Byla A2-7415-392/2011
Dėl sprendimo pripažinimo nepagristu ir nesažiningu bei nuostoliu atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo teisejas Virginijus Kairevicius rašytinio proceso tvarka išnagrinejes valstybes imones Valstybes turto fondas prašyma del proceso atnaujinimo civilineje byloje Nr. 3K-7-470/2006 pagal L. B. ieškini valstybes imonei Valstybes turto fondas del sprendimo pripažinimo nepagristu ir nesažiningu bei nuostoliu atlyginimo

2n u s t a t e :

3Atsakovas Valstybes imone Valstybes turto fondas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso XVIII skyriaus nuostatomis del proceso atnaujinimo, 2011-10-12 pateike teismui prašyma del proceso atnaujinimo civilineje byloje Nr. 3K-7-470/2006, kuri buvo užbaigta nagrineti isiteisejusiu 2006 m. spalio 10 d. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus išplestines teiseju kolegijos sprendimu. Teige, jog procesas turi buti atnaujintas del naujai paaiškejusiu esminiu bylos aplinkybiu, kurios nebuvo ir negalejo buti žinomos pareiškejui bylos nagrinejimo metu, t.y. CPK 366 str. 1 d. 2 p. pagrindu.

4Prašyme nurode, kad ieškovas L. B. 2003 metais dalyvavo akcines bendroves „Alita“ privatizavimo konkurse. 2003 m. birželio 26 d. buvo pripažintas šio konkurso laimetoju, taciau konkurso rezultatai 2003 m. spalio 14 d. atsakovo sprendimu buvo panaikinti ieškovui vengiant atvykti pasirašyti Alitos akciju pirkimo-pardavimo sutarti. Ieškovas 2003 m. lapkricio 17 d. kreipesi su ieškiniu i Vilniaus apygardos teisma, kuriuo praše pripažinti atsakovo sprendima pašalinti ieškova iš derybu del AB „Alita“ akciju pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo nepagristu ir nesažiningu ir ipareigoti atsakova atlyginti ieškovo nuostolius, susijusius su dalyvavimu konkurse. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. balandžio 28 d. sprendimu ieškini tenkino iš dalies. Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus kolegija savo 2005 m. gruodžio 28 d. sprendimu ši Vilniaus apygardos teismo sprendima panaikino ir ieškini atmete. Ieškovui pateikus kasacini skunda byla buvo nagrinejama Lietuvos Aukšciausiajame Teisme, kuris 2006 m. spalio 10 d. prieme sprendima panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2005 m. gruodžio 28 d. sprendima ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2005 m. balandžio 28 d. sprendima, kuriuo teismas inter alia nusprende, kad atsakovas neturejo teises panaikinti Alita akciju paketo viešo konkurso rezultatu, ir ipareigojo atsakova atlyginti ieškovo patirtus visus nuostolius, kurie yra tiesiogiai susije su ieškovo dalyvavimu konkurse ir derybose del AB „Alita“ privatizavimo. Teismas, be kita ko, nurode, kad esminis kasacinio nagrinejimo dalykas buvo atsakovo veiksmu sažiningumas. Atsakovas Lietuvos Aukšciausiojo Teismo sprendima ivykde ir sumokejo ieškovui daugiau nei 1,7 mln. litu jo patirtiems nuostoliams padengti.

5Ieškovas, vadovaudamasis UNCITRAL arbitražo taisyklemis, kreipesi i arbitraža su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti 229.836.000 EUR iš Lietuvos Respublikos del tariamai patirtu netiesioginiu nuostoliu, susijusiu su dalyvavimu AB „Alita“ privatizavimo konkurse ir tariamo dvišales Lietuvos - Italijos sutarties del abipuses investiciju apsaugos pažeidimo, atlyginimo. 2011 m. liepos 29 d. ieškovas kartu su procesiniu dokumentu del ginco esmes pateike savo pozicija del tariamu investiciju Lietuvoje iki 2003 metu bei kartu pateike nauju esminiu irodymu, susijusiu su ieškovo dalyvavimu AB „Alita“ privatizavimo konkurse, kurie atsakovui iki šiol nebuvo žinomi. Konkreciai, ieškovas 2011 m. liepos 29 d. atsakovui arbitražo byloje, be kita ko, pateike šiuos bylai esmines reikšmes turincius dokumentus:

61) 2002 m. liepos 2 d. Opciono sutarti sudaryta tarp p. L. S. ir ieškovo, kuria ieškovas tariamai igijo neatšaukiama teise iš L. S. isigyti 30 % UAB „Boslita“ ir Ko akciju penkeriu metu terminu;

72) 1999 m. rugsejo 25 d. Paslaugu teikimo sutarti sudaryta tarp ieškovo ir UAB „Boslita“ ir Ko, kuria ieškovas tariamai teike asmenines konsultavimo ir rinkodaros paslaugas dešimties metu laikotarpiu nuo sutarties sudarymo iki 2009 metu;

83) 1997 m. gruodžio 18 d. Licencine sutarti, sudaryta tarp Bosca SPA ir UAB „Boslita“ ir Ko, kuri niekada nebuvo iregistruota, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos istatymai, Lietuvos Respublikos Prekiu ženklu registre.

9Gavus minetus dokumentus paaiškejo naujos bylos aplinkybes, kurios nebuvo ir negalejo buti žinomos Turto fondui bylos nagrinejimo metu.

10Nagrinejant byla Lietuvos Respublikos teismai, nustate, kad ieškovas, už 5.000 litu isigijes AB „Alita“ privatizavimo konkurso rinkini, ir sumokejes 200.000 litu pradini inaša bei pateikes savo pasiulyma konkurse buvo pripažintas konkurso laimetoju, nes, be kita ko, jo pasiulyta AB Alita akciju kaina, lyginant su kitais konkurso dalyviu pasiulymais, buvo didžiausia. Taciau privatizavimo komisija ir atsakovas, priimdami sprendima pripažinti ieškova konkurso laimetoju ir deredamiesi su juo del AB „Alita“ akciju pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo remesi ne tik ieškovo pasiulymu del akciju kainos, bet ir kitomis itin svarbiomis aplinkybemis.

11Pirma, ieškovui pateikus pasiulyma, atsakovas 2003 m. gegužes 23 d. pateike prašyma pateikta pasiulyma patikslinti ir paaiškinti, kuriuo, be kita ko, papraše pateikti informacija apie ieškovo ukine veikla Lietuvoje per paskutinius dešimt metu (akcijos Lietuvos imonese, buvimas valdymo organu nariu ir pan.). 2003 m. gegužes 27 d. ieškovas per savo atstova p. G. S. tik atsake, kad per paskutinius dešimt metu nebuvo igijes jokios Lietuvos bendroves akciju ir nebuvo jokios Lietuvos bendroves valdymo organo nariu.

12Antra, kadangi AB „Alita“ privatizavimo metu visuomenes informavimo priemonese pasirode informacija apie ieškovo ryšius su UAB „Boslita“ ir Ko, kuri buvo siejama su Kauno nusikalstamu pasauliu, atsakovas 2003 m. rugsejo 9 d. papraše pateikti tikslia informacija apie ieškovo ryšius su šia Kauno bendrove. Ieškovas 2003 m. rugsejo 9 d. per savo atstova atsake, kad nei Bosca SPA, nei ieškovas neturi bendroves UAB „Boslita“ ir Ko akciju. Jokiu sasaju nei su UAB „Boslita“ ir Ko nei Bosca SPA su AB „Alita“ privatizavimo procesu nebuvo pateikta.

13Trecia, atsakovui paprašius patikslinti informacija apie ieškovo arba su ieškovu siejamos Italijos imones Bosca SPA ryšius su UAB „Boslita“ ir Ko, ieškovas savo elektroniniu laišku patvirtino, kad Bosca SPA neturi jokio ryšio su AB „Alita“ privatizavimu.

14Atsižvelgiant i minetus ieškovo patvirtinimus apie tai, kad nei UAB „Boslita“ ir Ko, nei Bosca SPA, nei ieškovo ryšiai su šiomis bendroves neturi jokio ryšio su AB „Alita“ privatizavimu, atsakova nustebino ieškovo arbitražo byloje pateikti argumentai ir juos pagrindžiantys dokumentai, kurie iš esmes prieštarauja byloje nustatytoms aplinkybems ir kurie nebuvo pateikti bylos nagrinejimo metu. Ieškovas arbitražo byloje pradejo teigti, kad jo ryšiai su Lietuvos imone UAB „Boslita“ ir Ko iki dalyvavimo Alitos privatizavimo konkurse buvo itin glaudus, nes: 1. Ieškovo iniciatyva Bosca SPA 1999 m. buvo isigijusi 30 % UAB „Boslita“ ir Ko akciju; 2. Bosca SPA pardavus 30 % akciju p. L. S. ieškovas su pastaraja sudare Opciono sutarti, kuria igijo neatšaukiama teise isigyti 30 % UAB „Boslita“ ir Ko akciju penkeriu metu laikotarpiu; 3. Ieškovas tariamai 1999 metais su UAB „Boslita“ ir Ko sudare Paslaugu teikimo sutarti, kurios pagrindu teike UAB „Boslita“ ir Ko verslui itin reikšmingas konsultavimo paslaugas.

15Apie minetu sutarciu ir ieškovo (su ieškovu siejamos Italijos imones Bosca SPA) ryšiu su UAB „Boslita“ ir Ko egzistavima atsakovas nežinojo iki pat šiu dokumentu pateikimo arbitražo byloje 2011 m. liepos 29 d., kadangi šie dokumentai ir su jais susijusi informacija nebuvo ieškovo atskleista nei privatizavimo konkurso metu, nei nagrinejant byla Lietuvos Respublikos teismuose.

16Naujai paaiškejusios aplinkybes yra esmines, nes byla nagrineje teismai, pripažindami atsakovo sprendima panaikinti AB „Alita“ privatizavimo konkurso rezultatus ir nebetesti derybu su ieškovu neteisetu ir nepagristu iš esmes remesi Civilinio kodekso 6.163 str. 1 d. nustatyta pareiga ikisutartiniuose santykiuose šalims elgtis sažiningai ir Civilinio kodekso 1.5 str. 1 d. nustatyta pareiga vadovautis teisingumo, protingumo ir sažiningumo principais. Akivaizdu, kad sažiningumo pareiga šalims derantis del Alitos akciju privatizavimo turejo ne tik atsakovas, bet ir ieškovas.

17Atsakovas konstatuoja, kad naujai paaiškejusios aplinkybes, konkreciai, 2011 m. liepos 29 d. ieškovo arbitražo byloje ieškovo pateikti dokumentai, iskaitant, bet neapsiribojant, Opciono sutartis ir Paslaugu teikimo sutartis, iš esmes prieštarauja aplinkybems, kurios buvo nustatytos Bylos nagrinejimo metu, ir liudija akivaizdu Ieškovo nesažininguma ir siekima nepagristai praturteti Lietuvos Respublikos saskaita.

18Be to, bylos nagrinejimo diena atsakovo atstovai pateike paaiškinimus, kuriuose nurode, kad: 1. Minetos naujai paaiškejusios aplinkybes buvo nagrinejant byla ir priimant sprendima; 2. Naujai paaiškejusios aplinkybes pareiškejui nebuvo ir negalejo buti žinomos, nors prieš pripažindamas ieškova konkurso laimetoju, pareiškejas papraše ieškova pateikti informacija apie jo ukine veikla Lietuvoje per paskutiniuosius dešimt metu, be to viešai plintanti negatyvi informacija apie ieškova, salygojo pareiškejo papildomus prašymus atskleisti informacija. Pareiškejas negalejo gauti informacijos apie naujai paaiškejusias aplinkybes jokiu kitu budu. 3. Naujai paaiškejusios aplinkybes pareiškejui tapo žinomos jau isiteisejus teismo sprendimui. 4. Naujai paaiškejusios aplinkybes buvo bylos irodinejimo dalyko dalis ir turi esmine reikšme bylai nes: Jeigu ieškovas, prieš paskelbiant ji konkurso laimetoju, butu sažiningai atskleides informacija apie sutartis, tai butu buves papildomai tikrinamas jo patikimumas kontekste su Boslita ir Bosca SPA ir negalima atmesti tikimybes, kad galimai butu nustatytas ieškovo nepatikimumas butent del tokiu sasaju. Esant tokiai situacijai, pareiškejas galimai nebutu priemes sprendimo paskelbti ieškova konkurso laimetoju apskritai, ko pasekoje, nebutu net ir klausimo del jo pašalinimo iš derybu, neatvykus laiku parafuoti privatizavimo sutarties; Jei apie tokias aplinkybes pareiškejas butu sužinojes jau priemes sprendima del konkurso laimetojo paskelbimo, tai pagal Vyriausybes patvirtintus nuostatus Del valstybes ir savivaldybes turto privatizavimo viešo konkurso budu, pareiškejas, turedamas informacija apie ieškovo ryšius su Boslita ir pastarosios su Bosca SPA, ir pagal valstybiniu instituciju gauta informacija nustates, kad Bosca yra nepatikimas, butu turejes teise nutraukti derybas del Ieškovo nepatikimumo. Tokiu atveju byloje butu nagrinejamas visai kitokio turinio pareiškejo sprendimo teisetumo klausimas, o jei tokios aplinkybes butu paaiškejusios jau vykstant bylai, tai pareiškejas butu galejes arba gincyti savo sprendima pripažinti ieškova konkurso laimetoju, ar pakeites derybu nutraukimo pagrinda, ar pasinaudojes kitomis jam istatymu suteiktomis teisemis. Be to pareiškejas akcentavo, kad kadangi teismas, teismo posedyje spresdamas ar yra pagrindas atnaujinti procesa, neturi teises pakartotinai nagrineti bylos, todel pareiškejas paaiškinimuose neturi nei procesines pareigos, nei teises išsamiai išdestyti naujai paaiškejusiu aplinkybiu reikšme byloje esanciu irodymu kontekste.

19Ieškovas atsiliepimu su parašymu nesutiko ir nurode, kad parašyma sudarancias aplinkybes pareiškejas žinojo, ar turejo žinoti bylos nagrinejimo metu.

20Pareiškejas prašyme remiasi tuo, jog ieškovo i arbitražo byla pateiktos Opciono, Licencine ir Paslaugu sutartys prieštarauja tam tikroms byloje nustatytoms aplinkybems, o butent ieškovo atsakymams i tam tikrus 2003 m. užduotus pareiškejo klausimus. Pareiškejas prašyme nurodo, jog 2003 m. kelis kartus (2003-05-23 ir 2003-09-09) kreipesi i ieškova su prašymais pateikti tam tikra informacija tam, kad išsiaiškintu, ar imones UAB „Boslita“ ir Ko bei Bosca S.p.A yra kaip nors susijusios su Ieškovu. Taciau pareiškejo klausimai, atsižvelgiant i šiu klausimu turini, nebuvo niekaip susije su Opciono, Licencine ir Paslaugu sutartimi, o jei ir buvo, tuomet atsižvelgiant i pareiškejo prašyme nurodyta šiu klausimu tiksla (jog jie buvo skirti išsiaiškinti ryšius tarp Ieškovo ir UAB „Boslita“ ir Ko bei Bosca S.p.A.) šie klausimai nebuvo suformuluoti tiksliai, o ieškovo atsakymai buvo tikslus ir aiškus, atsakantys tiek, kiek ieškovas buvo klausiamas. Todel pats pareiškejas nepadare visko, kad sužinotu apie Opciono, Licencines ir Paslaugu sutartis – taigi pareiškejas objektyviai apie šias sutartis galejo žinoti.

21Pareiškejo nurodomos aplinkybes nebuvo bylos nagrinejimo dalyko dalimi. Nors byloje LAT nutartimi nustate ir patvirtino pareiškejo nesažiningumo ikisutartiniuose santykiuose fakta, pareiškejas teigia, jog bylos nagrinejimo metu teismas turejo vertinti ne tik pareiškejo, bet ir ieškovo sažiningumo klausima. Taciau pagrindinis byloje kiles klausimas buvo susijes su pareiškejo sprendimo pašalinti ieškova iš derybu teisetumu ir paties pareiškejo veiksmais derybu metu. Todel ieškovas laikosi pozicijos, jog Licencine, Opciono ir Paslaugu sutartys negali buti laikomos naujai paaiškejusiomis aplinkybemis, nes jos bei ju turinyje nurodytos aplinkybes nebuvo irodinejimo dalykas byloje arba tokio dalyko svarbi dalis.

22Pareiškejo nurodomos aplinkybes negalejo tureti esmines reikšmes bylai, be to pareiškejas nenurodo, kokia esmine reikšme tureti jos galejo. Remiantis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu nepakanka pateikti naujus dokumentus, kuriu nebuvo bylos nagrinejimo metu. Pateiktuose irodymuose itvirtinta informacija turi tureti esmine reikšme bylai, t. y. ji turi tureti neabejotina teisine svarba jau išnagrinetos bylos baigciai, teismo sprendime padarytu išvadu del teises normu aiškinimo ir taikymo pagristumui. Pareiškejas prašyme tiesiog teigia, jog ieškovo arbitražo procese pateikti dokumentai iš esmes prieštarauja aplinkybems, kurios buvo nustatytos bylos nagrinejimo metu ir liudija ieškovo nesažininguma. Taciau atkreiptinas demesys, jog pareiškejas nenurodo kurioms konkreciai byloje nustatytoms aplinkybems šie dokumentai prieštarauja ir kodel šie dokumentai turetu esmine reikšme nagrinejant byla. Pareiškejui nenurodžius, kokioms byloje nustatytoms aplinkybems prieštarauja Opciono, Paslaugu ir Licencine sutartis ir kodel šios sutartys galejo tureti esmine reikšme byloje, laikytina, jog pareiškejas neivykde savo irodinejimo pareigos ir neirode savo prašymo pagrindo.

23Atnaujinti procesa atsisakytina.

24Teismas nustate, kad ieškovas L. B. 2003 metais dalyvavo akcines bendroves „Alita“ privatizavimo konkurse. 2003 m. birželio 26 d. buvo pripažintas šio konkurso laimetoju, taciau konkurso rezultatai 2003 m. spalio 14 d. atsakovo sprendimu buvo panaikinti ieškovui, atsakovo teigimu, vengiant atvykti pasirašyti Alitos akciju pirkimo-pardavimo sutarti. Ieškovas 2003 m. lapkricio 17 d. kreipesi su ieškiniu i Vilniaus apygardos teisma, kuriuo praše pripažinti atsakovo sprendima pašalinti ieškova iš derybu del AB „Alita“ akciju pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo nepagristu ir nesažiningu ir ipareigoti atsakova atlyginti ieškovo nuostolius, susijusius su dalyvavimu konkurse. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. balandžio 28 d. sprendimu ieškini tenkino iš dalies. Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus kolegija savo 2005 m. gruodžio 28 d. sprendimu šI Vilniaus apygardos teismo sprendima panaikino ir ieškini atmete. Ieškovui pateikus kasacini skunda byla buvo nagrinejama Lietuvos Aukšciausiajame Teisme, kurio išplestine teiseju kolegija 2006 m. spalio 10 d. prieme sprendima panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2005 m. gruodžio 28 d. sprendima ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2005 m. balandžio 28 d. sprendima, kuriuo teismas inter alia nusprende, kad atsakovas neturejo teises panaikinti Alita akciju paketo viešo konkurso rezultatu, ir ipareigojo atsakova atlyginti ieškovo patirtus visus nuostolius, kurie yra tiesiogiai susije su ieškovo dalyvavimu konkurse ir derybose del AB „Alita“ privatizavimo. Teismas, be kita ko, nurode, kad esminis kasacinio nagrinejimo dalykas buvo atsakovo veiksmu sažiningumas. Atsakovas Lietuvos Aukšciausiojo Teismo sprendima ivykde ir sumokejo ieškovui daugiau nei 1,7 mln. litu jo patirtiems nuostoliams padengti.

25Ieškovas, vadovaudamasis UNCITRAL arbitražo taisyklemis, kreipesi i arbitraža su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš Lietuvos Respublikos galimai patirtus netiesioginius nuostolius, susijusius su dalyvavimu AB „Alita“ privatizavimo konkurse ir galimu dvišales Lietuvos - Italijos sutarties del abipuses investiciju apsaugos pažeidimu. Ieškovas kartu su procesiniu dokumentu del ginco esmes pateike savo pozicija del tariamu investiciju Lietuvoje iki 2003 metu bei kartu pateike nauju irodymu, susijusiu su ieškovo dalyvavimu AB „Alita“ privatizavimo konkurse. Konkreciai, ieškovas 2011 m. liepos 29 d. atsakovui arbitražo byloje, be kita ko, pateike šiuos dokumentus:

261) 2002 m. liepos 2 d. Opciono sutarti sudaryta tarp p. L. S. ir ieškovo, kuria ieškovas galimai igijo neatšaukiama teise iš L. S. isigyti 30 % UAB „Boslita“ ir Ko akciju penkeriu metu terminu;

272) 1999 m. rugsejo 25 d. Paslaugu teikimo sudaryta tarp ieškovo ir UAB „Boslita“ ir Ko, kuria ieškovas galimai teike asmenines konsultavimo ir rinkodaros paslaugas dešimties metu laikotarpiu nuo sutarties sudarymo iki 2009 metu;

283) 1997 m. gruodžio 18 d. Licencine sutarti, sudaryta tarp Bosca SPA ir UAB „Boslita“ ir Ko (neregistruota Lietuvos Respublikos Prekiu ženklu registre).

29Atsakovas teigia, kad gavus minetus dokumentus paaiškejo naujos bylos aplinkybes, kurios nebuvo ir negalejo buti žinomos Turto fondui bylos nagrinejimo metu ir šiu aplinkybiu pagrindu byloje gali buti priimtas priešingas sprendimas, nes ieškovas, teikdamas informacija atsakovui privatizavimo metu, nuslepe dali svarbiu aplinkybiu apie jo turimus ryšius ir verslo santykius Lietuvoje. Atsakovo nuomone kadangi revizuojamame sprendime atsakovo atsakomybes pagrindu buvo nurodomas jo nesažiningumas, ieškovui taip pat esant nesažiningam, atsakovo atsakomybes pagrindas turetu išnykti. Be to, jei ieškovas, prieš paskelbiant ji konkurso laimetoju, butu sažiningai atskleides informacija apie sutartis, tai butu buves papildomai tikrinamas jo patikimumas ir negalima atmesti tikimybes, kad galimai butu nustatytas ieškovo nepatikimumas. Esant tokiai situacijai, pareiškejas galimai nebutu priemes sprendimo paskelbti ieškova konkurso laimetoju apskritai, todel nebutu net ir klausimo del jo pašalinimo iš derybu, neatvykus laiku parafuoti privatizavimo sutarties.

30Pareiškejas prašyme nurodo, jog remiasi LR CPK 366 str. 1 d. 2 p. nurodytu proceso atnaujinimo pagrindu – kai naujai paaiškeja esminiu bylos aplinkybiu, kurios nebuvo ir negalejo buti žinomos pareiškejui bylos nagrinejimo metu.

31Pagrindas procesui civilineje byloje del naujai paaiškejusiu aplinkybiu atnaujinti yra tada, kai pareiškejas irodo, kad tokios aplinkybes: 1. buvo nagrinejant byla ir priimant sprendima; 2. pareiškejui nebuvo ir negalejo buti žinomos; 3. pareiškejui tapo žinomos jau isiteisejus teismo sprendimui; 4. turi esmine reikšme bylai, t. y. jeigu jos butu buvusios žinomos nagrinejant byla, butu priimtas visai kitas sprendimas. Tam, kad atnaujinti procesa, turi egzistuoti išvardintu aplinkybiu visuma. Be to naujai paaiškejusiomis aplinkybemis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme negali buti laikomi pateikti irodymai del aplinkybiu, kurios ginco nagrinejimo metu nebuvo irodinejamos.

32Teismas konstatuoja, kad pareiškejo prašymas šiu salygu neatitinka, nes jo nurodomos aplinkybes neturi tokios esmines reikšmes bylai, kad joje galetu buti priimtas kitoks sprendimas. Be to pareiškejo pateikti irodymai yra del aplinkybiu, kurios ginco nagrinejimo metu nebuvo irodinejamos.

33Iš Lietuvos Aukšciausiojo Teismo sprendimo byloje Nr. 3K-7-470/2006 matyti, kad ieškovas L. B. 2003 m. lapkricio 17 d. kreipesi su ieškiniu i teisma ir ieškinio pareiškime nurode, kad, sumokejes 5000 Lt, isigijo akcines bendroves „Alita“ 83,77 proc. akciju paketo privatizavimo viešo konkurso budu dokumentu rinkini, pervede i atsakovo nurodyta saskaita 200 tukst. Lt pradini inaša. Ieškovas 2003 m. gegužes 7 d. atsakovui pateike dokumentus dalyvauti konkurse. Viešo konkurso komisija 2003 m. birželio 26 d. paskelbe ieškova viešo konkurso laimetoju ir pakviete atvykti parengti akciju pirkimo–pardavimo sutarties. Ieškovas nepasiraše treciojo 2003 m. rugpjucio 26 d. derybu protokolo, nes atsakovas iškele reikalavimus, kurie skyresi nuo ieškovo pateikto konkurso pasiulymo. Derybu metu atsakovas pasiule kaina moketi iš karto, nors ieškovo konkurso pasiulyme kainos mokejimo tvarka buvo nustatyta dviem etapais, ir nustatyti beveik iki šimto kartu didesnes už konkurso pasiulyme ieškovo pateiktas baudas. Ieškovas su nurodytais atsakovo pasiulymais nesutiko. Ieškovas kainos mokejimo tvarka ir baudu dydžius laike esminemis, o atsakovas – neesminemis pirkimo–pardavimo sutarties salygomis. Atsakovas 2003 m. rugsejo 2 d. raštu Nr. (25)-3R-3359 pakviete ieškova 2003 m. rugsejo 4 d. atvykti parafuoti iki galo nesuderinto akciju pirkimo–pardavimo sutarties projekto. Ieškovas parafuoti sutarties projekto neatvyko. Šalys 2003 m. rugsejo 10 d. susitiko ir toliau derejosi del sutarties salygu, bet del atsiskaitymo tvarkos ir baudu dydžiu nesusitare. Ieškovas teige, kad šios dvi sutarties salygos buvo nurodytos konkurso pasiulyme, kuri patvirtino atsakovas, todel jos negalejo buti pakeistos be ieškovo sutikimo. Atsakovas 2003 m. rugsejo 30 d. raštu pakartotinai pakviete ieškova iki 2003 m. spalio 10 d. atvykti parafuoti sutarties projekto, ispedamas, kad, jam neatvykus, panaikins konkurso rezultatus. Ieškovas antra karta atsisake parafuoti sutarties projekta, nes esmines sutarties salygos liko nesuderintos, o atsakovo rašta jis gavo tik 2003 m. spalio 7 d. Ieškovas papraše atsakovo susitikti po 2003 m. spalio 10 d. Atsakovas 2003 m. spalio 23 d. faksu informavo ieškova, kad yra priimtas sprendimas panaikinti konkurso rezultatus, nes ieškovas du kartus neatvyko parafuoti sutarties.

34Šioje byloje teismas nurode, kad esminis kasacinio nagrinejimo dalykas buvo tai, ar pagristai ir teisetai Viešo konkurso komisija derybu metu sieke pakeisti mokejimo už privatizavimo objekta tvarka, kuri buvo užfiksuota pripažistant ieškova L. B. viešo konkurso laimetoju privatizuojant akcine bendrove „Alita“ ir ar jos tokie veiksmai laikytini sažiningais bei konstatavo, kad del neteisetu Viešo konkurso komisijos veiksmu derybos del sutarties projekto parengimo parafuoti nutrauktos ir ieškovas pašalintas iš šiu derybu be pakankamos priežasties (nesuderinus mokejimo tvarkos). Tokiu atsakovo elgesiu buvo sugriautas ieškovo pagristas pasitikejimas ir isitikinimas, jo teiseti lukesciai, kad sutartis bus sudaryta. Iš byloje nustatytu faktiniu aplinkybiu buvo galima spresti, kad atsakovo neteiseti veiksmai buvo nepagristi ir nesažiningi. Atsakovas, vykdydamas istatymu pavestas funkcijas, veikdamas kaip privatizavimo objekto valdytojas, savo teise pripažinti konkurso rezultatus neivykusiais del konkurso laimetojo neatvykimo parengti sutarties igyvendino netinkamai ir nesažiningai.

35Atsakovas teigia, jog kadangi revizuojamame sprendime atsakovo atsakomybes pagrindu buvo nurodomas jo nesažiningumas, todel ieškovui taip pat esant nesažiningam, atsakovo atsakomybes pagrindas turetu išnykti. Tokia atsakovo pozicija teismas vertina kritiškai. Šioje byloje buvo nagrinejami derybu sažiningumo klausimai. Kaip mineta, Lietuvos Aukšciausiasis teismas nustate, kad del neteisetu Viešo konkurso komisijos veiksmu derybos del sutarties projekto parengimo parafuoti nutrauktos ir ieškovas pašalintas iš šiu derybu be pakankamos priežasties. Šios bylos nagrinejimo dalykas buvo atsakovo veiksmu nesažiningumas. Net jei daryti prielaida, kad nesažiningas galejo buti ir ieškovas, tokios aplinkybes neeliminuotu atsakovo nesažiningumo derybu metu fakto, o byloje ta apimtimi kuria ji buvo nagrineta, negaletu buti priimtas kitoks sprendimas. Be to akivaizdu ir tai, kad pateikti irodymai yra del aplinkybiu, kurios ginco nagrinejimo metu nebuvo irodinejamos, t.y. del ieškovo sažiningumo ir galimybes laimeti konkursa klausimu.

36Pabrežtina, kad ne bet kokia naujai paaiškejusi aplinkybe yra reikalavimo del proceso atnaujinimo pagrindas, o tik tokia, kuri turi esmine reikšme bylai. Esminis naujos aplinkybes pobudis turi buti suprantamas kaip žymus konkreciu faktiniu duomenu skirtumas nuo anksciau turetuju, kuri nustacius turetu keistis priimtu ir isiteisejusiu teismo sprendimu jau konstatuotu faktu ir proceso šaliu gincijamo materialinio teisinio santykio teisine kvalifikacija, o kartu ir isiteisejusio teismo sprendimo išvada, ja pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Tai reiškia, kad del nauju duomenu gavimo butu pagrindas panaikinti jau priimtus teismo sprendimus ir reikalavimus išspresti kitaip. Jeigu prašyme nurodytos aplinkybes neatitinka šiu reikalavimu, tai jos negali buti vertinamos kaip proceso atnaujinimo pagrindas užbaigtoje civilineje byloje. Nagrinejant ši klausima ypatingas demesys atkreiptinas i tai, kad pareiškejo atstovai savo rašytiniuose paaiškinimuose aiškiai ir nedviprasmiškai nurode, jog jie neturi nei procesines pareigos, nei teises išsamiai išdestyti naujai paaiškejusiu aplinkybiu reikšme byloje esanciu irodymu kontekste. Kitaip tariant pareiškejo atstovai atsisake pagristi kodel paaiškejus ju nurodytoms aplinkybems turetu buti naikinamas Lietuvos Aukšciausiojo Teismo sprendimas ir priimamas priešingas sprendimas. Tokio pagrindo neižvelgia ir teismas, todel atsakovo pateikti irodymai (naujai paaiškejusios aplinkybes) negali itakoti priimto Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus išplestines teiseju kolegijos sprendimo teisetumo ir pagristumo.

37Nustacius išdestyta, tai ar atsakovo nurodomos aplinkybes buvo nagrinejant byla ir priimant sprendima, pareiškejui nebuvo ir negalejo buti žinomos, pareiškejui tapo žinomos jau isiteisejus teismo sprendimui, tampa teisiškai nereikšmingu, todel teismas del minetu šaliu argumentu nepasisako.

38Irodinedamas ieškovo potencialias galimybes laimeti/nelaimeti privatizavimo konkursa žinant informacija apie pateiktas opciono ir paslaugu teikimo sutartis, atsakovas gali teisiškai gintis nuo ieškovo pretenziju arbitraže.

39Vadovaudamasis LR CPK 370 str. teismas

Nutarė

40Procesa atnaujinti atsisakyti.

41Nutartis per 7d. skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per nutarti priemusi teisma.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisejas Virginijus Kairevicius rašytinio proceso... 2. n u s t a t e :... 3. Atsakovas Valstybes imone Valstybes turto fondas, vadovaudamasis Civilinio... 4. Prašyme nurode, kad ieškovas L. B. 2003 metais dalyvavo... 5. Ieškovas, vadovaudamasis UNCITRAL arbitražo taisyklemis, kreipesi i... 6. 1) 2002 m. liepos 2 d. Opciono sutarti sudaryta tarp p. L.... 7. 2) 1999 m. rugsejo 25 d. Paslaugu teikimo sutarti sudaryta tarp ieškovo ir UAB... 8. 3) 1997 m. gruodžio 18 d. Licencine sutarti, sudaryta 9. Gavus minetus dokumentus paaiškejo naujos bylos aplinkybes, kurios nebuvo ir... 10. Nagrinejant byla Lietuvos Respublikos teismai, nustate, kad ieškovas, už... 11. Pirma, ieškovui pateikus pasiulyma, atsakovas 2003 m. gegužes 23 d. pateike... 12. Antra, kadangi AB „Alita“ privatizavimo metu visuomenes informavimo... 13. Trecia, atsakovui paprašius patikslinti informacija apie ieškovo arba su... 14. Atsižvelgiant i minetus ieškovo patvirtinimus apie tai, kad nei UAB... 15. Apie minetu sutarciu ir ieškovo (su ieškovu siejamos Italijos 16. Naujai paaiškejusios aplinkybes yra esmines, nes byla nagrineje teismai,... 17. Atsakovas konstatuoja, kad naujai paaiškejusios aplinkybes, konkreciai, 2011... 18. Be to, bylos nagrinejimo diena atsakovo atstovai pateike paaiškinimus,... 19. Ieškovas atsiliepimu su parašymu nesutiko ir nurode, kad parašyma... 20. Pareiškejas prašyme remiasi tuo, jog ieškovo i arbitražo byla pateiktos... 21. Pareiškejo nurodomos aplinkybes nebuvo bylos nagrinejimo dalyko dalimi. Nors... 22. Pareiškejo nurodomos aplinkybes negalejo tureti esmines reikšmes bylai, be to... 23. Atnaujinti procesa atsisakytina. ... 24. Teismas nustate, kad ieškovas L. B. 2003 metais dalyvavo... 25. Ieškovas, vadovaudamasis UNCITRAL arbitražo taisyklemis, kreipesi i... 26. 1) 2002 m. liepos 2 d. Opciono sutarti sudaryta tarp p. L.... 27. 2) 1999 m. rugsejo 25 d. Paslaugu teikimo sudaryta tarp ieškovo ir UAB... 28. 3) 1997 m. gruodžio 18 d. Licencine sutarti, sudaryta 29. Atsakovas teigia, kad gavus minetus dokumentus paaiškejo naujos bylos... 30. Pareiškejas prašyme nurodo, jog remiasi LR CPK 366 str. 1 d. 2 p. nurodytu... 31. Pagrindas procesui civilineje byloje del naujai paaiškejusiu aplinkybiu... 32. Teismas konstatuoja, kad pareiškejo prašymas šiu salygu neatitinka, nes jo... 33. Iš Lietuvos Aukšciausiojo Teismo sprendimo byloje Nr. 3K-7-470/2006 matyti,... 34. Šioje byloje teismas nurode, kad esminis kasacinio nagrinejimo dalykas buvo... 35. Atsakovas teigia, jog kadangi revizuojamame sprendime atsakovo atsakomybes... 36. Pabrežtina, kad ne bet kokia naujai paaiškejusi aplinkybe yra reikalavimo del... 37. Nustacius išdestyta, tai ar atsakovo nurodomos aplinkybes buvo nagrinejant... 38. Irodinedamas ieškovo potencialias galimybes laimeti/nelaimeti privatizavimo... 39. Vadovaudamasis LR CPK 370 str. teismas... 40. Procesa atnaujinti atsisakyti.... 41. Nutartis per 7d. skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per nutarti priemusi...