Byla Iv-2621-562/2012
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rositos Patackienės, Violetos Balčytienės ir Arūno Dirvono, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Martynui Stankevičiui, atsakovės atstovei Sandrai Junaitei, trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybos atstovui Mariui Masiuliui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos AAS ,,Gjensidige Baltic“ skundą atsakovei Nacionalinei mokėjimo agentūrai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, Valstybinei kiaulių veislininkystės stočiai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Pareiškėja AAS ,,Gjensidige Baltic“ kreipėsi į teismą su skundu ir patikslintu skundu prašydama įpareigoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą išmokėti likusią pagal draudimo sutartį GD ( - ) draudimo įmokų kompensacijos dalį – 13 920 Lt (1 t., b. l. 1-2; 2 t. 15-16).

3Pareiškėja skunde nurodo, kad 2008-06-05 tarp akcinės draudimo bendrovės „RESO Europa“, kurios teises ir pareigas nuo 2009-03-31 perėmė AAS ,,Gjensidige Baltic“, Lietuvoje veikianti per AAS ,,Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą, ir KB „Kiaulasodis“ buvo sudaryta gyvulių draudimo sutartis GD Nr. ( - ). Šia draudimo sutartimi buvo apdrausti KB „Kiaulasodis“ turtiniai interesai, susiję su šios įmonės auginamų kiaulių kritimu dėl ligų. Sudėtine draudimo sutarties dalimi yra Gyvulių ir kitų gyvūnų draudimo taisyklės Nr.032. KB „Kiaulasodis“ - žemės ūkio veiklos subjektas, turintis teisę pasinaudoti valstybės parama - dalies (50%) draudimo įmokų kompensavimu iš valstybės specialiosios kaimo rėmimo programos lėšų. Paramos teikimą reglamentuojančios Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklės numato 2 galimus paramos žemės ūkio veiklos subjektui teikimo būdus - 50% draudimo įmokos Nacionalinė mokėjimo agentūra išmoka tiesiogiai žemės ūkio veiklos subjektui (kai visą draudimo įmoką draudikui jis sumoka pats) arba perveda į draudimo bendrovės sąskaitą (kai žemės ūkio veiklos subjektas draudikui sumoka tik nekompensuojamą 50% draudimo įmokos dalį). Draudimo sutarties GD Nr. ( - ) priede Nr. 1 (5 punktas) yra numatyta, kad bendra metinė draudimo įmoka 58 120 Lt (tame tarpe 29 060 Lt iš Nacionalinės mokėjimo agentūros); draudėjo metinė įmoka – 29 060 Lt. Draudėjas KB „Kiaulasodis“ 50% nekompensuotiną draudimo įmokos dalį (viso 29 060 Lt) draudikui yra sumokėjęs arba ji buvo įskaityta į pagal šią draudimo sutartį mokėtinas draudimo išmokas (LR CK 6.1004 str. 3 d.). Nacionalinė mokėjimo agentūra iš jai priklausančios kompensuoti likusios 29 060 Lt sumos į draudiko sąskaitą yra pervedusi tik 12 290 Lt, ir patikslinto skundo padavimo dienai yra skolinga 16 770 Lt (29 060 Lt -12 290 Lt). Nesulaukdama likusios 16 770 Lt dydžio skolos sumokėjimo, remdamasis LR CK 6.1004 str. 3 d., dalį jos – 2 850 Lt - taip pat įskaitė į draudėjui pagal draudimo sutartį mokėtinas draudimo išmokas. Ieškinio padavimo dieną KB „Kiaulasodis“ iš viso yra sumokėjęs 31 910 Lt, o Nacionalinė mokėjimo agentūra -12 290 Lt. Likusi skolos suma sudaro: 58 120 Lt (bendra draudimo įmokos suma) – 31 910 Lt (KB „Kiaulasodis“ sumokėta suma) – 12 290 Lt (Nacionalinės mokėjimo agentūros sumokėta suma), t. y. 13 920 Lt. Kadangi KB „Kiaulasodis“ pasibaigė kaip juridinis asmuo, likusi skolos suma priteistina iš Nacionalinės mokėjimo agentūros, dėl kurios neteisėtų veiksmų vykdant viešojo administravimo funkcijas ši skola ir susidarė. Nacionalinė mokėjimo agentūra nekompensuoja likusios draudimo įmokos dalies, kadangi pagal jos pasitvirtintas procedūras, tikrindama draudimo sutarčių tinkamumą kompensacijoms gauti, Agentūra remiasi išskirtinai VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenų bazėje deklaruotais duomenimis apie laikomų gyvūnų skaičių. Tokia viešojo administravimo subjekto taikoma praktika neatitinka teisės aktų nuostatų -VĮ ŽUIKVC disponuoja informacija tik apie laikomų (nebūtinai nuosavybės teise) gyvūnų skaičių (žr. 2003-06-16 Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-234 patvirtintų Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių (2012-02-14 ŽUM įsakymu Nr. 3D-105 pavadinimas pakeistas į Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašą) 7.6 punktą, taip pat 3 punkte išdėstytą ūkinio gyvūno laikytojo sąvoką). Nacionalinės mokėjimo agentūros veiksmai, nepripažįstant jokių kitų nuosavybės teisę į apdraustus gyvūnus patvirtinančių dokumentų (be VĮ ŽUIKVC CDB duomenų), prieštarauja ir suformuotai teismų praktikai (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011-10-27 nutartį administracinėje byloje Nr. A492-3290/2011).

4Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas palaikė skunde išdėstytus motyvus.

5Atsakovė Nacionalinė mokėjimo agentūra atsiliepime į pareiškėjos skundą su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (1 t., b. l. 32-33). Nurodė, kad pareiškėjos 2008-07-23 pateiktoje pažymoje Nr. ( - ) (už 2008 m. ketv.) įrašytas draudimo liudijimas GD Nr. ( - ) (apdrausta KOOPB „Kiaulasodis“) į 1 proc. draudimo liudijimų patikrai atlikti sąrašą nepateko, todėl į pareiškėjos atsiskaitomąją sąskaitą Agentūra 2008-08-29 pervedė 12 290 Lt. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2009-03-02 raštu Nr. 2D-1194 (4.9) „Dėl dalies draudimo įmokų kompensavimo“, Agentūra patikrino visus paramos gavėjus, kurie buvo įrašyti pareiškėjos 2010-07-26 pažymoje apie sudarytus draudimo liudijimus Nr. ( - ) (už 2009 m. II ketv.). Patikrinus ir įvertinus dokumentus pagal minėtą pažymą, buvo nustatyta, kad joje įrašyta KOOPB „Kiaulasodis“ neatitiko Taisyklių 1 punkte nurodytų pagalbos gavimo sąlygų. Kilus abejonėms, ar pagal draudimo liudijimą Nr. GD ( - ) lėšos išmokėtos tinkamai, draudimo liudijimas buvo vertinamas pakartotinai ir nustatyta, kad KOOPB „Kiaulasodis“ neįrodė nuosavybės teisės į apdraustus gyvūnus draudimo liudijimo įsigaliojimo laikotarpiu. Apie nustatytą neatitikimą pareiškėja buvo informuota 2010-12-10 paklausimu Nr. NP-4 „Dėl papildomų dokumentų (informacijos) pateikimo“, kuriame Agentūra prašė įrodyti nuosavybės teisę į apdraustus gyvūnus draudimo liudijimo įsigaliojimo dieną. 2010-12-15 Agentūroje gauta pareiškėjos patikslinta pažyma (už 2009 m. II ketv.) Nr. ( - ), kurioje pareiškėja už KOOPB „Kiaulasodis“ kompensacijos neprašė. Kadangi Draudimo liudijimas GD Nr. ( - ) (apdrausta KOOPB „Kiaulasodis“) už 2009 m. II ketv. neatitinka Taisyklių 1 punkte nurodyto reikalavimo, todėl jis nėra tinkamas pagrindas kompensacijai už ankstesnius ketvirčius mokėti. Tas pats draudimo liudijimas buvo pateiktas ir su 2008-07-23 pažyma Nr. ( - ) (už 2008 m. II ketv.), todėl Agentūroje buvo priimtas sprendimas pareiškėjai už KOOPB „Kiaulasodis“ pagal 2008-07-23 pažymą Nr. ( - ) (už 2008 m. II ketv.) nemokėti draudimo įmokų kompensacijų. Apie priimtą sprendimą pareiškėja buvo informuota Agentūros 2011-06-02 raštu Nr. BR6-( 11.16)-4890 „Dėl draudimo įmokų nekompensavimo“. Šiame sprendime aiškiai išdėstyta, dėl kokių aplinkybių neskiriamos draudimo įmokų kompensacijos, sprendimas pagrįstas objektyviais duomenimis ir teisės aktų normomis. Sprendimo pareiškėja neapskundė, vadinasi, sutiko su išdėstytais Agentūros argumentais. Nagrinėjamu atveju tarp paramos gavėjo KOOPB „Kiaulasodis“ ir pareiškėjos susiformavo draudimo prievoliniai teisiniai santykiai, o tarp paramos gavėjo KOOPB „Kiaulasodis“ ir Agentūros susiformavo paramos skyrimo teisiniai santykiai. Agentūros ir pareiškėjos draudimo prievoliniai santykiai nesaisto. Agentūra įgyja pareigą išmokėti paramą - kompensuoti žemės ūkio veiklos subjektų išlaidas, patirtas draudimui, tik tuomet, kai yra priimamas sprendimas skirti paramą. Jeigu priimamas sprendimas paramos neišmokėti (arba paramos neprašoma), nes pareiškėjas neatitinka paramos gavimui keliamų reikalavimų ar nepateikia prašomų dokumentų, Agentūrai neatsiranda jokių prievolių draudimo įmonės atžvilgiu. Tokiu atveju žemės ūkio veiklos subjektai prisiimtas prievoles draudimo įmonėms turi įvykdyti patys asmeniškai. Agentūra neturi kompetencijos vertinti, ar KOOPB „Kiaulasodis“ tinkamai vykdė įsipareigojimus pareiškėjai. Pats paramos gavėjas yra atsakingas už tai, jog jis visu paramos teikimo laikotarpiu atitiktų Taisyklėse jam keliamus reikalavimus, o pareiškėja atsakinga už paramos gavėjų įvertinimą prieš kreipdamasi dėl patirtų draudimo įmokų kompensavimo. Paramos gavėjas KB „Kiaulasodis“, nevykdydamas Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų ar neatitikdamas reikalavimų, netenka teisės į dalies draudimo įmokų kompensaciją, todėl atitinkamai visas įmokas pagal draudimo sutartis, sudarytas su draudimo bendrovėmis, privalo sumokėti patys žemės ūkio veiklos subjektai. Su Agentūra pareiškėja neturi sudariusi jokios draudimo sutarties, tarp šalių nėra jokių draudimo santykių, todėl pareiškėjos reikalavimai Agentūros atžvilgiu yra visiškai nepagrįsti ir atmestini. Agentūra nėra prisiėmusi jokių įsipareigojimų mokėti draudimo įmokas pareiškėjai už KOOPB „Kiaulasodis“, nes tai prieštarautų pagrindiniams paramos skyrimo principams - parama teikiama subjektams, atitinkantiems nustatytus reikalavimus, kompensuojant paramos teikimo taisyklių nustatyta tvarka patirtas pagrįstas išlaidas, o ne Agentūros lėšomis apdraudžiant paramos gavėjų nuosavybės teise valdoma turtą, todėl Taisyklėse būtent šiuo tikslu vartojamos sąvokos „kompensavimas“ ir „paramos administravimas“. Nustačius, jog paramos gavėjai buvo įvertinti netinkamai, nes jie neatitinka Taisyklėse nustatytų reikalavimų, ir priėmus sprendimą paramos neišmokėti, nei pareiškėja, nei draudimo sutartį (draudimo polisus) pasirašę asmenys neįgyja teisės į draudimo įmokų kompensaciją. Pareiškėjos skunde nurodytas teismo sprendimas yra priimtas ne dėl pareiškėjos ir konkrečių pagalbos gavėjų, susijusių su šia byla, tačiau dėl kitų subjektų, todėl toks teismo sprendimas nesukuria Agentūrai pareigos iš naujo vertinti visas visų draudimo bendrovių Agentūrai nuo 2004 m. pateiktas pažymas apie poreikį kompensuoti dalį lėšų.

6Teismo posėdyje atsakovės atstovė palaikė atsiliepime išdėstytus motyvus.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodė, kad stotis vykdo veislinių kiaulių produktyvumo kontrolę, vertinimą, informacijos kaupimą ir teikimą ūkiams. Remiantis bylos informacija negali nei sutikti, nei nesutikti su pateiktu skundu, nes tiek draudime minimos visos KB ,,Kiaulasodis“ auginamos kiaulės yra tiek veislinės, tiek penimos (1 t., b. l. 136).

8Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus motyvus.

9Skundas tenkinamas.

10Pareiškėja pateikė skundą, prašydama įpareigoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą išmokėti likusią pagal draudimo sutartį GD ( - ) draudimo įmokų kompensacijos dalį – 13 920 Lt.

11Nagrinėjamas šalių ginčas kilo dėl Specialiosios kaimo rėmimo programos dalies draudimo įmokų išmokėjimo.

12Byloje nustatyta, kad 2008-06-05 tarp akcinės draudimo bendrovės „RESO Europa“ ir KB „Kiaulasodis“ buvo sudaryta gyvulių draudimo sutartis GD Nr. ( - ) (1 t., b. l. 3-4). Draudimo sutartimi buvo apdraustas KB „Kiaulasodis“ auginamų kiaulių kritimas dėl ligų. Nurodyta, kad bendra draudimo įmoka – 58 120 Lt (tame tarpe 29 060 Lt). Draudėjo metinė įmoka – 29 060 Lt.

13Nacionalinė mokėjimo agentūra 2008-07-25 gavo pareiškėjos 2008-07-23 pažymą apie lėšų poreikį daliai draudimo įmokų kompensuoti Nr. ( - ) ir žemės ūkio veiklos subjektų, turtą ar gyvulius apdraudusių bendrovėje sąrašą, kuriame Nr. 80 įtraukta KOOPB ,,Kiaulasodis“ (1 t., b. l. 31, 32-34). Nurodyta 12 290 Lt mokėtina suma, kuri buvo pervesta į pareiškėjos sąskaitą.

14Nacionalinė mokėjimo agentūra 2009-03-02 gavo Žemės ūkio ministerijos 2009-03-02 raštą Nr. 2D-1194(4.9) ,,Dėl dalies draudimo įmokų kompensavimo“, kuriuo buvo rekomenduojama patikrinti visus draudimo liudijimus ir nustačius draudžiamojo įvykio ar draudimo objekto neatitikimus Taisyklių 1 ir 2 p. nurodytų sąlygų ir (ar) kompensuojamosios draudimo įmokos neteisingam apskaičiavimui, taikyti Taisyklių 13 p. nuostatas (1 t., b. l. 93).

15Nacionalinė mokėjimo agentūra 2010-06-29 raštu Nr. BR6-(11.16)-3904 ,,Dėl papildomų dokumentų pateikimo“ informavo pareiškėją, kad įvertinusi 2009-07-30 ir 2009-12-31 raštus dėl papildomų dokumentų pateikimo, nustatė, kad išvardintiems paramų gavėjams nepakanka pateiktų dokumentų nustatyti gavėjų tinkamumą paramai gauti (1 t., b. l. 196).

16Agentūra, vadovaudamasi Žemės ūkio ministerijos raštu, patikrino visus paramos gavėjus, kurie buvo įrašyti pareiškėjos 2010-07-26 pažymoje apie sudarytus draudimo liudijimus Nr. ( - ) (1 t., b. l. 47, 48-53).

17Agentūra 2010-09-29 paklausimu Nr. NPS-5 ,,Dėl papildomų dokumentų (informacijos) pateikimo“ informavo pareiškėją, kad nepakanka pateiktų dokumentų nustatyti gavėjų tinkamumą paramai gauti (1 t., b. l. 35-37). Nurodė, kad nėra pateikti dtraudiminio įvykio aktai su žalos paskaičiavimu; draudžiamų gyvulių skaičius didesnis negu deklaruota ŽŪIKVC; perskaičiuotina kompensuotina suma už 2009 m. II ketv., bet nepateikta patikslinta pažyma šiai sumai.

18Pareiškėja atsakydamą į Agentūros paklausimą pateikė patikslintą 2010-07-26 pažymą Nr. ( - )) apie lėšų poreikį daliai draudimo įmokų kompensuoti. Paaiškino, kad sumažinimo priežastys nurodytos 2010-07-30 rašte Nr. (06)-10.2-2228 (1 t., b. l. 60).

19Agentūra, pakartotinai įvertinusi visus iš draudimo bendrovės gautus dokumentus, Tikrinimo ataskaitoje nurodė, kad KOOPB „Kiaulasodis“ neatitiko Taisyklių 1 punkte nurodytų pagalbos gavimo sąlygų, kadangi KOOPB „Kiaulasodis“ neįrodė nuosavybės teisės į apdraustus gyvūnus draudimo liudijimo įsigaliojimo laikotarpiu (1 t., b. l. 61-62).

20Apie nustatytą neatitikimą pareiškėja buvo informuotas 2010 m. gruodžio 10 d. paklausimu Nr. NP-4 „Dėl papildomų dokumentų (informacijos) pateikimo“, kuriame Agentūra prašė įrodyti nuosavybės teisę į apdraustus gyvūnus draudimo liudijimo įsigaliojimo dieną (2 t., b. l. 44). 2010 m. gruodžio 15 d. Agentūroje gauta Pareiškėjo patikslinta pažyma (už 2009 m. II ketv.) Nr. ( - ), kurioje Pareiškėjas už KOOPB „Kiaulasodis“ kompensacijos neprašė.

21Tas pats draudimo liudijimas buvo pateiktas ir su 2008 m. liepos 23 d. pažyma Nr. ( - ) (už 2008 m. II ketv.) (2 t., b. l. 40-43). Agentūroje buvo priimtas sprendimas Pareiškėjui už KOOPB „Kiaulasodis“ pagal 2008 m. liepos 23 d. pažymą Nr. ( - ) (už 2008 m. II ketv.) nemokėti draudimo įmokų kompensacijų.

22Apie priimtą sprendimą pareiškėja buvo informuota Agentūros 2011 m. birželio 2 d. raštu Nr. BR6-(11.16)-4890 „Dėl draudimo įmokų nekompensavimo“ (2 t., b. l. 45-47). Sprendime nurodyta, kad pareiškėjos 2008-07-23 pateiktoje pažymoje Nr. (duomenys neskelbtini) (už 2008 m. II k.) įrašytas draudimo liudijimas GD Nr. ( - ), draudimo liudijime įrašytas draudimo laikotarpis nuo 2008 m. birželio 6 d. iki 2009 m. birželio 5 d. (apdrausta KOOPB „Kiaulasodis“) į 1 proc. draudimo liudijimų patikrai atlikti sąrašą nepateko, todėl į AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialo (buvusi 1DB „Reso Europa“) atsiskaitomąją sąskaitą Agentūra 2008 m. rugpjūčio 29 d. pervedė 12 290,00 Lt (draudimo liudijimas GD Nr. ( - )). Paaiškino, kad patikrinus ir įvertinus visus paramos gavėjus, kurie buvo įrašyti ADB „Reso Europa“ 2010 m. liepos 26 d. pažymoje Nr. (duomenys neskelbtini) apie sudarytus draudimo liudijimus (už 2009 m. II ketv.) buvo nustatyta, kad joje įrašyta KOOPB „Kiaulasodis“ neatitiko Taisyklių 1 punkte nurodytų pagalbos gavimo sąlygų. Be to Agentūrai buvo pateikti ne visi prašomi dokumentai. Kilus abejonėms, ar pagal draudimo liudijimą Nr. GD ( - ) lėšos išmokėtos tinkamai, draudimo liudijimas buvo vertinamas pakartotinai ir nustatyta, kad KOOPB „Kiaulasodis“ neįrodė nuosavybės teisės į apdraustus gyvūnus draudimo liudijimo įsigaliojimo dieną. Draudimo liudijimas išrašytas 2008 m. birželio 6 d., gyvuliai pirmą kartą ŽŪIKVC deklaruoti tik 2009 m. sausio 12 d., todėl KOOPB „Kiaulasodis“ neatitiko Taisyklių 1 punkto nuostatų, todėl draudimo liudijimas nėra tinkamas pagrindas kompensacijai už ankstesnius ketvirčius mokėti. Kadangi tas pats draudimo liudijimas buvo pateiktas ir su 2008 m. liepos 23 d. pažyma Nr. ( - ), priimtas sprendimas KOOPB „Kiaulasodis“ pripažinti netinkama. Pareiškėja minėto sprendimo neskundė.

23Ginčo santykius reglamentuoja Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 3D-92. Pasisakydama dėl Taisyklių taikymo nagrinėjamame ginče, kolegija pažymi, kad Taisyklės, kaip norminis teisės aktas, galiojo iki 2009 m. sausio 30 d., tačiau jų galiojimas buvo pratęstas subjektams, sudariusiems draudimo sutartis iki 2009 m. sausio 30 d., t. y. ir nagrinėjamos administracinės bylos subjektams (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009-01-22 įsakymas Nr. 3D-30).

24Pagal Taisyklių 1 p. nuostatas specialiosios kaimo rėmimo programos lėšomis dalis draudimo įmokų kompensuojama žemės ūkio veiklos subjektams, kurie užsiima pirmine žemės ūkio produkcijos gamyba, tvarko buhalterinę apskaitą, pagal 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 70/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms (OL 2004 m. specialusis leidimas, 8 skyrius, 2 tomas, p. 141) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1976/2006 (OL 2006 L 368, p. 85), I priedą yra laikomi maža ar vidutine įmone (toliau – pagalbos gavėjai) ir yra apdraudę savanoriškuoju draudimu nuosavybės teise jiems priklausančius augalų pasėlius, gyvūnus, žemės ūkio techniką ir gamybinius pastatus tik nuo stichinių nelaimių, nepalankių gamtinių sąlygų (šalnos, krušos, ledo, lietaus, sausros ir kt.) ir (arba) gyvūnų ar augalų ligų.

25Pagal Taisyklių 2 p. nepaisant to, ar įvyko draudžiamasis įvykis, pagalbos gavėjams kompensuojama 50 proc. draudimo įmokų sumos. Taisyklių 3 p. nustatyta, kad tais atvejais, kai pagalbos gavėjai visas draudimo įmokas (gali būti mokamos dalimis) sumoka draudimo įmonei, draudimo įmokų sumos dalis kompensuojama pagalbos gavėjams 5 ir 7–13 punktuose nustatyta tvarka.

26Draudimo įmonė iš pagalbos gavėjų gali nereikalauti kompensuojamos draudimo įmokų dalies. Tokiu atveju apie tai pažymima draudimo liudijime, o draudimo įmokų sumos dalis kompensuojama draudimo įmonei Taisyklių 6-13 punktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 4 punktas). Atsižvelgiant į tai, nepagrįsti atsakovo argumentai dėl teisinių santykių tarp pareiškėjo ir Agentūros kvalifikavimo. Pažymėtina, kad norėdama gauti kompensaciją, draudimo įmonė pati patikrina pagalbos gavėjų pateiktus dokumentus. Taisyklių 6 punkte yra išvardyti dokumentai, kuriuos draudimo bendrovė privalo patikrinti: dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę į apdraustą turtą (Taisyklių 6.1 punktas), buhalterinės apskaitos tvarkymą patvirtinančius dokumentus už paskutinį ataskaitinį laikotarpį (Taisyklių 6.2 punktas), pažymą apie dirbančių darbuotojų skaičių (Taisyklių 6.3 punktas). Atlikusi dokumentų patikrinimą draudimo įmonė įvertina pagalbos gavėjų tinkamumą kompensacijai gauti. Įsitikinusi, kad pateikti visi Taisyklėse numatyti reikiami dokumentai, draudimo įmonė įskaičiuoja kompensacijos dydį ir, ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio pabaigos agentūrai su lydraščiu pateikia Taisyklių 1 ir 2 prieduose nustatytos formos pažymas raštu ir elektroniniu paštu (Taisyklių 7 punktas). Taisyklių 8 punkte nustatyta, kad Agentūra, iš pateiktų pažymų apie sudarytus draudimo liudijimus pasirinkusi 1 proc. draudimo liudijimų ir iš draudimo įmonės gavusi pasirinktų draudimo liudijimų ir draudimo įmokų sumokėjimo dokumentų kopijas, patikrina, ar draudimo objektas ir draudžiamasis įvykis atitinka Taisyklių 1 ir 2 punktuose nurodytas pagalbos gavimo sąlygas ir (ar) kompensuojama draudimo įmoka apskaičiuota teisingai.

27Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Nacionalinė mokėjimų agentūra atsisakė kompensuoti draudimo įmokų sumas draudėjai AAS ,,Gjensidige Baltic“, kadangi pateiktas draudimo liudijimas GD Nr. ( - ) neįrodo nuosavybės teisės į apdraustą turtą ir pagalbos gavėjo tinkamumą paramai gauti, t. y. draudimo liudijime GD Nr. ( - ) ir jo priede draudžiamų gyvulių skaičius didesnis negu deklaruota Žemės ūkio informacijos kaimo verslo centro informacinėje sistemoje (toliau – ŽŪIKVC) (deklaruota – 197 paršeliai ir 75 – paršavedės; apdrausta 283 paršeliai ir 125 – paršavedės (1 t., b. l. 116, 118)), taip pat draudimo liudijimas išrašytas 2008-06-06, nors gyvuliai pirmą kartą ŽŪIKVC deklaruoti tik 2009-01-12 (1 t., b. l. 117).

28Iš gyvulių ir kitų gyvūnų draudimo poliso duomenų (1 t., b. l. 81-94) matyti, kad draudimo sutarčių objektas buvo kiaulės pagal priedą Nr. 1, t. y. kiekis, 283 paršeliai ir 120 paršavedžių, kuris nurodytas draudimo dienai. Draudimo sutartyje numatytas draudimo laikotarpis nuo 2008-06-06 iki 2019-06-05. Šiuo aspektu pažymėtina, kad Draudimo įstatymo 2 str. 18 d. draudimo laikotarpį apibrėžia kaip laiko tarpą nuo draudimo apsaugos pradžios iki pabaigos. Ginčo atveju turtinis draudėjų interesas yra siejamas su kiaulėmis, nurodytomis draudimo sutartyje, todėl visos kiaulės patekusios į draudėjų nuosavybę draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu, t. y. nuo 2008-06-06 iki 2019-06-05, tampa draudėjų turtinio intereso, kurį saugo sudarytos draudimo sutartys, objektu.

29Atsakovė teigia, kad draudžiamų gyvulių skaičius didesnis negu deklaruota ŽŪIKVC (deklaruota – 197 paršeliai ir 75 – paršavedės; apdrausta 283 paršeliai ir 125 – paršavedės), be to, pareiškėjos pateiktas draudimo liudijimas, neįrodo nuosavybės teisės į apdraustą turtą ir pagalbos gavėjo tinkamumą paramai gauti, kadangi draudimo liudijimas išrašytas 2008-06-06, gyvuliai pirmą kartą ŽŪIKVC deklaruoti tik 2009-01-12.

30Byloje pateikti dokumentai patvirtina, kad pareiškėja Agentūrai su prašymais dėl draudimo įmokų kompensavimo pateikė Gyvulių ir kitų gyvūnų draudimo polisą GD ( - ) su priedu, kuriame nurodyta, kad apdraudžiamas vidutinis kiaulių grupės kiekis: 283 paršeliai ir 120 pagrindinių paršavedžių (1 t., b. l. 72, 73). Sprendime dėl draudimo išmokos pagal žalos bylą Nr. (duomenys neskelbtini) (1 t., b. l. 75) nurodyta, kad už 15 paršelių ir 1 paršavedę išmokėjimui susidaro 950 Lt suma, o pagal žalos bylą Nr. ( - ) (1 t., b. l. 77) - už 27 paršelių ir 1 paršavedę išmokėjimo suma 0 Lt.

31Minėta, pagal Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių 6 p. nuostatas, norėdamos gauti kompensaciją, draudimo įmonės patikrina šiuos pagalbos gavėjų joms pateikiamus dokumentus: dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę į apdraustą turtą (parodyti), ir jų kopijas; buhalterinės apskaitos tvarkymą patvirtinančius dokumentus už paskutinį ataskaitinį laikotarpį (parodyti) ir jų kopijas; pažymą apie dirbančių darbuotojų skaičių.

32Pažymėtina, kad nuosavybės teisės į turtą nustatytinos prioritetiškai remiantis CK normomis, kurio 4.47 straipsnyje nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagrindai. Todėl atsižvelgiant į tai, kad draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklės, kuriomis vadovaujantis ir yra skiriama pagalba žemės ūkio subjektams, ŽŪIKVC išrašų, įrodinėjant nuosavybės teisę į gyvūnus, nereikalauja, nėra jokio teisinio pagrindo ŽŪIKVC duomenis laikyti nuosavybės teisę paneigiančiu įrodymu. Atsižvelgiant į tai, taip pat nepagrįsti atsakovo argumentai, kad neįrodyta nuosavybės teisė į apdraustą turtą, kadangi KOOPB „Kiaulasodis“ gyvulius pirmą kartą ŽŪIKVC deklaravo tik 2009-01-12, o draudimo liudijimas išrašytas 2008-06-06.

33Vertinant procedūrinius nagrinėjamos bylos aspektus, pažymėtina, kad atsakovo dalyvavimas minėtos paramos suteikimo kontrolėje yra apibrėžtas Taisyklių 8, 9 bei 17 punktuose. Taisyklių 17 punkte nurodyta, kad agentūra yra atsakinga už atrinktų draudimo liudijimų patikrą, teisingą išmokėtų lėšų apskaitą ir išmokėjimą kompensuojamų draudimo įmokų gavėjams. Turinčio tokią atsakomybę pareiškėjo draudimo liudijimų patikrinimo tvarka yra reglamentuota Taisyklių 8 ir 9 punktuose. Pagal Taisyklių 8 punktą, Agentūra, iš pateiktų pažymų apie sudarytus draudimo liudijimus pasirinkusi 1 proc. draudimo liudijimų ir iš <...> draudimo įmonės gavusi pasirinktų draudimo liudijimų ir draudimo įmokų sumokėjimo dokumentų kopijas, patikrina, ar draudimo objektas ir draudžiamasis įvykis atitinka šių taisyklių 1 ir 2 punktuose nurodytas pagalbos gavimo sąlygas ir ar kompensuojama draudimo įmoka apskaičiuota teisingai. Taisyklių 9 punkte nurodyta, kad draudimo liudijimų atranka ir kompensacijos išmokėjimas pagal 7 punkte nurodytas pažymas vykdomi nuo kito ketvirčio antro mėnesio. Patikrintų po atrankos draudimo liudijimų ir pažymų, pateiktų Agentūrai po šių taisyklių 7 punkte nurodytos datos, apmokėjimas vykdomas su kitą ketvirtį pateiktomis pažymomis. Nustatytas reglamentavimas patvirtina, kad atsakovas gali vykdyti kontrolės funkciją tik paminėtos atrankos būdu ir negali išeiti iš šių reikalavimų ribų ( Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. vasario 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-1253/20012). Atsakovas pripažino, kad ginčo atveju draudimo liudijimo patikrinimas buvo vykdomas ne pagal Taisyklių 8 punktą, nes į 1 proc.draudimo liudijimų patikrai atlikti sąrašą nepateko, o pagal Žemės ūkio ministerijos 2009 m. kovo 2 d. raštą Nr. 2D-1194, kuriame atsakovui buvo rekomenduota patikrinti visus kitus (pagal paminėtą atranką nepatikrintus) draudimo liudijimus (1 t., b. l. 28, 93, II t, b. l. 46). Vertinant šias nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija pažymi, kad minėtas raštas yra rekomendacinio pobūdžio dokumentas, kuris negali būti teisės aktu, įpareigojančių atsakovą atlikti Taisyklėse nenumatytus veiksmus. Kadangi 2009 m. kovo 2 d. raštas Nr. 2D-1194 neatitinka Taisyklių, todėl jų taikymo požiūriu negali būti pripažintas tinkamu teisiniu pagrindu atsakovui pradėti vykdyti papildomus (Taisyklių nenumatytus) patikrinimo veiksmus. Atsižvelgiant į tai, teismas daro išvadą, kad Taisyklių taikymo požiūriu atsakovo pradėtas draudimo liudijimų patikrinimas negali būti vertintinas teisėtu veiksmu. Todėl ir šiuo aspektu atsakovo veiksmai, atsisakant mokėti draudimo įmokų kompensacijos dalį, nėra pagrįsti. Kartu pažymėtina, kad visos sąlygos paramos gavėjams turi būti atskleistos iš anksto, t.y. turi būti aiškios iki draudimo sutarčių sudarymo, nes priešingu atveju tai prieštarautų teisėtų lūkesčių principui.

34Atsakovas nurodo, kad Agentūroje buvo priimtas sprendimas pareiškėjui už KOOPB „Kiaulasodis“ pagal 2008-07-23 pažymą Nr.( - ) (už 2008 m.II ketv.) nemokėti draudimo įmokų kompensacijų, apie priimtą sprendimą pareiškėjas buvo informuotas Agentūros 2011-06-02 raštu Nr.BR6-(11.16)-4890 „Dėl draudimo įmokų nekompensavimo“, tačiau šio sprendimo pareiškėjas neskundė. Teismo vertinimu, tai, kad pareiškėjas neginčija nurodyto sprendimo, nėra kliūtis teisėjų kolegijai išspręsti pareikštą reikalavimą įpareigoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą išmokėti likusią pagal draudimo sutartį GD ( - ) draudimo įmokų kompensacijos dalį. Kartu pažymėtina, kad Agentūros 2011-06-02 sprendimas įformintas raštu Nr.BR6-(11.16)-4890 „Dėl draudimo įmokų nekompensavimo“ priimtas iškėlus pareiškėjui ginčą teisme.

35Apibendrinant teismo išdėstytus motyvus, pripažintina, kad skundo reikalavimas yra pagrįstas, todėl tenkintinas, įpareigojant Nacionalinę mokėjimo agentūrą išmokėti pareiškėjai AAS ,,Gjensidige Baltic“ likusią pagal draudimo sutartį GD ( - ) draudimo įmokų kompensacijos dalį, t.y. 13 920 Lt (ABTĮ 88 str.2p.).

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 2 p., 127 str., teismas,

Nutarė

37pareiškėjos AAS ,,Gjensidige Baltic” skundą tenkinti.

38Įpareigoti atsakovą Nacionalinę mokėjimo agentūrą išmokėti pareiškėjai AAS ,,Gjensidige Baltic“ likusią pagal draudimo sutartį GD ( - ) draudimo įmokų kompensacijos 13 920 Lt. dalį.

39Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja AAS ,,Gjensidige Baltic“ kreipėsi į teismą su skundu ir... 3. Pareiškėja skunde nurodo, kad 2008-06-05 tarp akcinės draudimo bendrovės... 4. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas palaikė skunde išdėstytus motyvus.... 5. Atsakovė Nacionalinė mokėjimo agentūra atsiliepime į pareiškėjos skundą... 6. Teismo posėdyje atsakovės atstovė palaikė atsiliepime išdėstytus motyvus.... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodė,... 8. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovas palaikė atsiliepime... 9. Skundas tenkinamas.... 10. Pareiškėja pateikė skundą, prašydama įpareigoti Nacionalinę mokėjimo... 11. Nagrinėjamas šalių ginčas kilo dėl Specialiosios kaimo rėmimo programos... 12. Byloje nustatyta, kad 2008-06-05 tarp akcinės draudimo bendrovės „RESO... 13. Nacionalinė mokėjimo agentūra 2008-07-25 gavo pareiškėjos 2008-07-23... 14. Nacionalinė mokėjimo agentūra 2009-03-02 gavo Žemės ūkio ministerijos... 15. Nacionalinė mokėjimo agentūra 2010-06-29 raštu Nr. BR6-(11.16)-3904 ,,Dėl... 16. Agentūra, vadovaudamasi Žemės ūkio ministerijos raštu, patikrino visus... 17. Agentūra 2010-09-29 paklausimu Nr. NPS-5 ,,Dėl papildomų dokumentų... 18. Pareiškėja atsakydamą į Agentūros paklausimą pateikė patikslintą... 19. Agentūra, pakartotinai įvertinusi visus iš draudimo bendrovės gautus... 20. Apie nustatytą neatitikimą pareiškėja buvo informuotas 2010 m. gruodžio 10... 21. Tas pats draudimo liudijimas buvo pateiktas ir su 2008 m. liepos 23 d. pažyma... 22. Apie priimtą sprendimą pareiškėja buvo informuota Agentūros 2011 m.... 23. Ginčo santykius reglamentuoja Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių... 24. Pagal Taisyklių 1 p. nuostatas specialiosios kaimo rėmimo programos lėšomis... 25. Pagal Taisyklių 2 p. nepaisant to, ar įvyko draudžiamasis įvykis, pagalbos... 26. Draudimo įmonė iš pagalbos gavėjų gali nereikalauti kompensuojamos... 27. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Nacionalinė mokėjimų agentūra... 28. Iš gyvulių ir kitų gyvūnų draudimo poliso duomenų (1 t., b. l. 81-94)... 29. Atsakovė teigia, kad draudžiamų gyvulių skaičius didesnis negu deklaruota... 30. Byloje pateikti dokumentai patvirtina, kad pareiškėja Agentūrai su... 31. Minėta, pagal Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių 6 p. nuostatas,... 32. Pažymėtina, kad nuosavybės teisės į turtą nustatytinos prioritetiškai... 33. Vertinant procedūrinius nagrinėjamos bylos aspektus, pažymėtina, kad... 34. Atsakovas nurodo, kad Agentūroje buvo priimtas sprendimas pareiškėjui už... 35. Apibendrinant teismo išdėstytus motyvus, pripažintina, kad skundo... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 37. pareiškėjos AAS ,,Gjensidige Baltic” skundą tenkinti.... 38. Įpareigoti atsakovą Nacionalinę mokėjimo agentūrą išmokėti... 39. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...