Byla AS-170-520/2018

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Ramūno Gadliausko ir Dalios Višinskienės (pranešėja),

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Komeksimas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 16 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Komeksimas“ skundą atsakovui Valstybės įmonei Registrų centro Vilniaus filialui (tretieji suinteresuoti asmenys – valstybės įmonė Registrų centras, uždaroji akcinė bendrovė „Ervin“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Renergija“) dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Komeksimas“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) Registrų centro Vilniaus filialo (toliau – ir Vilniaus filialas) 2017 m. vasario 10 d. sprendimą Nr. VILIN(12.5.13.)-3950; 2) panaikinti VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimą Nr. spr1-88; 3) įpareigoti VĮ Registrų centrą papildyti statinių – kiemo statinių (kiemo aikštelės, tvoros, baseino), unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), – registro duomenis ir įregistruoti konkrečiai nekilnojamojo daikto statinių – kiemo statinių (kiemo aikštelės, tvoros, baseino), unikalus Nr. ( - ), – plotą (plotus).

6Pareiškėjas paaiškino, kad jam nuosavybės teise priklauso statiniai, esantys ( - ). Šis turtas registruotas Nekilnojamojo turto registre, tačiau pažymėjime nėra nurodytas šio turto plotas bei žymėjimas plane. Atsižvelgdamas į tai, pareiškėjas 2016 m. gruodžio 21 d. kreipėsi į atsakovą, siekdamas papildyti registro duomenis ir įregistruoti kiekvieno nekilnojamojo daikto plotą bei žymėjimą plane. 2017 m. vasario 10 d. atsakovas priėmė sprendimą Nr. VILIN(12.5.13)-3950, kuriuo pareiškėjo prašymo neišsprendė, t. y. nurodė, kad Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenų banke kiemo statinių duomenys neatitinka faktinių nekilnojamojo daikto kadastro duomenų, kurie užfiksuoti 2004 m. gruodžio 21 d. parengtoje nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje, o dokumentai, reikalingi norint pakeisti kiemo statinių kadastro ir registro duomenis Nekilnojamojo turto registre, teritoriniam registratoriui nebuvo pateikti. Pareiškėjas šį atsakovo sprendimą apskundė VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijai. 2017 m. balandžio 27 d. VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija sprendimu paliko galioti atsakovo sprendimą.

7Atsakovas Vilniaus filialas atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti.

8Atsakovas nurodė, kad ankstesnis kiemo statinių savininkas UAB „Prioritetas“ pretenzijų dėl 2004 m. rugsėjo 13 d. varžytynių akto Nr. 1 pagrindu įgytų ir Nekilnojamojo turto registre šio akto pagrindu 2004 m. rugsėjo 14 d. įrašytų duomenų apie kiemo statinius (kiemo aikštelę, tvorą, baseiną) registro tvarkytojui nereiškė ir atsakovo 2006 m. lapkričio 24 d., 2007 m. sausio 4 d., 2012 m. spalio 3 d. priimtų sprendimų centriniam registratoriui Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (toliau – ir Įstatymo) nustatyta tvarka neskundė, o 2016 m. gegužės 10 d. varžytynių aktu Nr. 160510/01 kiemo statinius (kiemo aikštelę, tvorą, baseiną) perleido pareiškėjui. Kadangi UAB „Prioritetas“ praleido terminą skundui dėl registre įrašytų duomenų apie kiemo statinius paduoti, tai ši teisė neperėjo pareiškėjui, kaip naujajam kiemo statinių savininkui.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti. VĮ Registrų centras nurodė, kad pareiškėjo skundas turėtų būti atmestas vadovaujantis skundžiamų sprendimų motyvais.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Renergija“ atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodė, kad 2016 m. vykusiose varžytynėse UAB „Renergija“ įsigijo nekilnojamojo turto objektus su teise į valstybei priklausančio žemės sklypo nuomą, proporcingą įsigytiems objektams. Šiuos objektus UAB „Renergija“ įsigijo iš teisėtų savininkų ir jokiuose ginčuose dėl teritorijos, esančios ( - ), su buvusiais savininkais ir (ar) kitais susijusiais asmenimis nedalyvauja. Į šią teritoriją nuo 2016 m. gegužės mėnesio investavo daug lėšų, todėl pakitus sąlygoms, savo interesus gins teisme.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 16 d. nutartimi bylą nutraukė.

13Teismas nustatė, kad pareiškėjas 2016 m. gruodžio 21 d. kreipėsi į VĮ Registrų centrą su prašymu, kuriame nurodė, kad jam nuosavybės teise priklauso kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai (kiemo aikštelė, tvora, baseinas), unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ). Šis turtas registruotas Nekilnojamojo turto registre, tačiau pažymėjime nėra nurodytas šio turto plotas bei žymėjimas plane, todėl prašė papildyti registro duomenis ir įregistruoti konkrečiai kiekvieno nekilnojamojo daikto plotą bei nurodyti žymėjimą plane. Išnagrinėjęs pareiškėjo 2016 m. gruodžio 21 d. prašymą 2017 m. vasario 10 d. Vilniaus filialas priėmė sprendimą Nr. VILIN (12.5.13)-2950, kuriame pareiškėją informavo, kad kiemo statinių kadastro duomenys, įrašyti Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke, neatitinka faktinių nekilnojamojo daikto kadastro duomenų, kurie užfiksuoti 2004 m. gruodžio 21 d. parengtoje nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje, nes dokumentai, reikalingi minėtiems kiemo statinių kadastro ir registro duomenims pakeisti Nekilnojamojo turto registre, teritoriniam registratoriui nebuvo pateikti. Informacija apie tai yra nurodyta registro įrašo Nr. ( - ) 11 skiltyje „Registro pastabos ir nuorodos“. 2017 m. kovo 15 d. pareiškėjas VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijai pateikė skundą dėl VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2017 m. vasario 10 d. sprendimo panaikinimo ir klausimo išsprendimo iš esmės, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus filialo 2017 m. vasario 10 d. sprendimą Nr. VILIN(12.5.13)-2950 ir papildyti registro duomenis bei įregistruoti konkrečiai nekilnojamojo daikto statinių – kiemo statinių (kiemo aikštelės, tvoros, baseino), unikalus Nr. ( - ), plotus (-ą) bei žymėjimus (-ą) plane remiantis 1995 m. kadastrinės bylos duomenimis. VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija išnagrinėjusi pareiškėjo skundą 2017 m. balandžio 27 d. priėmė sprendimą Nr. spr1-88 skundą atmesti. Teismas nurodė, kad remiantis Nekilnojamojo turto registro ir kiemo statinių archyvinės bylos duomenimis nustatyta, jog Nekilnojamojo turto registre esantys kiemo statinių kadastro duomenys yra pagrįstai įrašyti remiantis 1995 m. atliktais kadastriniais matavimais.

14Taip pat teismas nustatė, kad pareiškėjas į teismą kreipėsi 2017 m. rugpjūčio 22 d. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 29 straipsnio 1 dalimis ir 30 straipsnio 1 dalimi, teismas pažymėjo, jog atsakovas priėmė sprendimą kiemo statiniams (kiemo aikštelei, tvorai ir baseinui, turintiems unikalų Nr. ( - ) ir esantiems ( - )), kadastro duomenis, dėl kurių vyksta ginčas, įrašyti į Nekilnojamojo turto registrą 1995 m. gegužės 31 d., o nuo šio veiksmo praėjo 22 metai. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju ABTĮ 30 straipsnio 1 dalyje nustatytas 10 metų terminas yra naikinamasis, jam suėjus pareiškėjas nebegali skųsti administracinio pobūdžio aktų.

15Taip pat teismas pažymėjo, kad Įstatymo 30 straipsnyje nustatyta teritorinių registratorių priimtų sprendimų apskundimo tvarka, t. y. teritorinio registratoriaus priimtas sprendimas skundžiamas Centriniam registratoriui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka (1 dalis), Centrinio registratoriaus priimtas sprendimas skundžiamas ABTĮ nustatyta tvarka (2 dalis). Šio įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Centriniam registratoriui paduoto skundo dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo forma ir turinys turi atitikti ABTĮ nustatytus reikalavimus, o pagal 32 straipsnio 3 dalį Centrinis registratorius atsisako priimti skundą, jei skundo turinys, forma neatitinka ABTĮ nustatytų reikalavimų. Teismas sprendė, kad skundą nagrinėjant išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka taikytini ABTĮ nustatyti reikalavimai skundui paduoti.

16Atsižvelgęs į teisinį reguliavimą ir vadovaudamasis ABTĮ 103 straipsnio 8 punktu, pirmosios instancijos teismas bylą nutraukė.

17III.

18Pareiškėjas UAB „Komeksimas“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 16 d. nutartį ir bylą perduoti Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo.

19Pareiškėjas teigia, kad jis laikėsi Įstatymo 30 straipsnyje numatytos teritorinių registratorių sprendimų apskundimo tvarkos. Pareiškėjas VĮ Registrų centro Vilniaus filialo sprendimą apskundė VĮ registro centrui, o šio sprendimą – Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

20Teismas, priimdamas ginčijamą nutartį, nenurodė, jog pareiškėjas negalėjo skųsti Vilniaus filialo sprendimo VĮ Registrų centrui. Kaip teisingai nurodė teismas, pareiškėjas, vadovaudamasis Įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi, pateikė Vilniaus filialui 2016 m. gruodžio 21 d. prašymą papildyti registro duomenis ir įregistruoti kiekvieno nekilnojamojo daikto plotą bei žymėjimą plane.

21Pareiškėjas pažymi, kad jis neginčija Vilniaus filialo 1995 m. gegužės 31 d. sprendimo įrašyti statinių kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto registrą. Pareiškėjas ginčija Vilniaus filialo 2017 m. vasario 10 d. sprendimą Nr. VILIN(12.5.13.)-3950 ir VĮ Registrų centro 2017 m. balandžio 27 d. sprendimą. Pareiškėjo teigimu, termino šiems teisės aktams ginčyti jis nepraleido.

22Atsakovas Vilniaus filialas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 16 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti.

23Atsakovas teigimu, teismas pagrįstai nustatė, kad kiemo statinių kadastro duomenys, kuriuos ginčija pareiškėjas, prašydamas juos papildyti kaip netikslius ir neišsamius, viešajame registre buvo įrašyti daugiau kaip prieš 10 metų. Teismas nenustatė aplinkybių, kurioms esant galėtų būti taikoma ABTĮ 30 straipsnio l dalyje numatyta išimtis netaikyti naikinamojo 10 metų termino ir spręsti klausimą dėl termino atnaujinimo, todėl remdamasis tuo, kad ABTĮ 30 straipsnio 1 dalyje nustatytas 10 metų terminas yra naikinamasis, jam suėjus pareiškėjas nebegali skųsti administracinio pobūdžio sprendimų, teismas teisėtai ir pagrįstai bylą nutraukė. Aplinkybė, jog pareiškėjas nesutinka su teismo nutartimi nesudaro pagrindo konstatuoti, jog priimtoje nutartyje neteisingai pritaikytos ABTĮ įtvirtintos teisės normos.

24Atsakovas pažymi, jog pareiškėjas ginčija daugiau nei prieš 10 metų viešajame registre 1995 m. parengtos kadastro duomenų bylos pagrindu įrašytus kiemo statinių kadastro duomenis. Tačiau Vilniaus filialo priimtas sprendimas viešajame registre įrašyti kiemo statinių kadastro duomenis ABTĮ nustatyta tvarka ir nustatytu terminu nebuvo apskųstas ankstesnių kiemo statinių savininkų (akcinės bendrovės „Neris“, UAB „Prioritetas“), t. y. jie nemanė, kad jų teisės yra pažeidžiamos, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, teisių ir teisėtų interesų gynimo teisės negalėjo atsirasti ir pareiškėjui.

25Kadangi dokumentuose (2016 m. gegužės 10 d. Varžytynių akte Nr. 160510/01, archyvinėje kadastro duomenų byloje) nėra jokių duomenų apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotų kiemo statinių atskirų dalių plotus ir / ar žymėjimus plane, o pareiškėjas registro tvarkytojui nepateikė kadastro duomenų bylos, kurioje būtų aiškiai nurodyti kiemo statinių – kiemo aikštelės, tvoros, baseino plotai ir / ar žymėjimai plane, tvarkytojas, negalėdamas padaryti vienareikšmiškos išvados, koks konkrečiai yra kiemo statinių atskirų dalių plotas ir / ar žymėjimas plane, pagrįstai ir teisėtai atsisakė papildyti kiemo statinių registro duomenis ir įregistruoti kiekvieno nekilnojamojo daikto plotą ir pažymėjimą plane.

26Teisėjų kolegija

konstatuoja:

27IV.

28Atskiruoju skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 16 d. nutartis, kuria administracinė byla, iškelta pagal pareiškėjo UAB „Komeksimas“ skundą, nutraukta ABTĮ 100 straipsnio 8 punkte numatytu pagrindu.

29Pareiškėjas skundu prašė panaikinti Vilniaus filialo 2017 m. vasario 10 d. sprendimą Nr. VILIN(12.5.13.)-3950 ir VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimą Nr. spr1-88. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad pareiškėjas iš esmės ginčija 1995 m. gegužės 31 d. į Nekilnojamojo turto registrą įrašytus duomenis, konstatavo, jog šiuo atveju, suėjus naikinamajam 10 metų terminui, nustatytam ABTĮ 30 straipsnio 1 dalyje, byla nutrauktina.

30Nagrinėjant apeliacinio skundo argumentus ir tikrinant pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, pirmiausia pažymėtina, kad nekilnojamųjų daiktų, registruojamų Nekilnojamojo turto registre, kadastro duomenų nustatymą, jų įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro statusą, šio kadastro steigimą, tvarkymą ir kt. reglamentuoja Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas. Šio įstatymo 3 straipsnio 4 dalis nustato, kad Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenys – duomenys, apibūdinantys nekilnojamojo daikto buvimo vietą, gamtines ir ūkines žemės savybes, geometrinius statinių parametrus ir nekilnojamųjų daiktų naudojimo sąlygas (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 2 str. 4 d.). Nekilnojamojo turto registro įstatymas reglamentuoja žemės, statinių ir kitų nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į nekilnojamuosius daiktus, šių teisių suvaržymų, įstatymų nustatytų juridinių faktų registravimą Nekilnojamojo turto registre, Nekilnojamojo turto registro statusą, šio registro steigimą, tvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo teises, pareigas bei atsakomybę.

31Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 straipsnio 2 dalį Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas įstatymų nustatyta tvarka atsako už duomenų, kaupiamų Nekilnojamojo turto registre teisingumą ir apsaugą, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsako tik už tai, kad Nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti.

32Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad suinteresuoti asmenys, sužinoję, jog į Nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, gali pareikalauti, kad teritorinis registratorius netikslius ir klaidingus duomenis patikslintų ir ištaisytų arba neišsamius papildytų. Įstatymo 33 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad techninės klaidos gali būti ištaisytos suinteresuoto asmens prašymu arba kai Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pastebėjo klaidą, jei nėra pagrindo manyti, kad toks ištaisymas pažeis teisių į tą nekilnojamąjį daiktą turėtojų ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus.

33Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30, 31 ir 32 straipsniai reglamentuoja teisinius santykius dėl teritorinių registratorių priimtų sprendimų skundimo. Šio įstatymo 30 straipsnyje įtvirtinta, kad teritorinio registratoriaus priimtas sprendimas skundžiamas Centriniam registratoriui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 31 straipsnyje nustatyta skundo pateikimo Centriniam registratoriui tvarka, o 32 straipsnyje įtvirtinta Centriniam registratoriui paduotų skundų nagrinėjimo tvarka.

34Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjas nagrinėjamu atveju pirmiausia su prašymu papildyti registro duomenis kreipėsi į teritorinį registratorių, kuris 2017 m. vasario 10 d. sprendimu „Dėl informacijos pateikimo“ Nr. VILIN(12.5.13)-2950 informavo pareiškėją, jog dokumentai, reikalingi pakeisti duomenis Nekilnojamojo turto registre, nebuvo pateikti. Nesutikdamas su šiuo sprendimu, pareiškėjas kreipėsi į Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisiją, kuri 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. sprl-88 paliko galioti teritorinio registratoriaus sprendimą. Pažymėtina, kad Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija išankstine ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka išnagrinėjo ne 1995 m. gegužės 31 d. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, o 2017 m. vasario 10 d. sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą. Dėl 2017 m. vasario 10 d. ir 2017 m. balandžio 27 d. sprendimų panaikinimo pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą.

35Atsižvelgusi į ABTĮ 80 straipsnio 2 dalį, teisėjų kolegija, pažymi, kad šiuo atveju pareiškėjas į teismą kreipėsi skųsdamas ne 1995 m. atliktus kadastrinius matavimus ir jų pagrindu priimtus sprendimus, o 2017 m. priimtus teritorinio ir centrinio registratoriaus priimtus sprendimus. Nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai išėjo už pareiškėjo skundo ribų, todėl jo išvada, kad pareiškėjas iš esmės ginčijo 1995 m. gegužės 31 d. į Nekilnojamojo turto registrą įrašytus kadastro duomenis, yra nepagrįsta.

36Teisėjų kolegija, apibendrindama išdėstytus motyvus, sutikdama su atskirojo skundo motyvais ir jų nekartodama, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė esminę bylos aplinkybę, t. y. kad pareiškėjas skundžia atsakovo sprendimą, priimtą daugiau nei prieš 10 metų, ir dėl to priėmė bylos faktais ir teisės aktų nuostatomis nepagrįstą nutartį. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo atskirasis skundas tenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama ir byla perduodama nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

37Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

38Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Komeksimas“ atskirąjį skundą tenkinti.

39Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį 2018 m. sausio 16 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

40Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau... 6. Pareiškėjas paaiškino, kad jam nuosavybės teise priklauso statiniai,... 7. Atsakovas Vilniaus filialas atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį... 8. Atsakovas nurodė, kad ankstesnis kiemo statinių savininkas UAB... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras atsiliepime į... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Renergija“ atsiliepime į pareiškėjo... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 16 d. nutartimi bylą... 13. Teismas nustatė, kad pareiškėjas 2016 m. gruodžio 21 d. kreipėsi į VĮ... 14. Taip pat teismas nustatė, kad pareiškėjas į teismą kreipėsi 2017 m.... 15. Taip pat teismas pažymėjo, kad Įstatymo 30 straipsnyje nustatyta... 16. Atsižvelgęs į teisinį reguliavimą ir vadovaudamasis ABTĮ 103 straipsnio 8... 17. III.... 18. Pareiškėjas UAB „Komeksimas“ atskirajame skunde prašo panaikinti... 19. Pareiškėjas teigia, kad jis laikėsi Įstatymo 30 straipsnyje numatytos... 20. Teismas, priimdamas ginčijamą nutartį, nenurodė, jog pareiškėjas... 21. Pareiškėjas pažymi, kad jis neginčija Vilniaus filialo 1995 m. gegužės 31... 22. Atsakovas Vilniaus filialas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus... 23. Atsakovas teigimu, teismas pagrįstai nustatė, kad kiemo statinių kadastro... 24. Atsakovas pažymi, jog pareiškėjas ginčija daugiau nei prieš 10 metų... 25. Kadangi dokumentuose (2016 m. gegužės 10 d. Varžytynių akte Nr. 160510/01,... 26. Teisėjų kolegija... 27. IV.... 28. Atskiruoju skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio... 29. Pareiškėjas skundu prašė panaikinti Vilniaus filialo 2017 m. vasario 10 d.... 30. Nagrinėjant apeliacinio skundo argumentus ir tikrinant pirmosios instancijos... 31. Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 straipsnio 2 dalį Nekilnojamojo... 32. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 33. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30, 31 ir 32 straipsniai reglamentuoja... 34. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjas nagrinėjamu atveju pirmiausia su... 35. Atsižvelgusi į ABTĮ 80 straipsnio 2 dalį, teisėjų kolegija, pažymi, kad... 36. Teisėjų kolegija, apibendrindama išdėstytus motyvus, sutikdama su atskirojo... 37. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 38. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Komeksimas“ atskirąjį... 39. Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį 2018 m. sausio 16 d.... 40. Nutartis neskundžiama....