Byla eB2-1703-264/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Skreperis“

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo VSDFV Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Skreperis“,

Nustatė

2ieškovas pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Skreperis“, kadangi ši laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų, yra nemoki. Nurodė, kad UAB „Skreperis“ skola Fondo biudžetui pradėjo didėti nuo 2013 m. IV ketvirčio ir 2015-02-17 įsiskolinimas pradelstais terminais Fondo biudžetui buvo 18277,36 Eur, iš jų: valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokų – 17582,97 Eur ir delspinigių – 694,39 Eur. Bendrovėje nėra apdraustųjų asmenų nuo 2015-02-03. Fondo valdybos Kauno skyrius, siekdamas iš UAB „Skreperis“ išieškoti VSD įmokų įsiskolinimą, vadovaudamasis VSD įstatymo 17 straipsnio nuostatomis, bendrovei taikė priverstinio poveikio priemones, t. y., duodamas nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas VSD įmokas nurašyti iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 754 straipsnyje nustatyta tvarka. Fondo valdybos Kauno skyrius nuo 2013-11-25 iki 2015-01-23 į atsakovo sąskaitas kredito įstaigose teikė debeto mokėjimo nurodymus, kurie nebuvo vykdomi. Pats draudėjas paskutinį kartą įmokas mokėjo 2013-10-15. Fondo valdybos Kauno skyrius UAB „Skreperis“ 2013-12-17 siuntė raginimą sumokėti skolą Fondo biudžetui geruoju. Raginimo terminui suėjus, VSD įmokos nebuvo sumokėtos. Fondo valdybos Kauno skyriaus direktoriaus 2013-11-25, 2013-12-20 sprendimai dėl UAB „Skreperis“ skolos išieškojimo priverstine tvarka buvo perduoti vykdyti antstolės N. B. kontorai. Antstolė Fondo biudžetui nepravedė piniginių lėšų, o minėtus Fondo valdybos Kauno skyriaus direktoriaus sprendimus grąžino 2015-02-24 su išieškojimo negalimumo aktais, kuriuose nurodė, kad UAB „Skreperis“ registruoto nekilnojamojo turto ir transporto priemonių neturi, piniginių lėšų nerasta.

3Atsakovė atsiliepimo į pareiškimą ir finansinių dokumentų nepateikė.

42015-04-23 nutartimi klausimas dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo buvo paskirtas nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2015-05-06 10.00 val., apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje.

5Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

6LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

7Teisme priimtas VSDFV Kauno pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Skreperis“. 2015-03-20 nutartimi teismas įpareigojo atsakovės vadovą per 5 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos pateikti teismui nutartyje nurodytus dokumentus, reikalingus įvertinti įmonės turtą bei finansinę ir ūkinę būklę. Procesinius dokumentus atsakovei išsiuntus ieškovės pareiškime nurodytu adresu, kuris sutampa ir su Juridinių asmenų registre nurodytu atsakovės adresu – Nemajūnų g.45, Kaunas, jie grįžo neįteikti. Paštas grąžino teismui procesinius dokumentus, nurodydamas, kad adresatas neatsiėmė pašte. Pakartotinai atsakovei procesiniai dokumentai išsiųsti 2015-04-07 buveinės adresu, kuris sutampa su Juridinių asmenų registro duomenis, ir laikomi įteiktais praėjus 10 dienų nuo jų išsiuntimo ( LR CPK 123 str. 4 d.).

8Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas sprendžia, jog nesant galimybės gauti dokumentų apie atsakovės įmonės finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Skreperis“ spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje pareiškėjo pateiktais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais, esančiais viešajame registre.

9Iš VĮ Registrų centro pateiktų duomenų matyti, kad atsakovė savo vardu nuosavybės teise registruoto nekilnojamojo turto neturi. VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovei savininko teisėmis priklausė 9 transporto priemonės iš kurių 2 deklaruotos pardavimui, o likusios išregistruotos nesant techninės apžiūros ar draudimo. Taip pat šioms transporto priemonėms taikytas apribojimas – draudimas išregistruoti arba pakeisti jų savininką. VSDFV informacinės sistemos duomenimis UAB „Skreperis“ skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 19 053,83 Eur, iš jos 0,00 Eur skolos mokėjimo terminas atidėtas ir dar nesuėjęs, bendrovėje nėra apdraustųjų asmenų. Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktais duomenimis UAB „Skreperis“ privalomų teikti mokesčių deklaracijų neteikia nuo 2015-01-27. Pagal pateiktas mokesčių deklaracijas bei mokesčių apskaitos duomenis UAB „Skreperis“ 2015-03-30 mokestinės nepriemokos valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams neturi. IŠ UAB „Skreperis“ balanso už 2013-01-01 – 2013-12-31 laikotarpį matyti, kad įmonė turto iš viso turėjo už 600 110,35 Eur iš kurio ilgalaikis turtas – 19 127,95 Eur, trumpalaikis turtas – 580 982,39 Eur. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 298 116,02 Eur. Iš pelno nuotolių ataskaitos matyti, kad įmonės veikla finansiniais metais buvo nuostolinga, buvo patirta 132671,74 Eur nuostolių. Įvertinus įmonės balanso duomenis bei byloje esančią informaciją galima konstatuoti, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai (298 116,02 Eur + 19 053,83 Eur) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

10Įvertinęs nurodytas aplinkybes, taip pat tai, kad bendrovėje nėra dirbančių darbuotojų, kad įmonės vardu nėra registruota kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, teismas sprendžia, jog atsakovės įmonė nebevykdo realios ūkinės-komercinės veiklos, todėl nėra pagrindo manyti, jog atsakovės finansinė padėtis šiuo metu pagerėjo ir pusės jos turimo turto vertė yra didesnė nei pradelstų įsipareigojimų suma. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą aktyvų teismo vaidmenį nagrinėjant bankroto bylas, į tai, kad atsakovė neteikia kitokių duomenų apie savo įmonės kreditorius bei turimą turtą, vengia vykdyti įsipareigojimus ieškovei bei vadovaujantis CPK 2 straipsniu, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, CK 1.5 straipsnio 4 dalimi, teismas sprendžia, kad nustatyta UAB „Skreperis“ turtinė padėtis, nevykdomų įsipareigojimų pobūdis atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Šios aplinkybės sudaro pagrindą tenkinti kreditoriaus ieškinį ir iškelti UAB „Skreperis“ bankroto bylą (ĮBĮ 6 str. 1 d., 9 str. 7 d. 1 p.).

11Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (toliau – programa), sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Pagal to paties įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 1 punktą asmuo, įrašytas į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą, gali pareikšti sutikimą administruoti įmonę (įmones) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nurodytos informacijos apie priimtą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo paskelbimo specialioje interneto svetainėje dienos. Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa tinkamu bankroto administratoriumi buvo atrinkta MAŽOJI BENDRIJA SAULĖS VAIKAI (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA224, Kauno m. sav. Kauno m. Žuvinto g. 30-70).

12Teismas neturi duomenų, kad siūloma bankroto administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies nuostatoms, todėl iškėlus bankroto bylą, UAB „Skreperis“ bankroto administratoriumi skirtina Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos parinkta šias paslaugas atlikti MAŽOJI BENDRIJA SAULĖS VAIKAI (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA224, Kauno m. sav. Kauno m. Žuvinto g. 30-70), atitinkanti LR įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies reikalavimus administratoriaus kandidatūrai.

13Iškėlus UAB „Skreperis“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

14Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

15Iškelti UAB „Skreperis“ (juridinio asmens kodas 300026044, buveinės adresas Nemajūnų g.45, Kaunas) bankroto bylą.

16Paskirti UAB „Skreperis“ bankroto administratoriumi MAŽOJI BENDRIJA SAULĖS VAIKAI (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA224, Kauno m. sav. Kauno m. Žuvinto g. 30-70).

17Uždėti UAB „Skreperis“ (juridinio asmens kodas 300026044) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

18Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti.

19Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

20Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto arešto aktų registro tvarkytojui, juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, antstoliams, ieškovei, atsakovei ir administratoriui.

21Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

22Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, teismo posėdyje rašytinio... 2. ieškovas pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą... 3. Atsakovė atsiliepimo į pareiškimą ir finansinių dokumentų nepateikė.... 4. 2015-04-23 nutartimi klausimas dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo buvo... 5. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 6. LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma,... 7. Teisme priimtas VSDFV Kauno pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo... 8. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas sprendžia, jog nesant galimybės... 9. Iš VĮ Registrų centro pateiktų duomenų matyti, kad atsakovė savo vardu... 10. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, taip pat tai, kad bendrovėje nėra... 11. Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį... 12. Teismas neturi duomenų, kad siūloma bankroto administratorės kandidatūra... 13. Iškėlus UAB „Skreperis“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 14. Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7... 15. Iškelti UAB „Skreperis“ (juridinio asmens kodas 300026044, buveinės... 16. Paskirti UAB „Skreperis“ bankroto administratoriumi MAŽOJI BENDRIJA... 17. Uždėti UAB „Skreperis“ (juridinio asmens kodas 300026044) nekilnojamajam... 18. Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 19. Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto... 20. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto arešto aktų... 21. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 22. Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...