Byla I-3394-426/2008

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš posėdžio pirmininkės ir pranešėjos Rūtos Miliuvienės, teisėjų Audriaus Bakavecko, Jūros Marijos Strumskienės, sekretoriaujant Eglei Pajarskienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Romualdui Mikliušui, atsakovo atstovei Giedrei Ledienei,

2Viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal UAB „Kerista“ skundą atsakovui Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Pareiškėjas UAB "Kerista" (toliau – Bendrovė) prašo panaikinti Valstybės įmonės (toliau VĮ) Registrų centro Vilniaus filialo 2008 m. balandžio 3 d. sprendimą Nr. IJ(5.1.35)-1435 bei įpareigoti VĮ Registrų centro Vilniaus filialą įrašyti UAB „Kerista“ pateiktą informaciją apie priimtą sprendimą dėl įstatinio kapitalo mažinimo į juridinių asmenų registrą.

5Patikslintame skunde (b.l. 2-7) nurodo, jog 2008 m. vasario 21 d. kreipėsi į VĮ Registrų centro Vilniaus filialą, pateikdamas informaciją apie Pareiškėjo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau VAS) sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą, siekiant išmokėti akcininkams bendrovės lėšų. Atsakovo atsakymą Nr. IJ (5.1.35.)-14355 dėl atsisakymo įrašyti duomenis į juridinių asmenų registrą gavo 2008 m. balandžio 3 d.

6Skunde dėsto, jog 2008 m. vasario 20 d. įvyko UAB "Kerista" eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Be kitų klausimų, eilinio susirinkimo metu buvo patvirtinta bendrovės metinė finansinė atskaitomybė bei nuspręsta sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą, anuliuojant 10163 paprastąsias vardines bendrovės akcijas, ir išmokėti lėšas akcininkams.

7Pareiškėja, vykdydama Akcinių bendrovių įstatymo (toliau - ABĮ) 52 str. 10 d. įtvirtintus reikalavimus, jau kitą dieną po sprendimo priėmimo pateikė eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą ir laisvos formos pranešimą apie priimtą sprendimą Atsakovui.

8Atsakovas 2008 m. vasario 29 d. rašte nurodė, kad "informacija dėl įstatinio kapitalo mažinimo neįrašyta, kadangi Pareiškėjos pateiktas eilinio VAS sprendimas dėl įstatinio kapitalo mažinimo neatitinka Akcinių bendrovių įstatymo 52 str. 6 d. 2 p. reikalavimų, nustatė terminą pašalinti minėtus trūkumus. Pareiškėja tvirtina, kad nurodytų trūkumų objektyviai nebuvo galima pašalinti. Atsakovas 2008 m. balandžio 3 d. pateikė raštą dėl atsisakymo įrašyti duomenis į juridinių asmenų registrą. Atsisakymas grindžiamas tuo kad UAB „Kerista" metinėje finansinėje atskaitomybėje už 2007 m. įrašyti ilgalaikiai įsipareigojimai, o ABĮ 52 str. 6 d. 2 p. nustatyta, kad sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą siekiant išmokėti akcininkams lėšų, gali būti priimamas, tik jei metinėje finansinėje atskaitomybėje nėra nepaskirstytųjų nuostolių ir ilgalaikių įsipareigojimų.

9Pareiškėja aiškina, jog tarp abiejų sąlygų, neleidžiančių mažinti įstatinio kapitalo siekiant išmokėti akcininkams bendrovės lėšų, yra jungtukas "ir". Kaip nurodo „Lietuvių kalbos žodynas“ (Lietuvių kalbos žodynas, t.I-XX, 1941-2002) elektroninio varianto I leidimas (2005), ir conj. vartojamas atskiriems žodžiams, sakinio dalims ir sakiniams jungti ar pabrėžti, iškelti". UAB „Kerista“ nuomone, jungtukas "ir" jungia nepaskirstytus nuostolius ir ilgalaikius įsipareigojimus į vieną sąlygą. Kitaip tariant, tik esant nepaskirstytiems nuostoliams ir ilgalaikiams įsipareigojimams kartu bendrovės finansinėje atskaitomybėje, draudžiama mažinti įstatinį kapitalą siekiant išmokėti akcininkams lėšų. Iš to seka išvada, kad jei bendrovės finansinėje atskaitomybėje yra įrašyti tik nepaskirstytieji nuostoliai arba tik ilgalaikiai įsipareigojimai, įstatymų leidėjas leidžia mažinti įstatinį kapitalą aukščiau minėtu tikslu.

10Pagal Lietuvių kalbos žodyną jungtukas "arba" aiškintinas taip: "arba conj., vienas kitą išskiriantiems sakiniams ar jų dalims žymėti". Bendrovės manymu, būtent šis jungtukas vartotinas, siekiant atskirti vieną sakinio dalį nuo kitos.

11Pasak pareiškėjos, ABĮ 52 str. 6 d. 2 p. nurodyta formuluotė "nėra nepaskirstytųjų nuostolių ir ilgalaikių įsipareigojimų" gali būti suprantama vienareikšmiškai kaip šių abiejų sąlygų egzistavimas vienu metu. Egzistuojant nors vienai sąlygai tai negalėtų būti kliūtis sumažinti savo įstatinį kapitalą siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų. Iš šio projekto bendrovei nekyla abejonių, kad įstatymų leidėjas aiškiai suprato jungtukų "ir" bei "ar" santykį ir reikšmę. Jokiu būdu "ir" bei "ar" negali būti suprantami vienodai. Projekte buvo nurodyta, kad mažinant įstatinį kapitalą siekiant išmokėti akcininkams draudžiama mažinti bendrovės lėšas, jei finansinėje atskaitomybėje yra nepaskirstytieji nuostoliai ir ilgalaikiai įsipareigojimai arba bent vienas iš jų. Būtent jungtukas "ar" aiškiai nurodė, kad užtenka vienos sąlygos - nepaskirstytųjų nuostolių arba ilgalaikių įsipareigojimų, kad būtų neleidžiama mažinti įstatinio kapitalo.

12Pareiškėjas daro prielaidą, kad įstatymų leidėjas, tinkamai įvertinęs šią projekto sąlygą, suprato, jog per daug sugriežtina sąlygas mažinti įstatinį kapitalą. Tam tikrų reikalavimų įstatinio kapitalo mažinimui nustatymas daromas siekiant apsaugoti bendrovės kreditorius, kad akcininkai nenuspręstų išsimokėti pinigines lėšas sau, palikę bendrovę nemokią. Tačiau vien tai, kad bendrovė finansinėje atskaitomybėje turi ilgalaikių įsipareigojimų, negali būti laikoma pakankama sąlyga, neleidžiančia mažinti įstatinio kapitalo su tikslu išmokėti lėšų.

13Pareiškėja daro išvadą, kad nepaskirstytieji nuostoliai ir ilgalaikiai įsipareigojimai bendrovės metinėje finansinėje atskaitomybėje turi būti kartu, kas neleistų mažinti įstatinio kapitalo siekiant akcininkams išmokėti lėšų.

14UAB „Kerista‘ manymu, svarbu atkreipti dėmesį į ABĮ 52 ir 53 str. santykį. ABĮ 52 str. reglamentuojamas įstatinio kapitalo mažinimas, o ABĮ 53 str. nustatoma tvarka informuoti bendrovės kreditorius apie įstatinio kapitalo mažinimą. Pastarajame straipsnyje kalbama apie visų kreditorių informavimą - tiek apie tų, kurių atžvilgiu bendrovė turi trumpalaikius, tiek ilgalaikius įsipareigojimus. Iš to daro išvadą, kad yra įstatyminė galimybė mažinti įstatinį kapitalą net ir turint kreditorinių įsipareigojimų. Pareiškėja įsitikinusi, kad vien ilgalaikių įsipareigojimų įrašymas finansinėje atskaitomybėje neužkerta kelio sumažinti įstatinį kapitalą siekiant išmokėti akcininkams lėšų.

15Bendrovė per Juridinių asmenų registrą viešai atskleidžia informaciją apie priimtą sprendimą (Registro viešumo funkcijos realizavimas) ir bendrovės kreditoriai per Registrą sužino apie priimtą sprendimą, tada pradeda veikti ir ABĮ 53 str. nustatyta kreditorių informavimo tvarka. Būtent šį veiksmą atsisakė atlikti Atsakovas.

16Juridinių asmenų registro tvarkytojas pagal CK 2.68 str. I d. gali atsisakyti įregistruoti dokumentus ir duomenis tik tuo atveju, kai jis pagal teisės aktus yra kompetentingas registruoti dokumentus ir duomenis (o ne įrašyti informaciją). Vyriausybė, įgyvendindama šią nuostatą JAR nuostatų 16 punkte atskyrė duomenų ir dokumentų registravimą bei informacijos įrašymą. Iš to pareiškėjas daro išvadą, kad juridinių asmenų registras neturi teisės analizuoti jam pateiktų pranešimų dėl informacijos įrašymo. Mano, jog Atsakovas gautą Pareiškėjos pranešimą apie priimtą sprendimą sumažinti įstatini kapitalą turėjo priimti ir jo pagrindu įrašyti informaciją apie sprendimo priėmimo datą, o sprendimo atitikimą įstatymams turi nagrinėti notaras, tvirtindamas pakeistus bendrovės įstatus, tačiau ne Atsakovas informacijos įrašymo stadijoje.

17Bendrovės manymu, Atsakovas negalėjo nustatyti termino trūkumams šalinti, nes JAR taisyklės numato galimybę nustatyti terminą trūkumų šalinimui tik tuomet, kai registruojami duomenys. Taip pat neturėjo juridinio pagrindo atsisakyti įrašyti Pareiškėjos informaciją.

18Atsakovas kaip juridinį pagrindą savo rašte nustatyti terminą trūkumams šalinti nurodo, kad remiasi Civilinio kodekso 2.68 str. 1 d. 3 p. bei minimo straipsnio 2 d. Visų pirma, CK 2.68 str. 1 d. 3 p. nustatyta, kad registras atsisako registruoti juridinį asmenį taip pat juridinio asmens dokumentų ar duomenų pakeitimus, jei pateikti registrui duomenys arba dokumentai neatitinka vieni kitų, yra neaiškūs arba klaidinantys. Šiuo konkrečiu atveju Atsakovui nebuvo pateikti jokie duomenys, nes tai nelaikoma duomenimis pagal JAR nuostatus. Atsakovui buvo pateikti dokumentai - Pareiškėjo eilinio VAS protokolas. Tačiau jis nėra nei neaiškus, klaidinantis ar neatitinkantis vienas kito, kaip nurodoma CK 2.68 str. 1 d. 3 p., kuriuo remiasi Atsakovas. Todėl nėra aišku, kodėl remiamasi būtent šiuo straipsniu, jei jis neatitinka faktinių aplinkybių. Atsakovas nustatė terminą trūkumų šalinimui ir nurodė, jo manymu, esančius trūkumus. Pareiškėjas tvirtina, kad finansinės atskaitomybės už 2007 metus pataisyti neįmanoma, ji yra patvirtinta VAS sprendimu.

19Atsakovo nustatytų trūkumų, pasak bendrovės, objektyviai nebuvo galima ištaisyti, todėl VĮ Registrų įmonė surašė atsisakymą įrašyti duomenis į juridinių asmenų registrą. Pareiškėjas aiškina, kad tokią operaciją atlikti jam nesuteikia JAR nuostatai ir taisyklės.

20Atsakovas, 2008m. balandžio 3 d. raštu atsisakydamas atlikti veiksmą, kaip juridinį pagrindą nurodė CK 2.68. 2 d. Šioje dalyje kalbama apie duomenų registravimo procedūras, tačiau neužsimenama apie informacijos įrašymą. Ši norma, bendrovės manymu, taip pat netinka.

21Bendrovė daro išvadą, kad Atsakovas, spręsdamas klausimą dėl Pareiškėjo pateiktos informacijos įrašymo į registrą, nesilaikė Civilinio kodekso, JAR nuostatų ir taisyklių normų.

22VĮ Registrų centras nesutinka su pareiškėjos skundo reikalavimais.

23Atsiliepime (b.l. 34-36) nurodo, jog VĮ Registrų centro Vilniaus filialui 2008 m. vasario 22 d. pateiktas uždarosios akcinės bendrovės „ Kerista " (kodas ( - )) direktoriaus E. V. 2008 m. vasario 21 d. Pranešimas „Dėl įstatinio kapitalo mažinimo, 2008 m. vasario 20 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas, 2007 metų metinė finansinė atskaitomybė, patvirtinta minėtame susirinkime.

24Registro tvarkytojas išnagrinėjo pateiktus dokumentus ir informaciją. UAB „Kerista" pateikti dokumentai neatitiko galiojančių teisės aktų reikalavimų, t. y. bendrovės 2007 m. finansinėje atskaitomybėje buvo įrašyti UAB „Kerista" ilgalaikiai įsipareigojimai, todėl sprendimas mažinti įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų, neatitiko sprendimo priėmimo metu galiojusio Akcinių bendrovių įstatymo 52 str. 6 d. 2 p. reikalavimų: sprendimas mažinti įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų gali būti priimtas tik tada, kai bendrovės metinėje finansinėje atskaitomybėje nėra nepaskirstytųjų nuostolių ir ilgalaikių įsipareigojimų. Atsižvelgdamas į nustatytus minėtus teisės normų pažeidimus Registro tvarkytojas, vadovaudamasis Civilinio kodekso 2.68 str., priėmė sprendimus - 2008-02-29 Nr. IJ(5.1.24.)-9512 „Dėl termino nustatymo trūkumams pašalinti" ir 2008-04-03 Nr. IJ(5.1.35.)-14355 „Dėl atsisakymo įrašyti duomenis į Juridinių asmenų registrą", kuriais atsisakė į Registrą įrašyti informaciją apie sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų.

25Atsakovas nurodo, kad Pareiškėja patikslintame skunde neteisingai aiškina Akcinių bendrovių įstatymo 52 str. 6 dalies reikalavimus. UAB „Kerista" įvairiomis priemonėmis įrodinėja jungtuko „ir" prasmę, bandydama jį lyginti su jungtuku „arba". Pareiškėja, aiškindama jo prasmę, ignoruoja Akcinių bendrovių įstatymo 52 str. 6 dalies 2 punkto normą. Atsižvelgiant į tai, kad ši norma apibrėžia draudimą mažinti kapitalą, t. y. nurodoma, kokių sąlygų turi nebūti, kad būtų galima mažinti įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų, vadinasi, turi nebūti abiejų - ir vienos, ir kitos įstatymo normoje nurodytos aplinkybės. kitaip sakant, nei vienos iš nurodytųjų (nepaskirstytųjų nuostolių ir ilgalaikių įsipareigojimų), arba, nei vienos, nei kitos jame nurodytos aplinkybės, draudžiančios mažinti kapitalą. Atsakovas tvirtina, jog jei nors viena normoje įvardyta aplinkybė egzistuoja, negalima mažinti įstatinio kapitalo, siekiant akcininkams išmokėti lėšų, nes tokia situacija neatitinka įstatyme nustatytų sąlygų, numatančių atvejus, kada galima mažinti kapitalą.

26Atsiliepime VĮ Registrų centras nurodo, kad jo pateiktas Akcinių bendrovių įstatymo 52 str. 6 d. 2 p. normos aiškinimas yra teisingas, papildomai įrodo naujoji 2008 m. gegužės 15 d. įstatymu Nr. X-1540 papildyta šio punkto redakcija, kuria sušvelninamos griežtos šiame punkte nustatytos sąlygos. Įstatymų leidėjas numato išlygą, kad reikalavimas dėl ilgalaikių įsipareigojimų nebuvimo netaikomas, kai dėl to yra rašytinis visų kreditorių, kuriems bendrovė turi ilgalaikių įsipareigojimų, sutikimas. Taigi įstatymo leidėjas iš privalomo reikalavimo - nepaskirstytųjų nuostolių ir ilgalaikių įsipareigojimų nebuvimo - nuo 2008 m. liepos 1 d. numato vienintelę išimtį, kai viena iš dviejų aplinkybių - ilgalaikių įsipareigojimų buvimas - gali būti ignoruojama, esant rašytiniam visų kreditorių sutikimui. Ši įstatymų leidėjo naujai priimta Akcinių bendrovių įstatymo 52 str. redakcija visiškai paneigia pareiškėjos bandymus įrodyti, kad, pagal dabar galiojančią 52 str. redakciją, vien ilgalaikių bendrovės įsipareigojimų buvimas neužkerta kelio sumažinti įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų.

27Pažymi, kad Registro tvarkytojas, vykdydamas jam pavestas funkcijas, vadovaudamasis Juridinių asmenų registro nuostatų 42 punktu, privalo patikrinti pateiktų dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams. Įstatymų leidėjas Akcinių bendrovių įstatymo 52 str. 10 d. nustatė bendrovei pareigą ne tik informuoti Registro tvarkytoją apie akcininkų priimtą sprendimą mažinti įstatinį kapitalą bei jo datą, bet ir įpareigojo pateikti dokumentą, patvirtinantį tokį sprendimą, numatydamas, kad Registro tvarkytojas, vykdydamas savo pareigą, patikrins jo atitiktį įstatymų reikalavimams. Priešingu atveju įstatyme būtų buvusi numatyta pareiga tik informuoti Juridinių asmenų registro tvarkymo įstaigą apie priimtą sprendimą, pranešant jo datą. Šio ginčo atveju Registro tvarkytojas tikrino ne pateiktą informaciją, o privalomai pateiktų dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams: ar sprendimas mažinti įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų, buvo priimtas teisėtai ir įsitikinęs, kad pateikti dokumentai neatitinka įstatymų reikalavimų, atsisakė Registre įrašyti informaciją apie akcininkų priimtą sprendimą sumažinti UAB „Kerista" įstatinį kapitalą.

28Ginčo atveju pateiktų pareiškėjos dokumentų neturėjo tvirtinti ir netvirtino nei notaras, nei Teisingumo ministerija, jų turinio teisėtumą privalėjo patikrinti Registro tvarkytojas, ir, atlikęs šį veiksmą priimti vieną iš Taisyklių 22.10 punkte nurodytų sprendimų - įrašyti informaciją arba atsisakyti tai atlikti.

29Atsakovas mano, kad pareiškėjos skundas nepagrįstas, todėl prašo jį atmesti.

30Bylos nagrinėjimo metu pareiškėjos atstovas prašė patenkinti skundą. Jis mano, jog šio ginčo atveju turi egzistuoti abi įstatyme nurodytos sąlygos, kad netenkinti pareiškėjos prašymo.

31Atsakovo atstovė nesutiko su keliamu reikalavimu, prašė skundą atmesti. Paaiškino, kad finansinėje atskaitomybėje neturi būti nei nepaskirstytų nuostolių, nei ilgalaikių įsipareigojimų. Registro tvarkytojo nuomone, galimi kiti įstatinio kapitalo mažinimo būdai. Pasak atsakovo atstovės, įstatymas neleidžia akcininkams piktnaudžiauti padėtimi išmokant sau grynuosius pinigus, taip apsaugo ilgalaikių kreditorių teises.

32Skundas tenkintinas.

33Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, šalių atstovų paaiškinimų nustatyta, jog ginčas kilo dėl atsakovo 2008 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. IJ (5.1.35)-14355 (b.l. 42), kuriuo atsisakyta registruoti pakeistus duomenis. VĮ Registrų centro Vilniaus filialas jį priėmė vadovaudamasis atitinkamais Akcinių bendrovių įstatymo ir LR CK ir normomis.

34UAB „Kerista‘ direktorius 2008 m. vasario 21 d. pranešimu (b.l. 43) VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registrą informavo, jog eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu (b.l. 44-47) nusprendė sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą siekiant išmokėti bendrovės akcininkams lėšų.

35Į bylą pateiktas įmonės 2007 m. balansas, patvirtintas 2008 m. vasario 1 d. (b.l. 49-51), 2007 m. Pelno (nuostolių) ataskaita (b.l. 52), 2007 m. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (b.l. 53-54), 2007 m. pinigų srautų ataskaita (b.l. 55-56) patvirtina, jog UAB „Kerista“ turi ilgalaikių įsipareigojimų ( Finansinės skolos, lizingo ar panašūs įsipareigojimai). Dėl šios priežasties, t.y. dėl to, kad finansinėje atskaitomybėje įrašyti ilgalaikiai įsipareigojimai, atsakovas 2008 m. vasario 29 d. raštu (b.l. 28), vadovaudamasis LR Civilinio kodekso (toliau ir CK) 2.68 str. 1 d. 3 p ir 2 d. nurodė iki 2008 m. kovo 28 d. pašalinti paminėtus trūkumus. Tiek skunde, tiek bylos nagrinėjimo metu pareiškėjos atstovas tvirtino, jog atsakovo nurodytų trūkumų buvo neįmanoma pašalinti, todėl šio įpareigojimo neįvykdė. Dėl šios priežasties VĮ Registrų centro Vilniaus filialas 2008 m. balandžio 3 d. nusprendė atsisakyti registruoti pakeistus duomenis.

36Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog pareiškėja, prieš pranešdama registro tvarkytojui apie įstatinio kapitalo mažinimą ir prašydama pasikeitusius duomenis įrašyti į Juridinių asmenų registrą, laikėsi teisės aktų reikalavimų. Vadovaujantis LR ABĮ 52 str. reikalavimais 2008 m. vasario 20 d. sušaukė UAB „Kerista“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, ką patvirtina susirinkimo protokolas (b.l. 44-47). Susirinkimo metu nusprendė sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, anuliuojant 10163 paprastąsias vardines akcijas, pinigines lėšas išmokant akcininkams. Taigi, įstatinio kapitalo mažinimo tikslas aiškus, jam pritarė visi tos klasės akcijų savininkai. Susirinkimo metu patvirtintas 2007 m. pelno paskirstymas, patvirtinta metinė finansinė atskaitomybė. Teisėjų kolegija pripažįsta, jog procedūros, numatytos LR ABĮ 52 str. pareiškėja nepažeidė. Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo niekas neginčijo, reiškia, jis galiojantis. LR ABĮ 52 str. 6 d. 2 p. numatytos sąlygos, kurios turi būti tenkinamos visos. Pareiškėja neginčija, kad turi ilgalaikių įsipareigojimų ,be to šį faktą patvirtina ir (b.l. 49-56) finansinė atskaitomybė. Vieną iš atsisakymo įregistruoti pakeistus duomenis motyvų atsakovas nurodė būtent šią kliūtį, numatytą LR ABĮ. Ginčijamame sprendime (b.l. 29) VĮ Registrų centro Vilniaus filialas, kaip paminėta aukščiau, nurodė, kad vadovavosi LR CK 2.68 str. 2 d., t.y., atsisakė tenkinti prašymą, nes pareiškėja nepašalino trūkumų. Nagrinėjant atsisakymo priežastis negalima pamiršti ir atsakovo nuorodos į LR CK 2.68 str. 1 d. 3 p. Faktinės aplinkybės patvirtina, jog tokį sprendimą registro tvarkytojas priėmė aiškindamas, kad pateikti registrui duomenys ir dokumentai neatitinka vieni kitų, yra neaiškūs ar klaidinantys (LR CK 2.68 str. 1 d. 3 p.). Teisėjų kolegija su tokia atsakovo pozicija nesutinka, nes ji prieštarauja pateiktiems įrodymams. Darytina išvada, jog UAB „Kerista“ 2008 m. vasario 20 d. sprendimas yra teisėtas, nes priimtas nepažeidus teisės aktų reikalavimų. Teisėjų kolegija jau pasisakė, jog tokių aplinkybių bylos nagrinėjimo metu nenustatė. Tai, kad bendrovė turi ilgalaikių įsipareigojimų, visiškai neįrodo, kad dokumentai ar duomenys, pateikti registro tvarkytojui, pastarąjį klaidina ar yra neaiškūs. Be to, galiojantys teisės aktai nenumato registro tvarkytojui teisės kvestionuoti Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo. Iš to darytina išvada, kad šiuo atveju atsakovas viršijo savo įgaliojimus ir priėmė nepagrįstą sprendimą. Dėl to jis naikintinas.

37LR CK 2.68 str. registro tvarkytojui suteikia teisę atsisakyti įregistruoti juridinio asmens duomenų pakeitimus tik tuo atveju, jei pateiktas prašymas įregistruoti dokumentų pakeitimus neatitinka nustatytos formos arba pateikti ne visi dokumentai, nurodyti šio kodekso 2.63 ir 2.64 str. Teisėjų kolegija tvirtina, kad ištyrus rašytinius įrodymus, tokių neatitikimų įstatymo reikalavimams nenustatė. Taigi, tenkintina ir antra pareiškėjos prašymo dalis – atsakovas įpareigotinas įregistruoti pareiktą informaciją.

38Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 88 str. 1 d. 2 p., 127 str. 1 d.,

Nutarė

39pareiškėjos UAB „Kerista“ patikslintą skundą patenkinti. Panaikinti atsakovo 2008 m. balandžio 3 d. sprendimą Nr. IJ (5.1.35)-14355 bei įpareigoti VĮ Registrų centro Vilniaus filialą įrašyti UAB „Kerista“ pateiktą informaciją apie priimtą sprendimą dėl įstatinio kapitalo mažinimo į juridinių asmenų registrą.

40Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal UAB... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Pareiškėjas UAB "Kerista" (toliau – Bendrovė) prašo panaikinti Valstybės... 5. Patikslintame skunde (b.l. 2-7) nurodo, jog 2008 m. vasario 21 d. kreipėsi į... 6. Skunde dėsto, jog 2008 m. vasario 20 d. įvyko UAB "Kerista" eilinis... 7. Pareiškėja, vykdydama Akcinių bendrovių įstatymo (toliau - ABĮ) 52 str.... 8. Atsakovas 2008 m. vasario 29 d. rašte nurodė, kad "informacija dėl... 9. Pareiškėja aiškina, jog tarp abiejų sąlygų, neleidžiančių mažinti... 10. Pagal Lietuvių kalbos žodyną jungtukas "arba" aiškintinas taip: "arba... 11. Pasak pareiškėjos, ABĮ 52 str. 6 d. 2 p. nurodyta formuluotė "nėra... 12. Pareiškėjas daro prielaidą, kad įstatymų leidėjas, tinkamai įvertinęs... 13. Pareiškėja daro išvadą, kad nepaskirstytieji nuostoliai ir ilgalaikiai... 14. UAB „Kerista‘ manymu, svarbu atkreipti dėmesį į ABĮ 52 ir 53 str.... 15. Bendrovė per Juridinių asmenų registrą viešai atskleidžia informaciją... 16. Juridinių asmenų registro tvarkytojas pagal CK 2.68 str. I d. gali atsisakyti... 17. Bendrovės manymu, Atsakovas negalėjo nustatyti termino trūkumams šalinti,... 18. Atsakovas kaip juridinį pagrindą savo rašte nustatyti terminą trūkumams... 19. Atsakovo nustatytų trūkumų, pasak bendrovės, objektyviai nebuvo galima... 20. Atsakovas, 2008m. balandžio 3 d. raštu atsisakydamas atlikti veiksmą, kaip... 21. Bendrovė daro išvadą, kad Atsakovas, spręsdamas klausimą dėl Pareiškėjo... 22. VĮ Registrų centras nesutinka su pareiškėjos skundo reikalavimais.... 23. Atsiliepime (b.l. 34-36) nurodo, jog VĮ Registrų centro Vilniaus filialui... 24. Registro tvarkytojas išnagrinėjo pateiktus dokumentus ir informaciją. UAB... 25. Atsakovas nurodo, kad Pareiškėja patikslintame skunde neteisingai aiškina... 26. Atsiliepime VĮ Registrų centras nurodo, kad jo pateiktas Akcinių bendrovių... 27. Pažymi, kad Registro tvarkytojas, vykdydamas jam pavestas funkcijas,... 28. Ginčo atveju pateiktų pareiškėjos dokumentų neturėjo tvirtinti ir... 29. Atsakovas mano, kad pareiškėjos skundas nepagrįstas, todėl prašo jį... 30. Bylos nagrinėjimo metu pareiškėjos atstovas prašė patenkinti skundą. Jis... 31. Atsakovo atstovė nesutiko su keliamu reikalavimu, prašė skundą atmesti.... 32. Skundas tenkintinas.... 33. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, šalių atstovų paaiškinimų... 34. UAB „Kerista‘ direktorius 2008 m. vasario 21 d. pranešimu (b.l. 43) VĮ... 35. Į bylą pateiktas įmonės 2007 m. balansas, patvirtintas 2008 m. vasario 1 d.... 36. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog pareiškėja, prieš pranešdama... 37. LR CK 2.68 str. registro tvarkytojui suteikia teisę atsisakyti įregistruoti... 38. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos... 39. pareiškėjos UAB „Kerista“ patikslintą skundą patenkinti. Panaikinti... 40. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...