Byla N-575-1079-09
Dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 16 d. nutarties F. G. administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Ričardo Piličiausko (pranešėjas) ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo F. G. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 16 d. nutarties F. G. administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnas 2008 m. vasario 22 d. F. G. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą už tai, kad jis 2007 m. birželio 14 d., apie 19 val., Molėtų rajone, medžiotojų klubo „Rudesa“ medžioklės plotuose medžiojo be galiojančio medžioklės lapo (pagal medžioklės lapą Nr. 155262, medžioklės lapo galiojimas laikas nuo 2007-05-08 iki 2007-05-18) ir be jame nurodyto medžioklės vadovo M. S.. Medžiotojas F. G. be galiojančio medžioklės lapo medžiojo kartu su medžiotojais V. R., L. K., D. V., A. L., R. G. ir M. M.. Minėto medžioklės lapo galiojimo laikas buvo pratęstas du kartus. Šiais veiksmais F. G. pažeidė Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 18, 18.2, 21.3, 60.2, 60.6 punktų reikalavimus. Atsakomybė už minėtus veiksmus numatyta Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 85 straipsnio 2 ir 5 dalyse.

5Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos (toliau – ir Inspekcija) 2008 m. kovo 5 d. nutarimu F. G. už pažeidimo numatyto ATPK 85 straipsnio 5 dalyje padarymą buvo paskirta 150 Lt bauda, už pažeidimo numatyto ATPK 85 straipsnio 2 dalyje padarymą buvo skirtas atėmimas teisės medžioti vieneriems metams ir šešiems mėnesiams. Vadovaujantis ATPK 33 straipsnio 2 dalimi, F. G. buvo paskirta galutinė subendrinta nuobauda - atėmimas teisės medžioti vieneriems metams ir šešiems mėnesiams.

6II.

7F. G. pateikė teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti Inspekcijos 2008 m. kovo 5 d. nutarimą ir administracinę bylą nutraukti. Skunde paaiškino, kad 2007 m. birželio 14 d. jis buvo pakviestas medžioti Molėtų rajone, medžiotojų klubo „Rudesa“ medžioklės plotuose. Medžioklė buvo kolektyvinė, su kitais klubo medžiotojais jis susitiko Molėtuose, netoli gaisrinės esančioje aikštelėje. Kas iš medžiotojų pasirūpino medžioklės lapu, kurio antroje pusėje savo ranka įrašė save ir medžiotojų V. R. bei L. K. pavardes, jis nežinojo. Pasirašęs ties savo duomenimis, jis kartu su V. R. iš karto išvažiavo į medžioklės vietą, o medžioklės lapą paliko ant kažkieno automobilio variklio dangčio. Jis nesidomėjo, kas yra medžioklės vadovas, pripažino, kad lape medžioklės vadovu įrašytas M. S. nurodytoje medžioklėje nedalyvavo ir kad susirinkusiems medžiotojams instruktažo niekas nepravedė, dokumentų netikrino. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo taip pat paaiškino, kad pasirašydamas medžioklės lape jo pirmos pusės nepaskaitė, kad joje yra ištaisymų, nepastebėjo.

8Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos atstovas posėdžio metu prašė F. G. skundo netenkinti. Nurodė, kad Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės (toliau – ir Taisyklės) nustato, kad medžioklės metu privaloma turėti galiojantį medžioklės lapą, išduodamą ne ilgiau kaip vienam mėnesiui. Vykusioje 2007 m. birželio 14 d. medžioklėje, kurioje dalyvavo F. G., medžioklės lape buvo ištaisyta jo galiojimo data, todėl jis buvo negaliojantis, kolektyvinė medžioklė vyko nedalyvaujant medžioklės vadovui M. S..

9III.

10Panevėžio apygardos administracinis teismas 2008 m. gegužės 16 d. nutartimi F. G. skundą tenkino iš dalies: Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos 2008 m. kovo 5 d. nutarimu F. G. pagal ATPK 85 straipsnio 2 dalį paskirtą teisės medžioti atėmimą vieneriems metams šešiems mėnesiams pakeitė į 700 Lt baudą, o kitoje dalyje nutarimą paliko nepakeistą. Vadovaudamasis ATPK 33 straipsnio 2 dalimi, teismas F. G. skyrė galutinę subendrintą nuobaudą – 700 Lt baudą.

11Įvertinęs byloje surinktus įrodymus, teismas konstatavo, jog 2007 m. birželio 14 d. medžiotojų klubo „Rudesa“ medžioklės plotuose vyko kolektyvinė medžioklė, kurioje tarp kitų 7 asmenų dalyvavo ir F. G.; medžioklės lapą Nr.155262 užpildė ir jame esančius išdavimo ir galiojimo datų ištaisymus atliko G. R.; nurodyta kolektyvinė medžioklė vyko nedalyvaujant medžioklės vadovui M. S. ar kitam įgaliotam asmeniui. Teismas atsižvelgęs į medžioklės lapo pirmoje pusėje esančius aiškiai matomus datų ištaisymus, G. R. parodymus apie jo atlikus nurodyto medžioklės lapo taisymus bei vadovaudamasis Taisyklių 22 p. nuostatomis, padarė išvadą, kad nurodytas medžioklės dokumentas 2007 m. birželio 14 d. medžioklės metu buvo pratęstas ir dėl to pagrįstai buvo pripažintinas negaliojančiu. Atsižvelgęs į tai, teismas padarė išvadą, kad F. G. pažeidė Taisyklių 18.2 p., 60.2 p. ir 60.6 p. reikalavimus ir taip savo veiksmais įvykdė ATPK 85 straipsnio 2 dalyje ir 5 dalyje numatytus administracinius teisės pažeidimus.

12Be to, teismas atsižvelgęs į tai, kad Taisyklių 18 p. įtvirtinta tik bendro pobūdžio nuostata, kad medžioklės metu privaloma turėti tam tikrus dokumentus, o pareiga turėti konkretų dokumentą nurodoma šio punkto 1-5 papunkčiuose, iš nutarime suformuluoto kaltinimo pašalino nuorodą apie Taisyklių 18 punkto pažeidimą.

13Be to, teismas atsižvelgęs į tai, kad Medžioklės taisyklių 25 p. nustato, kad už teisingą medžioklės lapo pirmosios pusės užpildymą pagal Medžioklės taisyklių 21 p. reikalavimus atsako medžioklės lapą išduodantis asmuo, o už antrosios pusės užpildymą pagal Medžioklės taisyklių 23 punkto reikalavimus – medžioklės vadovas arba individualiai medžiojantis medžiotojas, ir nustatęs, kad F. G. medžioklės lapo išdavimo metu nebuvo medžiotojų klubo „Rudesa“ pirmininkas ar šio medžioklės plotų naudotojo nustatyta tvarka įgaliotas tvarkyti medžioklės lapus asmuo, jis nebuvo paskirtas ir 2007 m. birželio 14 d. vykusios kolektyvinės medžioklės vadovu, iš nutarime suformuluoto kaltinimo pašalino nuorodą apie Taisyklių 21.3 p. pažeidimą.

14Teismas įvertinęs tai, kad F. G. anksčiau nebuvo baustas administracinėmis nuobaudomis, medžiotojų klubas „Rudesa“ jį charakterizavo kaip sąžiningą ir darbštų asmenį, nepakantų medžioklės taisyklių pažeidimams klubo narį, gamtos mylėtoją, o darbdavys jį apibūdino kaip sumanų, kūrybingą darbuotoją, reiklų ir principingą darbų vadovą, padarė išvadą, kad ATPK 20 straipsnyje numatytų auklėjamojo ir prevencinio pobūdžio tikslų F. G., pirmą kartą įvykdžiusio teisės pažeidimus, atžvilgiu galima pasiekti ir taikant sankcijoje numatytą švelnesnę nuobaudą, todėl Inspekcijos 2008 m. kovo 5 d. nutarimą pakeitė ir F. G. už pažeidimo numatyto ATPK 85 straipsnio 2 dalyje padarymą paskyrė 700 Lt baudą.

15IV.

16F. G. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 16 d. nutartį ir priimti naują sprendimą, kuriuo jo skundas būtų patenkintas ir Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos 2008 m. kovo 5 d. nutarimas panaikintas bei administracinė byla nutraukta.

17Apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas nepilnai ir nevisapusiškai išnagrinėjo byloje esančius įrodymus. Teigia, kad nagrinėjant bylą teisme nebuvo apklausti liudytojai, kurie matė kaip medžiotojų klubo „Rudesa“ pirmininkas G. R. perdavė medžioklės lapą Nr. 155262 M. S.. Taip pat nurodo, kad jis pateikia medžioklės lapų registracijos žurnalo originalą, iš kurio matyti, kad medžioklės lapas Nr. 155261 buvo išrašytas 2007-06-01 ir galiojo nuo 2007-06-01 iki 2007-06-15, medžioklės lapas Nr. 155263 buvo išrašytas 2007-06-19 ir galiojo nuo 2007-06-19 iki 2007-06-30, todėl akivaizdu, kad medžioklės lapas Nr. 155262 negalėjo būti išrašytas 2007 m. gegužės mėnesį. Teigia, kad M. S. ir M. M. savo paaiškinimuose nurodė, kad kai G. R. perdavė medžioklės lapą Nr. 155262 M. S., jame buvo nurodytas galiojimo laikas nuo 2007-06-08 iki 2007-06-18 ir jokių taisymų jame nebuvo, o tai reiškia, kad G. R. medžioklės lapą ištaisė tik po to kai jis jam buvo grąžintas, t.y. po 2007-06-18, o tai reiškia, kad visi medžiotojai ir jis 2007 m. birželio 14 d. medžiojo su galiojančiu medžioklės lapu Nr. 155262 ir nepadarė ATPK 85 straipsnio 2 dalyje numatyto pažeidimo.

18Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 16 d. nutartį palikti nepakeistą, o F. G. apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20V.

21Apeliacinis skundas netenkintinas.

22Iš apeliacinio skundo matyti, kad apeliantas iš esmės neigia savo kaltę dėl pažeidimo numatyto ATPK 85 straipsnio 2 dalyje padarymo ir siekia, kad jo atžvilgiu iškelta administracinė byla būtų nutraukta. Taigi, nagrinėjamu atveju būtina nustatyti, ar byloje surinkta pakankamai įrodymų, leidžiančių padaryti neabejotiną išvadą, jog F. G. 2007 m. birželio 14 d., apie 19 val., Molėtų rajone, medžiotojų klubo „Rudesa“ medžioklės plotuose medžiojo be galiojančio medžioklės lapo (pagal medžioklės lapą Nr. 155262, medžioklės lapo galiojimas laikas nuo 2007-05-08 iki 2007-05-18) ir be jame nurodyto medžioklės vadovo M. S., šiais savo veiksmais pažeisdamas Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 18.2, 60.2, 60.6 punktų reikalavimus.

23Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 18 p. yra nustatytas sąrašas dokumentų, kuriuos privaloma turėti medžioklės metu, 18.2 punkte, tarp minėtų dokumentų yra nurodytas ir galiojantis medžioklės lapas. Minėtų taisyklių 21 p. yra nustatyti privalomi medžioklės lapo rekvizitai, tarp jų ir galiojimo laikas, kuris gali būti ne ilgesnis kaip vienas mėnuo, o 21.3 p. yra numatytas ir draudimas šį terminą pratęsti. Taisyklių 60.2 punktas nustato draudimą būti medžioklės plotuose be būtinų ar teisingai užpildytų medžioklės dokumentų, o 60.6 punktas - medžioti be medžioklės vadovo, kai medžioklėje dalyvauja daugiau nei vienas medžiotojas.

24Taigi, įvertinęs minėtų teisės normų reikalavimus, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad Taisyklių 18 ir 60 punktuose įtvirtinti draudimai yra nustatyti visiems be išimties medžioklėje dalyvaujantiems medžiotojams, todėl kiekvienas medžiotojas prieš medžioklę privalo įsitikinti, kad jis medžioklės plotuose bus su būtinais ir teisingai užpildytais medžioklės dokumentais, o dalyvaudamas kolektyvinėje medžioklėje, ir kad medžios su medžioklės vadovu.

25Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad paties F. G. paaiškinimas, esantis administracinio teisės pažeidimo protokole ir jo parodymai duoti teismo posėdžio metu, patvirtina, kad jam 2007 m. birželio 14 d. dalyvaujant medžioklėje medžioklės ploto „Rudesa“ plotuose pagal medžioklės lapą Nr. 155262, medžioklės lapo galiojimas G. R. sprendimu buvo pratęstas, šioje medžioklėje M. S., įrašytas kaip medžioklės vadovas, nedalyvavo, o jis įrašydamas į medžioklės lapą save ir dar du asmenis bei jame pasirašydamas, neįsitikino, kad šis medžioklės dokumentas užpildytas teisingai. Analogiškas aplinkybes dėl medžioklės lapo Nr. 155262 galiojimo pratęsimo ištaisymo nurodė ir liudytojas G. R. teismo posėdyje, kurio metu prisipažino, kad pirmoji medžioklės lapo galiojimo data buvo įrašyta 2007-05-08 ir galiojo iki 2007-05-18, o paskui jis rašaliniu parkeriu ištaisė mėnesį į 06 ir įrašė žodį – birželio, o dieną iki kada galioja medžioklės lapas ištaisė į 28 ir šį datų pataisymą jis atliko prieš 2007 m. birželio 14 d. Taigi, įvertinus šias aplinkybes, darytina išvada, kad apelianto skunde nurodytas argumentas, jog G. R. medžioklės lapą ištaisė tik po to kai jis jam buvo grąžintas, t.y. po 2007-06-18, o tai reiškia, kad visi medžiotojai ir jis, F. G., 2007 m. birželio 14 d. medžiojo su galiojančiu medžioklės lapu Nr. 155262 ir nepadarė ATPK 85 straipsnio 2 dalyje numatyto pažeidimo, atmetamas kaip nepagrįstas.

26Nors apeliantas savo skunde teigia, kad M. S. ir M. M. savo paaiškinimuose nurodo, kad kai G. R. perdavė medžioklės lapą Nr. 155262 M. S., jame buvo nurodytas galiojimo laikas nuo 2007-06-08 iki 2007-06-18 ir jokių taisymų jame nebuvo, tačiau ir šis apelianto argumentas atmetamas kaip nepagrįstas, kadangi tiek M. S., tiek M. M. savo paaiškinimuose surašytuose administracinio teisės pažeidimo protokoluose nurodė, kad medžiojo su negaliojančiu medžioklės lapu Nr. 155262, kurio galiojimo laikas buvo pasibaigęs 2007-05-18 ir nežinojo, kad jo pratęsimas negalioja. Aplinkybę, jog 2007 m. birželio 14 d. vykusios medžioklės metu buvo medžiojama su negaliojančiu medžioklės lapu Nr. 155262, nes jis buvo pataisytas patvirtina ir kitų medžiojusių asmenų A. L., V. R., D. V., L. K. administraciniuose teisės pažeidimo protokoluose esantys paaiškinimai, kuriuose jie visi nurodo, kad 2007 m. birželio 14 d. medžioklė buvo vykdoma su negaliojančio medžioklės lapu ir be medžioklės vadovo, o R. G. dar papildomai nurodo, kad medžioklės lapas Nr. 155262 buvo negaliojantis, kadangi jis buvo ištaisytas.

27Taigi, įvertinus šias nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad 2007 m. birželio 14 d., apie 19 val., Molėtų rajone, medžiotojų klubo „Rudesa“ medžioklės plotuose medžioklė vyko be galiojančio medžioklės lapo (pagal medžioklės lapą Nr. 155262, medžioklės lapo galiojimas laikas nuo 2007-05-08 iki 2007-05-18), o jo galiojimas buvo ištaisytas dar iki 2007 m. birželio 14 d. įvykusios medžioklės.

28Nors apeliantas kartu su savo skundu pateikė ir medžioklės lapų registracijos žurnalo originalą, iš kurio, kaip nurodyta skunde, matyti, kad medžioklės lapas Nr. 155261 buvo išrašytas 2007-06-01 ir galiojo nuo 2007-06-01 iki 2007-06-15, medžioklės lapas Nr. 155263 buvo išrašytas 2007-06-19 ir galiojo nuo 2007-06-19 iki 2007-06-30, todėl akivaizdu, kad medžioklės lapas Nr. 155262 negalėjo būti išrašytas 2007 m. gegužės mėnesį, tačiau Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos vertinimu, patektas medžioklės lapų registracijos žurnalas tik dar kartą papildomai įrodo byloje esančia medžiaga nustatyta faktą, kad medžioklės lapas Nr. 155262 buvo išrašytas 2007 m. gegužės 8 d., o jo galiojimo laikas buvo nuo 2007-05-08 iki 2007-05-18, kadangi tokia jo išrašymo data yra nurodyta ir pateiktame medžioklės lapų registracijos žurnalo originale.

29Įvertinusi byloje esančią medžiagą ir pirmosios instancijos teismo nutartį apeliacinės instancijos teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nustatė visas bylai reikšmingas aplinkybes ir išsamiai išnagrinėjo visus administracinio teisės pažeidimo byloje surinktus įrodymus bei vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 6 dalies nuostata, kad teismas įrodymus įvertina pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais, įrodymus įvertino tinkamai.

30Atsižvelgusi į išdėstytas aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, kad F. G. administracinėn atsakomybėn už pažeidimų numatytų ATPK 85 straipsnio 2 dalyje ir 5 dalyje padarymą buvo patrauktas teisėtai ir pagrįstai, administracinė nuobauda jam skirta tinkamai taikant ATPK 20 straipsnio, 30 straipsnio, 302 straipsnio nuostatas, bei atsižvelgus į jo atsakomybę įtakojančias aplinkybes, todėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 16 d. nutartis paliekama nepakeista, o F. G. apeliacinis skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu,

Nutarė

32F. G. apeliacinio skundo netenkinti.

33Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

34Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos... 5. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos... 6. II.... 7. F. G. pateikė teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti Inspekcijos 2008 m.... 8. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos... 9. III.... 10. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2008 m. gegužės 16 d. nutartimi... 11. Įvertinęs byloje surinktus įrodymus, teismas konstatavo, jog 2007 m.... 12. Be to, teismas atsižvelgęs į tai, kad Taisyklių 18 p. įtvirtinta tik... 13. Be to, teismas atsižvelgęs į tai, kad Medžioklės taisyklių 25 p. nustato,... 14. Teismas įvertinęs tai, kad F. G. anksčiau nebuvo baustas administracinėmis... 15. IV.... 16. F. G. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Panevėžio... 17. Apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas nepilnai ir nevisapusiškai... 18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos... 19. Teisėjų kolegija... 20. V.... 21. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 22. Iš apeliacinio skundo matyti, kad apeliantas iš esmės neigia savo kaltę... 23. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 18 p. yra nustatytas... 24. Taigi, įvertinęs minėtų teisės normų reikalavimus, pirmosios instancijos... 25. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad paties F. G. paaiškinimas, esantis... 26. Nors apeliantas savo skunde teigia, kad M. S. ir M. M. savo paaiškinimuose... 27. Taigi, įvertinus šias nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro... 28. Nors apeliantas kartu su savo skundu pateikė ir medžioklės lapų... 29. Įvertinusi byloje esančią medžiagą ir pirmosios instancijos teismo... 30. Atsižvelgusi į išdėstytas aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, kad F.... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 32. F. G. apeliacinio skundo netenkinti.... 33. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 16 d. nutartį... 34. Nutartis neskundžiama....