimizavimo ir galimos įstaigos reorganizacijos. Šios aplinkybės rodo, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas, priimdamas sprendimą dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo galiojimo sustabdymo, neįvertino tarybos priimto sprendimo turinio, įstatymais ir kitais normatyviniais aktais nustatytos tvarkos bei pareiškėjo teisių, neatsižvelgė į tai, kad pareiškėjo vardu skundą pasirašiusi N. D., nesilaikydama įstatymais ir kitais normatyviniais aktais nustatytų reikalavimų, juos ignoruodama, gina savo, kaip įstaigos vadovės, asmeninio pobūdžio interesus.

195. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, kad šiuo atveju nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, pasunkėtų būsimo teismo sprendimo įvykdymas. Kaip minėta, Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 1-229 tik inicijuotas galimas reorganizacijos procesas (kaip pirminė stadija sprendžiant klausimą dėl galimo jo įgyvendinimo), ir tokios tarybos, kaip steigėjo, teisės numatytos įstatymais. Neįvykdžius įstatymais nustatytų būtinų reikalavimų, neišanalizavus reorganizacijos sąlygų ir galimų dėl jos atlikimo atsirasiančių pasekmių negali atsirasti ir kitų pareiškėjo skunde nurodytų pasekmių: darbuotojų atleidimai, buvusio viešųjų įstaigų turto likvidavimas ir pan., nėra atliekami, remiantis byloje ginčijamu tarybos sprendimu, kadangi nėra priimta atskiro tarybos sprendimo dėl viešųjų įstaigų reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo taip, kaip tai numatyta Viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje.

206. Atsakovo vertinimu, taikant reikalavimo užtikrinimo priemones, nebuvo vertinama, ar jos proporcingos siekiamam tikslui, ar jų taikymas neprieštaraus viešajam interesui. Širvintų rajono savivaldybės taryba turi įstatymais nustatytas teises sveikatos priežiūros srityje, kurios steigiant ir kontroliuojant Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešąsias įstaigas garantuoja Širvintų rajono savivaldybei teisę spręsti kausimus dėl jos įkurtų viešųjų įstaigų veiklos kontrolės, reikalaujant pateikti būtinus šių įstaigų veiklos priežiūrai kontrolei būtinus sprendimus, spręsti klausimus dėl tokių įstaigų galimos reorganizacijos. Teismo priimta nutartis užkerta kelią įstatymais garantuotų Širvintų rajono savivaldybės teisių įgyvendinimui, įstaigų veiklos optimizavimui ir galimos jų reorganizacijos nagrinėjimui. Ši nutartis sudaro sąlygas, pažeidžiant įstatymų, VšĮ Širvintų ligoninės ir VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų reikalavimus, šių įstaigų vadovams nevykdyti jiems pavestų pareigų, tame tarpe neteikti duomenų savivaldybei, kaip šių įstaigų steigėjui, būtinus sprendžiant klausimus dėl sveikatos priežiūros organizavimo rajone, įstaigų veiklos optimizavimo. Taigi, šiame ginče akivaizdu, kad teismo pritaikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės yra neproporcingos, neteisingos ir taikytos be jokio faktinio pagrindo, suinteresuotai šaliai pateikus įrodymais nepagrįstą prašymą, siekiant ne teisėtų proceso tikslų, o vilkinti patį galimą įstaigų veiklos optimizavimo ar jų galimos reorganizacijos procesą.

217. Be to, atsakovo teigimu, šis ginčas nenagrinėtinas teisme administracinio proceso tvarka. Remiantis VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatais (1, 3, 4, 8 p.), VšĮ Širvintų ligoninės įstatais (1, 3, 4, 6, 8 p.) Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punkto, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 straipsnio 9 punkto, Viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 1 dalies nuostatomis, ginčijamas Širvintų rajono savivaldybės sprendimas yra priimtas ne viešojo administravimo srityje, bet įgyvendinant viešosios įstaigos steigėjo funkcijas; tarp šalių susiklosčiusių teisinių santykių pobūdis yra civilinės teisinės, bet ne administracinės teisinės prigimties. Jeigu ginčas kyla iš civilinio teisinio santykio, tai nepriklausomai nuo to, kad viena iš šio ginčo šalių yra valstybės ar savivaldybės institucija, šis ginčas turi būti laikomas civiliniu, o ne administraciniu, ir yra teismingas bendrosios kompetencijos teismams. Bendrosios kompetencijos teismų kompetencija, kaip platesnė pagal savo pobūdį, turi apimti tuos atvejus, kai ginčas nėra grynai administracinio pobūdžio. Pagal šį principą, jeigu valstybės ar savivaldybės aktas tėra tik vienas iš kelių juridinių faktų, kurių pagrindu atsiranda, pasikeičia ar pasibaigia civilinis teisinis santykis, tai ginčas dėl tokio akto turi būti sprendžiamas kartu su civiliniu ginču, t. y. ne administraciniame, o bendrosios kompetencijos teisme. Tokia yra ir teismų jurisprudencija sprendžiant analogiško pobūdžio ginčus. Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti 2004 m. liepos 1 d. nutartyje byloje Nr. TK-2004-53 pažymėjo, jog ieškovas – VšĮ „Sapiegos ligoninė“ yra viešoji įstaiga ir neturi viešojo administravimo subjekto požymių (žr., pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 2002 m. lapkričio 4 d. nutartį, priimtą byloje Vilniaus apskrities viršininko administracija prieš L. V.). 2003 m. lapkričio 14 d. nutartyje, specialioji kolegija, spręsdama dėl bylos (Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos VšĮ Šv. Jokūbo ligoninės sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga prieš Vilniaus miesto savivaldybės tarybą, bylos Nr. AS(3)-503-03)) rūšinio teismingumo, konstatavo, kad administravimo institucijos dalyvavimo viešosios įstaigos reorganizavime prigimtis yra civilinė ir ginčas yra nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme. 2014 m. gruodžio 16 d. specialioji kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, išnagrinėjusi LVAT prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės tarybai, trečiaisiais suinteresuotais asmenimis byloje dalyvaujant VšĮ Vilniaus miesto klinikinei ligoninei, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ir VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centrui, dėl sprendimo panaikinimo, rūšinio teismingumo klausimą (teismingumo byla Nr. T-118/2014) konstatavo, kad nagrinėjamu atveju, nors ginčijamas sprendimas yra priimtas viešojo administravimo subjekto, tačiau jam įgyvendinant viešųjų įstaigų steigėjo įgaliojimus; sprendimas reorganizuoti viešąsias įstaigas Civiliniame kodekse nustatytu jungimo būdu yra betarpiškai susijęs su civiliniais teisiniais santykiais ir jį priimdama Vilniaus miesto savivaldybės taryba veikė kaip civilinių santykių subjektas. Todėl specialioji teisėjų kolegija sprendžia, kad kilęs ginčas yra civilinio teisinio pobūdžio ir turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (Civilinio proceso kodekso 1 straipsnio 1 dalis, 22 straipsnio 1 dalis).

22Pareiškėjas VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras su atsakovų atskiruoju skundu nesutiko ir atsiliepime prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

23Pareiškėjas pažymėjo, kad atsakovai atskirajame skunde nurodo tai, kad ginčijamas sprendimas tėra tik savivaldybės tarybos ketinimas reorganizuoti viešąją įstaigą, todėl jokios grėsmės, kad skundo patenkinimo atveju bus apsunkintas teismo sprendimo vykdymas nėra. Tačiau, pareiškėjo vertinimu, toks atsakovų teiginys neatitinka sprendimo turinio, faktinių bylos aplinkybių. Nežiūrint to, ar ginčijamas sprendimas būtų vertinamas kaip reorganizavimo proceso pradžia, ar kaip rengimasis ją nedelsiant pradėti, sprendimu akivaizdžiai inicijuoti faktiniai pareiškėjo reorganizavimo veiksmai, kurių padarinių pašalinimas teismui netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės būtų sudėtingas ar neįmanomas. Greta to, kas buvo nurodyta skunde, šiai dienai dėl ginčijamo sprendimo, taip pat dėl VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro bei VšĮ Širvintų ligoninės vadovių, kurios pasipriešino sprendimo įgyvendinimui (tikslu apginti savo vadovaujamų įstaigų, jų pacientų, darbuotojų teises ir interesus), skuboto atleidimo, tiek tarp bendruomenės narių, tiek tarp centro ir ligoninės darbuotojų, jų kreditorių, partnerių yra kilęs didelis sąmyšis. Teismui netaikius pareiškėjo prašytos reikalavimo užtikrinimo priemonės, kilusi panika tarp nurodytų asmenų tik didės, toliau pareiškėjo darbuotojai rengs dokumentus išėjimui iš darbo, partneriai ir kreditoriai inicijuos sutartinių santykių nutraukimą, pacientai gyvens su baime ir teisiniu neapibrėžtumu dėl pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir jų kokybės. Tokia padėtis bei valstybiniu lygmeniu priimamų sprendimų ignoravimas, kuriais akivaizdžiai siekiama, kad pirminė sveikatos priežiūra būtų atskirta nuo antrinės, funkcionuotų skyrium, savivaldybės interesų priešpastatymas valstybės, jos žmonių interesams, teisinėje valstybėje netoleruotini.

24Vienas iš atsakovų atskirajame skunde nurodytų teismų precedentų nėra aktualus nagrinėjamai bylai, nes šios bylos ir nurodytos bylų ratio decidendi skiriasi. O būtent, nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimo reorganizuoti sveikatos priežiūros įstaigą, o atsakovų nurodytoje byloje AS525-573/2009 – švietimo įstaigą (Šv. Kristoforo vidurinę mokyklą). Nagrinėjamoje byloje prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonė – sprendimo galiojimo sustabdymą, o atsakovų nurodytoje byloje – uždrausti Vilniaus miesto savivaldybės tarybai atlikti bet kokius veiksmus, dėl kurių, vykdant sprendimą, į mokyklos patalpas būtų perkeliami Vilniaus Šv. Kristoforo vidurinės mokyklos mokiniai.

25Atskirajame skunde atsakovai nurodo teisės aktus, remiantis kuriais, pasak atsakovų, savivaldybės taryba turi visišką laisvę priimant sprendimus dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, reorganizavimo. Paneigiant nurodytą, pareiškėjas pažymi, kad savivaldybių tarybų teisė steigti, reorganizuoti ar likviduoti sveikatos priežiūros įstaigas nėra absoliuti, t. y. savivaldybės, priimdamos sprendimus, turi laikytis sprendimų teisėtumo principo, derinti savo interesus su valstybės interesais, bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesais, būti atsakinga savivaldybės bendruomenei, reaguoti į savivaldybės gyventojų nuomonę, gerbti ir užtikrinti žmogaus teises ir laisves (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 str.). Savivaldybės, įgyvendindamos savarankišką funkciją, turi teisę steigti, reorganizuoti ar likviduoti pirmines sveikatos priežiūros įstaigas, tačiau vykdyti tą pačią veiklą antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigų atžvilgiu savivaldybės absoliučios sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo laisvės neturi. Savivaldybių tarybų sprendimai, priimami šių įstaigų atžvilgiu, gali būti ribojami valstybės institucijų (sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2014 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-389/1K-71 2.2 p.).

26Atskirajame skunde atsakovai nurodo, kad nors VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų 35.12 punkte numatyta vyriausiojo gydytojo teisė atstovauti įstaigai be atskiro įgaliojimo teisme, valstybės ir savivaldybių institucijose ir bendradarbiauti su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, tačiau direktorė, įgyvendindama šias teises, negali viršyti jai suteiktų įgaliojimų, nevykdyti teisėtų ir pagrįstų steigėjo nurodymų. Šiuo atveju direktorės gynė savo interesus. Visų pirma, pareiškėjo steigėjo (tarybos) priimto sprendimo pagrįstumas, jo teisėtumas ginčijamas. T. y. pareiškėjo įsitikinimu, ginčo sprendimas nėra ir negali būti laikomas pagrįstu ir teisėtu, dėl to yra naikintinas; antra, juridinio asmens vadovas veikia išimtinai juridinio asmens, ne jo steigėjų, interesais, nes juridinio asmens ir jo steigėjų interesai (kaip ir šiuo atveju) gali nesutapti; trečia, VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovė, nežiūrint to, kad rizikavo savo darbo vieta, pateikdama teismui skundą (rizika pasiteisino, t. y. šiai dienai VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovė, pateikusi skundą centro vardu, be jokių motyvų – atleista), jai suteiktų įgaliojimų neviršijo (centro įstatų 35.12 p.); ketvirta, teisminio proceso inicijavimas, tikslu apginti savo vadovaujamos įstaigos, jos darbuotojų, pacientų interesus, žinant, kad dėl to, tarybai elgiantis nesąžiningai, bet kurią dieną gali būti atleistas, vargu, ar gali būti prilyginamas „veikimui savo interesais“.

27Teisėjų kolegija

konstatuoja:

28IV.

29Atsakovai Širvintų rajono savivaldybės taryba ir Širvintų rajono savivaldybė pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 21 d. nutarties dalį, kuria teismas tenkino pareiškėjo VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo ir iki teismo sprendimo šioje administracinėje byloje įsiteisėjimo dienos sustabdė Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 1-229 galiojimą.

30Iš nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčijamo akto – Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 1-229, turinio matyti, jog juo atsakovas nusprendė: pirma, inicijuoti VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (reorganizuojamas juridinis asmuo) reorganizavimą prijungimo būdu prie VšĮ Širvintų ligoninės (reorganizavime dalyvaujantis asmuo) (1 punktas). Antra, ginčijamo sprendimo 2 punktu nuspręsta pavesti iki 2016 m. vasario 1 d. teisės aktų nustatyta tvarka VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajai gydytojai N. D. ir VšĮ Širvintų ligoninės direktorei L. M.: parengti VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo sąlygas bei VšĮ Širvintų ligoninės naują įstatų redakciją (2.1 punktas); paskelbti apie reorganizavimo sąlygų sudarymą viešai viešųjų įstaigų įstatuose nurodytuose šaltiniuose vieną kartą ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki visuotinio dalininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje bus numatyta priimti sprendimą dėl reorganizavimo ir pranešti raštu juridinio asmens kreditoriams (2.2 punktas); pateikti reorganizavimo sąlygas juridinių asmenų registrui ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo dieną (2.3 punktas).

31Taigi, iš sprendimo turinio akivaizdu, kad Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 1-229 nuspręsta inicijuoti VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimą, t. y. tik pradėti reorganizavimo procesą. Tam, kad minėtą reorganizavimo procesą galima būtų užbaigti (šiuo atveju priimto teismo sprendimo vykdymas išties taptų labai sudėtingas), reikia, be kita ko, priimti ir atitinkamus aktus – paruošti ir patvirtinti reorganizacijos sąlygas ir pan. Kaip teisingai atskirajame skunde pažymėjo atsakovai, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 7 dalį, sprendimą dėl viešosios įstaigos reorganizavimo priima ir kartu reorganizavimo sąlygas patvirtina, taip pat tvirtina po reorganizavimo veiksiančių viešųjų įstaigų įstatus kiekvienos reorganizavime dalyvaujančios viešosios įstaigos visuotinis dalininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma. Tokia VšĮ Širvintų ligoninės ir VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo tvarka numatyta ir šių viešųjų įstaigų įstatuose (VšĮ Širvintų ligoninės įstatų 24.19 p., 25 p., 99 p.,VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų 25.19 p., 27 p., 65 p.).

32Vadinasi, kol nėra paruoštos reorganizacijos sąlygos, o viešosios įstaigos šiuo klausimu įstatymų nustatyta tvarka nėra priėmusios atitinkamų sprendimų, ginčijamas sprendimas iš esmės gali būti vertinamas tik kaip tarpinis dokumentas, t. y. kaip dokumentas, kuriuo pradedamas (inicijuojamas) pareiškėjo reorganizavimas. Toks sprendimas, vertinant jį prašymo taikymo reikalavimo užtikrinimo priemones kontekste, negali sukelti tokių neigiamų pasekmių, kurių pašalinimas, teismui priėmus pareiškėjui palankų sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas.

33Apibendrindama išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės nepagrįstai nusprendė, kad nesustabdžius skundžiamo sprendimo galiojimo iki teismo sprendimo priėmimo šioje byloje, iki 2016 m. vasario 1 d. neišvengiamai atsirastų tam tikrų pakeitimų, t. y. VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras būtų reorganizuotas prijungimo būdu, atitinkami pakeitimai būtų įregistruoti Juridinių asmenų registre, todėl nagrinėjamu atveju yra pagrindas taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę – iki teismo sprendimo šioje administracinėje byloje priėmimo sustabdyti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 1-229 galiojimą. Šioje dalyje Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 21 d. nutartis keičiama ir pareiškėjo VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo atmetamas.

34Pasisakydama dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų, apeliacinio teismo teisėjų kolegija pažymi, kad nors atsakovai ir pagrįstai atkreipia dėmesį į Specialiosios teisėjų kolegijos bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti 2014 m. gruodžio 16 d. nutartį teismingumo byloje Nr. T-118/2014, tačiau atsakovo argumentai, susiję su nagrinėjamos administracinės bylos teismingumu, sprendžiant reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo pagrįstumo klausimą nenagrinėjami, todėl dėl jų teisėjų kolegija nepasisako. Juolab, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 3 d. nutartimi administracinė byla pagal pareiškėjo VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro skundą atsakovams Širvintų rajono savivaldybės tarybai bei Širvintų rajono savivaldybei (tretieji suinteresuoti asmenys Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė ligonių kasa) dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 1-229 panaikinimo perduota Širvintų rajono apylinkės teismui.

35Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

36Atsakovų Širvintų rajono savivaldybės tarybos ir Širvintų rajono savivaldybės atskirąjį skundą tenkinti.

37Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 21 d. nutartį pakeisti – pareiškėjo VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo atmesti.

38Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras... 5. II.... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. sausio 21 d. nutartimi... 7. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad skundas iš esmės atitinka... 8. VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro teisme keliamas... 9. VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras teismo taip... 10. Remiantis ABTĮ 71 11. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašo panaikinti Širvintų rajono... 12. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad nagrinėjamoje byloje egzistuoja... 13. III.... 14. Atsakovai Širvintų rajono savivaldybės taryba ir Širvintų rajono... 15. 1. Teismas, spręsdamas reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimą,... 16. 2. Teismai, spręsdami prašymus dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių... 17. 3. Šiuo atveju teismas neįvertino prašymų taikyti reikalavimo užtikrinimo... 18. 4. Pagal Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d.... 19. 5. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, kad šiuo atveju... 20. 6. Atsakovo vertinimu, taikant reikalavimo užtikrinimo priemones, nebuvo... 21. 7. Be to, atsakovo teigimu, šis ginčas nenagrinėtinas teisme administracinio... 22. Pareiškėjas VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos... 23. Pareiškėjas pažymėjo, kad atsakovai atskirajame skunde nurodo tai, kad... 24. Vienas iš atsakovų atskirajame skunde nurodytų teismų precedentų nėra... 25. Atskirajame skunde atsakovai nurodo teisės aktus, remiantis kuriais, pasak... 26. Atskirajame skunde atsakovai nurodo, kad nors VšĮ Širvintų rajono pirminės... 27. Teisėjų kolegija... 28. IV.... 29. Atsakovai Širvintų rajono savivaldybės taryba ir Širvintų rajono... 30. Iš nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčijamo akto – Širvintų... 31. Taigi, iš sprendimo turinio akivaizdu, kad Širvintų rajono savivaldybės... 32. Vadinasi, kol nėra paruoštos reorganizacijos sąlygos, o viešosios įstaigos... 33. Apibendrindama išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios... 34. Pasisakydama dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų, apeliacinio... 35. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 36. Atsakovų Širvintų rajono savivaldybės tarybos ir Širvintų rajono... 37. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 21 d. nutartį... 38. Nutartis neskundžiama....