Byla 2-1037/2012
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-3071-661/2012, kuria iškelta bankroto byla uždarajai akcinei bendrovei „Juela“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Algirdo Gailiūno ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Juela“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-3071-661/2012, kuria iškelta bankroto byla uždarajai akcinei bendrovei „Juela“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Juela“ bankroto bylą, administratoriumi paskirti UAB „Audata“. Ieškovas nurodė, kad atsakovas UAB „Juela“ laiku nemoka valstybinio socialinio draudimo įmokų.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 15 d. nutartimi nutarė iškelti bankroto bylą UAB „Juela“; paskirti įmonės administratoriumi UAB „Audata“.

7Teismas nurodė, kad 2010 m. gruodžio 31 d. balansas patvirtina, jog UAB „Juela“ turtas buvo 63 377 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 130 783 Lt, o pagal 2011 m. lapkričio 30 d. balansą įmonės turtas įvertintas 82 361 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 170 754 Lt. Teismo teigimu, iš įmonės pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad įmonė 2011 m. dirba nuostolingai. Teismas pažymėjo, kad į bylą pateikti rašytiniai įrodymai (kreditorių sąrašas) patvirtina, jog pradelsti įsipareigojimai įmonės kreditoriams viršija pusę įrašyto į balanso turto vertės. Dėl nurodytų aplinkybių teismas sprendė, kad atsakovui UAB „Juela“ keltina bankroto byla, skirtinas įmonės administratorius.

8Teismas nurodė, kad ieškovas siūlo skirti UAB „Juela“ administratoriumi UAB „Audata“, į bylą yra pateiktas UAB „Audata“ sutikimas administruoti įmonę, duomenų, kad administratoriaus UAB „Audata“ kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos patvirtino, kad UAB „Audata“ atitinka teisės aktų reikalavimus, todėl atsakovo administratoriumi skirtina UAB „Audata“.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Juela“ prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 15 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės arba grąžinti bankroto bylos iškėlimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Ieškovas prieš kreipdamasis į teismą nėra įvykdęs ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyto reikalavimo, todėl civilinė byla negalėjo būti iškelta, o ieškinys teisme priimtas ir nagrinėjamas. Dėl to laikytina, kad teismas iš esmės pažeidė CPK 330 straipsnį.
  2. Teismas nepasisakė dėl trečiojo asmens Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, todėl laikytina, kad nutartis yra be motyvų, neatitinkanti CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punkto reikalavimų, o tai pripažintina absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu.
  3. Byla turėjo būti nagrinėjama žodinio proceso tvarka, o atsakovui suteikta teisė teismui pateikti paaiškinimus. Teismui išnagrinėjus bylą rašytinio proceso tvarka, pripažintina, kad buvo pažeistos ne tik atsakovo teisės, bet ir ĮBĮ 9 straipsnio nuostatos bei CPK 235 straipsnis.
  4. Teismo išvada, kad įmonė 2011 metais dirba nuostolingai, o byloje pateikti rašytiniai įrodymai (kreditorių sąrašas) patvirtina, kad pradelsti įsipareigojimai įmonės kreditoriams viršija puse į balansą įrašyto turto vertės, neatitinka tikrovės. Atsakovo 2011 m. lapkričio 30 d. įmonės balansas patvirtina, kad įmonės turtas padidėjo nuo 63 377 L iki 82 361 Lt, o 2011 m. lapkričio 30 d. pelno (nuostolių) ataskaita patvirtina, kad UAB „Juela“ 2011 metais dirbo pelningai, nuostoliai nuo 58 345 Lt 2010 metais 2011 metais sumažėjo iki 20 987 Lt. Be to, teismas neįvertino ilgalaikių ir trumpalaikių įmonės įsipareigojimų.
  5. Bankroto bylą turi būti atsisakyta kelti vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 15 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Kreditoriaus pareigą apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo VSDFV Vilniaus skyrius įvykdė tinkamai, 2011 m. birželio 23 d. raštu Nr. (9.1)3-39634 įspėdamas UAB „Juela“, kad VSDFV Vilniaus skyrius inicijuos bankroto bylos iškėlimą, jei įmonė nesumokės įsiskolinimo rašte nustatytu terminu. Ieškovas tinkamai įvykdė pareigą išsiuntęs pranešimą apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Juela“ juridinių asmenų registre nurodytu adresu.
  2. Atskirojo skundo argumentai, kad atsakovo nuostoliai 2011 metais sumažėjo, nereiškia kad atsakovas dirba pelningai. Priešingai – atsakovas dirba nuostolingai ir nemoka privalomųjų valstybinio socialinio draudimo įmokų. Atsakovas įmonės mokumo neatstatė, įsiskolinimas VSDF biudžetui ir toliau didėja.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 15 d. nutartis paliktina nepakeista.

14CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ). ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

15Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Juela“ pagrįstumo.

16Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Įmonės nemokumas gali būti nustatytas išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atsispindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę (įmonės balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita bei aiškinamasis raštas ir kiti įmonės finansinės veiklos rezultatus atspindintys dokumentai).

17Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas atsakovui UAB „Juela“ bankroto bylą iškėlė tuo pagrindu, kad įmonė yra nemoki.

18Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, kad ieškovas prieš kreipdamasis į teismą nėra įvykdęs ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyto reikalavimo, todėl civilinė byla negalėjo būti iškelta, o ieškinys teisme priimtas ir nagrinėjamas. Įspėjimo dėl ketinimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo metu galiojusios ĮBĮ redakcijos 6 straipsnio 2 dalis numatė, kad kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu; pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei; įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį. Į bylą pateiktas įteikimo pranešimas patvirtina, kad UAB „Juela“ direktoriui J. I. adresuotas pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl UAB „Juela“ bankroto bylos iškėlimo 2011 m. birželio 23 d. registruotu laišku buvo išsiųstas įmonės buveinės adresu Rugiagėlių g. 30, Vilniuje, ir šis pranešimas 2011 m. birželio 28 d. buvo priimtas giminaičio J. D.. Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius su pareiškimu dėl bankroto bylos UAB „Juela“ iškėlimo į teismą kreipėsi 2011 m. gruodžio 5 d. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šiuos bylos duomenis, sprendžia, kad ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius tinkamai laikėsi įstatyme nustatytos pareigos informuoti apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

19Teisėjų kolegija taip pat nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, kad nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo nepagrįstai priimta rašytinio proceso tvarka ir tuo buvo pažeistos atsakovo teisė pateikti paaiškinimus. Specialusis įstatymas leidžia nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo priimti rašytinio proceso tvarka. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į ĮBĮ 10 straipsnio 13 dalies nuostatą, kad nutartis iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti, priimta rašytinio proceso tvarka, įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jeigu ji nebuvo apskųsta. Teisėjų kolegija pažymi, kad bylos nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka neatima iš asmens teisės teikti teismui paaiškinimus, kurie gali būti pateikti teismui raštu. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 10 d. nutartimi už rašytinių įrodymų nepateikimą UAB „Juela“ vadovui J. I. paskirta 3 000 Lt bauda, kuri pagal UAB „Juela“ vadovo J. I. prašymą panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 9 d. nutartimi. Tai patvirtina, kad atsakovas galėjo teikti teismui paaiškinimus.

20Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantu, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti atsakovą UAB „Juela“ nemokiu. Kaip minėta, įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę įjos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. vasario 18 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-453/2010, akcentavo, kad teismas gali iškelti įmonei bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, kai nustatoma, jog egzistuoja objektyvaus turinio teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, kad įmonė faktiškai yra nemoki. Į bylą atsakovo direktoriaus pateiktas UAB „Juela“ 2011 m. lapkričio 30 d. balansas patvirtina, kad įmonės turtas įvertintas 82 361 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 170 754 Lt, 2011 m. lapkričio 30 d. pelno (nuostolių) ataskaita patvirtina, kad įmonė veikia nuostolingai – patyrė 20 987 Lt nuostolių. Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantas nepagrįstai nurodo, kad 2011 metais UAB „Juela“ veikė pelningai, nes nuostoliai 2011 metais, lyginant su 2010 metais, sumažėjo, kadangi įmonės pelningumas pagal į bylą pateiktus finansinius duomenis yra neigiamas. Į bylą atsakovo direktoriaus pateiktas UAB „Juela“ kreditorių 2011 m. lapkričio 30 d. sąrašas patvirtina, kad įmonės įsipareigojimai kreditoriams buvo 223 374,70 Lt. Teisėjų kolegija pažymi, kad nors atsakovas su atskiruoju skundu pateikė apeliacinės instancijos teismui duomenis apie atsakovo skolų būklę 2012 m. vasario 24 d., tačiau šie duomenys neatitinka pateikto į bylą UAB „Juela“ 2011 m. lapkričio 30 d. balanso duomenų, o naujas įmonės balansas į bylą nepateiktas, be to, net ir pagal naujai pateiktą skolų sąrašą matyti, kad UAB „Juela“ skola ieškovui VSDFV Vilniaus skyriui didėja. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas pripažinti, jog atsakovas UAB „Juela“ faktiškai yra nemokus ir pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, patvirtinančias atsakovo nemokumą, tinkamai taikė teisės normas ir pagrįstai konstatavo, kad atsakovui UAB ,,Juela“ keltina bankroto byla dėl nemokumo.

21Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 15 d. nutartis paliktina nepakeista.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 15 d. nutartimi nutarė iškelti... 7. Teismas nurodė, kad 2010 m. gruodžio 31 d. balansas patvirtina, jog UAB... 8. Teismas nurodė, kad ieškovas siūlo skirti UAB „Juela“ administratoriumi... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Juela“ prašo apeliacinės instancijos... 11. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius prašo... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 15 d.... 14. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos... 15. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl bankroto bylos iškėlimo... 16. Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje.... 17. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas atsakovui UAB „Juela“... 18. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, kad... 19. Teisėjų kolegija taip pat nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo... 20. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantu, kad nagrinėjamu atveju nėra... 21. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 15 d. nutartį palikti nepakeistą....