Byla eI-2492-402/2016
Dėl įsakymo panaikinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Natalja Zelionkienė,

2sekretoriaujant Sandrai Barodicaitei,

3dalyvaujant pareiškėjui A. B. , jo atstovei advokato padėjėjai R. J. , atsakovo Kalvarijos savivaldybės administracijos atstovui G. Z. ,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. B. skundą atsakovui Kalvarijos savivaldybės administracijai dėl įsakymo panaikinimo ir

Nustatė

5Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-18 įsakymą Nr. A1-8-(11.3-06).

6Pareiškėjas ir jo atstovė teismo posėdžio metu visiškai palaikė skundą ir paaiškino, jog Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius 2016-01-18 įsakymu Nr. A18(11.306) pripažino, kad A. B. , Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjas, 2015-04-27 – 2015-11-26 laikotarpiu, netinkamai organizuodamas skyriaus darbą registruojant ūkininkų ūkius Ūkininkų ūkių registre, pažeidė LR valstybės tarnybos įstatymo 15 str. 1 d. 1 ir 4 p., Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-27 įsakymu Nr. A1221 patvirtinto Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo 8.1 p., 8.9 p. ir padarė aplaidų tarnybinį nusižengimą, ir skyrė tarnybinę nuobaudą – pastabą. Nuobauda skirta, atsižvelgiant į Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-27 įsakymu Nr. A1221 patvirtinto Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo 8.1 p., 8.9 p., Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-28 įsakymu Nr. A1210 „Dėl galimo tarnybinio nusižengimo tyrimo komisijos“ sudarytos komisijos 2015-12-30 išvadą dėl galimo tarnybinio nusižengimo tyrimo Nr. VI1313.

7Komisija susipažino su: 1) Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-10-16 įsakymu Nr. A1196 „Dėl galimo tarnybinio nusižengimo tyrimo komisijos“ sudarytos komisijos 2015-11-13 Išvada Nr. VI1123 dėl A. B. tarnybinio nusižengimo, kurioje konstatuota, kad Ūkininko ūkio registravimo funkcija yra įrašyta Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vyriausiosios specialistės pareigybės aprašyme, patvirtintame Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-24 įsakymu Nr. A147, tačiau šios funkcijos ji atlikti negalėjo, o šią funkciją vykdė Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjas A. B. , kurio pareigybės aprašyme ši funkcija nenumatyta; 2) Kalvarijos savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjo 2015-12-09 raštu Nr. 132 „Dėl informacijos pateikimo“, kuriame pareiškėjas nurodė, jog tinkamai atlieka vedėjo funkcijas, bei paaiškino, jog 2015-04-23 parengė ir išsiuntė VĮ ŽŪIKVC prašymą „Dėl slaptažodžių suteikimo prisijungimui prie ūkininkų ūkio registro“, bei nurodė, kad 2015-04-24 buvo gautas prisijungimas prie Ūkininkų ūkio registro vyriausiajai specialistei L. B. ; 3) VĮ ŽŪIKVC raštu Nr. 1S9692, kuriame nurodoma dėl prieigos prie Ūkininkų ūkio registro suteikimo vyriausiajai specialistei L. B. , bei nurodoma, kad L. B. pirma ūkio duomenų peržiūra atlikta 2015-05-18, pirmas ūkis įvestas 2015-11-25, įregistruotas 2015-11-26. Išvadoje nurodoma, kad komisija tyrimo tikslu išklausė L. B. , kuri paaiškino, kad pirmą ūkininko ūkį užregistravo 2015-11-16. Komisija, atlikdama tyrimą ir vadovaudamasi rašytiniais dokumentais, nepareikalavo L. B. pateikti savo paaiškinimus raštu.

8Komisija netinkamai vertino dokumentus bei žodinį L. B. paaiškinimą ir padarė neteisingą bei nepagrįstą išvadą, kurios pagrindu atsakovas priėmė nepagrįstą ir nemotyvuotą įsakymą dėl tarnybinės nuobaudos paskyrimo. Pažymėjo, jog nebuvo tinkamai atliktas tyrimas ir nebuvo išanalizuoti turimi dokumentai. Komisijos išvadoje tik formaliai yra išdėstytos įstatymų ir poįstatyminių aktų normos. Nurodė, jog nepakanka išvadoje tik formaliai įvardyti nusižengimą ir konstatuoti, kad jį padarė konkretus valstybės tarnautojas. Tokį nusižengimą būtina dar pagrįsti įrodymais, nurodant jo padarymo aplinkybes ir priežastis, dėl nusižengimo atsiradusias pasekmes, tarnautojo kaltę ir kitas reikšmingas LR valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes. Tačiau visų šių reikalaujamų veiksmų išvadą pateikusi komisija neatliko. Vietoj reikalaujamų motyvų išvadoje yra vien tik konstatuota, kad laikotarpyje nuo 2015-04-27 iki 2015-11-26 pareiškėjas pats registravo ūkininkų ūkius Ūkininkų ūkių registre ir per minimą laikotarpį užregistravo 27 bei išregistravo 13 ūkininkų ūkių. Nurodė, jog pareiškėjas šio fakto neneigė, tačiau tai nereiškia, kad padarė nurodytą pažeidimą. Tyrimą atlikęs Komisijos narys G. Z. nesiaiškino ir neieškojo minėtų pareiškėjo funkcijų (ūkininkų ūkių registravimo) atlikimo priežasčių ir jų nevertino, ir nenustatė, bei nepateikė išvadoje tokių funkcijų atlikimo neigiamų pasekmių, nepateikė išvadoje nei vieno įrodymo, patvirtinančio pareiškėjo tariamai padarytą tarnybinį nusižengimą. Pareiškėjas, eidamas Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjo pareigas, laikotarpyje nuo 2015-04-27 iki 2015-11-26 registravo ūkininkų ūkius Ūkininkų ūkių registre ir Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytai komisijai dėl galimo tarnybinio nusižengimo tyrimo išsamiai ir nuosekliai paaiškino visas susijusias aplinkybes, dėl ko ėmėsi atlikti ūkininkų ūkių registravimo funkciją ir ją atliko iki 2015-11-26. 2015-04-24 L. B. gavo leidimą prisijungti prie ūkininkų ūkio registro. Nors vyriausiosios specialistės viena iš funkcijų ir yra ūkininkų ūkių registravimas, ūkininkų ūkių pažymėjimų išdavimas, bei ūkių likvidavimas, tačiau prasidėjus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimui nuo 2015 m. balandžio mėnesio vidurio iki 2015 m. liepos pabaigos, buvo be galo didelis darbo krūvis šiai specialistei, bei atsižvelgiant į tai, jog ji nebuvo pakankamai įgudusi, todėl ji faktiškai fiziškai buvo nepajėgi atlikti visas reikalaujamas funkcijas. Pareiškėjas įvertinęs susiklosčiusią situaciją ir vykdydamas savo tiesiogines funkcijas pagal pareigybės aprašo 8.1 ir 8.9 p., ėmėsi pats registruoti ūkininkų ūkius Ūkininkų ūkio registre, kadangi turėjo tam galiojantį leidimą. G. Z. išvadoje teigia, kad pareiškėjui, kaip skyriaus vedėjui, pagal pareigybės aprašymo 8.9 p. numatyta neregistruoti ūkininkų ūkius, bet kontroliuoti Ūkininkų ūkių registravimą, tačiau visiškai niekur nenurodo ir neakcentuoja, kuris pareigybės aprašymo punktas, ar kokia įstatymo ar kitokio poįstatyminio akto norma Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjui draudžia registruoti ūkininkų ūkius, jeigu skyriaus vedėjas turi galiojantį leidimą prisijungti prie Ūkininkų ūkio registro. Išvada, kurios pagrindu priimtas skundžiamas įsakymas, pateikta pasirašyta tik vieno komisijos nario G. Z. , o komisijos narėms Civilinės metrikacijos skyrius vedėjai V. M. ir teisės ir personalo skyriaus vyriausiajai specialistei Z. M. N. Išvados nepasirašius, vertintina, jog pastarosios nepritarė siūlymui pripažinti, kad pareiškėjas padarė tarnybinį nusižengimą. Tyrimas dėl galimo tarnybinio nusižengimo atliktas, bei Išvada savivaldybės administracijos direktorei pateikta praleidus tyrimų dėl galimų tarnybinių nusižengimų taisyklėse nustatytą 21 d. terminą.

9Atsakovas Kalvarijos savivaldybės administracija atsiliepime į skundą nurodė, jog su skundu nesutinka ir prašė jį atmesti. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorė 2015-11-18 įsakymu Nr. A1-201 „Dėl galimo tarnybinio nusižengimo tyrimo komisijos“ sudarė komisiją, susidedančią iš komisijos pirmininko G. Z. , Teisės ir personalo skyriaus vedėjo, narių: V. M. , Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjos ir Z.M. N. , Teisės ir personalo skyriaus vyriausiosios specialistės (toliau - komisija) bei pavedė jai atlikti galimo tarnybinio nusižengimo tyrimą dėl darbo organizavimo Žemės ūkio ir melioracijos skyriuje, registruojant ūkininkų ūkius ir išduodant ūkininkų ūkių registravimo pažymėjimus. Komisija atlikusi galimo tarnybinio nusižengimo tyrimą, 2015-12-30 parengė Išvadą dėl galimo tarnybinio nusižengimo tyrimo Nr. VI-1313 (toliau - Išvada) bei pateikė ją Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui. Komisija Išvadoje pasiūlė: „pripažinti, kad Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjas A. B. padarė tarnybinį nusižengimą, ir skirti jam nuobaudą – pastabą“. Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius atsižvelgė į Išvadą ir 2016-01-18 įsakymu Nr. A1-8-(l 1.3-06) „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo A. B. “ pripažino, kad A. B. padarė tarnybinį nusižengimą bei paskyrė tarnybinę nuobaudą — pastabą. Komisija, vadovaudamasi LR Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 977 „Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos (Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių)“ patvirtintų Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklėmis, apklausė Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vyriausiąją specialistę L. B. bei jos parodymus užfiksavo protokole. Pareiškėjas Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjas 2015-12-09 raštu Nr. 132 pateikė paaiškinimą į 2015-12-01 pranešimą apie tarnybinį nusižengimą Nr. VI-1190. Rašte konstatavo, kad tinkamai atliko Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo 8.1 ir 8.9 p. bei nurodė, kad skyriuje darbas buvo organizuotas teisingai. Kokių nors kitų aplinkybių nulėmusių pareiškėjo elgesį, nenurodė, todėl komisija negalėjo skunde patikrinti įvardytų aplinkybių, nes nei pareiškėjas, nei vyriausioji specialistė L. B. jų nenurodė. Išvadoje ir Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-18 įsakyme Nr. A1-8-(l 1.3-06) „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo A. B. “ nurodyta, kad pareiškėjas pažeidė LR valstybės tarnybos įstatymo 15 str. 1 d. 1 ir 4 p. Pareiškėjas turi veikti savo įgaliojimų ribose, t. y. neviršijant jų, nes jam tokia diskrecijos teisė nesuteikta. Jo diskrecija apibrėžta jo pareigybės aprašyme, patvirtintame Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-27 įsakymu Nr. A1-221. Pareiškėjas savo aplaidžių elgesiu ir sukėlė problemas, t. y. neužtikrino, jog jam tiesiogiai pavaldus valstybės tarnautojas vykdytų pareigybės aprašyme numatytas funkcijas. Administracijos direktorius nedavė pavedimo pareiškėjui 2015-04-27 -2015-11-26 laikotarpiu registruoti ūkininkų ūkius Ūkininkų ūkių registre, o be to, minimu laikotarpiu Žemės ūkio ir melioracijos skyriuje dirbo valstybės tarnautojas, kuriam pagal pareigybės aprašymą šios funkcijos numatytos.

10Komisija atliko tyrimą ir 2015-12-30 parengė Išvadą dėl galimo tarnybinio nusižengimo tyrimo Nr. VI-1313. Išvadą pasirašė komisijos pirmininkas G. Z. bei komisijos narė Z. M. N. . Z. M. N. pasirašė Išvadą su prierašu ir nuoroda į Valstybės tarnybos įstatymo 30-1 str. 1 d. 3 p., kuriame nurodoma: „tarnybinį nusižengimą padaręs valstybės tarnautojas užkirto kelią neigiamoms tarnybinio nusižengimo pasekmėms“. Komisijos narė V. M. komisijos darbe dalyvavo, tačiau Išvados nepasirašė, nes Išvados parengimo metu atostogavo. Komisija tyrimą atliko per 27 darbo dienas, 2015-11-18 - 2015-12-30 laikotarpį, tačiau tyrimo laiką neįskaitomos 7 darbo dienos, nes pareiškėjas nuo 2015-11-18 iki 2015-12-01 nebuvo darbe dėl laikino nedarbingumo, tad tyrimas buvo atliktas per 20 darbo dienų nepažeidžiant nustatyto termino. Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius, turėdamas diskrecijos teisę bei teisinį pagrindą, 2015-11-18 įsakymu Nr. A1-201 „Dėl galimo tarnybinio nusižengimo tyrimo komisijos“ nepažeisdamas nustatytos tvarkos ir terminų, teisėtai pradėjo galimo tarnybinio nusižengimo tyrimą, sudarė komisiją bei pavedė jai atlikti galimo tarnybinio nusižengimo tyrimą.

11Komisija, vadovaudamasi LR Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 977 „Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos (Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių)“ patvirtintomis Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklėmis, nepažeisdama tyrimo tvarkos ir terminų, nustatė, kad A. B. , Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjas, 2015-04-27-2015-11-26 laikotarpiu netinkamai organizavo skyriaus darbą registruojant ūkininkų ūkius Ūkininkų ūkių registre ir taip pažeidė LR valstybės tarnybos įstatymo 15 str. 1 d. 1 ir 4 p. bei Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-27 įsakymu Nr. A1-221 patvirtinto Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo 8.1, 8.9 p. Komisija konstatavo, kad pareiškėjas padarė aplaidų tarnybinį nusižengimą, įvertino pareiškėjo asmenybę ir pateikė siūlymą skirti mažiausią tarnybinę nuobaudą - pastabą. Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus atsižvelgė į komisijos Išvadą ir 2016-01-18 įsakymu Nr. A1-8-(l 1.3-06) „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo A. B. “ paskyrė mažiausią tarnybinę nuobaudą - pastabą.

12Liudytoja L. B. teismo posėdžio metu paaiškino, kad Kalvarijos savivaldybės administracijoje dirba nuo 2015-04-27. Iki tol ji tokio darbo nedirbo, tai jai visiškai nauja sritis. Kadangi iki liepos 10 dienos vyksta pasėlių deklaravimas, tai skyriuje buvo labai daug darbo, todėl siekiant išvengti didelių eilių ir klaidų, skyriaus vedėjas pats registravo ūkininko ūkius, kadangi jis turėjo prieigą prie registro sistemos. Jai taip pat buvo suteikta prieiga prie sistemos, tačiau po liepos 10 dienos pradėjus registruoti, to padaryti nepavyko. Tuomet iš karto kreipėsi į registrą. Buvo paaiškinta, jog sistemoje įsivėlusi klaida, dėl to jai neleidžia registruoti, tačiau specialistas, kuris gali ištaisyti klaidą atostogauja, o be jo niekas to padaryti negali. Todėl skyriaus vedėjas ir toliau registravo ūkius pats, iki buvo ištaisyta klaida, t.y. iki 2015-11-26.

13Liudytoja V. M. teismo posėdžio metu paaiškino, kad ji dirba Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja. 2015 m. lapkričio mėnesį buvo įtraukta į komisijos, tiriančios tarnybinį nusižengimą, sudėtį. Buvo gautas pranešimas, jog Žemės ūkio ir melioracijos skyrius turi tik vieną prisijungimą prie sistemos, tačiau vėliau paaiškėjo, jog turi prisijungimą dar viena specialistė. Ji pati tyrime dalyvavo nepilna apimtimi, kadangi atostogavo, po to sirgo vaikas, todėl detaliau paaiškinti negali. Mano, jog padaryti darbą, arba padėti padaryti – tai nėra nusižengimas. Susipažinusi su išvada ją pasirašė.

14Liudytoja Z. M. N. teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2015 m. lapkričio mėnesį buvo sudaryta komisija tarnybiniam nusižengimui ištirti. 2015-04-27 Žemės ūkio ir melioracijos skyriuje buvo priimta nauja darbuotoja L. B. , kuri iki to laiko nedirbo tokio darbo. Taip pat buvo gauta informacija, jog skyrius turi tik vieną prisijungimą prie registro sistemos. Tačiau, tyrimo metu paaiškėjo, jog yra suteiktas ir antras prisijungimas L. B. , tačiau ar to prisijungimo nematė, ar buvo kažkokia klaida, to tiksliai pasakyti negali. Ji nepritarė tam, jog vedėjui būtų skirta nuobauda, kadangi buvo didelis darbo krūvis ir tai, kad jis padėjo naujai atėjusiam žmogui dirbti, tai nėra nusižengimas. Jis žalos nepadarė, skyrius dirbo gerai, skundų gauta nebuvo

15Skundas tenkintinas.

16Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-18 įsakymą Nr. A1-8-(11.3-06).

17Tarnybinė nuobauda – pastaba pareiškėjui paskirta už tai, kad jis būdamas Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjas, 2015-04-27 - 2015-11-26 laikotarpiu netinkamai organizavo skyriaus darbą registruojant ūkininkų ūkius Ūkininkų ūkių registre ir taip pažeidė LR valstybės tarnybos įstatymo 15 str. 1 d. 1 ir 4 p. bei Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-27 įsakymu Nr. A1-221 patvirtinto Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo 8.1, 8.9 p. Komisija konstatavo, kad pareiškėjas padarė aplaidų tarnybinį nusižengimą, įvertino pareiškėjo asmenybę ir pateikė siūlymą skirti mažiausią tarnybinę nuobaudą - pastabą.

18Bylos duomenimis nustatyta, kad Ūkininko ūkio registravimo funkcija yra įrašyta Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vyriausiosios specialistės pareigybės aprašyme, patvirtintame Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-24 įsakymu Nr. A147, tačiau šios funkcijos ji atlikti negalėjo, o šią funkciją laikotarpiu 2015-04-27 - 2015-11-26 vykdė Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjas A. B. , kurio pareigybės aprašyme ši funkcija nenumatyta.

19Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, kiekvienu konkrečiu atveju, sprendžiant klausimą dėl paskirtos tarnybinės nuobaudos teisėtumo ir pagrįstumo, turi būti nustatyta, ar atitinkamuose valstybės tarnautojo veiksmuose yra tarnybinio nusižengimo sudėtis. Akcentuotina, jog tam, kad valstybės tarnautojas būtų traukiamas tarnybinėn atsakomybėn, nepakanka vien fakto, kad jis neatliko savo pareigų arba jas atliko netinkamai, konstatavimo. Būtina nustatyti visus tarnybinio nusižengimo sudėties elementus – pažeidimo padarymo faktą, jį padariusį valstybės tarnautoją, pasekmes, priežastinį ryšį tarp veikos ir pasekmių, valstybės tarnautojo kaltę (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. liepos 25 nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1435/2013, 2011 m. sprendimas administracinėje byloje Nr. A63-2967/2011, 2010 m. lapkričio 29 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-1457/2010; 2008 m. gruodžio 1 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A146-1958/2008.). Vertinant, ar pareigūnas padarė tarnybinį nusižengimą, būtina nustatyti konkrečias pareigūno veikas (veiksmus ar neveikimą), kuriomis pažeidžiami teisės aktai, reglamentuojantys jo pareigų atlikimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-2512/2012, 2010 m. vasario 22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-27/2010 ir kt.). Tarnybinis nusižengimas yra viena iš teisės pažeidimų rūšių, todėl jam būdingi visi teisės pažeidimo elementai, t. y. objektas, subjektas, objektyvioji ir subjektyvioji pusės. Nagrinėjamu atveju tarnybinio nusižengimo subjektu laikomas valstybės tarnautojas, turintis tarnybinį teisnumą ir veiksnumą. Tarnybos pažeidimo objektu pripažįstama nustatyta vidaus tarnybos tvarka. Tarnybinio nusižengimo objektyvioji pusė – tai valstybės tarnautojo neteisėtas elgesys (tarnybos pareigų, nustatytų įstatyme, pareigybių aprašymuose, teisės aktuose, reglamentuojančiuose policijos veiklą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, neatlikimas arba netinkamas atlikimas). Tarnybinio nusižengimo subjektyvioji pusė – tai valstybės tarnautojo, neatlikusio ar netinkamai atlikusio pareigas, kaltė, kuri gali pasireikšti tiek tyčios, tiek neatsargumo forma (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-3015/2012). Ar pareigūnas padarė tarnybinį nusižengimą, nustatoma tarnybinio patikrinimo metu, kurį baigus surašoma tarnybinio patikrinimo išvada.

20Tarnybinis patikrinimas baigiamas, surašant tarnybinio patikrinimo išvadą, kurioje išdėstomos nustatytos aplinkybės bei jas pagrindžiantys įrodymai ir pateikiamas teisinis tikrinamo pareigūno veikos įvertinimas. Konstatavus, kad padarytas tarnybinis nusižengimas, išvadoje turi būti nurodyta, koks tarnybinis nusižengimas padarytas (nurodomas atitinkamas teisės akto straipsnis), jo padarymo laikas, aplinkybės bei jas pagrindžiantys įrodymai, ar jis padarytas tyčia, dėl neatsargumo ar aplaidumo, padarytos žalos pobūdis ir dydis, tarnybinio nusižengimo pasekmės, duomenys apie ankstesnę pareigūno tarnybą (tarnybinė charakteristika, paskatinimai ir apdovanojimai bei galiojančios nuobaudos) ir pasiūlymas dėl patraukimo (nepatraukimo) tarnybinėn atsakomybėn, taip pat prireikus pasiūlymai pašalinti tarnybinio nusižengimo priežastis.

21Taigi, tarnybinio patikrinimo išvada yra tas juridinę reikšmę turintis aktas, kuriame įvardijamas konkretus tarnybinis nusižengimas, apibrėžiamos kaltinimo, nuo kurio pareigūnas gali gintis, ribos ir apimtis, nurodoma kaltės forma. Tarnybinio patikrinimo išvada ir joje nurodytos aplinkybės bei pasiūlymai dėl patraukimo (nepatraukimo) tarnybinėn atsakomybėn skirti tam, kad juos įvertintų turintis teisę skirti tarnybinę nuobaudą vadovas. Vadovui patvirtinus išvadą, joje nurodyti faktai ir jų teisinis įvertinimas tampa atitinkamo sprendimo (įsakymo), t.y. individualaus teisės akto, dalimi. Taigi, būtent tarnybinio patikrinimo išvadoje turi būti motyvuotai nurodyta, kokios nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, jog buvo (arba nebuvo) padarytas tarnybinis nusižengimas. Todėl, spręsdamas ginčą dėl tarnybinės nuobaudos paskyrimo pareiškėjui, teismas turi analizuoti, ar Išvadoje nurodyti faktai ir jų teisinis vertinimas įrodo tarnybinio nusižengimo padarymą, paskirtos tarnybinės nuobaudos teisėtumą ir pagrįstumą.

22Sutinkamai su Valstybės tarnybos įstatymo 29 str. 3 d. už tarnybinius nusižengimus valstybės tarnautojui gali būti skiriama viena iš šių tarnybinių nuobaudų: pastaba; papeikimas; griežtas papeikimas; atleidimas iš pareigų. Šio straipsnio 4 d. numatyta, jog tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų gali būti skiriama už šiurkštų tarnybinį nusižengimą, taip pat už kitą tarnybinį nusižengimą, jei prieš tai valstybės tarnautojui nors kartą per paskutinius 12 mėnesių buvo taikyta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas.

23Nagrinėjant administracines bylas dėl tarnybinių (drausminių) nuobaudų paskyrimo pagrįstumo ir teisėtumo, teismine tvarka kiekvienu konkrečiu atveju yra būtina patikrinti ir įvertinti paskirtos tarnybinės nuobaudos atitikimą bendriesiems tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimo principams (įskaitant nuobaudos tikslingumo ir veiksmingumo) bei teisingumo ir protingumo kriterijams (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-319/2007; 2012 m. liepos 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-1838/2012).

24Teismas, išnagrinėjęs bylą padarė išvadą, jog komisija netinkamai atliko tarnybinį tyrimą, tarnybinio tyrimo išvada neatitinka aukščiau išdėstytam teisiniam reglamentavimui. Išvadoje nustatyta, kad Ūkininko ūkio registravimo funkcija yra įrašyta Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vyriausiosios specialistės L. B. pareigybės aprašyme, patvirtintame Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A1-47, tačiau šią funkciją vykdė Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjas A. B. , kurio pareigybės aprašyme ši funkcija nenumatyta. Tarnybinio tyrimo išvadoje visiškai neištirtos priežastys dėl kurių pareiškėjas vykdė minėtą funkciją. Byloje nėra ginčo, tai pažymėta ir išvadoje, jog pareiškėjas 2015-04-23 parengė ir išsiuntė Valstybinei įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui prašymą „Dėl slaptažodžių suteikimo prisijungimui prie ūkininkų ūkio registro“ ir 2015-04-24 buvo gautas prisijungimas prie Ūkininkų ūkio registro vyriausiajai specialistei L. B. . VĮ ŽŪIKVC raštu Nr. 1S9692, kuriame nurodoma dėl prieigos prie Ūkininkų ūkio registro suteikimo vyriausiajai specialistei L. B. , bei nurodoma, kad L. B. pirma ūkio duomenų peržiūra atlikta 2015-05-18, pirmas ūkis įvestas 2015-11-25, įregistruotas 2015-11-26. Išvadoje nurodoma, kad komisija tyrimo tikslu išklausė L. B. , kuri paaiškino, kad pirmą ūkininko ūkį užregistravo 2015-11-16. Nepaaiškinama aplinkybė, dėl kokių priežasčių Komisija, atlikdama tyrimą ir vadovaudamasi rašytiniais dokumentais, nepareikalavo L. B. pateikti paaiškinimus raštu.

25Kaip matyti iš aukščiau ištirtų liudytojų parodymų L. B. skyriuje pradėjo dirbti nuo 2015-04-27, anksčiau panašaus pobūdžio darbo jai dirbti neteko, su registro sistema taip pat dirbti neteko. Darbą pradėjo tuomet, kai skyriuje buvo labai didelis krūvis, nes nuo 2015 m. balandžio mėnesio vidurio iki 2015 m. liepos pabaigos vyko žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas, susidaro eilės. Šios aplinkybės buvo žinomos ir tyrimo metu, tačiau išvadoje visiškai nevertintinos. Kadangi, kaip matyti iš liudytojų parodymų, dirbti su registro sistema reikia įgūdžių, dažnai būna sutrikimų, kuriuos pašalinti reikia Valstybinės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro specialistų pagalbos, skyriaus vedėjas siekdamas išvengti klaidų, ir kad skyriaus darbas vyktų sklandžiai, pats atliko registravimo darbus, t.y. pareiškėjas įvertinęs susiklosčiusią situaciją ir vykdydamas savo tiesiogines funkcijas pagal pareigybės aprašo 8.1 ir 8.9 p., ėmėsi pats registruoti ūkininkų ūkius Ūkininkų ūkio registre, kadangi turėjo tam galiojantį leidimą. Pasibaigus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimui, apie liepos 10 d. L. B. bandė pati atlikti registraciją, tačiau jai nepavyko šios funkcijos atlikti. Tuomet iškarto kreipėsi į Valstybinės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą, jiems buvo paaiškinta, kad sistemoje įsivėlusi klaida, tačiau specialistas, galintis pašalinti tokią klaidą atostogauja, be jo niekas nežinojo, kaip pašalinti tokią klaidą. Klaida buvo pašalinta 2015-11-24. Kaip matyti iš tyrimo išvados pirmas ūkis L. B. įvestas 2015-11-25, t.y. sekančią dieną po klaidos pašalinimo. Iki tol šį darbą atliko skyriaus vedėjas. Šios aplinkybės tarnybinio tyrimo išvadoje visiškai neanalizuotos ir netirtos.

26Taip pat išvadoje visiškai nenurodytos pasekmės tarnybinio nusižengimo. Nagrinėjant bylą priešingai, paaiškėjo jog pareiškėjo vadovaujantis skyrius ginčo laikotarpiu dirbo sklandžiai, nesusidarė didelių eilių ir nebuvo gauta dėl skyriaus darbo nusiskundimų.

27Komisijos išvadoje tik formaliai yra išdėstytos įstatymų ir poįstatyminių aktų normos. Nepakanka išvadoje tik formaliai įvardyti nusižengimą ir konstatuoti, kad jį padarė konkretus valstybės tarnautojas. Tokį nusižengimą būtina pagrįsti įrodymais, nurodant jo padarymo aplinkybes ir priežastis, dėl nusižengimo atsiradusias pasekmes, tarnautojo kaltę ir kitas reikšmingas LR valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes. Tačiau visų šių reikalaujamų veiksmų išvadą pateikusi komisija neatliko. Vietoj reikalaujamų motyvų išvadoje yra vien tik konstatuota, kad laikotarpyje nuo 2015-04-27 iki 2015-11-26 pareiškėjas pats registravo ūkininkų ūkius Ūkininkų ūkių registre ir per minimą laikotarpį užregistravo 27 bei išregistravo 13 ūkininkų ūkių. Nurodė, jog pareiškėjas šio fakto neneigė, tačiau tai nereiškia, kad padarė nurodytą pažeidimą.

28Tyrimą atlikusi komisija nesiaiškino ir neieškojo minėtų pareiškėjo funkcijų (ūkininkų ūkių registravimo) atlikimo priežasčių ir jų nevertino, nenustatė, bei nepateikė išvadoje tokių funkcijų atlikimo neigiamų pasekmių, nepateikė išvadoje nei vieno įrodymo, patvirtinančio pareiškėjo tariamai padarytą tarnybinį nusižengimą.

29Pareiškėjas Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytai komisijai dėl galimo tarnybinio nusižengimo tyrimo išsamiai ir nuosekliai paaiškino visas aplinkybes, dėl ko ėmėsi atlikti ūkininkų ūkių registravimo funkciją ir ją atliko iki 2015-11-26. Taip pat pažymėtina, jog pareiškėjas vykdydamas savo tiesiogines funkcijas pagal pareigybės aprašo 8.1 ir 8.9 p., ir registravo ūkininkų ūkius Ūkininkų ūkio registre, kadangi turėjo tam galiojantį leidimą. Išvadoje pažymėta, kad pareiškėjui, kaip skyriaus vedėjui, pagal pareigybės aprašymo 8.9 p. numatyta neregistruoti ūkininkų ūkius, bet kontroliuoti Ūkininkų ūkių registravimą, tačiau visiškai niekur nenurodyta ir neakcentuota, kuris pareigybės aprašymo punktas, ar kokia įstatymo ar kitokio poįstatyminio akto norma Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjui draudžia registruoti ūkininkų ūkius, jeigu skyriaus vedėjas turi galiojantį leidimą prisijungti prie Ūkininkų ūkio registro. Išvada, kurios pagrindu priimtas skundžiamas įsakymas, pateikta pasirašyta tik vieno komisijos nario G. Z. , o komisijos narėms Civilinės metrikacijos skyrius vedėjai V. M. ir teisės ir personalo skyriaus vyriausiajai specialistei Z. M. N. Išvados nepasirašius, vertintina, jog pastarosios nepritarė siūlymui pripažinti, kad pareiškėjas padarė tarnybinį nusižengimą. Teismo posėdžio metu liudytojos V. M. ir Z.M. N. taip pat paaiškino, kad nepritaria nuobaudos skyrimui, kadangi mano, kad reikia padėti naujai atėjusiems žmonėms susipažinti su darbo specifika ir atliekamomis funkcijomis, kad atsirastų darbui reikalingi įgūdžiai ir patirtis, todėl atliekant darbą sudėtingiausiu laikotarpiu, kai vyksta žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas, vedėjas (pareiškėjas) tinkamai organizavo skyriaus darbą, dalį funkcijų prisiimdamas sau.

30Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 2 dalį, tarnybinės nuobaudos skyrimo metu privaloma atsižvelgti į valstybės tarnautojo kaltę, tarnybinio nusižengimo padarymo priežastis, aplinkybes ir padarinius, į jo veiklą iki tarnybinio nusižengimo padarymo. Nevertintos, kaip jau minėta pasekmės, priežastinis ryšys tarp veikos ir pasekmių, valstybės tarnautojo kaltę. Kaip matyti išvadoje nevertinta pareiškėjo kaltė ir jos forma.

31Kaip jau minėta aukščiau, pareiškėjo veiklos pasekmė, tai, kad skyriaus darbas skundžiamu laikotarpiu vyko sklandžiai, nesudarant eilių, ir nesant nusiskundimų. Joks teisės aktas nedraudė jam atlikti registravimo funkcijų, be to jis turėjo tam leidimą ir prieigą prie registro. Tai, kad pareiškėjas padėjo atlikti darbą naujam į skyrių priimtam žmogui, taip organizuodamas skyriaus darbą, nelaikoma pažeidimu. Taigi, teismas padarė išvada, jog pareiškėjas pažeidimo nepadarė.

32Kadangi įsakymas skirti tarnybinę nuobaudą gali būti skundžiamas teismui, o teismas, nagrinėdamas tokią bylą privalo ištirti ir įvertinti ne tik valstybės tarnautojo, kuriam skirta ši nuobauda, veiką, bet ir darbdavio ir jo įgaliotų tirti pažeidimą asmenų veiksmus dėl teisės normų, reglamentuojančių nuobaudos skyrimo procedūrą tinkamo taikymo, darytina išvada, kad visi VTĮ nustatyti reikalavimai, į kuriuos darbdavys, skirdamas nuobaudą privalo atsižvelgti, turi atspindėti administraciniame akte dėl nuobaudos skyrimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 07 30 nutartis administracinėje byloje Nr. A4-678-2004).

33Byloje nustatytų aplinkybių bei įrodymų visuma duoda pagrindą daryti išvadai, jog atsakovas tarnybinės nuobaudos skyrimo A. B. procedūros metu priimdamas administracinius aktus, neatitinkančius VTĮ 29 str. 2 d. bei Taisyklių 10 p. jiems keliamų teisėtumo ir pagrįstumo reikalavimų, padarė esminius procedūrinius tarnybinės nuobaudos skyrimo reikalavimų pažeidimus, kurie sudaro pagrindą Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorės 2016 m. sausio18 d. įsakymą Nr. A1-8-(11.3-06) dėl tarnybinės nuobaudos - pastabos A. B. paskyrimo pripažinti nepagrįstu ir jį panaikinti ( ABTĮ 89 str. 1d. 3 p.).

34Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1d. 2 p., teismas

Nutarė

35Skundą patenkinti.

36Panaikinti Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorės 2016 m. sausio18 d. įsakymą Nr. A1-8-(11.3-06) dėl tarnybinės nuobaudos - pastabos A. B. skyrimo.

37Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Natalja Zelionkienė,... 2. sekretoriaujant Sandrai Barodicaitei,... 3. dalyvaujant pareiškėjui A. B. , jo atstovei advokato... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 5. Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Kalvarijos... 6. Pareiškėjas ir jo atstovė teismo posėdžio metu visiškai palaikė skundą... 7. Komisija susipažino su: 1) Kalvarijos savivaldybės administracijos... 8. Komisija netinkamai vertino dokumentus bei žodinį L. B.... 9. Atsakovas Kalvarijos savivaldybės administracija atsiliepime į skundą... 10. Komisija atliko tyrimą ir 2015-12-30 parengė Išvadą dėl galimo tarnybinio... 11. Komisija, vadovaudamasi LR Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimu Nr.... 12. Liudytoja L. B. teismo posėdžio metu paaiškino, kad... 13. Liudytoja V. M. teismo posėdžio metu paaiškino, kad ji... 14. Liudytoja Z. M. N. teismo posėdžio metu paaiškino, kad... 15. Skundas tenkintinas.... 16. Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Kalvarijos... 17. Tarnybinė nuobauda – pastaba pareiškėjui paskirta už tai, kad jis... 18. Bylos duomenimis nustatyta, kad Ūkininko ūkio registravimo funkcija yra... 19. Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, kiekvienu... 20. Tarnybinis patikrinimas baigiamas, surašant tarnybinio patikrinimo išvadą,... 21. Taigi, tarnybinio patikrinimo išvada yra tas juridinę reikšmę turintis... 22. Sutinkamai su Valstybės tarnybos įstatymo 29 str. 3 d. už tarnybinius... 23. Nagrinėjant administracines bylas dėl tarnybinių (drausminių) nuobaudų... 24. Teismas, išnagrinėjęs bylą padarė išvadą, jog komisija netinkamai atliko... 25. Kaip matyti iš aukščiau ištirtų liudytojų parodymų 26. Taip pat išvadoje visiškai nenurodytos pasekmės tarnybinio nusižengimo.... 27. Komisijos išvadoje tik formaliai yra išdėstytos įstatymų ir... 28. Tyrimą atlikusi komisija nesiaiškino ir neieškojo minėtų pareiškėjo... 29. Pareiškėjas Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytai... 30. Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 2 dalį, tarnybinės... 31. Kaip jau minėta aukščiau, pareiškėjo veiklos pasekmė, tai, kad skyriaus... 32. Kadangi įsakymas skirti tarnybinę nuobaudą gali būti skundžiamas teismui,... 33. Byloje nustatytų aplinkybių bei įrodymų visuma duoda pagrindą daryti... 34. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str.... 35. Skundą patenkinti.... 36. Panaikinti Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorės 2016 m.... 37. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...