Byla e2-706-308/2015
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus ieškinį atsakovui P. B. tretiesiems asmenims -Varėnos rajono savivaldybės administracijai ir Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijai

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus ieškinį atsakovui P. B. tretiesiems asmenims -Varėnos rajono savivaldybės administracijai ir Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijai

Nustatė

2Ieškovas - Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius pateiktu ieškiniu prašo įpareigoti atsakovą P. B., a.k. ( - ) per 3 mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – 8,30 m ilgio, 5,95 m pločio, 5,14 m aukščio lauko viralinę žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ), es. adresu ( - ), bei sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovas teismo nustatytu terminu neįvykdys – suteikti teisę Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai atlikti šiuos veiksmus, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo.

3Nurodo, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius (toliau - Alytaus skyrius) 2014-08-20 gavo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Varėnos rajono policijos komisariato pranešimą apie galimai savavališkai vykdomus statybos darbus ( - ).

4Inspekcijos vyriausiasis specialistas atliko patikrinimą ir 2014-09-03 surašė statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, aktą Nr. SPA-1740-(14.2.), kuriame nurodė, kad statytojas P. B. (toliau - Atsakovas) be statybą leidžiančio dokumento stato lauko viralinę žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. Nr. ( - ), esančią adresu ( - ) (toliau - Žemės sklypas). VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre yra įrašytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: nacionaliniai ir regioniniai parkai (Dzūkijos nacionalinis parkas), paviršinio vandens telkinio apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos (Merkio upės), kraštovaizdžio draustiniai (Merkio kraštovaizdžio draustinis); šio sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamosios teritorijos.

5Inspekcijos vyriausiasis specialistas nustatė, kad savavališkai statoma lauko viralinė yra 8,30 m ilgio, 5,95 m pločio, 5,14 m aukščio. Atliktų statybos darbų mastas: medinės lauko viralinės išbetonuoti monolitiniai pamatai, suręstos medinių apvalių rąstų sienos, viduje sudėtos medinės grindys, langų ir durų nėra. Įrenginėjamas stogas trapecijos formos, dvišlaitis. Grebėstai mediniai. Stogas uždengtas plėvele. Lauko viralinė statoma apie 200 m atstumu nuo Merkio upės kranto. Lauko viralinės atstumas nuo gretimo žemės sklypo ribos šiaurinėje pusėje – 0,90 m, pietinėje – 1,58 m. Viralinės statybos darbai pradėti 2013 m. spalio mėnesį. Statinio rūšis – nauja statyba. Statinio kategorija – II grupės nesudėtingas statinys.

6Atsakovas 2014-09-09 pateikė Inspekcijos Alytaus skyriui paaiškinimą, kuriame paaiškino, kad pastato statybas pradėjo vykdyti 2013 m. spalio mėn., o stogą plėvele uždengė 2013 m. gruodžio mėn. Nuo 2013 m. gruodžio pabaigos statybos darbų nevykdė, jo žodžiais „laukė kol susės rąstai“. Atsakovas pateikė gretimo žemės sklypo savininkų 2013-09-28 rašytinį sutikimą statyti pagalbinio ūkio paskirties pastatą mažesniu atstumu nei numato teisės aktai.

7Inspekcijos Alytaus skyriaus Vyriausiasis specialistas, vadovaudamasis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 str. 2 d., 23 str. 1 d. 12 p. ir STR 1.09.06:2010 35 p., 2014-09-22 surašė privalomąjį nurodymą Nr. PRN-10-140922-00026-(14.51) (toliau – nurodymas), kuriuo iš atsakovo pareikalavo ne vėliau kaip iki 2015-03-22 savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos, dėl kurios buvo surašytas savavališkos statybos aktas, padarinius: nugriauti savavališkai statomą medinę lauko viralinę žemės sklype. Nurodyme taip pat nurodyta, kad asmuo turi teisę kreiptis į statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

8Suinteresuotas asmuo Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija 2015-07-08 pateikė atsiliepimą į ieškinį. Nurodė, kad sutinka su ieškiniu. Atsakovas statybos darbus atliko be supaprastinto statybos projekto, kurio reikalaujama pagal Statybos įstatymo 20 str. 1 d. 7 p ir be statybą leidžiančio dokumento – rašytinio įgalioto valstybės tarnautojo pritarimo supaprastintam statybos projektui pagal statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 2.2 punktą.

9Atsakovui ir suinteresuotam asmeniui Varėnos rajono savivaldybės administracijai pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo ir ieškinio kopija išsiųsti paštu, įteikti (atsakovui – 2015 m. birželio 23 d., suinteresuotam asmeniui – 2015 m. birželio 19 d.), tačiau atsiliepimų per teismo nustatytą 20 d. terminą nepateikė.

10Ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Ieškovas savo reikalavimus grindžia rašytiniais įrodymais.

12Statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, 2014-09-03 akte Nr. SPA-1740-(14.2.) nurodoma, kad ( - ), žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ) statoma lauko viralinė, II grupės nesudėtingas statinys, nauja statyba, kurių statytojas – P. B..

13Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu patvirtinama, kad žemės sklypas ir jame esantys statiniai, esantys ( - ), nuosavybės teise priklauso P. B..

14Savavališkos statybos aktu 2014-09-03 buvo konstatuota, jog statinys medinė lauko virtuvė, es. ( - ) (žemės sklypo kadastrinis Nr. ( - )) yra statomas savavališkai.

15Atsakovo paaiškinimu, statybas jis pradėjo vykdyti 2013 m. spalio mėn. Nuo 2013 m. gruodžio pabaigos statybos darbų nevykdė. Atsakovas nurodė, kad prieš pradedant statyti viralinę, tarėsi su specialistais ir kurie nurodė, kad jis gali statyti pirmos grupės nesudėtingą statinį, kurio bendras plotas iki 50 kv.m. Atsakovas taip pat pažymėjo, kad turi gretimo žemės sklypo savininkų 2013-09-28 rašytinį sutikimą statyti pagalbinio ūkio paskirties pastatą mažesniu atstumu nei numato teisės aktai.

162014-09-22 Statybos inspekcija surašė reikalavimą Nr. PRN-10-140922-00026-(14.51) pašalinti savavališkos statybos padarinius iki 2015-03-22. 2015-03-26 patikrinus nurodymo įvykdymą (patikrinimo akto Nr. NPA-10-150326-00011-(14.51)), nustatyta, kad atsakovas nurodymo neįvykdė – savavališkai statomos lauko viralinės žemės sklype nustatytu laiku nenugriovė.

17Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminius reikalavimus, statybos techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, naujų statinių statybos, rekonstravimo, remonto, jų statybos užbaigimo, statinių naudojimo ir priežiūros, nugriovimo bei visos šios veiklos priežiūros tvarka nustatyta Statybos įstatyme. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose bei kituose teisės aktuose.

18Vadovaujantis Statybos įstatymu, teisę būti statytoju Lietuvos Respublikoje turi Lietuvos bei užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys (Statybos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Statytojo teisė įgyvendinama, kai statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas) (Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Įgyvendindamas statytojo teisę, statytojas, be kita ko, privalo turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą ir šio Įstatymo nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą (Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktai). Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalį savavališka statyba – statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Statybos įstatymo 2 straipsnio 92 dalyje ir 23 straipsnio 1 dalyje yra numatyti visi statybą leidžiantys dokumentai, o 23 straipsnio 28 dalyje nustatyta, jog statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento, kai jis yra privalomas, draudžiama.

19Atsakovo P. B. pastatas priskirtinas II grupės nesudėtingų statinių kategorijai (statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m, rugsėjo 27 d. įsakymu Nr, D1-812, 1 lentelės 2 eilutė).

20Remiantis Statybos įstatymo 20 straipsnio I dalies 6 punktu, 23 straipsnio 1 dalies 4 punktu, statybos techninio reglamento STR 1.07,01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826, 6 priedo 2.2 papunkčiu statant II grupės nesudėtingą statinį konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje privalomas statybą leidžiantis dokumentas - rašytinis pritarimas supaprastintam statybos projektui.

21Konservacinės apsaugos prioriteto teritorijai priskiriami šie saugomų teritorijų tipai: rezervatai, draustiniai ir paveldo objektai (Saugomų teritorijų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

22Kompleksinės saugomos teritorijos kategorijai priskiriami šie saugomų teritorijų tipai: valstybiniai parkai - nacionaliniai ir regioniniai parkai, biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijos - biosferos rezervatai ir biosferos poligonai (Saugomų teritorijų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

23Žemės įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo: 1) naudoti žemę pagal pagrindinę naudojimo paskirtį, naudojimo būdą bei pobūdį; <...> 11) statyti statinius ir įrenginius tik teisės aktų nustatyta tvarka gavus reikalingus leidimus; 12) laikytis kitų įstatymų nustatytų reikalavimų.

24Saugomose teritorijose žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, naudotojai bei valdytojai, kiti juridiniai bei fiziniai asmenys privalo laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, teritorijų planavimo dokumentuose toms teritorijoms nustatytų, taip pat nekilnojamojo turto registre įregistruotų veiklos apribojimų ir reikalavimų (Saugomų teritorijų įstatymo 32 straipsnio 9 dalis).

25Konstitucinio Teismo 2011 m. sausio 31 d. nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.103 str. (2006 m. spalio 17 d. redakcija) 3 d. ir Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 28 str. (2006 m. spalio 17 d., 2009 m. lapkričio 19 d. redakcijos ) 3 d. atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ nurodyta, kad: teismas, sprendžiantis dėl statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, teisinių pasekmių, įvertinęs visas bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais, turėtų galimybę parinkti tinkamą poveikio priemonę statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, pasekmėms šalinti. <...> CK 4.103 straipsnio (2006 m. spalio 17 d. redakcija) 3 dalyje nustatytas teisinis reguliavimas, pagal kurį teismas, nagrinėjantis bylą dėl statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, pasekmių, tais atvejais, kai statomas (pastatytas) statinys ar atlikti kiti statybos darbai toje vietoje iš esmės galimi, o nustatyti pažeidimai objektyviai gali būti ištaisomi negriaunant ar neperstatant statinio, negalėjo priimti kitokio sprendimo, kaip tik sprendimą per nustatytą terminą įpareigoti statytoją reikiamai pertvarkyti statinį (dalį statinio nugriauti, perstatyti ar pan.) arba statinį nugriauti, sudarė prielaidas atsirasti tokioms teisinėms situacijoms, kai teismo galimybės vykdyti teisingumą buvo apribotos. Tai nedera su Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalimi, neatitinka konstitucinių teisingumo, teisinės valstybės principų.

26Iš šio Konstitucinio Teismo nutarimo daroma išvada, kad kai vietovėje, kurioje statybos darbai iš esmės yra galimi, savavališkai pastatomas statinys, jo statytojui (naudotojui, valdytojui) turi būti suteikiama galimybė įteisinti savavališkas statybas, nustačius dvi būtinas sąlygas: 1) statomas (pastatytas) statinys ar atlikti kiti statybos darbai toje vietoje yra iš esmės galimi; 2) nustatyti pažeidimai objektyviai gali būti ištaisomi negriaunant ar neperstatant statinio.

27Statybos įstatymo 28 str. nurodoma, kad savavališkos statybos padariniai šalinami Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka.

28Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 str. 7 d. nurodoma, kad teismas savo sprendimu gali įpareigoti asmenį, kuriam surašytas privalomasis nurodymas, šio asmens lėšomis per nustatytą terminą ,,leisti teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus Statybos įstatymo 23 str. 1 d. 5 p. nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams (1p.).“

29Teismas, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti statytoju nurodytą asmenį nugriauti statinį ar jo nenugriauti, atsižvelgia į savavališka statyba sukeltų padarinių aplinkai ir visuomenės interesams mastą, savavališkos statybos padarinių šalinimo pasekmes ir galimybes atkurti iki savavališkos statybos buvusią padėtį, taip pat įvertina administracinių aktų pagrindu turtines teises įgijusių asmenų sąžiningumą. Tuo pačiu teismas privalo užtikrinti įstatymo nustatytų reikalavimų vykdymą.

30Teismas laiko, kad vadovaujantis teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais, suteiktina atsakovui galimybė sutvarkyti savavališkai pastatyto statinio - lauko virtuvės pastato statybą ir jai reikalingą dokumentaciją, laikantis nustatytų įstatymo reikalavimų, t. y. gauti statybą leidžiantį dokumentą (suderinti projektą, gauti rašytinį pritarimą). Todėl nustatytinas terminas atsakovui šiems darbams užbaigti.

31Nors ieškinys tenkinamas iš dalies, tačiau bylinėjimosi išlaidos neturi būti skirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis), kadangi ieškinio esmę sudaro savavališkos statybos padarinių pašalinimas, o bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad statinys pastatytas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus ir pripažintas pastatytas neteisėtai, todėl kaltas dėl bylinėjimosi proceso ir turi atlyginti šio proceso metu susidariusias išlaidas. Todėl iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 96 straipsnio 6 dalis). Bylinėjimosi išlaidas sudaro: 41 Eur – mokėtino žyminio mokesčio už neturtinį reikalavimą, nuo kurio mokėjimo ieškovė yra atleista (CPK 80 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 82 straipsnis, 83 straipsnio 1 dalies 5 punktas), išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 1,98 Eur (CPK 93 str.1 d.).

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 – 260, 263 - 270 str., 273 str. 1 d., teismas

Nutarė

33Ieškinį tenkinti iš dalies.

34Nustatyti P. B., a.k. ( - ) vienerių (1) metų terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (rašytinį pritarimą supaprastintam statybos projektui) dėl savavališkai pastatyto pastato - medinės lauko virtuvės, esančios žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )), adresu ( - ), įteisinimo.

35Per nustatytą terminą nesutvarkius statybą leidžiančių dokumentų įpareigoti atsakovą P. B., a.k. ( - ) per 3 (tris) mėnesius savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti savavališkai pastatytą pastatą - medinę lauko virtuvę, esančią žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )), adresu ( - ) ir sutvarkyti statybvietę.

36Priteisti iš P. B. valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita ( - ), AB „Swedbank“, įmokos kodas 5660) keturiasdešimt tris (43 Eur) eurus bylinėjimosi išlaidų. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Varėnos rajono apylinkės teismo raštinę (111 kab.).

37Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Varėnos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas rašytinio... 2. Ieškovas - Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 3. Nurodo, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 4. Inspekcijos vyriausiasis specialistas atliko patikrinimą ir 2014-09-03... 5. Inspekcijos vyriausiasis specialistas nustatė, kad savavališkai statoma lauko... 6. Atsakovas 2014-09-09 pateikė Inspekcijos Alytaus skyriui paaiškinimą,... 7. Inspekcijos Alytaus skyriaus Vyriausiasis specialistas, vadovaudamasis... 8. Suinteresuotas asmuo Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio... 9. Atsakovui ir suinteresuotam asmeniui Varėnos rajono savivaldybės... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Ieškovas savo reikalavimus grindžia rašytiniais įrodymais.... 12. Statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, 2014-09-03 akte Nr.... 13. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu patvirtinama,... 14. Savavališkos statybos aktu 2014-09-03 buvo konstatuota, jog statinys medinė... 15. Atsakovo paaiškinimu, statybas jis pradėjo vykdyti 2013 m. spalio mėn. Nuo... 16. 2014-09-22 Statybos inspekcija surašė reikalavimą Nr.... 17. Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų... 18. Vadovaujantis Statybos įstatymu, teisę būti statytoju Lietuvos Respublikoje... 19. Atsakovo P. B. pastatas priskirtinas II grupės nesudėtingų statinių... 20. Remiantis Statybos įstatymo 20 straipsnio I dalies 6 punktu, 23 straipsnio 1... 21. Konservacinės apsaugos prioriteto teritorijai priskiriami šie saugomų... 22. Kompleksinės saugomos teritorijos kategorijai priskiriami šie saugomų... 23. Žemės įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad žemės savininkai ir kiti... 24. Saugomose teritorijose žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai,... 25. Konstitucinio Teismo 2011 m. sausio 31 d. nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos... 26. Iš šio Konstitucinio Teismo nutarimo daroma išvada, kad kai vietovėje,... 27. Statybos įstatymo 28 str. nurodoma, kad savavališkos statybos padariniai... 28. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 str. 7... 29. Teismas, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti statytoju nurodytą asmenį... 30. Teismas laiko, kad vadovaujantis teisingumo, protingumo ir proporcingumo... 31. Nors ieškinys tenkinamas iš dalies, tačiau bylinėjimosi išlaidos neturi... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 – 260, 263 -... 33. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 34. Nustatyti P. B., a.k. ( - ) vienerių (1) metų terminą nuo teismo sprendimo... 35. Per nustatytą terminą nesutvarkius statybą leidžiančių dokumentų... 36. Priteisti iš P. B. valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...