Byla II-99-602/2011
Dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Veslava Ruskan, sekretoriaujant Monikai Skardžiūtei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui E. B., nutarimą priėmusios institucijos atstovei Laurai Balčiūtei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal E. B. skundą dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ nutarimo panaikinimo, ir

Nustatė

2SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierė 2010-11-21 surašė E. B. administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 1309564-2 (b. l. 4) ir 2010-11-21 priėmė nutarimą Nr. 1309564-2 (b. l. 3), kuriame nustatė, kad E. B. 2010-11-21, apie 18.04 val., važiavo troleibusu Nr. 561, maršrutu Nr. 7, tarp stotelių „Sėlių“ – „Justiniškės“, pateikė negaliojantį elektroninį bilietą Nr. (duomenys neskelbtini) ir taip pažeidė Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių 33.1 punkto reikalavimus. Kontrolierė kvalifikavo E. B. veiksmus pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 142 str. 4 d. ir nutarė jai skirti administracinę nuobaudą – 80 litų baudą.

3E. B. prašo nutarimą panaikinti (b. l. 1). Skunde paaiškino, kad tikrinant bilietus pateikė studento pažymėjimą ir elektroninį bilietą, o paaiškėjus, kad jis negalioja, pateikė čekį, kad už elektroninį bilietą sumokėti pinigai. Nurodė, kad per neapdairumą paėmė mamos, o ne savo elektroninį bilietą. Pažymėjo, kad studijuoja ir dirba puse etato, materialinė padėtis sunki, finansiškai remia tėvai.

4Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo prašė skundą tenkinti.

5Teismo posėdyje nutarimą priėmusios institucijos atstovė prašė skundo netenkinti.

6Skundas tenkintinas iš dalies.

7ATPK 142 str. 4 d. nustato atsakomybę už keleivių važiavimą be bilieto keleivinėmis kelių transporto priemonėmis.

8Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais Vilniuje tvarką reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005-11-23 sprendimu Nr. 1-967 patvirtintos Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklės (toliau – Taisyklės). Taisyklių 16 punktas nustato, kad pažymėtas vienkartinis bilietas suteikia teisę važiuoti viena transporto priemone viena maršruto kryptimi iki galinės maršruto stotelės. Taisyklių 17 punktas nustato, kad keleivis privalo įsigyti ir turėti bilietą prieš įlipdamas į autobusą ar troleibusą. Jei nėra galimybės to padaryti, vienkartinį bilietą keleivis įsigyja iš vairuotojo toje pačioje stotelėje, kurioje jis įlipo, ir nedelsdamas jį pažymi. Taisyklių 18 punkte nustatyta, kad keleivis, įlipęs į autobusą arba troleibusą, privalo nedelsdamas pažymėti vienkartinį bilietą arba turėti kitą Taisyklėse numatytą dokumentą. Kontrolieriaus prašymu keleivis privalo pateikti pažymėtą vienkartinį bilietą (Taisyklių 31.1 p.). Pagal Taisyklių 33.1 punktą keleivis laikomas važiuojančiu be bilieto, jei nepateikia kontrolieriui tinkamai pažymėto vienkartinio bilieto arba galiojančio terminuoto bilieto, galiojančio vardinio terminuoto arba pažymėto vienkartinio bilieto su nuolaida ir galiojančio dokumento, patvirtinančio asmens teisę į transporto lengvatą.

9Byloje ginčo dėl to, kad E. B. kontrolės metu nepateikė galiojančio elektroninio bilieto, nėra. Tačiau byloje pateiktas 2010-10-29 mokėjimo kvitas patvirtina, kad buvo sumokėti pinigai už elektroninį bilietą Nr. ( - ), kurio galiojimas laikas iki 2010-11-30 (b. l. 2). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad nors E. B. kontrolės metu 2010-11-21 pateikė negaliojantį elektroninį bilietą, tačiau jos teisę važiuoti troleibusu patvirtino čekis už elektroninio bilieto galiojimo pratęsimą bei studento pažymėjimas.

10Teismas, remdamasis byloje esančia įrodymų visuma, konstatuoja, kad E. B. pagrįstai patraukta administracinėn atsakomybėn už pažeidimą, numatytą ATPK 142 str. 4 d.

11Už ATPK 142 str. 4 d. pažeidimą numatyta sankcija – bauda nuo 60 Lt iki 100 Lt.

12ATPK 20 str., reglamentuojančiame administracinės nuobaudos tikslus, pabrėžiama, kad administracinė nuobauda – atsakomybės priemonė, skiriama už administracinio teisės pažeidimo padarymą, siekiant asmenį nubausti bei auklėti. Remiantis ATPK 30² str., skiriamos baudos dydis nustatomas pagal baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių nenustatyta, todėl E. B. pagrįstai paskirta sankcijos vidurkį atitinkanti administracinė nuobauda – 80 litų bauda.

13ATPK 301 str. 1 dalyje nustatyta, kad sprendžiant, ar administracinį teisės pažeidimą padariusiam asmeniui gali būti paskirta mažesnė nuobauda nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirta švelnesnė nuobauda nei numatyta sankcijoje, arba visai neskiriama administracinė nuobauda, turi būti atsižvelgiama į aplinkybes, nurodytas šio kodekso 30 str. 2 dalyje, šio kodekso 31 straipsnyje nustatytas atsakomybę lengvinančias bei kitas įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais. Atsižvelgus į byloje nustatytas aplinkybes, tai, kad E. B. pateikė čekį, patvirtinantį sumokėtą mokestį už elektroninio bilieto galiojimą, teismas daro išvadą, kad administracinės nuobaudos tikslai bus pasiekti, pakeičiant nutarimą ir paskiriant pažeidėjai švelnesnę nuobaudą, nei numatyta sankcijoje, - 20 Lt baudą.

14Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 5 p., 128 str., 129 str.,

Nutarė

16SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierės 2010-11-21 nutarimą Nr. 1309564-2, kuriuo E. B. paskirta 80 Lt (aštuoniasdešimties litų) bauda, pakeisti ir skirti E. B. 20 Lt (dvidešimties litų) baudą.

17Dėl nutarties per 10 dienų nuo jos paskelbimo gali būti paduotas apeliacinis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai