Byla AS-662-538-12

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė) ir Skirgailės Žalimienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Vilkyčių bendruomenės centro „Viltis“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 22 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vilkyčių bendruomenės centro „Viltis“ skundą atsakovui Nacionalinės žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, atstovaujamam Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Šilutės žemėtvarkos skyriaus, dėl raštų, protokolo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Vilkyčių bendruomenės centras „Viltis“ (toliau – pareiškėjas) skundu (b. l. 3-9) ir patikslintu skundu (b. l. 85-92) teismo prašo:

  1. panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės žemėtvarkos skyriaus (toliau - ir Šilutės žemėtvarkos skyrius) 2011 m. lapkričio 15 d. raštą Nr. 17SD-2759 „Dėl informacijos pateikimo“ (toliau – ir 2011 m. lapkričio 15 d. Raštas);
  2. panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT) 2012 m. sausio 5 d. raštą Nr. 1SS-(3.5)-34 „Dėl informacijos pateikimo“ (toliau – ir 2012 m. sausio 5 d. Raštas);
  3. panaikinti Šilutės žemėtvarkos skyriaus 2012 m. balandžio 30 d. protokolą Nr. 17PRT-9 „Dėl valstybinės žemės naudojimo kontrolės pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2012 m. sausio 5 d. pavedimą Nr. 1PAV-(1.8.)-7“ (toliau – ir 2012 m. balandžio 30 d. Protokolas);
  4. įpareigoti Šilutės žemėtvarkos skyrių pateikti pareiškėjui informaciją apie tai, kuriems 40 MW VEJ parko Šilutės r. sav., ( - ) kaimuose detaliuoju planu apibrėžtoje apie 250 ha teritorijoje esantiems žemės sklypams iki šio detaliojo plano rengimo buvo nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 129 punkto specialiosios sąlygos (Natūralios užliejamosios ir sausminės pievos bei ganyklos) ir ar šiuose žemės sklypuose nuo 2007 m. yra laikomasi minėto nutarimo 129 punkto nustatytų apribojimų (natūraliose užliejamosiose ir sausminėse pievose bei ganyklose draudžiama sausinti, suarti natūralias ir sausmines pievas bei ganyklas arba kitaip keisti jų būklę ir žolynų sudėtį).

5Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės žemėtvarkos skyriaus, (toliau – ir atsakovas) atsiliepimais (b. l. 39-41, 114-116) su skundo reikalavimais nesutiko ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

6II.

7Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2012 m. birželio 22 d. nutartimi administracinę bylą pagal pareiškėjo Vilkyčių bendruomenės centro „Viltis“ skundą atsakovui NŽT, atstovaujamam Šilutės žemėtvarkos skyriaus, dėl Šilutės žemėtvarkos skyriaus 2011 m. lapkričio 15 d. Rašto, NŽT 2012 m. sausio 5 d. Rašto, Šilutės žemėtvarkos skyriaus 2012 m. balandžio 30 d. Protokolo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus – įpareigoti Šilutės žemėtvarkos skyrių pateikti pareiškėjui informaciją apie tai, kuriems 40 MW VEJ parko Šilutės r. sav., ( - ) kaimuose detaliuoju planu apibrėžtoje apie 250 ha teritorijoje esantiems žemės sklypams iki šio detaliojo plano rengimo buvo nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 129 punkto specialiosios sąlygos ir ar šiuose žemės sklypuose nuo 2007 m. yra laikomasi minėto nutarimo 129 punkto nustatytų apribojimų – nutraukė.

8Bylos dalį dėl skundo reikalavimo įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus teismas nutraukė pareiškėjui šio skundo reikalavimo atsisakius.

9Analizuodamas ir vertindamas ginčijamo NŽT 2012 m. sausio 5 d. Rašto turinį, teismas laikė, jog šiuo raštu iš esmės faktinėmis ir juridinėmis aplinkybėmis papildytas pareiškėjo ginčijamas Šilutės žemėtvarkos skyriaus 2011 m. lapkričio 15 d. Raštas, bei pripažino, kad šis skyrius suteikė pareiškėjui prašomą informaciją pagal savo kompetenciją ir (ar) turimos, pareiškėjui aktualios, informacijos ribose. Teismas akcentavo, kad ginčo atveju, pareiškėjas iš esmės kreipėsi į viešojo administravimo instituciją su prašymu pateikti informaciją. Byloje pareiškėjas neginčija minėto detaliojo plano ir (ar) šio plano sprendinių, ir (ar) atsakovo atsisakymo atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus, neginčija jo prašymo, skundo nagrinėjimo viešojo administravimo institucijose procedūrų ir pan., todėl atsakovo priimti ginčijami raštai, protokolas, laikytini viešojo administravimo institucijos veiksmus patvirtinantys rašytiniai dokumentai, priimti nagrinėjant pareiškėjo prašymą, skundą bei svarstant atliktos valstybinės žemės naudojimo kontrolės klausimus.

10Teismas vertino, jog byloje nustačius, kad pareiškėjas atsisakė skundo reikalavimo dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, kitų skundo reikalavimų tenkinimas iš esmės būtų susijęs su aplinkybių konstatavimu, todėl nustatė, jog net skundo tenkinimo arba netenkinimo atveju teismo sprendimas jokių teisinių pasekmių pareiškėjui ir (ar) atsakovui, ir (ar) kitiems asmenims, ir (ar) viešajam interesui ir pan., nesukels. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 3 straipsnio 1 dalį, administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Teismas nustatė, jog nagrinėjamu atveju ginčas kyla ne dėl teisės, nes ginčo raštuose, protokole, nėra atsakovo valinio pobūdžio patvarkymų, kurie liestų pareiškėjo interesus ar teises, o dėl aplinkybių konstatavimo. Tokios rūšies ginčai nepatenka į bylų, priskirtų administracinių teismų kompetencijai, sąrašą, išdėstytą ABTĮ 15 straipsnyje. Rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (žr. administracines bylas Nr. A14-261/2007, AS146-669/2009). Darė išvadą, kad skundžiami raštai, protokolas nedaro įtakos pareiškėjo teisėms ar teisėtiems interesams, taigi jie negali būti ginčo administracinėje byloje dalyku, o pareiškėjo siekis ginčijamų raštų, protokolo panaikinimo, laikytinas iš esmės pertekliniu reikalavimu, neturinčiu jokio faktinio ir (ar) juridinio poveikio pareiškėjo teisėms ir pareigoms. Administracinė byla dėl skundo reikalavimų panaikinti ginčijamus raštus ir protokolą buvo nutraukta kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai (ABTĮ 4 str. 6 d., 101 str. 1 p.).

11Teismas padarė išvadą, kad Šilutės žemėtvarkos skyrius ir NŽT iš esmės išsamiai bei objektyviai atsakė į pareiškėjo prašymą ir skundą, tam panaudodami tiek turimą, tiek ir papildomai surinktą informaciją. Šie raštai laikytini priimti kompetentingų viešojo administravimo subjektų, pasirašyti, raštuose nurodyta jų apskundimo tvarka ir terminai. Tai pat padarė išvadą, kad Šilutės žemėtvarkos skyrius ir NŽT ginčo atveju veikė teisėtai ir pagrįstai, o šių institucijų veiksmai, nagrinėjant pareiškėjo prašymą, skundą, priimant protokolą, teismo pripažinti teisingais, teisėtais ir pagrįstais, todėl ir šių aspektų pagrindu naikinti ginčijamų raštų ir protokolo nėra jokių faktinių ar juridinių pagrindų.

12III.

13Pareiškėjas Vilkyčių bendruomenės centras „Viltis“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 22 d. nutartį, kuria administracinė byla Nr. I-279-342/2012 dalyje dėl pirmojo ir antrojo pareiškėjo skundo reikalavimų nutraukta, ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

14Atskirajame skunde teigia, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino pareiškėjo 2011 m. rugsėjo 2 d. prašymo Šilutės žemėtvarkos skyriui turinį ir jo apimtį bei atsakymų apimtį. Teigia, jog prašymo apimtis buvo žymiai didesnė, nei nurodė pirmos instancijos teismas, kadangi prašymu yra prašoma ne tik pateikti informaciją, bet ir atlikti patikrinimą, nustatyti galimus teisės aktų pažeidimus bei įvertinti teritorinio žemėtvarkos skyriaus atsakymo teisėtumą teisės aktų taikymo prasme. Nurodo, jog 2011 m. rugsėjo 2 d. prašymu pareiškėjas prašė pateikti informaciją apie 250 ha teritoriją, kuri yra apibrėžta detaliuoju planu. Tačiau atsakovas pateikė informaciją tik dėl 48 žemės sklypų teritorijos. Atkreipia dėmesį į atsakovo 2012 m. gegužės 14 d. raštą Nr. 17SD-(14.17.31.)-1719, kuriuo buvo pripažintas trečiasis skundo reikalavimas, t. y. šiame rašte atsakovas nurodė, kad 250 ha teritorijoje yra apie 100, o gal ir daugiau žemės sklypų ir kad įsipareigoja pateikti didesnės apimties, nei nurodyta skundžiamuose atsakovo 2011 m. lapkričio 15 d., 2012 m. sausio 5 d. raštuose, informaciją. Būtent tas faktas, kad atsakovas pripažino skundo trečią reikalavimą ir būtent atsakovo 2012 m. gegužės 14 d. raštas įrodo, jog skundžiamais 2011 m. lapkričio 15 d., 2012 m. sausio 5 d. raštais nėra teisingai atsakyta į pareiškėjo 2011 m. rugsėjo 2 d. prašymą. Todėl pirmos instancijos teismo išvada, kad atsakovas skundžiamais raštais neva tinkamai atsakė į pareiškėjo prašymą yra nepagrįsta.

15Teigia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad teismo sprendimas jokių teisinių pasekmių pareiškėjui ir/ar atsakovei ir/ar kitiems asmenims nesukels. Mano, kad teismo išvada yra nepagrįsta, nes, visų pirma, skundo tenkinimo atveju būtų sukeltos pasekmės tokios, kad atsakovas, vertindamas statybos galimybes konkrečioje užliejamų pievų teritorijoje privalėtų kitaip taikyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 129 punktą, t. y. šio punkto išimtį dėl polderinių pievų. Skundo tenkinimo atveju, po 250 ha teritorijos patikrinimo (pagal pripažintą skundo trečiąjį reikalavimą) teismo sprendimas būtų pagrindu konstatuoti, kad 250 ha teritorijoje yra pažeistos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nes skundžiamame protokole yra jau pirminių duomenų, kad buvo atlikti specialiųjų sąlygų 129 punkto draudžiami veiksmai. Skundo tenkinimo atveju būtų konstatuota, kad skundžiami atsakovo raštai yra neteisėti - būtų apginta pareiškėjo teisė gauti kvalifikuotą, teisės aktus ir prašymo apimtį atitinkantį valstybės institucijos atsakymą. Skundo tenkinimo atveju būtų užtikrinta, kad valstybės institucija laikytųsi teisės aktų reikalavimų atlikdama viešąjį administravimą. Argumentuoja, kad vien skundo trečiojo reikalavimo pripažinimas sudaro pagrindą panaikinti skundžiamus atsakovų 2011 m. lapkričio 15 d., 2012 m. sausio 5 d. raštus, nes atsakovo pripažinta, kad tais raštais atsakyta netinkamai. Be to negali būti formuojama praktika, kad centrinė institucija Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnio išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka išnagrinėjusi skundą priimtų sprendimą, kurio išvados neatitinka pareiškėjo skundo apimties ir neatitinka teisės aktų reikalavimų ir kuriame net nėra rezoliucinės dalies. Teigia, kad reikalavimo dėl Šilutės rajono žemėtvarkos skyriaus 2012 m. balandžio 30 d. protokolo panaikinimo Nr. l7PRT-9 išsprendimas yra itin svarbus, nes netenkinus šio reikalavimo būtų sukurtas precedentas, dėl kurio būtų atvertas kelias statyboms tose teritorijose (užliejamose/sausuminėse natūralių pievų), kuriose nustatytos specialiosios sąlygos (129 p.) ir kuriose eilę metų bet kokia statyba buvo draudžiama ir negalima.

16Pažymi, jog pirmosios instancijos teismas nevertino ir netyrė, ar skundžiamuose raštuose padarytos išvados atitinka skunde nurodytus teisės aktų reikalavimus, bei nepasisakė dėl teisės taikymo (ar teisingai institucija taikė paminėtus teisės aktus). Ginčo esmė ir yra atsakymų apimtis bei turinio pagrįstumas teisės aktų taikymo prasme. Teigia, jog pirmosios instancijos teismas bylos esmės neatskleidė, raštų turinio visiškai nevertino sąsajoje su skunde paminėtų teisės aktų nuostatomis ir faktinėmis aplinkybėmis bei įrodymais. Nurodo, jog pirmos instancijos teismas net nevertino Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnio išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka skundo išnagrinėjimo 2012 m. sausio 5 d. forminimo - procedūros teisėtumo. Skundas realiai nebuvo išnagrinėtas, ginčo esmė neatskleista, teismas negalėjo padaryti išvados, kad į pareiškėjo 2011 m. rugsėjo 2 d. prašymą yra tinkamai ir išsamiai atsakyta, negalėjo pasisakyti, kad atsakovas teikdamas skundžiamus atsakymus ir sprendimus veikė teisėtai ir pagrįstai, nes neatliko teisino aktų turinio vertinimo ir teisės aktų taikymo, todėl teismas neturėjo pagrindo taikyti ABTĮ l0l straipsnio l punktą. Dėl reikalavimo panaikinti Šilutės rajono žemėtvarkos skyriaus 2012 m. balandžio 30 d. protokolą Nr. l7PRT-9 teigia, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai konstatavo, kad skundžiamas protokolas neva nedaro įtakos pareiškėjo teisėms ar teisėtiems interesams.

17Šilutės žemėtvarkos skyrius atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą su atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

21Pareiškėjas Vilkyčių bendruomenės centras „Viltis“ atskiruoju skundu ginčija Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 22 d. nutarties dalį, kuria teismas nutraukė administracinę bylą dėl to, jog byla nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai (dėl pirmojo ir antrojo pareiškėjo patikslinto skundo reikalavimų).

22Pareiškėjas patikslinto skundo (b. l. 85-92) pirmuoju ir antruoju reikalavimais prašė: 1) panaikinti Šilutės žemėtvarkos skyriaus 2011 m. lapkričio 15 d. Raštą ir NŽT 2012 m. sausio 5 d. Raštą; 2) panaikinti Šilutės žemėtvarkos skyriaus 2012 m. balandžio 30 d. Protokolą.

23Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą, administraciniai teismai sprendžia administracines bylas dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, kurie atsiranda inter alia valstybės institucijoms atliekant viešąjį administravimą, ir nesprendžia bylų dėl ginčų, kylančių iš kitokių, ne administracinių, teisinių santykių (ABTĮ 3 str. 1 d.). Pabrėžtina, kad suinteresuotų asmenų kreipimaisi administraciniuose teismuose nagrinėjami tik tada, kai tarp šalių yra kilęs ginčas. Nesant atsakovo atsisakymo atlikti pareiškėjo pageidaujamus veiksmus, nėra galimas ir tokio reikalavimo nagrinėjimas teisme, nes iš esmės nėra ginčo, tuo tarpu ABTĮ 3 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS756-868/2011).

24Viešojo administravimo srityje priimami įvairaus pobūdžio aktai, tačiau ne visų jų teisėtumas ir pagrįstumas gali būti tikrinimas administraciniuose teismuose. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies bei 22 straipsnio 1 dalies nuostatų, reguliuojančių kreipimąsi į administracinį teismą, sisteminis vertinimas leidžia teigti, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-121/2004). Iš nusistovėjusios Vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad administraciniai aktai, dėl kurių galima pateikti skundą, pagal ATBĮ 5 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir 22 straipsnio 1 dalį yra visi viešojo administravimo subjektų priimti teisės aktai, nepaisant tų aktų formos, taip pat veiksmai (neveikimas), sukeliantys asmeniui teisines pasekmes, t. y. darantys įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams. Remiantis šiomis teisės normomis, administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-540/2008; 2009 m. liepos 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-391/2009).

25Administracinių teismų praktikoje taip pat yra nurodyta, jog byla nutraukiama ABTĮ 101 straipsnio 1 punkto pagrindu, vertinant, kad ginčijamas aktas negali būti ginčo byloje dalyku, tik tais atvejais, kai ginčijamas aktas apskritai negali būti administracinės bylos dalyku, o tuo atveju, jeigu ginčijamas aktas tokiu nelaikytinas, pagrindo nutraukti bylą ABTĮ 101 straipsnio 1 punkto pagrindu minėtu aspektu nėra (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-879/2011).

26Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas vertino, kad skundžiami raštai ir protokolas nedaro įtakos pareiškėjo teisėms ar teisėtiems interesams, taigi jie negali būti ginčo administracinėje byloje dalyku.

27Bylos medžiaga patvirtina, kad Šilutės žemėtvarkos skyriaus 2011 m. lapkričio 15 d. Raštu (b. l. 15-17) buvo atsakyta į 2012 m. rugsėjo 2 d. pareiškėjo prašymą, kuriuo pareiškėjas prašė pateikti informaciją.

28Asmens teisė gauti informaciją yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme, kuris užtikrina asmenims teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nustato šios teisės įgyvendinimo tvarką ir reguliuoja valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmus teikiant informaciją asmenims (1 str. 1 p.). Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją. Atsisakyti suteikti informaciją galima šio įstatymo nustatyta tvarka. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme yra įgyvendinta tiek Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnio 5 dalyje nustatyta teisė gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie asmenį, susijusią su viešojo administravimo funkcijų vykdymu, tiek siekiama sudaryti palankias sąlygas asmenims gauti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų disponuojamą informaciją ir panaudoti ją komerciniams ar nekomerciniams tikslams pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63–1446/2012).

29Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 5 punkte, kaip viena iš administracinių paslaugų, yra įstatymų nustatytos viešojo administravimo subjekto informacijos teikimas asmenims. Asmens prašymas suteikti Viešojo administravimo įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1-5 punktuose nustatytas administracines paslaugas nėra susijęs su asmens teisių pažeidimu, dėl to yra nagrinėjamas ne pagal administracinės procedūros taisykles, nustatytas Viešojo administravimo įstatymo 19-36 straipsniuose, bet pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisykles (toliau – ir Taisyklės). Minėtas išvadas patvirtina šių taisyklių 5 punktas, kuriame nustatytos sąvokos, būtent prašymo dėl administracinės paslaugos suteikimo sąvoka (Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į instituciją prašant administracinės paslaugos – išduoti leidimą (licenciją), dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą; nustatytąja tvarka pateikti institucijos turimą informaciją; priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatytąja tvarka kitą nustatytosios formos dokumentą, kuriame išreiškiama institucijos valia; atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus.). Atsakymas – atsižvelgiant į prašymo turinį, žodžiu, raštu ar elektroniniu būdu asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka suteikta administracinė paslauga, pateikta informacija, įteikta prašomo administracinio akto kopija, nuorašas ar išrašas, išdėstyta institucijos nuomonė apie asmens kritiką, pasiūlymus ar pageidavimus. Pagal Taisyklių 6 punktą, teikdami asmenims informaciją, valstybės tarnautojai privalo vadovautis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme nustatytais informacijos išsamumo, tikslumo, teisėtumo ir objektyvumo principais. Taisyklių 41.2 punkte nustatyta, kad į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys.

30Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 19 straipsnis, numatantis pareiškėjo teisę apskųsti įstaigos veiksmus įstatymų nustatyta tvarka, ir išdėstyti argumentai patvirtina, jog Šilutės žemėtvarkos skyriaus 2011 m. lapkričio 15 d. Raštas, kuriuo pareiškėjui suteikta informacija, gali būti administracinės bylos dalyku. Taigi nagrinėjamoje byloje iš esmės vertintinas 2011 m. lapkričio 15 d. Rašto teisėtumas ir pagrįstumas suteiktos informacijos išsamumo, tikslumo, teisėtumo ir objektyvumo aspektais (Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 4 str.). Darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nutraukė bylos dalį dėl 2011 m. lapkričio 15 d. Rašto ir 2012 m. sausio 5 d Rašto, kaip nepriskirtinų administracinių teismų kompetencijai.

31Patikslintu skundu (b. l. 85-92) pareiškėjas, be kita ko, prašė panaikinti Šilutės rajono žemėtvarkos skyriaus 2012 m. balandžio 30 d. Protokolą (b. l. 98-100), tačiau pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog 2012 m. balandžio 30 d. Protokole nėra atsakovo valinio pobūdžio patvarkymų, kurie liestų pareiškėjo interesus ar teises, ir bylą šioje dalyje nutraukė.

32Kaip matyti iš 2012 m. balandžio 30 d. Protokolo, jis buvo priimtas pagal NŽT 2012 m. sausio 5 d. pavedimą Nr. 1PAV-(1.8)-7 (b. l. 77-79). Dėmesys atkreiptinas į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-86 patvirtintą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbo reglamentą (toliau – ir Darbo reglamentas). Darbo reglamento 49 punkte numatyta, jog pavedimai gali būti duodami direktoriaus įsakymais, direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų rašytiniais pavedimais, rezoliucijomis, struktūrinių padalinių vadovų pasitarimų protokoliniais sprendimais, elektroniniu būdu kompiuterizuotoje dokumentų valdymo sistemoje, elektroniniu paštu, kitokia rašytine ar žodine forma. Darbo reglamento 51 punkte įtvirtinta, jog direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų rašytiniai pavedimai įforminami direktoriaus įsakymu patvirtintame direktoriaus arba direktoriaus pavaduotojo rašytinio pavedimo blanke. Pagal Darbo reglamento 57 punktą, pavedimas, išskyrus Darbo reglamento 46 punkte nurodytus pavedimus, turi būti įvykdytas ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo jo gavimo struktūriniame padalinyje, jeigu pavedime nenurodytas konkretus pavedimo įvykdymo laikas arba jeigu pavedimas yra nenuolatinio pobūdžio. Jeigu per nustatytą laiką pavedimo negalima įvykdyti dėl objektyvių priežasčių, nedelsiant apie tai turi būti pranešta pavedimą davusiam Darbo reglamento 50.1–50.5 punktuose nurodytam darbuotojui, bet ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki pavedimo įvykdymo termino pabaigos. Laikoma, kad pavedimas įvykdytas, jeigu išspręsti visi jame pateikti klausimai arba į juos atsakyta iš esmės (Darbo reglamento 58 p.). Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, ir įvertinusi 2012 m. balandžio 30 d. Protokolo turinį, teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog minėtame protokole nėra suformuotų valinio pobūdžio patvarkymų, kurie liestų pareiškėjo teises ar interesus, todėl pagrįstai bylą šioje dalyje nutraukė kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai. Be to, 2012 m. balandžio 30 d. Protokolu pripažįstamas tam tikras faktas, o administracinių teismų kompetencijai nepriskirtas nagrinėjimas prašymų, kuriais siekiama ne pažeistų teisių (interesų) apgynimo, o tam tikrų juridinę reikšmę turinčių aplinkybių ar faktų konstatavimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14-261/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 1(11), 2007).

33Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog byloje nebuvo nustatytos aplinkybės, kurios sudarytų pagrindą nutraukti bylą ABTĮ 101 straipsnio 1 punkto pagrindu dėl pareiškėjo reikalavimo panaikinti 2011 m. lapkričio 15 d. Raštą ir 2012 m. sausio 5 d. Raštą. Pirmosios instancijos teismas šioje dalyje nepagrįstai nutraukė bylą, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis šioje dalyje naikintina ir byla dėl pareiškėjo reikalavimo panaikinti 2011 m. lapkričio 15 d. Raštą ir 2012 m. sausio 5 d. Raštą grąžintina iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Bylos dalis, kuria administracinė byla pagal pareiškėjo reikalavimą panaikinti 2012 m. balandžio 30 d. Protokolą nutraukta, paliktina nepakeista.

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

35Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 22 d. nutartį pakeisti.

36Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 22 d. nutarties dalį, kuria byla pagal pareiškėjo Vilkyčių bendruomenės centro „Viltis“ prašymą panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės žemėtvarkos skyriaus 2011 m. lapkričio 15 d. raštą Nr. 17SD-2759 „Dėl informacijos pateikimo“ ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2012 m. sausio 5 d. raštą Nr. 1SS-(3.5)-34 „Dėl informacijos pateikimo“ nutraukta, panaikinti ir bylą pagal pareiškėjo Vilkyčių bendruomenės centro „Viltis“ skundą šioje dalyje grąžinti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

37Kitoje dalyje nutartį palikti nepakeistą.

38Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Vilkyčių bendruomenės centras „Viltis“ (toliau –... 5. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,... 6. II.... 7. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2012 m. birželio 22 d. nutartimi... 8. Bylos dalį dėl skundo reikalavimo įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus... 9. Analizuodamas ir vertindamas ginčijamo NŽT 2012 m. sausio 5 d. Rašto... 10. Teismas vertino, jog byloje nustačius, kad pareiškėjas atsisakė skundo... 11. Teismas padarė išvadą, kad Šilutės žemėtvarkos skyrius ir NŽT iš... 12. III.... 13. Pareiškėjas Vilkyčių bendruomenės centras „Viltis“ atskiruoju skundu... 14. Atskirajame skunde teigia, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai... 15. Teigia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad teismo... 16. Pažymi, jog pirmosios instancijos teismas nevertino ir netyrė, ar... 17. Šilutės žemėtvarkos skyrius atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 21. Pareiškėjas Vilkyčių bendruomenės centras „Viltis“ atskiruoju skundu... 22. Pareiškėjas patikslinto skundo (b. l. 85-92) pirmuoju ir antruoju... 23. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą, administraciniai teismai... 24. Viešojo administravimo srityje priimami įvairaus pobūdžio aktai, tačiau ne... 25. Administracinių teismų praktikoje taip pat yra nurodyta, jog byla nutraukiama... 26. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas vertino, kad skundžiami... 27. Bylos medžiaga patvirtina, kad Šilutės žemėtvarkos skyriaus 2011 m.... 28. Asmens teisė gauti informaciją yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos teisės... 29. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 5... 30. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir... 31. Patikslintu skundu (b. l. 85-92) pareiškėjas, be kita ko, prašė panaikinti... 32. Kaip matyti iš 2012 m. balandžio 30 d. Protokolo, jis buvo priimtas pagal... 33. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog byloje nebuvo... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 35. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 22 d. nutartį... 36. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 22 d. nutarties... 37. Kitoje dalyje nutartį palikti nepakeistą.... 38. Nutartis neskundžiama....