Byla 2-1408-733/2012
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis,

2sekretoriaujant Martai Neimantaitei,

3dalyvaujant pareiškėjams V. J., gim. ( - ), V. J., gim. ( - ), atstovaujančiam pagal įgaliojimą ir pareiškėją V. J.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjų V. J., gim. ( - ) m., V. J., gim. ( - ) m., V. J. ir I. P. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Šilutės rajono savivaldybei, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo,

Nustatė

5Pareiškėjai patikslintu pareiškimu prašo nustatyti faktą, kad jie, nuosavybės teise pagal įgyjamąją senatį įgijo gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), tvartą, unikalus Nr. ( - ), malkinę, unikalus Nr. ( - ), malkinę, unikalus Nr. ( - ), kiemo statinius (šulinį, tvorą), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), kiekvienas į ¼ dalį.

6Patikslintame pareiškime nurodo ir pareiškėjai V. J., gim. ( - ), bei V. J., gim. ( - ), teismo posėdyje paaiškino, kad 1987 - 1988 m. jų šeima, t.y. motina Z. J., mirusi ( - ), tėvas V. J. ir vaikai V. J., V. J. ir I. P. apsigyveno pas motinos dėdę K. K., gim. ( - ), ( - ) . Z. J. dėdės sutuoktinė buvo mirusi, vaikų jie neturėjo. Dėdė mirė ( - ), po jo mirties palikimo nepriėmė niekas, paveldėjimo byla pas notarą neužvesta. Po K. K. mirties name gyveno jų šeima. Nuo to laiko jie ne tik gyveno tame name, prižiūrėjo jį ir ūkinį pastatą bei išlaikė juos, bet taip pat laikė tai savu turtu. Po Z. J. mirties ( - ) pareiškėjai susirūpino šių pastatų įteisinimu, tačiau jokių duomenų apie pastato savininką iš VĮ Registrų centro Šilutės skyriaus negavo, taip pat nepavyko surasti jokių namo nuosavybės dokumentų ar namo kadastrinės bylos. ( - ) seniūnijoje namų ūkio knygose fiksuojami tik faktiniai duomenys apie namo gyventojus, jokių nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų nėra. Šis pastatas taip pat nėra nei valstybės, nei savivaldybės nuosavybė. VĮ Registrų centro duomenimis daiktinės teisės į minėtus pastatus nėra įregistruotos. Pareiškėjai nurodo, kad V. J. ir I. P. šiuo metu dirba užsienyje, tačiau jos nuolat grįžta į Lietuvą, į savo namus adresu ( - ). Iki joms išvykstant į užsienį dirbti, šiuo adresu jos buvo išgyvenusios daugiau nei dešimt metų. Šiuo metu jos taip pat padeda išlaikyti ir prižiūrėti namus. Be to, pažymi, kad nurodytą nekilnojamąjį turtą jie įgijo sąžiningai, teisėtai, atvirai ir nepertraukiamai valdo jį kaip savo daugiau nei dešimt metų. Per visą daikto valdymo laikotarpį į minėtus daiktus niekas pretenzijų nepareiškė ir šis turtas valstybei ar savivaldybei nepriklauso. Nėra užregistruotas kito asmens vardu.

7Pareiškėjos V. J., I. P., suinteresuotų asmenų Šilutės rajono savivaldybės administracijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos atstovai į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, negauti prašymai atidėti bylos nagrinėjimą. Iš suinteresuotų asmenų gauti prašymai bylą nagrinėti jų atstovams nedalyvaujant. Byla nagrinėtina, nedalyvaujant pareiškėjoms ir suinteresuotų asmenų atstovams (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 443 str. 5 d.).

8Suinteresuotas asmuo Šilutės rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į pareiškimą prieštarauja jam, nurodo, kad nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktas gali būti nustatytas, esant visetui sąlygų, numatytų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.68 - 4.71 straipsniuose Viena jų – nepertraukiamas daikto valdymas, o iš VĮ Registro duomenų matyti, kad turto naudotojas yra K. K.. Taip pat nurodo, kad Šilutės rajono savivaldybė nevaldo nei nuosavybės, nei patikėjimo teise bei neapskaito savo balanse pareiškime nurodyto turto.

9Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepimu į pareiškimą nurodė, kad pareiškėjams nepateikus įrodymų, atitinkančių CK 4.68 - 4.71 straipsniuose nustatytas sąlygas, prašymas laikytinas nepagrįstu.

10Suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atsiliepimu į pareiškimą nurodo, kad neturi pagrindo prieštarauti šiam pareiškimui, nes šio fakto nustatymas nesusijęs su šios institucijos kompetencija.

11Pareiškimas tenkintinas (CK 4.68 – 4.71 str.).

12Bylos medžiaga, pareiškėjų V. J., gim. ( - ) m., V. J., gim. ( - ) m., paaiškinimais nustatyta, kad 1987 - 1988 m. jų šeima, t.y. motina Z. J., mirusi ( - ) (b.l. 24), tėvas V. J. ir vaikai V. J., V. J. ir I. P. (b.l. 16-22) apsigyveno pas motinos dėdę K. K., gim. ( - ) (b.l. 25), ( - ). Z. J. dėdės K. K. sutuoktinė buvo mirusi, vaikų jie neturėjo. K. K. mirė ( - ), po jo mirties, pareiškėjų teigimu, palikimo nepriėmė niekas, paveldėjimo byla pas notarą neužvesta. Po K. K. mirties name gyveno pareiškėjų šeima. Nuo to laiko jie ne tik gyveno tame name, prižiūrėjo jį ir ūkinį pastatą bei išlaikė juos, bet taip pat laikė tai savu turtu.

13Šilutės rajono savivaldybės administracijos ( - ) seniūnas nurodo, kad pareiškėjai ir mirusi Z. J. K. K., mirusiam ( - ), priklausančiame name, adresu ( - ), apsigyveno 1991 metais, dabar jame gyvena tėvas V. J. ir sūnus V. J., dukros išvykusios į užsienį (b.l. 26). Pareiškėjai pateikė pažymas, kad nėra skolingi už komunalinių atliekų iš šio namo surinkimą ir tvarkymą bei suvartotą jame elektros energiją (b.l. 27, 28).

14Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad adresu ( - ), registruotas 1927 m. statybos gyvenamasis namas, tvartas, dvi malkinės ir kiemo statiniai (šulinys, tvora), šio turto naudotoju nurodytas K. K. (b.l. 42, 43).

15VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas 2012-07-19 rašte nurodo, kad daiktinės teisės į minėtą nekilnojamąjį turtą neįregistruotos, kadastro duomenys nustatyti 1987-04-22 (b.l. 29).

16Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad pareiškėjai V. J., gim. ( - ) m., V. J., gim. ( - ) m., V. J. ir I. P. nėra ir nebuvo įgiję nuosavybės teisės į nekilnojamuosius daiktus kitokiu CK 4.47 straipsnyje numatytu būdu, yra visos CK 4.68 – 4.71 straipsniuose numatytos sąlygos, t.y. nekilnojamųjų daiktų – gyvenamojo namo, tvarto, dviejų malkinių, kitų statinių (inžinerinių) – kiemo statinių (šulinio, tvoros), kurie gali būti privačios nuosavybės teisės objektais, valdymas yra prasidėjęs sąžiningai, minėti daiktai nėra įregistruoti kito asmens vardu, ne mažiau kaip dešimt metų nekilnojamieji daiktai buvo valdomi teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai, šie daiktai visą valdymo laikotarpį buvo valdomi kaip savi, nes pareiškėjai elgėsi kaip daikto savininkai ir suvokė, jog kiti asmenys neturi daugiau teisių už juos į valdomus daiktus. Todėl laikytina, kad pareiškėjų reikalavimas įrodytas ir tenkintinas, bei nustatytinas faktas, jog V. J., gim. ( - ) m., V. J., gim. ( - ) m., V. J. ir I. P. įgijo nuosavybės teisę į: gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), tvartą, unikalus Nr. ( - ), malkinę, unikalus Nr. ( - ), malkinę, unikalus Nr. ( - ), kiemo statinius (šulinį, tvorą), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), kiekvienas į ¼ dalį, pagal įgyjamąją senatį.

17Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 263 str. – 265 str., 270 str., 533 str.,

Nutarė

18Pareiškimą patenkinti.

19Nustatyti faktą, kad V. J., asmens kodas ( - ) V. J., asmens kodas ( - ) V. J., asmens kodas ( - ) ir I. P., asmens kodas ( - ) įgijo nuosavybės teisę į: gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), tvartą, unikalus Nr. ( - ), malkinę, unikalus Nr. ( - ), malkinę, unikalus Nr. ( - ), kiemo statinius (šulinį, tvorą), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), kiekvienas į ¼ dalį, pagal įgyjamąją senatį.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai