Byla eI-2604-208/2017
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Broniaus Januškos, Irenos Paulauskienės ir Donato Vansevičiaus (pirmininkas ir pranešėjas),

2dalyvaujant pareiškėjų atstovui advokatui Rolandui Misiui ir atsakovės Aldonai Teresei Kučinskienei, Justinai Černienei ir Modestui Barauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų UAB „Nereta“ ir UAB „GJ Magma“ skundą atsakovei Aplinkos apsaugos agentūrai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio skyriui, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentui, Panevėžio apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai, Rokiškio rajono savivaldybės administracijai, Lietuvos geologijos tarnybai prie Lietuvos Respublikos ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentui, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos ir VĮ Rokiškio miškų urėdijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjos UAB „Nereta“ ir UAB „GJ Magma“ elektroninių ryšių priemonėmis kreipėsi į teismą su skundu, prašydamos: 1) panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) 2017 m. sausio 25 d. sprendimą dėl UAB „Nereta“ Rokiškio rajono Juodymo telkinyje planuojamos ūkinės veiklos galimybių Nr. (28.1)-A4-874 (toliau – Sprendimas); 2) įpareigoti Agentūrą priimti sprendimą, leidžiantį vykdyti ūkinę veiklą pagal UAB „GJ Magma“ parengtą Rokiškio rajono Juodymo durpių telkinyje planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

5Nurodo, kad UAB „Nereta“ ir UAB ,,GJ Magma“ (toliau – ir pareiškėjos) 2014 m. rugpjūčio 8 d. pasirašė Rokiškio rajono Juodymo durpių telkinio įsisavinimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo sutartį Nr. 1146, kuri buvo sudaryta, siekiant pradėti ir vystyti durpių gavybą 1975 m. detaliai išžvalgytame Juodymo durpių telkinyje, kuris yra Rokiškio rajone, Rokiškio kaimiškojoje ir Pandėlio seniūnijose, Ribickio, Ginočių ir Kebelių kaimuose. Tačiaus skundžiamu Sprendimu atsakovė nusprendė, kad UAB „Nereta“ planuojama ūkinė veikla – Juodymo durpių telkinio naudojimas – neleistina pagal planuojamos ūkinės veiklos Rokiškio rajono Juodymo durpių telkinyje poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitą. Su tuo nesutinka, nes mano, kad Agentūra priėmė sprendimą, draudžiantį vykdyti ūkinę veiklą Juodymo durpių telkinyje, remdamasi iš esmės tik deklaratyviais, mokslininkų atliktais tyrimais neparemtais teiginiais, kurie neturi jokios teisinės galios ir neįrodo, jog planuojama ūkinė veikla darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai ir / ar pažeis teisės aktų reikalavimus. Pareiškėjų teigimu, nėra jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad ūkinė veikla Juodymo durpių telkinyje yra negalima. Pabrėžė, kad pareiškėjų planuojama ūkinė veikla – durpių gavyba Juodymo durpių telkinyje – būtų vykdoma, remiantis galiojančiais teisės aktų reikalavimais ir nesukeltų įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatų pažeidimų, taip pat nedarytų neigiamo poveikio aplinkai, nes iškasti durpių plotai būtų sparčiai apsodinami kiminais ir taip būtų atkuriamas aukštapelkės režimas. Be to, durpių ištekliai, kurie šiuo metu slūgso nenaudojami, yra didelis valstybės ir rajono gyventojų turtas. Įsisavinus durpių telkinį, būtų sukurtos naujos darbo vietos, sumokami įvairūs mokesčiai valstybei, taip pat sukurtų daug naujų darbo vietų.

6Teigia, kad Juodymo durpių telkinys nėra įtrauktas į „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbių teritorijų tinklą, taip pat jis nėra paskelbtas saugoma teritorija, o tai reiškia, kad atsakingos institucijos nėra nustačiusios šios teritorijos išskirtinumo ir būtinybės šioje teritorijoje taikyti natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros rūšių apsaugą. Skundžiamame Sprendime atsakovė remiasi Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimu, nors ji nėra kompetentinga spręsti, ar Juodymo durpių telkinys yra išskirtinė ir unikali teritorija. Teigia, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimas Nr. 276 „Dėl bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“ šiuo atveju nėra taikomas, nes Juodymo durpių telkinio teritorija nėra priskirta buveinių ar paukščių apsaugai svarbiai teritorijai.

7Mano, kad ginčijamas Sprendimas yra neteisėtas, nes draudimas įrengti durpių gavybos laukus pakankamai toli nuo drugio radavietės ir yra nepagrįstas jokiais teisės aktų reikalavimais, dėl kokios priežasties draudžiama vykdyti ūkinę veiklą Juodymo durpių telkinio teritorijoje, kuri nėra laikoma pelkinio satyro buveine.

8Tvirtina, kad durpių gavybos laukų zonoje skundžiamame Sprendime nurodyti gyvūnai nesiveisia, todėl Agentūros išvada, kad planuojama veikla sunaikins daugumos teritorijoje registruotų saugomų rūšių veisimo buveines neatitinka PAV proceso metu atliktų biologinės įvairovės tyrimo išvadų. Migruojančių gyvūnų rūšims durpyno įrengimas gyvenimo sąlygų iš esmės nepablogins, nes jie ir toliau galės migruoti šioje zonoje.

9Anot pareiškėjų, ginčijamame Sprendime nurodyta draudimo vykdyti ūkinę veiklą durpių telkinyje priežastis – Juodymo durpių telkinio patekimas į gamtinio karkaso teritoriją prieštarauja teisės aktų reikalavimams, yra nepagrįsta. Be to, pareiškėjos neplanuoja vykdyti durpių gavybos visame Juodymo durpių telkinyje, todėl dalis natūralių buveinių ploto iš viso nebūtų paliesta, o durpių gavybos teritorijoje, išgavus durpes, teritorija būtų atkurta.

10Nesutinka su Rokiškio miškų urėdijos rašte pateikta išvada, kad Juodymo durpių telkinys neatitinka leidimų eksploatuoti žemės gelmių išteklius išdavimo sąlygų, nes Rokiškio miškų urėdijai nėra perduota teisė valdyti valstybei išimtine nuosavybės teise priklausančių žemės gelmių išteklių.

11Atsakovė Agentūra atsiliepime į skundą su juo nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

12Nurodo, kad Agentūra turi visas galimybes pasinaudoti mokslinėmis žiniomis aplinkos apsaugos srityje. Pareiškėjos nepagrindė savo teiginių dėl Rokiškio rajonui gresiančios labai rimtos socialinės–ekonominės krizės. Agentūra, išnagrinėjo ir įvertino PAV ataskaitoje pateiktą informaciją apie planuojamos ūkinės veiklos poveikį socialinei ekonominei aplinkai ir materialinėms vertybėms. PAV ataskaitos nurodyta, kad beveik visą PŪV teritoriją užima buveinės, įrašytos į Europos Sąjungos Gamtos buveinių, laukinės augmenijos bei gyvūnijos direktyvos (92/43/EEC) (toliau – Buveinių direktyva) I priedą kaip saugotinos europinės svarbos buveinės, todėl joms taikytinos apsaugos priemonės, įskaitant ūkinės veiklos ribojimus.

13Sutinka su pareiškėjų teiginiu, kad Juodymo durpių telkinio teritorija nėra paskelbta saugoma teritorija ir nėra įtraukta į „Natūra 2000" buveinių apsaugai svarbių teritorijų tinklą, tačiau pareiškėjos neteisios, kad atsakingos institucijos nėra įvertinusios šios teritorijos išskirtinumo ir būtinybės šioje teritorijoje taikyti natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros rūšių apsaugą. Agentūra, priimdama sprendimą dėl ūkinės veiklos, ją vertino kompleksiškai, atsižvelgdama į galimus tiesioginius ir netiesioginius poveikius Juodymo pelkei kaip kompleksui, kaip ekosistemai su tarpusavyje egzistuojančiais ryšiais. PAV ataskaitoje nurodyta ūkinė veikla pagal pobūdį ir kitus požymius atitinka Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo 1 priede nurodytas veiklos rūšis, galinčias sukelti grėsmę griežtai saugomų rūšių individams arba rūšių radavietėms.

14Pažymi, kad naudojant gamtos išteklius (šiuo atveju – durpes), turi būti atsižvelgta ir į eksploatacijos poveikį kitiems ištekliams – gyvajai, negyvajai gamtai, buveinėms. O dėl durpių telkinio eksploatavimo metu keliamo triukšmo ir vibracijos gali būti reikšmingai trikdoma pelkinio satyro ir nurodytų paukščių populiacija.

15Atsakovės teigimu, pareiškėjų planuojama ūkinė veikla yra susijusi su privačiu interesu, o ne viešuoju interesu, skirtu žmonių sveikatai ar saugai užtikrinti, todėl nėra pagrindo net svarstyti, ar taikytinos išimtys dėl visuomenės sveikatos ir saugos, kitų viešųjų interesų apsaugos. Pareiškėjai nepagrindę, kad planuojama ūkinė veikla yra svarbi vietos ekonomikai, o akcentuojami PŪV privalumai (dėl nurodytos ūkinės veiklos darbo vietų kūrimas, mokesčių mokėjimas) nėra išskirtiniai ir yra būdingi beveik kiekvienai ūkinei veiklai. Pareiškėjai apeliuoja tik į galimą tiesioginį poveikį, tačiau nevertina Juodymo durpių telkinio teritorijos kaip vientisos ekosistemos, kuri yra susijusi funkciniais ryšiais, todėl tam tikrų plotų išsaugojimas neužtikrina rastų saugomų rūšių ir jų buveinių išsaugojimo. Pabrėžė, kad veikla, kurios metu bus sunaikinta natūrali pelkės danga, veiks triukšmą keliantys įrenginiai, judės technika ir darbininkai, kardinaliai pakeis tiek buveinę, tiek rūšies gyvenimo sąlygas, kas turės reikšmingą neigiamą poveikį rūšių išlikimui.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio skyrius atsiliepime į skundą su skundu sutinka ir prašo jį tenkinti. Nurodo, kad skundžiamas Sprendimas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje keliamų reikalavimų, t. y. jis nepagrįstas objektyviais duomenimis.

17Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas atsiliepime į skundą su skundu sutinka, prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra. Nurodo, kad planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ir planuojama veikla durpių telkinyje reikšmingos įtakos visuomenės sveikatai neturės.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba atsiliepime į skundą su skundu sutinka.

19Trečiasis suinteresuotas asmuo Rokiškio rajono savivaldybės administracija atsiliepime į skundą teismo prašo spręsti ginčą teismo nuožiūra. Nurodo, kad PAV ataskaitai pritarė be pastabų, tačiau galutinį sprendimą priėmė atsakovė.

20Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos geologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos ministerijos atsiliepime į skundą prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra. Nurodo, kad rengiant PAV ataskaitą į Lietuvos geologijos tarnybos pastabas nebuvo atsižvelgta. Pritaria durpių gavybos iš Juodymo telkinio atnaujinimo, tačiau PAV ataskaita turi būti parengta, vadovaujantis išsamiais geologiniais duomenimis.

21Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepime į skundą prašo spręsti teismo nuožiūra.

22Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos atsiliepime į skundą su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad Rokiškio rajono Juodymo durpių telkinys neturi valstybės saugomos teritorijos statuso, tačiau 2011–2015 m. buvo aptiktos Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės, todėl mokslininkų identifikuotos pelkinės buveinės yra vienas iš kriterijų telmologiniam draustiniui įsteigti. Ginčo teritorija yra vertinga gamtiniu požiūriu, todėl ją tikslinga išsaugoti.

23Skundas atmestinas.

24Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad UAB „Nereta“ ir UAB „GJ Magma“ 2014 m. rugpjūčio 8 d. pasirašė Rokiškio rajono Juodymo durpių telkinio įsisavinimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo sutartį Nr. 1146. Vykdydama minėtą sutartį, UAB „GJ Magma“ parengė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą, supažindino su ja visuomenę, pateikė ją derinti poveikio aplinkai vertinimo subjektams ir 2014 m. spalio 24 d. raštu Nr. 318 pateikė Agentūrai. Agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Panevėžio skyrius 2015 m. rugpjūčio 7 d. raštu Nr. (15.5)-A4-8715 „Dėl Rokiškio rajono Juodymo durpių telkinio planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo“ patvirtino UAB „Nereta“ PAV programą. Pagal patvirtintą PAV programą Agentūros nagrinėjimui 2016 m. vasario 25 d. raštu Nr. 064 UAB „GJ Magma“ pateikė UAB „Nereta“ PAV ataskaitą.

25Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – ir Ministerija) 2016 m. kovo 31 d. raštu Nr. (10-3)-D8-2389 informavo UAB „GJ Magma“, kad 2016 m. vasario 19 d. raštu Nr. (10-3)-D8-1214 pateikė Latvijos Respublikai PAV ataskaitą lietuvių kalba ir jos santrauką anglų kalba. Latvijos aplinkos apsaugos biuras 2016 m. kovo 14 d. raštu Nr. Nr. 3-01/353 nurodė, kad būtina papildyti PAV ataskaitos santrauką. Ministerija 2016 m. gegužės 2 d. raštu Nr. (10-3)-D8-1214 pateikė Latvijos aplinkos apsaugos biurui papildytą santrauką pagal jų pastabas. Ministerija 2016 m. spalio 3 d. raštu Nr. (10-3)-D8-7437 informavo Agentūrą apie tarpvalstybinių konsultacijų dėl PAV eigą ir apie tai, kad Latvijos aplinkos apsaugos biuras pastabų ir pasiūlymo dėl papildytos ir patikslintos informacijos, pateiktos santraukoje anglų kalba, neturėjo.

26Dėl planuojamos ūkinės veiklos ir PAV ataskaitos pastabas ir pasiūlymus pateikė suinteresuotos visuomenės atstovai ūkininkas D. G.; Aplinkosaugos koalicija, Lietuvos ornitologų draugija, Pandėlio bendruomenė, UAB „Legra“, UAB „( - )“, VšĮ „Aplinkos vertinimo projektai“.

27Agentūra 2016 m. rugpjūčio 4 d. organizavo su PAV proceso dalyviais PAV ataskaitos aptarimą prieš priimant sprendimą ar teikiant pastabas ir 2016 m. rugpjūčio 12 d. pasirašytas posėdžio protokolas Nr. A7-27.

28Agentūra 2016 m. rugpjūčio 22 d. raštu Nr. (28.1)-A4-8484 „Dėl pastabų poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai“ pateikė pastabas UAB „GJ Magma“ 2016 m. vasario 25 d. pateiktai PAV ataskaitai ir nurodė atlikti pakartotinai PAV ataskaitos viešinimą, kadangi jis buvo atliktas netinkamai. UAB „GJ Magma“ 2016 m. gruodžio 12 d. raštu Nr. 477 Agentūrai pakartotinai pateikė UAB „Nereta“ planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitą. Dėl planuojamos ūkinės veiklos ir PAV ataskaitos pastabas ir pasiūlymus pateikė suinteresuotos visuomenės atstovai Pandėlio bendruomenė, UAB „Legra“, UAB „( - )“.

29Agentūra 2017 m. sausio 11 d. organizavo su PAV proceso dalyviais papildytos PAV ataskaitos aptarimą prieš priimant sprendimą ar teikiant pastabas (2017 m. sausio 20 d. posėdžio protokolas Nr. A7-3).

30Agentūra, išnagrinėjusi pakartotinai pateiktą PAV ataskaitą, atsižvelgdama į išdėstytus motyvus ir vadovaudamasi PAV įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2017 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. (28.1)-A4-874 „Sprendimas dėl UAB „Nereta“ Rokiškio rajono Juodymo durpių telkinyje planuojamos ūkinės veiklos galimybių“ nusprendė, kad UAB „Nereta“ planuojama ūkinė veikla – Juodymo durpių telkinio naudojimas – neleistina pagal parengtą PAV ataskaitą.

31Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Sprendimo, kuriuo UAB „Nereta“ planuojama ūkinė veikla – Juodymo durpių telkinio naudojimas – neleistina pagal parengtą PAV ataskaitą, teisėtumo ir pagrįstumo.

32Atsakingos institucijos nustatyta tvarka priimtas sprendimas, nurodantis, ar planuojama ūkinė veikla, atsižvelgiant į atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, veiklos pobūdį ir (ar) poveikį aplinkai, leistina, ar neleistina pasirinktoje vietoje (Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PVA įstatymas) 2 str. 9 dalis), yra individualus administracinis aktas (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 2 str. 9 dalis), todėl turi atitikti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimus, nustatančius, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos.

33Pažymėtina, kad PAV programos suderinimas yra pirminė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo proceso dalis, numatanti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo kryptis / gaires, nes PAV įstatymo 8 straipsnio 3 dalis nurodo, kad programa nustato ataskaitos turinį, joje nagrinėjamus klausimus. Pagal PAV įstatymo 9 str. 1 dalį poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą rengia poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas pagal atsakingos institucijos patvirtintą programą. Šioje ataskaitoje privalo būti išsamiai išnagrinėti visi programoje numatyti klausimai ir pateikta ši informacija: susidarysiančių teršalų aprašymas; atliekų susidarymo, jų tvarkymo aprašymas; aplinkos komponentų, kuriuos planuojama ūkinė veikla gali paveikti, aprašymas; galimo tiesioginio ir netiesioginio planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai, gyvūnijai ir augalijai, dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, orui, vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, socialinei ekonominei aplinkai ir materialinėms vertybėms, nekilnojamosioms kultūros vertybėms ir šių aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai apibūdinimas ir įvertinimas; priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo padariniams likviduoti, aprašymas; poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo išnagrinėtų alternatyvų analizė nurodant jų pasirinkimo priežastis, atsižvelgus į geriausius prieinamus gamybos būdus ir galimą poveikį aplinkai; informacija apie techninio ar praktinio pobūdžio problemas, kurios poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui kilo atliekant poveikio aplinkai vertinimą; informacija apie galimas ekstremaliąsias situacijas, priemones joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti; vykdytos aplinkos stebėsenos duomenų analizė, numatomos aplinkos stebėsenos metmenys, informacija apie galimą reikšmingą neigiamą poveikį kitos Europos Sąjungos valstybės narės ir (ar) užsienio valstybės aplinkai, taip pat visos ataskaitoje nagrinėjamos informacijos santrauka.

34Pagal PAV įstatymo 10 str. 1 dalį atsakinga institucija, išnagrinėjusi ataskaitą, poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių, argumentuotą suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, taip pat raštu gautus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, per 25 darbo dienas nuo ataskaitos gavimo dienos: 1) teikia motyvuotus reikalavimus ataskaitą pataisyti ar papildyti arba 2) priima sprendimą. Jeigu atsakinga institucija priima sprendimą, kad planuojama ūkinė veikla dėl atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų pažeidimų ir (ar) galimo neigiamo poveikio aplinkai pasirinktoje vietoje neleistina, planuojama ūkinė veikla negali būti vykdoma (PAV įstatymo 10 str. 9 dalis).

35Taigi tik po PAV subjektų motyvuotų išvadų pateikimo prasideda atsakingos institucijos atliekamas PAV ataskaitos nagrinėjimas, t. y. baigiamoji planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo proceso stadija, o PAV procedūra užbaigiama atsakingai institucijai (šiuo atveju – Agentūrai) priėmus sprendimą pritarti arba nepritarti PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybei, būtent kuris ir sukelia realias teisines pasekmes. Taigi, teismo vertinimu, pareiškėjų skundžiamas Sprendimas laikomas sprendimu, kuris apibrėžtas PAV įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje − atsakingos institucijos motyvuotas nustatyta tvarka priimtas nustatytos formos dokumentas, nurodantis, ar planuojama ūkinė veikla, atsižvelgiant į atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, veiklos pobūdį ir (ar) poveikį aplinkai, neleistina pasirinktoje vietoje.

36PAV subjektų atliekamo PAV ataskaitų vertinimo tikslas – patikrinti, ar ataskaitoje išsamiai išnagrinėti PAV subjektų kompetencijai priklausantys ir programoje numatyti klausimai. Be kita ko, akcentuotina, kad poveikio aplinkai vertinimas – tai teisės normomis reglamentuota procedūra, kurią atliekant yra nustatomas, apibūdinamas ir įvertinamas galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir yra priimamas sprendimas dėl planuojamos veiklos leistinumo.

37Pareiškėjos skundas grindžiamas tuo, kad skundžiamas Sprendimas, draudžiantis vykdyti ūkinę veiklą Juodymo durpių telkinyje, priimtas remiantis iš esmės tik deklaratyviais, mokslininkų atliktais tyrimais neparemtais teiginiais, kurie neturi jokios teisinės galios ir neįrodo, jog planuojama ūkinė veikla darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai ir / ar pažeis teisės aktų reikalavimus.

38Remdamasis byloje esančiais duomenimis, teismas su tokia pareiškėjų išvada nesutinka, nes pagal PAV įstatymo 6 str. 1 d. 3 punktą, atsakingos institucijos (šiuo atveju – atsakovės) viena iš funkcijų, priimant sprendimą dėl planuojamos veiklos leistinumo, prireikus pasitelkti konsultantus. Konsultantų dalyvavimą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese savo lėšomis organizuoja atsakinga institucija. Taigi šiuo atveju sutiktina su atsakove, kad bendradarbiauti su mokslininkais ar asmenimis, turinčiais specialių žinių, yra atsakovės teisė, bet ne pareiga. Atsakovei nusprendus, kad tai yra būtina, ji gali kreiptis į konsultantus (specialistus ar mokslininkus).

39Skunde pareiškėjos pabrėžė, kad jų planuojama ūkinė veikla – durpių gavyba Juodymo durpių telkinyje – bus vykdoma, remiantis galiojančiais teisės aktų reikalavimais ir nesukels įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatų pažeidimų, taip pat nedarys neigiamo poveikio aplinkai. Tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjos to nepatvirtino jokiais objektyviais įrodymais. O jų teiginys, kad įsisavinus durpių telkinį, būtų sukurtos naujos darbo vietos, sumokami įvairūs mokesčiai valstybei, taip pat sukurtų daug naujų darbo vietų, teismo vertinamas kaip privataus intereso tenkinimas, pareiškėjų asmeninės naudos gavimas. Primintina, kad kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-2329/2011). Šalis, siekianti nuginčyti, paneigti minėtus duomenis, skaičiavimų rezultatus, turi tai pagrįsti ne abstrakčiais teiginiais, o konkrečiais įrodymais, duomenimis, skaičiavimais, tyrimais, kurie teismui leistų objektyviai suabejoti atskaitoje esančiais duomenimis (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. spalio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1745/2011).

40Kaip matyti iš skundžiamo Sprendimo 11 punkto, kuriame nurodyti pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remiamasi priimant skundžiamą Sprendimą, Agentūra išsamiai išvardino ir įvertino argumentus, kuriais remiantis pareiškėjų planuojama ūkinė veikla, neleistina, t. y. kad bus reikšmingai paveiktos ir sunaikintos Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės ir jose saugomos retos augalų rūšys ir kad sukurta pareiškėjų nauda nepadengs tos žalos, kuri bus dėl teritorijos, pasižyminčios unikalumu ir išskirtinumu Lietuvos Respublikos mastu, sunaikinimo. Nors pareiškėjos teigia, kad durpių gavybos laukų zonoje skundžiamame Sprendime nurodyti gyvūnai nesiveisia, tačiau šie faktai grindžiami tik pačių pareiškėjų vertinimu ir yra bendro pobūdžio, nepagrįsti jokiais objektyvaus pobūdžio įrodymais. Tuo tarpu, kai Agentūra tvirtina priešingai, nurodydama, kad vertintoje teritorijoje aptinkamos gyvūnų ir augalų rūšys, įrašytos į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą (skundžiamo Sprendimo 11.4 papunktis). Teismo vertina, kad ginčo teritorija yra vertinga gamtiniu požiūriu ir dėl planuojamos ūkinės veiklos bus reikšmingai paveiktos bei sunaikintos saugomos ir retos augalų ir gyvūnų rūšys tuo pačiu unikali ir išskirtinė Lietuvos respublikos mastu teritorija, todėl ją tikslinga išsaugoti. Nagrinėjamu atveju pareiškėjos neįrodė, kad nedarys neigiamo poveikio aplinkai. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad išsakydama savo poziciją dėl skundžiamo Sprendimo teisėtumo, Lietuvos Respublikos geologijos tarnyba savo atsiliepime akcentavo, kad pareiškėjų PAV ataskaita turėjo būti parengta, vadovaujantis išsamiais geologiniais duomenimis, tačiau, parengiant galutinį PAV ataskaitos variantą, į Lietuvos Respublikos geologijos tarnybos pastabas nebuvo atsižvelgta. Ši aplinkybė patvirtina atsakovės išvadą, jog skundžiamas Sprendimas yra pagrįstas ir proporcingas siekiamam tikslui – natūralių buveinių, saugomų gyvūnų ir paukščių apsaugai užtikrinti. Sutiktina su atsakove, kad pareiškėjos veikla, kurios metu bus sunaikinta natūrali pelkės danga, veiks triukšmą keliantys įrenginiai, judės technika ir darbininkai – kardinaliai pakeis tiek buveinę, tiek rūšies gyvenimo sąlygas, ir tai turės reikšmingą neigiamą poveikį rūšių išlikimui.

41Kaip jau minėta, svarbu pažymėti ir tai, kad bet kuris viešojo administravimo subjekto priimtas individualus teisės aktas turi atitikti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus, inter alia, individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos (8 str. 1 d.); individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka (8 str. 2 d.).

42Teismo vertinimu, skundžiamas Sprendimas atitinka šiuos reikalavimus, nes yra motyvuotas, pagrįstas objektyviais duomenimis ir priimtas laikantis visų PAV įstatymo nuostatų, iš jo turinio pareiškėjoms aišku, dėl kokių priežasčių jų planuojama ūkinė veikla konkrečioje teritorijoje neleidžiama. Taigi jis laikytinas teisėtu ir pagrįstu, pareiškėjų nurodytais argumentais jo panaikinti nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo.

43Antrasis skundo reikalavimas yra išvestinis, todėl negali būti tenkinamas, netenkinus pirmojo reikalavimo.

44Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132–133 straipsniais,

Nutarė

45pareiškėjų UAB „Nereta“ ir UAB „GJ Magma“ skundą atmesti.

46Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant pareiškėjų atstovui advokatui Rolandui Misiui ir atsakovės... 3. Teismas... 4. pareiškėjos UAB „Nereta“ ir UAB „GJ Magma“ elektroninių ryšių... 5. Nurodo, kad UAB „Nereta“ ir UAB ,,GJ Magma“ (toliau – ir pareiškėjos)... 6. Teigia, kad Juodymo durpių telkinys nėra įtrauktas į „Natura 2000“... 7. Mano, kad ginčijamas Sprendimas yra neteisėtas, nes draudimas įrengti... 8. Tvirtina, kad durpių gavybos laukų zonoje skundžiamame Sprendime nurodyti... 9. Anot pareiškėjų, ginčijamame Sprendime nurodyta draudimo vykdyti ūkinę... 10. Nesutinka su Rokiškio miškų urėdijos rašte pateikta išvada, kad Juodymo... 11. Atsakovė Agentūra atsiliepime į skundą su juo nesutinka, prašo jį atmesti... 12. Nurodo, kad Agentūra turi visas galimybes pasinaudoti mokslinėmis žiniomis... 13. Sutinka su pareiškėjų teiginiu, kad Juodymo durpių telkinio teritorija... 14. Pažymi, kad naudojant gamtos išteklius (šiuo atveju – durpes), turi būti... 15. Atsakovės teigimu, pareiškėjų planuojama ūkinė veikla yra susijusi su... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros... 17. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo Panevėžio apskrities priešgaisrinė... 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo Rokiškio rajono savivaldybės administracija... 20. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos geologijos tarnyba prie Lietuvos... 21. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 22. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie... 23. Skundas atmestinas. ... 24. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad UAB „Nereta“ ir... 25. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – ir Ministerija) 2016 m.... 26. Dėl planuojamos ūkinės veiklos ir PAV ataskaitos pastabas ir pasiūlymus... 27. Agentūra 2016 m. rugpjūčio 4 d. organizavo su PAV proceso dalyviais PAV... 28. Agentūra 2016 m. rugpjūčio 22 d. raštu Nr. (28.1)-A4-8484 „Dėl pastabų... 29. Agentūra 2017 m. sausio 11 d. organizavo su PAV proceso dalyviais papildytos... 30. Agentūra, išnagrinėjusi pakartotinai pateiktą PAV ataskaitą,... 31. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Sprendimo, kuriuo UAB „Nereta“... 32. Atsakingos institucijos nustatyta tvarka priimtas sprendimas,... 33. Pažymėtina, kad PAV programos suderinimas yra pirminė planuojamos ūkinės... 34. Pagal PAV įstatymo 10 str. 1 dalį atsakinga institucija, išnagrinėjusi... 35. Taigi tik po PAV subjektų motyvuotų išvadų pateikimo prasideda atsakingos... 36. PAV subjektų atliekamo PAV ataskaitų vertinimo tikslas – patikrinti, ar... 37. Pareiškėjos skundas grindžiamas tuo, kad skundžiamas Sprendimas,... 38. Remdamasis byloje esančiais duomenimis, teismas su tokia pareiškėjų išvada... 39. Skunde pareiškėjos pabrėžė, kad jų planuojama ūkinė veikla – durpių... 40. Kaip matyti iš skundžiamo Sprendimo 11 punkto, kuriame nurodyti pagrindiniai... 41. Kaip jau minėta, svarbu pažymėti ir tai, kad bet kuris viešojo... 42. Teismo vertinimu, skundžiamas Sprendimas atitinka šiuos reikalavimus, nes yra... 43. Antrasis skundo reikalavimas yra išvestinis, todėl negali būti tenkinamas,... 44. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 45. pareiškėjų UAB „Nereta“ ir UAB „GJ Magma“ skundą atmesti.... 46. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali...