Byla AS-525-47-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas) ir Romano Klišausko,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. J. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. J. skundą atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Kauno apygardos prokuratūros, ir Kauno apygardos prokuratūrai dėl akto panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir neturtinės žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas V. J. skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas:

61) panaikinti Kauno apygardos prokuratūros 2010 m. spalio 8 d. aktą Nr. (P-1522)22-5763-10;

72) įpareigoti Kauno apygardos prokuratūrą iš naujo nagrinėti pareiškėjo 2010 m. rugpjūčio 14 d. skundą (reg. Nr. 1522);

83) įpareigoti Kauno apygardos prokuratūrą atlikti tarnybinį patikrinimą dėl Marijampolės rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo A. Ž. pareiškėjo 2010 m. rugpjūčio 14 d. skunde Kauno apygardos prokuratūrai skųstų veiksmų;

94) įpareigoti Kauno apygardos prokuratūrą atlyginti pareiškėjui 1 000 Lt neturtinę žalą.

10Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. lapkričio 15 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą.

11Remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (bylos Nr. AS556-249/2010, AS11-212/2006), pažymėjo, kad administracinių teismų kompetencijai nepriskirtas nagrinėjimas prašymų, kuriais siekiama ne pažeistų teisių (interesų) apgynimo, o tam tikrų juridinę reikšmę turinčių aplinkybių ar faktų konstatavimo. Reikalavimas, kuriuo nesiekiama išspręsti administracinio ginčo ir kurio patenkinimas nereikštų pažeistų teisių ar teisėtų interesų apgynimo, negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku. Nurodė, kad pareiškėjas 2010 m. rugpjūčio 14 d. skundu kreipėsi į Kauno apygardos vyriausiąjį prokurorą, be kita ko, prašydamas atlikti tyrimą dėl nepagrįsto (neteisėto) Marijampolės rajono apylinkės prokuratūros prokuroro A. Ž. tarnybinio nusižengimo bei patraukti jį atsakomybėn. Kauno apygardos prokuratūra, išnagrinėjusi pareiškėjo skundo dalį dėl prokuroro pavaduotojo A. Ž. veiksmų, atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą inicijuoti tarnybinį patikrinimą. Apie atsisakymą pareiškėjas informuotas ginčijamu 2010 m. spalio 8 d. raštu. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, 2010 m. spalio 27 d. raštu Nr. 17.2-19224 ginčijamą Kauno apygardos prokuratūros atsisakymą laikė pagrįstu ir teisėtu. Remdamasis Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 41 straipsnio 1 dalimi, 42 straipsnio 5 dalimi, pabrėžė, jog įstatymas numato, kad ginčą dėl tarnybinės nuobaudos gali inicijuoti tik prokuroras, kuriam buvo atliktas tarnybinis patikrinimas. Padarė išvadą, jog nei pareiškėjo skundžiamas Kauno apygardos prokuratūros informacinis atsakymas, įformintas 2010 m. spalio 8 d. rašte Nr. (P-1522)22-5763-10, nurodant, jog atsisakoma inicijuoti tarnybinį patikrinimą, nei reikalavimai įpareigoti iš naujo nagrinėti pareiškėjo skundą ir įpareigoti Kauno apygardos prokuratūrą atlikti skunde nurodytą tarnybinį patikrinimą nesukėlė ir negali sukelti pareiškėjui jokių teisinių pasekmių, t. y. nėra ginčo dėl teisės – ginčijamas raštas ir prašomi įpareigoti atlikti veiksmai negali turėti įtakos pareiškėjo teisėms ir interesams. Atsižvelgė į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (bylos Nr. AS556-249/2010, AS11-212/2006) ir konstatavo, jog pareiškėjo skundas dėl keliamo ginčo nepriskirtinas teismų kompetencijai, nurodytai Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 15 straipsnyje. Kadangi reikalavimas dėl įpareigojimo atlyginti pareiškėjui neturtinę žalą yra išvestinis ir neatsiejamai susijęs su nurodytais skundo reikalavimais, skundą atsisakė priimti.

12II.

13Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir perduoti klausimą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Pateikiami tokie pagrindiniai atskirojo skundo argumentai:

141. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai vertino Prokuratūros įstatymo 41 straipsnio 1 dalies, 42 straipsnio 5 dalies nuostatas, neigė atsakovo veiksmų teisėtumo priskirtinumą Kauno apygardos administracinio teismo atsakomybės ir įgaliojimų sričiai, teisinių pasekmių pareiškėjui buvimą, ginčo dėl teisės buvimą, ginčijamo rašto ir prašomų įpareigoti atlikti veiksmų įtaką pareiškėjo interesams bei teisėms. Taip pat nenurodyti nutarties įrodymai ir motyvai.

152. Skundžiamoje nuotartyje neteisėtai įtvirtinama ir leidžiama suprasti, kad prokuratūra yra valstybė valstybėje, tuo paneigiant Lietuvos Respublikos suverenumą ir nepriklausomybę. Be to, pareiškėjas žeminamas kaip Lietuvos Respublikos pilietis, suvaržomos ne tik jo pilietinės, bet ir žmogaus teisės – teisės į teisingą bylos nagrinėjimą, saviraiškos laisvę, veiksmingą gynybos priemonę, apsaugą nuo diskriminacijos.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17III.

18Atskirasis skundas tenkintinas.

19Pirmosios instancijos teismas, iš esmės konstatavęs, kad pareiškėjo ginčijamas Kauno apygardos prokuratūros 2010 m. spalio 8 d. aktas Nr. (P-1522)22-5763-10 ir reikalavimai įpareigoti iš naujo nagrinėti pareiškėjo skundą bei įpareigoti Kauno apygardos prokuratūrą atlikti skunde nurodytą tarnybinį patikrinimą nesukėlė ir negali sukelti pareiškėjui jokių teisinių pasekmių, skundą atsisakė priimti.

20Remiantis ABTĮ 5 straipsnio 1 dalimi, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti (ABTĮ 22 str. 1 d.).

21Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (byla Nr. AS6-216/2007), tinkamas skundo dalyko suformulavimas turi didelę reikšmę, nes skundo dalykas apibrėžia bylos nagrinėjimo ribas, be ko teismo procesas būtų neįmanomas. Todėl skundo dalykas turi būti suformuluotas aiškiai, jis turėtų atitikti keliamo ginčo esmę ir teismo galias, t. y. tuos būdus, kuriais teismas gali apginti ginčijamas ar pažeistas teises arba įstatymų saugomus interesus. Pareiškėjui nesuformulavus (suformulavus neaiškiai) skundo dalyko, teismas paprastai neturi galimybių ir tinkamai išspręsti skundo priėmimo klausimo.

22Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra išaiškinęs (pavyzdžiui, bylos Nr. AS442-208/2009, AS146-479/2009), kad tai, ar asmens, kuris kreipėsi į administracinį teismą, teisės iš tikrųjų buvo pažeistos, yra nustatoma nagrinėjant bylą iš esmės. Konstatavus, jog asmens teisės skundžiamu administraciniu aktu ar veiksmu (neveikimu) nebuvo pažeistos, turi būti priimamas administracinio teismo sprendimas, kuriuo asmens skundas turi būti atmetamas (ABTĮ 88 str. 1 p.). Išvada, jog skundžiamas aktas ar veiksmas (neveikimas) nesukelia asmeniui teisinių pasekmių, savo esme yra materialinio teisinio pobūdžio išvada, nes ji reiškia, jog atitinkamas aktas ar veiksmas (neveikimas) neturi įtakos asmens materialinėms teisėms ar pareigoms. Tuo tarpu konstatavimas, jog skundžiamas aktas ar veiksmas (neveikimas) neturi įtakos asmens materialinėms teisėms ar pareigoms, kartu reiškia ir konstatavimą, kad jokios asmens materialinės teisės nebuvo pažeistos. Todėl išvada, jog skundžiamas aktas ar veiksmas (neveikimas) nesukelia asmeniui teisinių pasekmių, yra pagrindas teismo sprendimu atmesti skundą, bet negali būti pagrindas atsisakyti priimti skundą ar nutraukti bylą.

23Pažymėtina, jog į tokią administracinių teismų praktiką turėjo būti atsižvelgta ir nagrinėjamu atveju sprendžiant pareiškėjo skundo priėmimo klausimą. Be to, teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje iš esmės neargumentavo savo išvados, jog reikalavimai įpareigoti iš naujo nagrinėti pareiškėjo skundą bei įpareigoti Kauno apygardos prokuratūrą atlikti skunde nurodytą tarnybinį patikrinimą nesukėlė ir negali sukelti pareiškėjui jokių teisinių pasekmių. Prokuratūros įstatymo nuostatos, kuriomis teismas rėmėsi, spręsdamas pareiškėjo skundo priėmimo klausimą, yra susijusios su įsakymo dėl tarnybinės nuobaudos paskyrimo apskundimu. Tuo tarpu pareiškėjas neskundžia tokio įsakymo, todėl teismo argumentacija, jog tokiu atveju minėtą įsakymą gali apskųsti prokuroras, negali turėti įtakos išvadai, jog pareiškėjo skundas nenagrinėtinas administracinių teismų. Pirmosios instancijos teismas nepateikė jokių papildomų argumentų, kurie pagrįstų jo išvadas dėl to, kad skundas nenagrinėtinas administracinių teismų.

24Be to, byloje pateiktame Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2010 m. spalio 27 d. rašte Nr. 17.2-19224 nurodyta, kad jis gali būti skundžiamas administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka kaip viešojo administravimo subjekto priimtas administracinės procedūros sprendimas pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36 straipsnį. Kaip matyti iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, teismas dėl tokių įrodymų nepasisakė ir jų nevertino, spręsdamas pareiškėjo skundo priėmimo klausimą.

25Taip pat pažymėtina ir tai, jog teismo nutartyje nepateikta argumentų ir įrodymų, kad pareiškėjo skundo reikalavimas dėl atsakovo įpareigojimo atlyginti jam neturtinę žalą yra tiesiogiai susijęs su kitais skundo reikalavimais. Be to, kaip jau minėta, pirmosios instancijos teismas ginčijamoje nutartyje nepateikė argumentų, sudarančių pagrindą atsisakyti priimti kitus pareiškėjo skundo reikalavimus.

26Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas visapusiškai neįvertinęs ir neišnagrinėjęs skundo priėmimui svarbių aplinkybių, taikytinų teisės aktų nuostatų, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį, kuri naikintina. Tuo tarpu pareiškėjo skundo priėmimo klausimas grąžintinas iš naujo spręsti pirmosios instancijos teismui.

27Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28pareiškėjo V. J. atskirąjį skundą patenkinti.

29Panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartį, o skundo priėmimo klausimą grąžinti iš naujo spręsti pirmosios instancijos teismui.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas V. J. skundu kreipėsi į Kauno apygardos... 6. 1) panaikinti Kauno apygardos prokuratūros 2010 m. spalio 8 d. aktą Nr.... 7. 2) įpareigoti Kauno apygardos prokuratūrą iš naujo nagrinėti pareiškėjo... 8. 3) įpareigoti Kauno apygardos prokuratūrą atlikti tarnybinį patikrinimą... 9. 4) įpareigoti Kauno apygardos prokuratūrą atlyginti pareiškėjui 1 000 Lt... 10. Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. lapkričio 15 d. nutartimi... 11. Remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (bylos Nr.... 12. II.... 13. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti pirmosios... 14. 1. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai vertino... 15. 2. Skundžiamoje nuotartyje neteisėtai įtvirtinama ir leidžiama suprasti,... 16. Teisėjų kolegija... 17. III.... 18. Atskirasis skundas tenkintinas.... 19. Pirmosios instancijos teismas, iš esmės konstatavęs, kad pareiškėjo... 20. Remiantis ABTĮ 5 straipsnio 1 dalimi, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi... 21. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (byla Nr.... 22. Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra... 23. Pažymėtina, jog į tokią administracinių teismų praktiką turėjo būti... 24. Be to, byloje pateiktame Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2010... 25. Taip pat pažymėtina ir tai, jog teismo nutartyje nepateikta argumentų ir... 26. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos... 27. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies... 28. pareiškėjo V. J. atskirąjį skundą patenkinti.... 29. Panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d.... 30. Nutartis neskundžiama....