Byla 2-1176-368/2012
Dėl atsakovės konkurso sąlygose nustatyto kvalifikacinio reikalavimo ir sprendimo atmesti ieškovės pretenziją

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Vakarų inžineriniai tinklai“ ieškinį atsakovei UAB „Kelmės vanduo“ dėl atsakovės konkurso sąlygose nustatyto kvalifikacinio reikalavimo ir sprendimo atmesti ieškovės pretenziją.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovė UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ prašo įpareigoti atsakovę UAB „Kelmės vanduo“ panaikinti konkurso sąlygų 4.2.3 kvalifikacinio reikalavimo dalį, kuria apribojama restruktūrizuojamų ūkio subjektų teisė dalyvauti viešojo pirkimo procedūroje. Teigė, kad atsakovės konkurso sąlygų nuostatos dėl tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų neatitinka viešųjų pirkimų įstatymo (toliau VPĮ) principų ir tikslų, taip pat riboja tiekėjų konkurenciją.

4Atsakovė UAB „Kelmės vanduo“ prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad konkurso sąlygos atitinka VPĮ principus ir teismų praktiką. Atsakovės tvirtinimu, jai kyla abejonių dėl restruktūrizuojamo ūkio subjekto sugebėjimų atlikti numatomus darbus, garantinio aptarnavimo. Pažymi, kad projektas finansuojamas ES lėšomis.

5Ieškinys atmestinas.

6Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

7Byloje nustatyta, kad atsakovė UAB „Kelmės vanduo“ organizavo supaprastintą atvirą konkursą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kelmėje“ (9–36 b. l.), ir jo pirkimo objektas – vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Kelmės mieste darbai, įskaitant darbo projekto parengimą ir dangų atstatymą (pirkimo sąlygų 2.2 punktas, 14 b. l.). Konkurso sąlygose numatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams, tarp jų: reikalavimas, kad tiekėjui nebūtų iškelta restruktūrizavimo byla (sąlygų 4.2.3 punktas, 16 b. l.).

8Iš bylos medžiagos matyti, kad Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. vasario 21 d. nutartimi iškėlė ieškovei restruktūrizavimo bylą (102–107 b. l.).

9Ieškovė pateikė atsakovei pretenziją dėl konkurso sąlygų 4.2.3 punkto reikalavimų panaikinimo (96–98 b. l.), ir atsakovės pirkimo komisija, išnagrinėjusi ieškovės pretenziją, 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. S-233 ją atmetė (99–100 b. l.).

10Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

11Dėl tiekėjo kvalifikacijos ir PO teisės nustatyti pirkimo sąlygose minimalius kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams

12Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas iš viešųjų pirkimų teisinių santykių – dėl atsakovės teisės nustatyti pirkimo sąlygose ribojimą konkurse dalyvauti restruktūrizuojamoms įmonėms.

13Nuosekliai suformuotoje kasacinio teismo praktikoje aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą nurodyta, kad VPĮ siekiama tinkamos kokybės prekių ir paslaugų, reikalingų valstybės ir savivaldybių darniai ir tinkamai veiklai, racionaliam valstybės biudžeto lėšų naudojimui užtikrinti, konkurencijai ir rinkos plėtrai skatinti, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principus įgyvendinančioms priemonėms garantuoti, atsižvelgiant į kovos prieš korupciją teisės aktų tikslus ir uždavinius; VPĮ ir kituose teisės aktuose yra nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek ir tiekėjams tam, jog šiomis procedūromis būtų įgyvendinami pirmiau nurodyti viešųjų pirkimų tikslai; viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2009).

14Pagal VPĮ 32 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

15VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtinta, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti, jog paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjui iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

16Teismas pažymi, kad iš prieš tai minėto teisinio reglamentavimo išplaukia PO teisė nustatyti pirkimo sąlygose ribojimą konkurse dalyvauti tiems tiekėjams, kuriems iškeltos restruktūrizavimo bylos. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad prieš tai minėtos PO teisės įtvirtintos VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punkte, atmeta kaip nepagrįstus ieškovės teiginius dėl VPĮ principų (3 str. 1 d.), tikslo (3 str. 2 d.) pažeidimo ir tiekėjų konkurencijos ribojimo (32 str. 2 d.).

17Teismo išvadas patvirtina kasacinio teismo praktika. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. gruodžio 14 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011 išaiškino, kad PO suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Kasacinis teismas taip pat konstatavo, kad PO, nustatydama konkrečius viešojo pirkimo sąlygose reikalavimus, gali riboti dalyvavimą viešajame pirkime tiekėjo, kuriam iškelta restruktūrizavimo byla (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-520/2011 ir kt.).

18Be to, pagal konkurso techninės specifikacijos sąlygas tiekėjo paruošti pirkimo dokumentai turi atitikti Lietuvos ir FIDIC sutarčių sąlygas ir turi būti paruošti pagal FIDIC „Raudonąją“ knygą (techninės specifikacijos „Paslaugų apimtys“, 2 užduotis, 120 b. l.). Iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau APVA) 2010 m. rugsėjo 16 d. rašto Nr. APVA-5075 matyti, kad APVA nurodė, jog vykdant pirkimus turi būti taikomi agentūros patvirtinti viešųjų pirkimų privalomieji reikalavimai (122 b. l.). Minėtose APVA privalomuose reikalavimuose nurodyta konkurso sąlyga yra identiška ginčijamai, ir ji riboja restruktūrizuojamų įmonių galimybes dalyvauti pirkimuose (1.2.3 sąlyga, 126 b. l.).

19Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad Šiaulių apygardos teismas 2012 m. liepos 20 d. sprendimu atmetė ieškovės UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ ieškinį dėl įpareigojimo panaikinti viešojo konkurso sąlygose nustatytą kvalifikacinį reikalavimą, ribojantį restruktūrizuojamų ūkio subjektų teisė dalyvauti viešojo pirkimo procedūroje (civilinė byla Nr. 2-856-267/2012). Šis teismo sprendimas yra įsiteisėjęs, tačiau ieškovė pakartotinai nepagrįstai inicijuoja teisinį ginčą dėl iš esmės analogiškos teisinės problematikos.

20Teismas plačiau neanalizuoja ieškovės ieškinio teiginių, kad PO sutartis neilgalaikė, dėl ieškovės veiklos, finansinių sunkumų pobūdžio, kadangi tai nėra nagrinėjamos bylos ieškinio dalyku. Be to, ieškovė nepateikė teismui jokių įrodymų, patvirtinančių jos teiginius dėl pajėgumo įvykdyti pirkimo sutartį, todėl jie laikytini deklaratyviais ir neįrodytais. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, iki šiol teismui nepateiktas ieškovės restruktūrizavimo planas (Klaipėdos apygardos teismo civilinė byla B2-1010-460/2012).

21Esant prieš tai minėtoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad ieškovės UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ ieškinys yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

22Dėl bylinėjimosi išlaidų

23Ieškinį atmetus, tenkintinas atsakovės prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Teismas, atsižvelgdamas į bylos nesudėtingumą, į tai, kad atstovauti joje ir rengti atsiliepimą į ieškinį nebuvo būtinas specialus pasirengimas, nes nebuvo nagrinėjami nauji teisiniai klausimai (Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-856-267/2012 jau buvo išnagrinėti iš esmės analogiški ieškovės UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ reikalavimai), į atsakovės dviejų lapų atsiliepimo turinį, ir į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nuostatų 8.2. punktą, pagal kurį už atsiliepimą į ieškinį rekomenduojamas priteistinas maksimalus užmokesčio dydis yra 3 MMA (2550 Lt). Taip pat įvertindamas tai, kad ieškinys buvo nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, sprendžia, kad atsakovės išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydis mažintinas nuo 3339,60 Lt iki 2500,00 Lt (CPK 93, 98 str.). Teismo vertinimu, teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265, 268–270, 279 straipsniais, 4239 straipsniu,

Nutarė

25Ieškinį atmesti.

26Priteisti iš ieškovės UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ (į. k. 300620901) atsakovei UAB „Kelmės vanduo“ (į. k. 162559136) 2500,00 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

27Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovė UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ prašo įpareigoti atsakovę... 4. Atsakovė UAB „Kelmės vanduo“ prašo ieškinį atmesti ir priteisti... 5. Ieškinys atmestinas.... 6. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 7. Byloje nustatyta, kad atsakovė UAB „Kelmės vanduo“ organizavo... 8. Iš bylos medžiagos matyti, kad Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. vasario... 9. Ieškovė pateikė atsakovei pretenziją dėl konkurso sąlygų 4.2.3 punkto... 10. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas... 11. Dėl tiekėjo kvalifikacijos ir PO teisės nustatyti pirkimo sąlygose... 12. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas iš viešųjų pirkimų teisinių... 13. Nuosekliai suformuotoje kasacinio teismo praktikoje aiškinant ir taikant... 14. Pagal VPĮ 32 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija privalo... 15. VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtinta, kad perkančioji organizacija... 16. Teismas pažymi, kad iš prieš tai minėto teisinio reglamentavimo išplaukia... 17. Teismo išvadas patvirtina kasacinio teismo praktika. Lietuvos Aukščiausiojo... 18. Be to, pagal konkurso techninės specifikacijos sąlygas tiekėjo paruošti... 19. Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad Šiaulių apygardos teismas 2012 m.... 20. Teismas plačiau neanalizuoja ieškovės ieškinio teiginių, kad PO sutartis... 21. Esant prieš tai minėtoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad ieškovės UAB... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 23. Ieškinį atmetus, tenkintinas atsakovės prašymas dėl bylinėjimosi... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 25. Ieškinį atmesti.... 26. Priteisti iš ieškovės UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ (į. k.... 27. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...