Byla A-424-438/2020
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko (pranešėjas), Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas) ir Dainiaus Raižio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos R. G. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 20 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos R. G. skundą atsakovui valstybės įmonei Valstybės žemės fondui (tretieji suinteresuoti asmenys – A. B., individuali įmonė „Geolinija“, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Telšių skyrius) dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėja R. G. su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti VĮ Valstybės žemės fondo 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimą Nr. S-144479 (toliau – ir Sprendimas).

72.

8Pareiškėja paaiškino, kad Sprendimu atsakovas neatsakė į pareiškėjos pagrindinius klausimus: kodėl nebuvo atliktas melioracijos įrenginių būklės vertinimas; kodėl nebuvo tinkamai sužymėti sklypai; kur iššvaistyti iš Europos Sąjungos paimti pinigai, skirti tiems darbams.

93.

10Pažymėjo, kad vietoje dirbamos žemės gavo numirkusią A. B. žemę ir kuris net nepripažįsta, kad paėmė pareiškėjos žemę. Pareiškėjai buvo paaiškinta, kad žemės negalima palikti senoje vietoje, kur prieš tai buvo. Buvo liepos mėnuo, todėl pareiškėja negalėjo įvertinti žemės užmirkimo, be to, tą turėjo padaryti atsakovas. Pinigai buvo iššvaistyti nežinia kur. Nurodė, kad skambino į VĮ Valstybės žemės fondą, norėdama pranešti, kad vykdoma nusikalstama veika, tačiau į tai niekas nekreipė dėmesio. Pareiškėja buvo kaltinama nesugebėjimu įvertinti žemės būklės, todėl jai teko kreiptis į policija. Pareiškėjos 0,26 ha sklypas jai reikalingas daržovėms auginti. Pareiškėja prašė įvykdyti teisingumą ir nubausti nusikaltusius asmenis, kurie vykdo projektus ir atima žemes, kurias atiduoda didiesiems ūkininkams.

114.

12Atsakovas VĮ Valstybės žemės fondas atsiliepime prašė pareiškėjos skundą atmesti.

135.

14Atsakovas nurodė, kad pareiškėja skunde kelia abstraktaus pobūdžio klausimus. Skunde ne visi keliami klausimai yra susiję su VĮ Valstybės žemės fondo funkcijomis rengiant Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Telšių skyriaus (toliau – ir NŽT Telšių skyrius) 2015 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 37ŽKĮ-5-(14.37.127.) „Dėl Telšių apskrities Telšių rajono savivaldybės Upynos ir Luokės seniūnijų Kaunatavos, Dirvonėnų ir Upynos kadastro vietovių Kaunatavos, Padvarninkų, Mantvydų, Degučių, Vartelių, Pakalniškių, Dirvonėnų, Užvėdarės, Naujikų, Žalionės, Paškuvėnų, Pėtrikių, Tetervinės kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto patvirtinimo“ patvirtintu Telšių apskrities Telšių rajono savivaldybės Upynos ir Luokės seniūnijų Kaunatavos, Dirvonėnų ir Upynos kadastro vietovių Kaunatavos, Padvarninkų, Mantvydų, Degučių, Vartelių, Pakalniškių, Dirvonėnų, Užvėdarės, Naujikų, Žalionės, Paškuvėnų, Pėtrikių, Tetervinės, Liepukų kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projektu Nr. 1IG-KE-12-2-013546-PR001 (toliau – ir Konsolidacijos projektas). Pareiškėjos pagrindiniai keliami klausimai yra susiję su Konsolidacijos projektu, kuris yra užbaigtas dar 2015 m. ir kuriame ji pati aktyviai dalyvavo. Be to, pareiškėja iš esmės yra praleidusi terminą ginčyti Konsolidacijos projekto teisėtumą.

156.

16Dėl melioracijos įrenginių būklės vertinimo atsakovas nurodė, kad iš melioracijos plano Nr. P6-1973 buvo nustatyta, kad pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiame konsoliduotame žemės sklype drenažo rinktuvų skersmuo yra 75 mm, t. y. mažesnis nei 12,5 cm, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo (toliau – ir Melioracijos įstatymas) 6 straipsnio 1 punktu, melioruotos žemės savininkai ar kiti naudotojai privalo naudoti pagal paskirtį ir prižiūrėti melioruotoje žemėje esančius melioracijos statinius, nuosavybės teises priklausančius žemės savininkui. Taip pat skubiai remontuoti, jei dėl jų gedimo gali būti padaryta žala kitų asmenų ar valstybės turtui, gamtinei aplinkai.

177.

18Dėl reikalavimo atstatyti pareiškėjos žemės sklypą į pradinę padėtį atsakovas nurodė, kad 2014 m. spalio 17 d. įvyko trečiasis suinteresuotų asmenų susirinkimas, kurio metu buvo pristatyti Konsolidacijos projekto sprendiniai ir Konsolidacijos projekto sprendinių poveikio vertinimo ataskaita. Konsolidacijos projekte dalyvaujantys asmenys, tarp jų ir pareiškėja, susirinkimo metu buvo informuoti apie bendrą melioracijos sistemų ir jų įrenginių būklę, taip pat buvo paaiškinta, kad melioracijos įrenginių rekonstruoti nėra tikslinga, tačiau šios aplinkybės ateityje galės būti tikslinamos. Rengiant Konsolidacijos projektą buvo įvertinti visi teritorijoje esantys žemės sklypai. Su Konsolidacijos projekto teritorijoje esančių sklypų žemės vertinimo plano derinimo pažyma pasirašytinai buvo supažindinta ir pareiškėja. Tik suderinus žemės vertinimo planą buvo priimtas sprendimas patvirtinti žemės vertinimo planą.

198.

20Konsoliduotas ginčo žemės sklypas buvo suprojektuotas vadovaujantis teisės aktais ir atsižvelgiant į pareiškėjos ir A. B. abipusį susitarimą sumainyti prieš pertvarkymą nuosavybės teise pareiškėjos valdyto žemės sklypo, kurio plotas 0,26 ha ir A. B. 0,95 ha sklypo dalis. Tuo pagrindu pareiškėjos sklypo ribos buvo pakeistos apie 12 m atstumu. Parengus Konsolidacijos projekto sprendinius ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaitą, VĮ Valstybės žemės fondas 2014 m. spalio 17 d. suorganizavo suinteresuotų asmenų susirinkimą, kurio metu pareiškėja ir visi kiti projekto dalyviai buvo supažindinti su parengtais Konsolidacijos projekto sprendiniais ir kitais klausimais bei buvo informuoti apie galimybę pateikti pastabas, pretenzijas, pasiūlymus. Jokių pastabų iš pareiškėjos nebuvo gauta. Nuo 2014 m. lapkričio 5 d. iki 2014 m. gruodžio 5 d. Konsolidacijos sprendiniai ir jų poveikio vertinimo ataskaita buvo prieinami viešai. Be to, kiekvienam Konsolidacijos projekto dalyviui kvietimai į viešą svarstymą buvo išsiųsti registruotais laiškais. Viešai apsvarstytiems sprendiniams pareiškėja pritarimą išreiškė 2015 m. vasario 10 d., pasirašydama suinteresuotų asmenų pritarimo parengtiems sprendiniams ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaitos derinimo pažymoje, kurioje buvo nurodyti perprojektuotų žemės sklypų plotai ir vertės, apskaičiuotos pagal patvirtintą Konsolidacijos projekto teritorijos žemės vertinimo planą. Konsolidacijos projektas buvo patvirtintas NŽT Telšių skyriaus vedėjo 2015 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 37ŽKĮ-5-(14.37.127.). Pareiškėjai suprojektuotas 0,2841 ha ploto žemės ūkio paskirties sklypas buvo paženklintas 2015 m. kovo 24 d. Žemės sklypo ribų ženklinimo metu pareiškėja su žemės sklypo ribomis sutiko ir tai patvirtino pasirašydama 2015 m. kovo 24 d. žemės sklypo ribų ženklinimo-parodymo akte Nr. 03-24a. Atlikus žemės sklypo kadastrinius matavimus, 2015 m. liepos 2 d. buvo parengtas žemės sklypo planas, kurį pareiškėja taip pat pasirašė, sutikdama su paženklintomis žemės sklypo ribomis ir nustatytu plotu. Suderinus kadastro bylas NŽT Telšių skyriaus vedėjo 2015 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 37ŽKĮ-34-(14.37.127.) buvo nuspręsta pertvarkyti pagal Konsolidacijos projektą pareiškėjai suformuotą žemės sklypą. Žemės konsolidacijos sutartis pareiškėjos buvo pasirašyta ir notariškai patvirtinta 2015 m. liepos 24 d. Šios sutarties 8 punktu pareiškėja parašu patvirtino, kad nėra jokių viešosios teisės pažeidimų ar apribojimų, o 13 punktu patvirtino, kad sutartis sudaryta jos valia. Per visą Konsolidacijos projekto rengimo laikotarpį iš pareiškėjos nebuvo gauta jokių pastabų. Visi pareiškėjos skundai, pretenzijos buvo gauti jau po Konsolidacijos projekto patvirtinimo, t. y. nuo 2017 m. lapkričio 21 d., į visus pareiškėjos skundus VĮ Valstybės žemės fondas atsakė išsamiai.

219.

22Trečiasis suinteresuotas asmuo NŽT Telšių skyrius atsiliepime prašė pareiškėjos skundą atmesti.

2310.

24Atsiliepime nurodė, jog Konsolidacijos projekto rengimas ir svarstymas buvo organizuotas viešai, o pareiškėja, dalyvaudama viešame projekto svarstyme, jokių pretenzijų nei raštu, nei žodžiu nepareiškė. Pareiškėja taip pat pritarė Konsolidacijos projekto sprendiniams. Pareiškėja 2015 m. liepos 24 d. pasirašė Konsolidacijos projekto sutartį bei, vadovaudamasi šios sutarties 12 punktu, Nekilnojamojo turto registrui pateikė prašymą įregistruoti naujai suformuotus žemės sklypus ir nuosavybės teises į juos.

2511.

26Trečiasis suinteresuotas asmuo IĮ „Geolinija“ atsiliepime prašė pareiškėjo skundą atmesti.

2712.

28Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad 2014–2016 m. atliko Konsolidacijos projektą. Parengiamųjų darbų metu buvo analizuojami nusausintos ir drėkinamos žemės planai. Išanalizavus planus, kurie yra prieinami viešai, buvo nustatyta, kad žemės sklypai patenka į drenažu ir grioviais sausinamų plotų ribas, tačiau informacijos, kad ginčo sklypas patenka į blogos būklės melioruotus plotus nėra. Taip pat ginčo sklype nebuvo nustatytų jokių sklypo užpelkėjimo požymių. Pareiškėjai naujai suprojektuotas sklypas pateko į aukštesnės zonos teritoriją, dėl ko sklypo vertė padidėjo. Žemės sklypo vertinimas buvo suderintas su pareiškėja, kuri jokių pastabų nepareiškė. Projektavimo metu pareiškėjos sklypo ribos pasikeitė nežymiai. Sklypo ribos pasikeitė dėl to, kad buvo koreguojamas privažiavimo kelias ir stambinama gretima žemės valda, priklausanti A. B.. Viešo svarstymo metu pareiškėja pastabų dėl to nereiškė. Sklypų ribos buvo ženklinamos dalyvaujant pareiškėjai, kuri pasirašė sklypo paženklinimo-parodymo akte, taip sutikdama su nustatytomis žemės sklypo (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)) ribomis. Konsolidacijos sutartis notariškai buvo pasirašyta 2015 m. Pareiškėja sklypu naudojosi 2016 m. ir pretenzijų nebuvo pareiškusi. Pretenzijos buvo pareikštos 2017 m. vasarą ir rudenį, kai tuo metu rajone dėl liūčių buvo paskelbta ekstremali situacija.

29II.

3013.

31Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. liepos 20 d. sprendimu pareiškėjos R. G. skundą atmetė.

3214.

33Teismas nustatė, kad pareiškėja į VĮ Valstybės žemės fondą kreipėsi iš esmės prieštaraudama, kad po Konsolidacijos projekto įvykdymo, pasikeitus nuosavybės teise valdomos žemės (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini)) riboms, ji prarado dalį geros, dirbamos žemės. Pareiškėjai atiteko užmirkusi, netinkama dirbti žemė. Pareiškėja skunduose prašė ištirti pažeidimus, padarytus rengiant Konsolidacijos projektą, prašė grąžinti iki projekto valdytą žemės dalį, prieštaravo, jog vykdant Konsolidacijos projektą nebuvo įvertinta melioracijos įrenginių būklė, taip pat aprašė jos atžvilgiu taikytą psichologinį smurtą, siekiant įtikinti, kad pareiškėja pati sutiko paimti tokį sklypą. VĮ Valstybės žemės fondas į pareiškėjos pranešimus, prašymus, skundus atsakė 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. S-144479, dėl kurio neteisėtumo pareiškėja su skundu kreipėsi į teismą.

3415.

35Teismas pažymėjo, jog pareiškėja skunde teismui suformulavo reikalavimą panaikinti Sprendimą, tačiau skunde nenurodė jokių Sprendimo neteisėtumą pagrindžiančių argumentų. Pareiškėja iš esmės ginčija 2014–2016 m. parengtą Konsolidacijos projektą, pabrėždama savo teisių pažeidimą, kuris pasireiškė tuo, kad po projekto įvykdymo pasikeitė pareiškėjos vieno iš sklypų ribos ir pareiškėjai teko šlapias, užmirkęs sklypas. Pareiškėjos teigimu, pasikeitus jos ir kaimyno A. B. nuosavybės teise valdomų sklypų riboms, pareiškėja atsidūrė blogesnėje padėtyje, nes jai teko netinkama darbui sklypo dalis.

3616.

37Pirmosios instancijos teismas sutiko su atsakovo argumentais, kad pareiškėja kelia parengto ir dar 2015 m. užbaigto ir patvirtinto Konsolidacijos projekto neteisėtumo klausimus, dėl ko laikytina, kad pareiškėja yra praleidusi terminą ginčyti Konsolidacijos projektą ir jo sprendinius. Tokią išvadą teismas darė įvertinęs tai, kad Konsolidacijos projektas baigtas vykdyti pareiškėjai pasirašius 2015 m. Žemės konsolidacijos sutartį. Pasirašydama sutartį pareiškėja patvirtino, kad nėra jokių viešosios teisės pažeidimų ar apribojimų, kurie galėtų turėti įtakos šalių nuosavybės teisei į įsigytus žemės sklypus. Taip pat patvirtino, kad sutartis sudaryta laisva šalių valia. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad pareiškėja aktyviai dalyvavo Konsolidacijos projekto rengimo procese. Projekto rengimo metu priimti esminiai dokumentai yra patvirtinti pareiškėjos parašais ir tai tik patvirtina, kad pareiškėja, pasirašydama dokumentus, su jų turiniu sutiko. Be to, pareiškėja sutikimą su Konsolidacijos projekto sprendiniais išreiškė pasirašydama 2015 m. liepos 24 d. Žemės konsolidacijos sutartį, kuri įsigaliojo nuo jos pasirašymo dienos. Ši faktinė aplinkybė leidžia daryti išvadą, kad pareiškėja dėl Konsolidacijos projekto pažeidimų į VĮ Valstybės žemės fondą, NŽT kreipdamasi 2017 metais, praleido terminą ginčyti Konsolidacijos projektą ir jo sprendinius. Nors pareiškėja ir nurodė, kad projekto vykdymo metu jos atžvilgiu buvo taikomi nusikalstami veiksmai, psichologinis spaudimas, tačiau byloje šias aplinkybes patvirtinančių, ar kitaip sudarančių pagrindą prielaidai, kad taip galėjo būti, įrodymų nėra pateikta. Teismas sprendė, kad pareiškėja praleido terminą ginčyti Konsolidacijos projektą ir jo sprendinius, todėl, nagrinėjamu atveju, Konsolidacijos projekto teisėtumas iš esmės negali būti nagrinėjamas.

3817.

39Nustatęs, kad pareiškėja neturi teisės ginčyti Konsolidacijos projekto ir jo sprendinių iš esmės, teismas vertino skundžiamą Sprendimą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) nuostatų kontekste. Pažymėjo, jog pareiškėja skunde teismui nenurodė, kuo konkrečiai yra ydingas skundžiamas Sprendimas, o tik abstrakčiai teigė, kad Sprendimu nebuvo atsakyta į jos nurodytus klausimus. Įvertinęs skundžiamo Sprendimu turinį VAĮ 8 straipsnio 1 dalies ir gero administravimo principų kontekste, vadovaudamasis protingumo principu, teismas konstatavo, kad teisiniai ir faktiniai Sprendimo pagrindai atitinka motyvų išdėstymo adekvatumo, aiškumo ir pakankamumo reikalavimus. Sprendime gana plačiai išdėstyti motyvai pasisakant dėl pareiškėjos keliamų klausimų (Konsolidacijos projekto teisėtumas) iš esmės. Esminių Sprendimo turinio trūkumų, pažeidžiančių pareiškėjos teises, nebuvo nustatyta. Sprendime atsakovas bendrai pažymėjo 2015 m. vykusio ir patvirtinto Konsolidacijos projekto esminius etapus, Sprendimo turinys yra informacinio pobūdžio ir juo pareiškėjai nėra sukuriamos jokios teisės ar pareigos. Nors Sprendime nėra plačiai aptarto klausimo dėl melioracijos sistemų tuometinės būklės tinkamumo, tačiau ši aplinkybė nesudaro pagrindo skundžiamą Sprendimą panaikinti, kaip neatitinkantį VAĮ 8 straipsnio 1 dalies nuostatų.

40III.

4118.

42Pareiškėja R. G. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 20 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo ar priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti. Taip pat pareiškėja prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4319.

44Pareiškėja teigia, jog teismas, vertindamas byloje kilusį ginčą, visai nekvestionavo aplinkybės, kad konsolidacijos procesas yra vykdomas žemės savininkų sąmoningu prašymu bei siekiant geresnio rezultato. Asmens nuogąstavimai, kad po šio proceso buvo padaryta blogiau ir žemė paskirstyta nelygiavertėmis proporcijomis, pateikiant tai įrodančius dokumentus, liko neišklausyti. Nors byloje buvo keliamas klausimas dėl Konsolidacijos projekto ir valstybės tarnautojų veiksmų teisėtumo, teismas šias aplinkybes vertino abstrakčiai. Taip pat teismas neanalizavo ir nevertino pateiktų įrodymų (liudytojų paaiškinimų, ikiteisminio tyrimo medžiagos, riboženklių atlikimo nesutampančių datų, pareiškėjos skundų institucijoms). Visa tai verčia abejoti teismo objektyvu ir visapusišku pateiktų įrodymų ištyrimu, todėl, pareiškėjos nuomone, teismo sprendimas yra nepagrįstas, neišsamus ir neteisėtas.

4520.

46Atsakovas VĮ Valstybės žemės fondas atsiliepime į pareiškėjos apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

4721.

48Atsakovas pažymi, kad pareiškėjos apeliacinis skundas grindžiamas bendromis frazėmis ir nusiskundimais, kad teismas buvo neobjektyvus jos atžvilgiu, pareiškėja nebuvo tinkamai išklausyta, neišgirsta ir nesuprasta, teismas buvo neaktyvus ir neobjektyvus tiriant įrodymus. Pareiškėjas apeliaciniame skunde nenurodo, kokių teisės aktų normos nuostatos buvo pažeistos, ar netinkamai taikytos priimant teismo sprendimą.

4922.

50Atsakovas nurodo, kad nekartos savo atsiliepime pirmosios instancijos teismui pateiktų argumentų ir prašo jais vadovautis nagrinėjant pareiškėjos apeliacinį skundą.

5123.

52Atsakovo vertinimu, pareiškėjos prie apeliacinio skundo pateiktas raštas nevertintinas kaip ekspertizė ir juo vadovautis nėra teisinio pagrindo, nes jis neatitinka nustatytų reikalavimų.

5324.

54Trečiasis suinteresuotas asmuo NŽT Telšių skyrius atsiliepime į pareiškėjos apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

5525.

56NŽT Telšių skyriaus vertinimu, teismas tinkamai, objektyviai ir visapusiškai vertino visas bylos faktines ir teisines aplinkybes, proceso dalyvių paaiškinimus ir į bylą pateiktus rašytinius įrodymus, todėl teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

5726.

58Pareiškėja savo atliktais veiksmais sutiko su jai suformuotų žemės sklypų ribomis ir plotais, todėl nėra jokio pagrindo naikinti nei VĮ Valstybės žemės fondo, nei teismo sprendimų.

5927.

60Trečiasis suinteresuotas asmuo IĮ „Geolinija“ atsiliepime į pareiškėjos apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

6128.

62Atsiliepime pažymima, kad pareiškėja pretenzijų dėl dirvožemio kokybės ar užmirkimo nebuvo pareiškusi nei Konsolidacijos projekto rengėjams, nei administruojančioms institucijoms.

63Teisėjų kolegija konstatuoja:

64IV.

6529.

66Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl VĮ Valstybės žemės fondo 2017 m. gruodžio 20 d. rašto Nr. S-144479, kuriuo pareiškėjai buvo atsakyta į jos skundus dėl 2015 m. liepos 24 d. sudarytos žemės konsolidacijos sutarties sąlygų ir aplinkybių bei išaiškinta, kad šią sutartį pareiškėja turi teisę ginčyti CPK tvarka teisme.

6730.

68Byloje nustatyta, kad pareiškėja 2015 m. liepos 24 d.su A. B. ir kitais asmenimis notarine tvarka sudarė žemės konsolidacijos sutartį, pagal kurią pasikeitė jos ir kaimyno A. B. nuosavybės teise valdomų sklypų ribos.

6931.

70Pareiškėja iš esmės reiškia nesutikimą su šios žemės konsolidacijos sutarties sąlygomis, teigdama kad ji atsidūrė blogesnėje padėtyje, nes jai teko netinkama žemės ūkio darbams sklypo dalis.

7132.

72Žemės įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje pateikta žemės konsolidacijos sąvoka, kuri apibūdinama, kaip žemėtvarkos dalis, kai kompleksiškai pertvarkomos tam tikroje kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje esančių žemės sklypų ribos, šiuos žemės sklypus sujungiant taip, kad būtų suformuotos racionaliai tvarkomos žemės ūkio valdos, pagerinta jų struktūra, sukurta reikiama kaimo infrastruktūra ir įgyvendinti kiti žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos apsaugos politikos tikslai ir uždaviniai.

7333.

74Žemės įstatymo 30 straipsnio 3 dalyje taip pat nustatyta, kad „Žemės sklypai sujungiami, padalijami, atidalijami ar atliekamas jų perdalijimas sudarant notariškai tvirtinamą sutartį, išskyrus atvejus, kai pertvarkomas vienam asmeniui priklausantis žemės sklypas (sklypai), laikantis Civilinio kodekso, šio ir kitų įstatymų reikalavimų ir apribojimų.“

7534.

76Šis reglamentavimas reiškia, kad žemės konsolidacijos sutartis yra civilinio teisinio pobūdžio sandoris, kuris gali būti nuginčytas tik teismine tvarka (Civilinio kodekso 1.78 str.2 ir 4 d.).

7735.

78Tai savo ruožtu lemia, kad atsakovui, VĮ Valstybės žemės fondui, nėra suteikta teisė pakeisti ar panaikinti notariškai patvirtintą žemės konsolidacijos sutartį ar kaip kitaip įtakoti teisinius santykius, kurie buvo sukurti šia sutartimi (Viešojo administravimo įstatymo 27 str. 5 d.). Dėl šių priežasčių pareiškėjos apeliacinio skundo argumentai, kuriais teigiama, kad atsakovas turėjo įvertinti šios sutarties teisėtumą, atitinkamų pareigūnų rengusių konsolidacijos projektą veiksmų teisėtumą ir pan., yra nepagrįsti bei atmetami.

7936.

80Tai savo ruožtu lemia, kad ir pareiškėjos pateikti apeliacinės instancijos teismui įrodymai (G. P. ekspertinė išvada, konsultacija ir kt.), kuriais siekiama įrodyti žemės konsolidacijos sutarties neatitikimą teisės aktų reikalavimams ir pan., šios bylos kontekste nekeičia padarytų išvadų dėl šio ginčo pobūdžio ir administraciniame teisme nagrinėjamos bylos ribų, todėl nėra vertinami, nes neturi įrodomosios reikšmės šios bylos baigčiai.

8137.

82Iš ginčijamo VĮ Valstybės žemės fondo 2017 m. gruodžio 20 d. rašto Nr. S-144479 matyti, kad atsakovas pareiškėjai pateikė išsamią informaciją apie konsolidacijos projekto ir sutarties rengimo sąlygas ir eigą bei išaiškino teisę ginčyti sutartį CPK tvarka teisme. Šiuo aspektu VĮ Valstybės žemės fondo 2017 m. gruodžio 20 d. raštas Nr. S-144479 atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus bei teikiamos informacijos išsamumo, objektyvumo ir tikslumo principus dėl ko priešingi šiuo klausimu apeliacinio skundo argumentai taip pat yra nepagrįsti bei atmetami.

8338.

84Apibendrinus darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą bei teisingą sprendimą, o tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais (ABTĮ 140 str. 1 d.) nėra pagrindo. Atmetus pareiškėjos apeliacinį skundą nėra sąlygų tenkinti ir jos prašymo dėl patirtų teismo išlaidų priteisimo iš atsakovo (ABTĮ 40 str. 1 d.).

85Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

86Pareiškėjos R. G. apeliacinį skundą atmesti.

87Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

88Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėja R. G. su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį... 7. 2.... 8. Pareiškėja paaiškino, kad Sprendimu atsakovas neatsakė į pareiškėjos... 9. 3.... 10. Pažymėjo, kad vietoje dirbamos žemės gavo numirkusią A. B. žemę ir kuris... 11. 4.... 12. Atsakovas VĮ Valstybės žemės fondas atsiliepime prašė pareiškėjos... 13. 5.... 14. Atsakovas nurodė, kad pareiškėja skunde kelia abstraktaus pobūdžio... 15. 6.... 16. Dėl melioracijos įrenginių būklės vertinimo atsakovas nurodė, kad iš... 17. 7.... 18. Dėl reikalavimo atstatyti pareiškėjos žemės sklypą į pradinę padėtį... 19. 8.... 20. Konsoliduotas ginčo žemės sklypas buvo suprojektuotas vadovaujantis teisės... 21. 9.... 22. Trečiasis suinteresuotas asmuo NŽT Telšių skyrius atsiliepime prašė... 23. 10.... 24. Atsiliepime nurodė, jog Konsolidacijos projekto rengimas ir svarstymas buvo... 25. 11.... 26. Trečiasis suinteresuotas asmuo IĮ „Geolinija“ atsiliepime prašė... 27. 12.... 28. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad 2014–2016 m. atliko... 29. II.... 30. 13.... 31. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. liepos 20 d. sprendimu... 32. 14.... 33. Teismas nustatė, kad pareiškėja į VĮ Valstybės žemės fondą kreipėsi... 34. 15.... 35. Teismas pažymėjo, jog pareiškėja skunde teismui suformulavo reikalavimą... 36. 16.... 37. Pirmosios instancijos teismas sutiko su atsakovo argumentais, kad pareiškėja... 38. 17.... 39. Nustatęs, kad pareiškėja neturi teisės ginčyti Konsolidacijos projekto ir... 40. III.... 41. 18.... 42. Pareiškėja R. G. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 43. 19.... 44. Pareiškėja teigia, jog teismas, vertindamas byloje kilusį ginčą, visai... 45. 20.... 46. Atsakovas VĮ Valstybės žemės fondas atsiliepime į pareiškėjos... 47. 21.... 48. Atsakovas pažymi, kad pareiškėjos apeliacinis skundas grindžiamas bendromis... 49. 22.... 50. Atsakovas nurodo, kad nekartos savo atsiliepime pirmosios instancijos teismui... 51. 23.... 52. Atsakovo vertinimu, pareiškėjos prie apeliacinio skundo pateiktas raštas... 53. 24.... 54. Trečiasis suinteresuotas asmuo NŽT Telšių skyrius atsiliepime į... 55. 25.... 56. NŽT Telšių skyriaus vertinimu, teismas tinkamai, objektyviai ir... 57. 26.... 58. Pareiškėja savo atliktais veiksmais sutiko su jai suformuotų žemės sklypų... 59. 27.... 60. Trečiasis suinteresuotas asmuo IĮ „Geolinija“ atsiliepime į... 61. 28.... 62. Atsiliepime pažymima, kad pareiškėja pretenzijų dėl dirvožemio kokybės... 63. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 64. IV.... 65. 29.... 66. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl VĮ Valstybės žemės fondo 2017 m.... 67. 30.... 68. Byloje nustatyta, kad pareiškėja 2015 m. liepos 24 d.su A. B. ir kitais... 69. 31.... 70. Pareiškėja iš esmės reiškia nesutikimą su šios žemės konsolidacijos... 71. 32.... 72. Žemės įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje pateikta žemės konsolidacijos... 73. 33.... 74. Žemės įstatymo 30 straipsnio 3 dalyje taip pat nustatyta, kad „Žemės... 75. 34.... 76. Šis reglamentavimas reiškia, kad žemės konsolidacijos sutartis yra... 77. 35.... 78. Tai savo ruožtu lemia, kad atsakovui, VĮ Valstybės žemės fondui, nėra... 79. 36.... 80. Tai savo ruožtu lemia, kad ir pareiškėjos pateikti apeliacinės instancijos... 81. 37.... 82. Iš ginčijamo VĮ Valstybės žemės fondo 2017 m. gruodžio 20 d. rašto Nr.... 83. 38.... 84. Apibendrinus darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas priėmė... 85. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 86. Pareiškėjos R. G. apeliacinį skundą atmesti.... 87. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 20 d. sprendimą... 88. Nutartis neskundžiama....