Byla 2VP-23753-566/2017
Dėl antstolio patvarkymo nevykdymo ir baudos skyrimo UAB „Techstatus“ vadovui P. K

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolio Irmanto Gaidelio pareiškimą dėl antstolio patvarkymo nevykdymo ir baudos skyrimo UAB „Techstatus“ vadovui P. K..

2Teismas

Nustatė

3Prašyme nurodoma, kad antstolio Irmanto Gaidelio kontoroje yra vykdoma Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 7 d. nutartis Nr. 2-4386-258/2016 dėl skolininko UAB „Techstatus“ turto arešto 62 639,05 Eur sumai išieškotojo UAB „Creditum“ naudai. 2017 m. kovo 29 d. antstolis priėmė patvarkymą pateikti informaciją apie aprašytų transporto priemonių buvimo vietą, kuris skolininkui įteiktas 2017 m. balandžio 21 d. Patvarkyme buvo išaiškinta, kad už antstolio reikalavimo nevykdymą nurodytu terminu teismas įmonės vadovui gali paskirti baudą, tačiau minėtas antstolio patvarkymas neįvykdytas. Antstolis prašo paskirti UAB „Techstatus“ vadovui P. K. 289,00 Eur baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą (b.l. 1).

4Prašymas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims (CPK 593 straipsnio 3 dalis).

5Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

6Remiantis bylos medžiaga, nustatyta, kad antstolis Irmantas Gaidelis vykdomojoje byloje 0008/16/00510 vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-4386-258/2016, kuria teismas ieškovo UAB „Creditum“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkino ir areštavo skolininkui UAB „Techstatus“ priklausantį turtą 62 639,05 Eur sumai (vykd. b. l. 2). Nustatyta, kad 2017 m. kovo 29 d. antstolis priėmė patvarkymą Nr. S1-24343, kuriuo skolininkas buvo įpareigotas per 3 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos raštu pateikti antstoliui duomenis apie aprašytų transporto priemonių buvimo vietą bei sudaryti sąlygas jas apžiūrėti (vykd. b. l. 134). Remiantis AB „Lietuvos pašto“ interneto svetainės http://www.post.lt/lt/pagalba/siuntu-paieska duomenimis, dokumentai skolininkui įteikti 2017 m. balandžio 21 d. (vykd. b. l. 135).

7CPK 585 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. CPK 645 straipsnio 1 dalis nustato, kad skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose.

8Nagrinėjamu atveju konstatuotina, kad 2017 m. kovo 29 d. patvarkymas pateikti informaciją apie turimą turtą skolininkui įteiktas tinkamai, byloje duomenų apie tai, kad skolininkas antstolio patvarkymą įvykdė nėra, todėl laikytina, kad skolininkas pažeidė CPK 585 straipsnio 1 dalyje ir 645 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą pareigą. Įvertinus tai, jog nagrinėjamu atveju antstolio priimtas reikalavimas savo esme yra labiau susijęs su informacijos apie skolininko turimą turtą ar turtines teises pateikimu, t. y. su CPK 645 straipsnio 1 dalyje nustatytų pareigų vykdymu, sprendžiant dėl skolininko atsakomybės už tokių reikalavimų nevykdymą taikytina speciali teisės norma, nustatyta CPK 645 straipsnyje, o ne bendroji – nustatyta CPK 585 straipsnyje. Remiantis CPK 645 straipsnio 3 dalimi, už CPK 645 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų neįvykdymą arba melagingų duomenų pateikimą teismas antstolio teikimu be svarbių priežasčių patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui gali skirti iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų baudą arba nubausti areštu iki trisdešimt parų. Pagal CPK 645 straipsnio 2 dalį, kai reikalavimas pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą pateikiamas juridiniam asmeniui, už tokio reikalavimo įvykdymą atsakingas juridinio asmens vadovas. CPK 670 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad už antstolio reikalavimų vykdymą, kai išieškoma iš juridinių asmenų, yra atsakingi šių subjektų vadovai. Analogiška nuostata įtvirtinta ir CPK 585 straipsnio 3 dalyje – jeigu antstolio reikalavimo nevykdo juridinis asmuo, CPK 645 straipsnio 3 dalyje numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 3 straipsnio 6 dalis). Tai paaiškinama tuo, jog būtent juridinio asmens vadovas yra įgaliotas atstovauti įmonės interesams bei savo kompetencijos ribose priimti atitinkamus sprendimus, todėl jam nevykdant įstatymuose nustatytų pareigų jam atsiranda su tuo susijusi atsakomybė. Remiantis Juridinių asmenų registrų duomenimis nustatyta, kad skolininko UAB „Techstatus“ vadovu nuo 2013 m. gruodžio 27 d. paskirtas P. K., a.k. ( - ) (vykd. b. l. 136-137). Byloje duomenų, kurie sudarytų pagrindą atleisti UAB „Techstatus“ vadovą nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimą, nepateikta.

9Pažymėtina, kad nustatant baudos dydį teismas atkreipia dėmesį į skirtinos baudos tikslą, kuris yra susijęs ne tik su siekiu finansiškai nubausti asmenį už antstolio reikalavimų nevykdymą, bet ir su proceso šalies skatinimu tinkamai ir savalaikiai vykdyti antstolio reikalavimus, todėl atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, t. y. į tai, kad nevykdomas teisėtas antstolio reikalavimas, taip pat į tai, kad skolininko vadovas už antstolio reikalavimų nevykdymą anksčiau baustas nebuvo, bei į kitas bylos aplinkybes, teismas daro išvadą, kad 100,00 Eur baudos dydis šiuo atveju yra adekvatus bei proporcingas padarytam pažeidimui, todėl antstolio pareiškimas tenkintinas iš dalies ir skolininko UAB „Techstatus“ vadovui P. K. skirtina 100,00 Eur dydžio bauda (CPK 645 straipsnio 3 dalis).

10Teismas, vadovaudamasis CPK 290-291, 585, 593, 645, 670 straipsniais,

Nutarė

11Antstolio Irmanto Gaidelio pareiškimą tenkinti iš dalies.

12Paskirti skolininko UAB „Techstatus“, į.k. 302883000, vadovui P. K., a.k. ( - ), 100,00 Eur (vieno šimto eurų) baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą, baudą išieškant iš asmeninių P. K. lėšų.

13Išaiškinti, kad baudos paskyrimas neatleidžia skolininko nuo antstolio reikalavimų vykdymo.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai