Byla Ik-2258-171/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Irenos Paulauskienės, kolegijos teisėjų Gintaro Dzedulionio ir Liudmilos Zaborovskos, sekretoriaujant Jūratei Domarkaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei Gedmantei Klenauskytei, atsakovo atstovei Ramunei Beniušytei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui dėl įpareigojimo atlikti veiksmus (trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras).

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje kreipėsi į teismą su prašymu (I t., b. l. 1–3), kuriame prašo įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-01-25 įsakymu Nr. 1V-57 patvirtinto Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo 11 ir 30 p. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-23 nutarimu Nr. 2092 patvirtintų Adresų formavimo taisyklių 6 p. nuostatas ir, atsižvelgiant į šių teisės aktų reikalavimus, pakeisti visų VĮ Registrų centro 2010-05-06 rašte Nr. (1.1.30)s-2017 nurodytų (adresų objektų, esančių prie gatvių sankryžų ir turinčių antrinį adreso objekto numerį, juose esančių patalpų ar butų numerių; Lietuvos Respublikos adresų registre įregistruotų adresų objektų, turinčių tą patį adresą) ir dar nepakeistų adresų objektų duomenis bei per 5 darbo dienas nuo sprendimo pakeisti adresų objekto duomenis įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šių sprendimų ir jų atitinkamų priedų kopijas.

5Pareiškėjas prašyme paaiškino, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010-04-28 nutarimu Nr. 464 nurodė, jog prie gatvių sankryžų esantiems adresų objektams suteikiamas numeris, nurodantis objekto priklausomybę tik vienai gatvei. Analogiška nuostata įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-01-25 įsakymu Nr. 1V-57 patvirtinto Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo 11 p.

6Teigia, kad 2010-04-28 Vyriausybės nutarimo 3 p. nustatyta, jog savivaldybių vykdomosios institucijos pagal valstybės įmonės Registrų centro pateiktus duomenis iki 2010-12-01 priima sprendimus dėl pastatų, esančių prie gatvių sankryžų ir turinčių antrinį adreso objekto numerį, ir prireikus dėl juose esančių patalpų ar butų numerių keitimo; priima sprendimus dėl Lietuvos Respublikos adresų registre įregistruotų adresų objektų, turinčių tą patį adresą, adresų keitimo.

7Paaiškino, kad Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo 30 p. nurodyta, jog Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-10 nutarimu Nr. 715, nustatyta tvarka savivaldybės vykdomoji institucija arba jos pavedimu seniūnas pateikia Adresų registro tvarkymo įstaigai įsigaliojusio sprendimo dėl numerių pastatams, jų kompleksams, butams, patalpoms ar korpusams suteikimo ar keitimo ir šio sprendimo atitinkamo priedo kopijas.

8Nurodo, kad apie teisės aktų pažeidimus Vyriausybės atstovas 2011-02-04 reikalavimu Nr. 1R-21 informavo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių, reikalaudamas nedelsiant vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-01-25 įsakymu Nr. 1V-57 patvirtinto Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo 11 ir 30 p. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-23 nutarimu Nr. 2092 patvirtintų Adresų formavimo taisyklių 6 p. nuostatas ir, atsižvelgiant į šių teisės aktų reikalavimus, pakeisti visų Valstybės įmonės Registrų centro 2010-05-06 rašte Nr. (1.1.30)s-2017 nurodytų (adresų objektų, esančių prie gatvių sankryžų ir turinčių antrinį adreso objekto numerį, juose esančių patalpų ar butų numerių; Lietuvos Respublikos adresų registre įregistruotų adresų objektų, turinčių tą patį adresą) adresų objektų duomenis bei per 5 darbo dienas nuo sprendimo pakeisti adresų objekto duomenis įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šių sprendimų ir jų atitinkamų priedų kopijas.

9Teigia, kad, pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 str. 2 d. 1 p., savivaldybės administravimo subjektas Vyriausybės atstovo reikalavimą turi apsvarstyti per savaitę nuo reikalavimo gavimo dienos ir apie priimtą sprendimą Vyriausybės atstovui pranešti per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Suėjus įstatyme nustatytam terminui Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius neinformavo Vyriausybės atstovo apie priimtą sprendimą, prašymo pratęsti reikalavimo įvykdymo terminą nebuvo. Mano, kad toks administravimo subjekto elgesys (sprendimo nepriėmimas nustatytu laiku) yra laikomas neveikimu.

10Teismo posėdyje palaikė prašyme išdėstytus argumentus, prašė jį tenkinti (III t., b. l. 159–161).

11Atsakovas su prašymu nesutiko ir prašė atmesti. Atsiliepime (III t., b. l. 133–136) į prašymą nurodė, kad įstatyme aiškiai įtvirtinta, kas yra laikytina savivaldybės administravimo subjekto neveikimu – atsisakymas vykdyti Vyriausybės atstovo reikalavimą, jį apsvarsčius.

12Pažymėjo, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius neatsisakė vykdyti pareiškėjo reikalavimo. Mano, kad negalima sutikti su pareiškėjo vertinimu, kad per įstatymo numatytą laiko tarpą nepateikus atsakymo Vyriausybės atstovui apie priimtą sprendimą, tai yra laikytina atsisakymu vykdyti reikalavimą.

13Nurodo, kad šiuo atveju turi būti atsižvelgiama į tai, koks reikalavimas buvo pateiktas –pakeisti visus Vilniaus mieste esančių pastatų, priskirtų dviem gatvėms, taip pat pastatų, turinčių tokius pačius numerius, duomenis.

14Teigia, kad į 2010-02-04 Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje reikalavimą atsakovas atsakė 2011-03-03 raštu Nr. A51-4507(2.14.2.12-MP8) nurodydamas, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracija vykdo prie gatvių sankryžų esančių adresų objektų (kampinių adresų) numerių suteikimo procedūrą, nurodant objekto priklausomybę tik vienai gatvei.

15Minėtame rašte buvo taip pat nurodyta, jog iki 2011-02-19 Vilniaus miesto savivaldybė jau yra pakeitusi 1 557 kampinius adresus, šis skaičius kasdien didėja, o liko nepakeisti 869 kampiniai adresai, kurių keitimas negali būti vykdomas automatiškai, nes kiekvienu atveju būtina nustatyti plane, kuri iš dviejų gatvių (kampinių adresų) yra pagrindinė konkretaus statinio (adreso objekto) atveju.

16Atsakovas teigia, kad, atsižvelgdamas į didelį keičiamų objektų adresų skaičių, negalėjo iki 2010-12-01 pakeisti visų kampinių adresų objektų duomenis Vilniaus mieste, tačiau nesutinka, jog nevykdė galiojusio Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-04-28 nutarimo Nr. 464 3 punkto.

17Mano, jog pareiškėjo reikalavimas yra teisiškai nepagrįstas, kadangi jis remiasi teisės aktais, kurie nenumato jokių pareigų, kurių Vilniaus miesto savivaldybės administracija nevykdytų. Be to, pareiškėjas remiasi tokiais teisės aktais, kurių taikymas nepriklauso Vyriausybės atstovo institucijai Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 str. 2 d. prasme.

18Atkreipė dėmesį, jog tik Vyriausybės 2010-04-28 nutarimas Nr. 464 numatė pareigą savivaldybių vykdomosioms institucijoms iki nurodytos datos priimti sprendimus, taigi dėl šios pareigos nevykdymo būtų galima reikšti reikalavimą, tačiau šiuo atveju toks reikalavimas būtų nepagrįstas, kadangi minėtas Vyriausybės nutarimas nuo 2011-01-01 nebegalioja, o negaliojančiu teisės aktu remtis negalima.

19Pažymėjo, jog Vyriausybės 2002-12-23 nutarimo Nr. 2092 6 p. numato bendrą taisyklę, kaip formuojamas adresas. Vilniaus miesto savivaldybės administracija, vykdydama objektų adresų duomenų keitimą Vilniaus mieste, vadovaujasi minėto nutarimo nuostatomis. Teigia, kad pareiškėjas nepateikė jokių argumentų bei įrodymų, patvirtinančių, jog savivaldybė, priskirdama adresus objektams, pažeistų nutarimo 6 p. ir formuotų adresus ne iš nustatytina eilės tvarka išdėstytų sudedamųjų dalių.

20Mano, jog Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje visiškai nepagrįstai reikalavimą grindžia Vidaus reikalų ministro 2011-01-25 įsakymu Nr. 1V-57, kadangi, pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 str. 2 d., Vyriausybės atstovui suteikta teisė kreiptis į teismą, kai savivaldybės administravimo subjektas neįgyvendina įstatymų, nevykdo Vyriausybės sprendimų, o ne ministrų įsakymų ar kitų poįstatyminių aktų. Be to, ir minėto Vidaus reikalų ministro 2011-01-25 įsakymo Nr. 1V-57 11 ir 30 p. nuostatos neįtvirtina jokių pareigų, kurių Vilniaus miesto savivaldybės administracija nevykdytų.

21Atkreipė dėmesį, jog Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymas teismui yra pagrįstas formaliu teisės aktų aiškinimu, teigiant, jog Vilniaus miesto savivaldybė iki 2010-12-01 nepriėmė sprendimų dėl objektų adresų pakeitimo, tačiau savivaldybės veiksmai turėtų būti vertinami vadovaujantis protingumo principu, atsižvelgiant į jau padarytų adresų objektų pakeitimų skaičių.

22Pastebėjo, kad ne tik sprendimai dėl adresų objektų pakeitimų reikalauja daugiau laiko nei tai buvo formaliai numatyta Vyriausybės nutarime, tačiau ir pačių teisės aktų rengimas šioje srityje reikalauja didesnių laiko sąnaudų. Vyriausybės 2010-04-28 nutarimas Nr. 464 buvo panaikintas 2010-07-14 nutarimu Nr. 1030, o jame, be kita ko, numatyta, jog Vidaus reikalų ministerija iki 2011-01-01 įgaliojama parengti ir patvirtinti Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašą ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašą. Nepaisant to, Vidaus reikalų ministerija minėtą aprašą, kuriuo prašyme ir remiasi pareiškėjas, priėmė ir patvirtino tik 2011-01-25 (2011-01-25 Nr. 1V-57), todėl mano, jog visiems viešojo administravimo subjektams turėtų būti taikomi vienodi teisės aktų įgyvendinimo standartai.

23Teismo posėdyje atsakovo atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus, prašė pareiškėjo prašymo netenkinti (III t., b. l. 159–161).

24Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras atsiliepimo į skundą nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (III t., b. l. 155).

25Prašymas atmestinas.

26Byloje nustatyta, kad 2010-05-06 VĮ Registrų centras, vykdydamas Vyriausybės 2010-04-28 nutarimo Nr. 464 2 punktą, raštu Nr. (1.1.30)s-2017 (I t., b. l. 8) Vilniaus miesto savivaldybės administracijai pateikė duomenis apie žemės sklypus, turinčius tokį patį adresą, žemės sklypus ir statinius, turinčius kampinį adresą, patalpas, turinčias tokį patį kampinį adresą, patalpas, turinčias tokį patį nekampinį adresą.

272010-10-25 VĮ Registrų centras raštu Nr. (1.1.30)s-4351 (I t., b. l. 9) kreipėsi į savivaldybes (pagal sąrašą) bei į vyriausybės atstovus apskrityse (pagal sąrašą) nurodydamas, kad kai kurios savivaldybės nėra pradėjusios adresų keitimo proceso ir prašydamas imtis priemonių, kad Vyriausybės 2010-04-28 nutarimas Nr. 464 būtų įvykdytas.

28Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje 2010-12-09 raštu Nr. 3-403 (I t., b. l. 6) kreipėsi į Vilniaus apskrities savivaldybių administracijų direktorius, prašydamas pateikti informaciją, ar atlikti Vyriausybės 2010-04-28 nutarimo Nr. 464 3 p. nurodyti veiksmai.

29Vilniaus miesto savivaldybės administracija, atsakydama į minėtą raštą, 2010-12-30 rašte Nr. 28128(2.14.2.12-MP8) (I t., b. l. 12) paaiškino, kad vykdo prie gatvių sankryžų esančių adresų objektų numerių suteikimo procedūrą, nurodant objekto priklausomybę tik vienai gatvei. Nurodo, kad savivaldybė yra pakeitusi 1 154 kampinius adresus (kasdien šis skaičius didėja), atitinkamai liko nepakeisti 1 272 kampiniai adresai.

30Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje 2011-02-04 kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių su reikalavimu Nr. 1R-21 (I t., b. l. 4–5), kuriuo pareikalavo nedelsiant vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-01-25 įsakymu Nr. 1V-57 patvirtinto Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo 11 ir 30 p. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-23 nutarimu Nr. 2092 patvirtintų Adresų formavimo taisyklių 6 p. nuostatas ir, atsižvelgiant į šių teisės aktų reikalavimus, pakeisti visų Valstybės įmonės Registrų centro 2010-05-06 rašte Nr. (1.1.30)s-2017 nurodytų (adresų objektų, esančių prie gatvių sankryžų ir turinčių antrinį adreso objekto numerį, juose esančių patalpų ar butų numerių; Lietuvos Respublikos adresų registre įregistruotų adresų objektų, turinčių tą patį adresą) adresų objektų duomenis bei per 5 darbo dienas nuo sprendimo pakeisti adresų objekto duomenis įsigaliojimo, pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šių sprendimų ir jų atitinkamų priedų kopijas.

31Vilniaus miesto savivaldybės administracija į minėtą reikalavimą atsakė 2011-03-03 raštu Nr. A51-4507(2.14.2.12-MP8) (III t., b. l. 137), kuriame nurodė, kad ataskaitos parengimo dieną, t. y. 2011-02-19, jau yra pakeitusi 1 557 kampinius adresus ir kasdien šis skaičius didėja, liko nepakeisti 869 adresai. Paaiškino, kad adresų keitimas negali būti vykdomas automatiškai, nes kiekvienu atveju būtina nustatyti plane, kuri iš dviejų gatvių yra pagrindinė konkretaus statinio atveju. Nurodo, kad kampinių adresų pakeitimas per 5 darbo dienas yra fiziškai neįmanomas, prašoma pratęsti kampinių adresų keitimo terminus vadovaujantis realių galimybių ir protingumo principu.

32Ginčas tarp šalių yra kilęs dėl to, ar Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius nevykdo teisės aktuose numatytų reikalavimų, susijusių su adresų keitimu.

33Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4 str. 1 d. 2 p. numato, kad prižiūrėdamas, ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausybės sprendimus, Vyriausybės atstovas tais atvejais, kai savivaldybės administravimo subjektai nesilaiko Konstitucijos ir įstatymų, nevykdo Vyriausybės sprendimų, šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka reikalauja, kad Konstitucijos būtų laikomasi, įstatymai būtų įgyvendinti, o Vyriausybės sprendimai įvykdyti.

34To paties straipsnio ir dalies 1 punkte pateikiamas įstatyme vartojamos sąvokos „Vyriausybės sprendimai“ apibrėžimas, kuris reiškia Vyriausybės nutarimus ir kitus su įstatymų įgyvendinimu susijusius centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtus teisės aktus. Centriniai valstybinio administravimo subjektai – valstybinio administravimo subjektai (viešojo administravimo subjektai, veikiantys kaip valstybės institucijos ar įstaigos, jų pareigūnai ar valstybės tarnautojai), kurių veiklos teritorija yra visa valstybės teritorija (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 6 ir 7 dalys).

35Teismas, remdamasis tuo, kad išdėstyta, konstatuoja, kad teisės aktai suteikia teisę Vyriausybės atstovui kreipti į teismą ir tuo atveju, jei savivaldybės administravimo subjektai nesilaiko ne tik įstatymų ar Vyriausybės nutarimų, tačiau ir ministrų priimtų teisės aktų reikalavimų, įgyvendinant aukštesnės galios teisės aktus (šiuo atveju – Vidaus reikalų ministro 2011-01-25 įsakymu Nr. 1V-57 patvirtinto Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo). Atsižvelgdamas į tai, teismas atmeta atsakovės argumentą, kad pareiškėjo prašyme teismui nurodytų teisės aktų taikymo ir vykdymo priežiūra Vyriausybės atstovo kompetencijai nepriskirta.

36Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 str. 2 d. 1 p., nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjektas neįgyvendina įstatymų, nevykdo Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės atstovas atitinkamam savivaldybės administravimo subjektui pateikia rašytinį reikalavimą neatidėliojant įgyvendinti įstatymą, vykdyti Vyriausybės sprendimą. Vyriausybės atstovo reikalavimą savivaldybės kolegialus administravimo subjektas turi apsvarstyti artimiausiame posėdyje (bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį), o kiti savivaldybės administravimo subjektai per savaitę nuo reikalavimo gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą Vyriausybės atstovui turi būti pranešta per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Pagal to paties straipsnio 2 p., per 10 dienų nuo pranešimo apie atsisakymą įvykdyti reikalavimą gavimo dienos (jei savivaldybės administravimo subjektas, apsvarstęs šios dalies 1 punkte nurodytą Vyriausybės atstovo reikalavimą, atsisako jį vykdyti) Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į teismą dėl šio savivaldybės administravimo subjekto neveikimo.

37Kaip nustatyta iš bylos medžiagos, Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje su reikalavimu į atsakovą kreipėsi 2011-02-04 (I t. b. l. 4–5), o atsakovas į jį atsakė 2011-03-03 (III t., b. l. 137). Pareiškėjas į teismą su prašymu kreipėsi 2011-02-28 (I t., b. l. 1), t. y. dar nesulaukęs Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus atsakymo į pateiktą reikalavimą. Teismas daro išvadą, kad pareiškėjas į teismą kreipėsi dar neturėdamas informacijos, ar atsakovas atsisakys atlikti reikalavime nurodytus veiksmus.

38Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-01-25 įsakymu Nr. 1V-57 patvirtinto Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo 11 punktas numato, kad prie gatvių sankryžų esantiems pastatams ir jų kompleksams suteikiamas numeris, nurodantis jų priklausomybę tik vienai gatvei (pavyzdžiui, tai gatvei, iš kurios yra privažiavimas prie pastatų ir jų kompleksų arba prie kurios pastatas ar pagrindinis pastatų komplekso pastatas stovi frontalia dalimi ar iš kurios yra įėjimas į pastatą ar pastatų kompleksą), o pagal 30 punktą Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 715, nustatyta tvarka savivaldybės vykdomoji institucija arba jos pavedimu seniūnas pateikia Adresų registro tvarkymo įstaigai įsigaliojusio sprendimo dėl numerių pastatams, jų kompleksams, butams, patalpoms ar korpusams suteikimo ar keitimo ir šio sprendimo atitinkamo priedo, parengto pagal aprašo 1 ir 2 prieduose nustatytą formą, kopijas.

39Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-23 nutarimu Nr. 2092 patvirtintų Adresų formavimo taisyklių 6 punktas numato, kad adresas formuojamas iš nustatytąja eilės tvarka išdėstytų sudedamųjų dalių ir yra unikalus.

40Pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-01-25 įsakymu Nr. 1V-57 patvirtinto Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo 3 punktą numerius pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams aprašo nustatyta tvarka suteikia ir keičia savivaldybės vykdomoji institucija arba jos pavedimu seniūnai.

41Šiuo atveju byloje nėra ginčo, kad atsakovas turi teisės aktais numatytą pareigą pakeisti prie gatvių sankryžų esančių pastatų adresus ir privalo ją vykdyti. Iš byloje esančių dokumentų (I t., b. l. 12, III t., b. l. 137) matyti, kad šią pareigą atsakovas vykdo – iki 2011-02-19 buvo pakeisti 1 557 adresai, likę nepakeisti 869.

42Taigi šiuo atveju esminis klausimas byloje yra tai, ar teisės aktai numato konkretų terminą, per kiek laiko adresai turi būti pakeisti.

43Nustatyta, kad Vyriausybės 2010-04-28 nutarimo Nr. 464 3 punkte buvo numatyta, kad savivaldybių vykdomosios institucijos pagal valstybės įmonės Registrų centro pateiktus duomenis iki 2010 m. gruodžio 1 dienos priima sprendimus dėl pastatų, esančių prie gatvių sankryžų ir turinčių antrinį adreso objekto numerį, ir prireikus dėl juose esančių patalpų ar butų numerių keitimo bei priima sprendimus dėl Lietuvos Respublikos adresų registre įregistruotų adresų objektų, turinčių tą patį adresą, adresų keitimo.

442010-07-14 Vyriausybės nutarimo Nr. 1030 2.7 punktu minėtas 2010-04-28 nutarimas Nr. 464 nuo 2011-01-01 pripažintas netekusiu galios, o Vidaus reikalų ministerija iki 2011-01-01 įpareigota parengti ir patvirtinti numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašą ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašą.

45Minėtą įpareigojimą Vidaus reikalų ministerija įvykdė 2011-01-25, kai buvo priimtas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-01-25 įsakymu Nr. 1V-57 patvirtintas Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašas. Šiame apraše nėra nurodyta jokio konkretaus termino, iki kada savivaldybių vykdomosios institucijos privalo priimti sprendimus dėl pastatų, esančių prie gatvių sankryžų ir turinčių antrinį adreso objekto numerį, adresų keitimo.

46Tai, kad joks teisės aktas, galiojantis šiuo metu, nenumato termino, per kurį savivaldybė turi pakeisti adresus, patvirtino ir pareiškėjo atstovė teismo posėdyje (III t., b. l. 159–161).

47Teismas, įvertinęs byloje esančią medžiagą bei atsižvelgdamas į nurodytą teisinį reguliavimą, konstatuoja, kad tuo metu, kai Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje pateikė reikalavimą atsakovui nedelsiant pakeisti visų VĮ Registrų centro 2010-05-06 rašte Nr. (1.1.30)s-2017 nurodytų adresų objektų duomenis bei per 5 darbo dienas nuo sprendimo pakeisti adresų objekto duomenis įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šių sprendimų ir jų atitinkamų priedų kopijas, t. y. 2011-02-04, Vyriausybės 2010-04-28 nutarimas Nr. 464 jau nebegaliojo, o joks kitas galiojantis teisės aktas nenumatė termino, iki kada adresai privalo būti pakeisti.

48Šiuo atveju pareiškėjas nenurodo, kad atsakovas, keisdamas adresus, kaip nors būtų pažeidęs Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-01-25 įsakymu Nr. 1V-57 patvirtinto Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo 11 ar 30 punktus arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-23 nutarimu Nr. 2092 patvirtintų Adresų formavimo taisyklių 6 punktą (pvz., būtų suteiktas numeris, nurodantis priklausomybę ne vienai gatvei, adresas būtų suformuotas ne iš nustatytąja eilės tvarka išdėstytų sudedamųjų dalių ar pan.), teismas tokių pažeidimų taip pat nenustatė.

49Teismas, apibendrinęs tai, kas išdėstyta, konstatuoja, kad pareiškėjo reikalavimas įpareigoti atsakovą vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-01-25 įsakymu Nr. 1V-57 patvirtinto Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo 11 ir 30 p. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-23 nutarimu Nr. 2092 patvirtintų Adresų formavimo taisyklių 6 p. nuostatas ir, atsižvelgiant į šių teisės aktų reikalavimus, pakeisti visų VĮ Registrų centro 2010-05-06 rašte Nr. (1.1.30)s-2017 nurodytų (adresų objektų, esančių prie gatvių sankryžų ir turinčių antrinį adreso objekto numerį, juose esančių patalpų ar butų numerių; Lietuvos Respublikos adresų registre įregistruotų adresų objektų, turinčių tą patį adresą) ir dar nepakeistų adresų objektų duomenis bei per 5 darbo dienas nuo sprendimo pakeisti adresų objekto duomenis įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šių sprendimų ir jų atitinkamų priedų kopijas atmestinas kaip nepagrįstas.

50Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 – 87 str., 88 str. 1 p., 127 str.

Nutarė

51Pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą atmesti.

52Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje kreipėsi į teismą su prašymu (I... 5. Pareiškėjas prašyme paaiškino, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė... 6. Teigia, kad 2010-04-28 Vyriausybės nutarimo 3 p. nustatyta, jog savivaldybių... 7. Paaiškino, kad Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir... 8. Nurodo, kad apie teisės aktų pažeidimus Vyriausybės atstovas 2011-02-04... 9. Teigia, kad, pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės... 10. Teismo posėdyje palaikė prašyme išdėstytus argumentus, prašė jį... 11. Atsakovas su prašymu nesutiko ir prašė atmesti. Atsiliepime (III t., b. l.... 12. Pažymėjo, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius... 13. Nurodo, kad šiuo atveju turi būti atsižvelgiama į tai, koks reikalavimas... 14. Teigia, kad į 2010-02-04 Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje reikalavimą... 15. Minėtame rašte buvo taip pat nurodyta, jog iki 2011-02-19 Vilniaus miesto... 16. Atsakovas teigia, kad, atsižvelgdamas į didelį keičiamų objektų adresų... 17. Mano, jog pareiškėjo reikalavimas yra teisiškai nepagrįstas, kadangi jis... 18. Atkreipė dėmesį, jog tik Vyriausybės 2010-04-28 nutarimas Nr. 464 numatė... 19. Pažymėjo, jog Vyriausybės 2002-12-23 nutarimo Nr. 2092 6 p. numato bendrą... 20. Mano, jog Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje visiškai nepagrįstai... 21. Atkreipė dėmesį, jog Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymas... 22. Pastebėjo, kad ne tik sprendimai dėl adresų objektų pakeitimų reikalauja... 23. Teismo posėdyje atsakovo atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus... 24. Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras atsiliepimo į skundą... 25. Prašymas atmestinas.... 26. Byloje nustatyta, kad 2010-05-06 VĮ Registrų centras, vykdydamas Vyriausybės... 27. 2010-10-25 VĮ Registrų centras raštu Nr. (1.1.30)s-4351 (I t., b. l. 9)... 28. Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje 2010-12-09 raštu Nr. 3-403 (I t., b.... 29. Vilniaus miesto savivaldybės administracija, atsakydama į minėtą raštą,... 30. Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje 2011-02-04 kreipėsi į Vilniaus... 31. Vilniaus miesto savivaldybės administracija į minėtą reikalavimą atsakė... 32. Ginčas tarp šalių yra kilęs dėl to, ar Vilniaus miesto savivaldybės... 33. Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4... 34. To paties straipsnio ir dalies 1 punkte pateikiamas įstatyme vartojamos... 35. Teismas, remdamasis tuo, kad išdėstyta, konstatuoja, kad teisės aktai... 36. Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros... 37. Kaip nustatyta iš bylos medžiagos, Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje... 38. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-01-25 įsakymu Nr. 1V-57... 39. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-23 nutarimu Nr. 2092 patvirtintų... 40. Pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-01-25 įsakymu Nr.... 41. Šiuo atveju byloje nėra ginčo, kad atsakovas turi teisės aktais numatytą... 42. Taigi šiuo atveju esminis klausimas byloje yra tai, ar teisės aktai numato... 43. Nustatyta, kad Vyriausybės 2010-04-28 nutarimo Nr. 464 3 punkte buvo numatyta,... 44. 2010-07-14 Vyriausybės nutarimo Nr. 1030 2.7 punktu minėtas 2010-04-28... 45. Minėtą įpareigojimą Vidaus reikalų ministerija įvykdė 2011-01-25, kai... 46. Tai, kad joks teisės aktas, galiojantis šiuo metu, nenumato termino, per... 47. Teismas, įvertinęs byloje esančią medžiagą bei atsižvelgdamas į... 48. Šiuo atveju pareiškėjas nenurodo, kad atsakovas, keisdamas adresus, kaip... 49. Teismas, apibendrinęs tai, kas išdėstyta, konstatuoja, kad pareiškėjo... 50. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 51. Pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą atmesti.... 52. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas...