Byla AS-820-624/2015
Dėl sprendimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono (pranešėjas), Dalios Višinskienės ir Virginijos Volskienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Mantinga“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 2 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Maxima LT“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Mantinga“ skundus atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl sprendimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB „Maxima LT“ su skundu, kurį patikslino (I t., b. l. 55–112) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – ir Konkurencijos taryba) 2014 m. gruodžio 4 d. nutarimo Nr. 2S-14/2014 (toliau – Nutarimas) rezoliucinės dalies: 1) 1 punktą apimtimi, kuria UAB „Maxima LT“ pripažinta pažeidusi Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 1 dalį; 2) 2.2. punktą, kuriuo UAB „Maxima LT“ paskirta 16 871 872 EUR (58 255 200 Lt) bauda už Nutarimo Nr. 2S-14/2014 rezoliucinės dalies 1 punkte nurodytą pažeidimą; 3) nustačius, kad UAB „Maxima LT“ vis dėl to pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 1 dalį arba tik Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį ir nepanaikinus Konkurencijos tarybos 2014 m. gruodžio 4 d. nutarimo Nr. 2S-14/2014 rezoliucinės dalies 1 ir 2.2. punktų nurodyta apimtimi – pakeisti skundžiamo nutarimo rezoliucinės dalies 2.2 punktą ir sumažinti pareiškėjui paskirtą 16 871 872 EUR (58 255 200 Lt) baudą.

5Pareiškėjas UAB „Mantinga“ su skundu (I t., b. l. 1–54) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) grąžinti bylą Konkurencijos tarybai papildomam tyrimui atlikti įpareigojant Konkurencijos tarybą pateikti visą tyrimo medžiagą, kurią rengdama pranešimą bei priimdama nutarimą analizavo ir kuria rėmėsi Konkurencijos taryba, įskaitant visų dokumentų, kurie laikytini konfidencialiais, tinkamai parengtus išrašus, aprašus ir informacijos įslaptinimo motyvus, o nesant pagrindo tam tikrą informaciją laikyti konfidencialia, pateikti šią informaciją visa apimtimi; taip pat pateikti tinkamai parengtus tyrimo bylos (įskaitant nutrauktą tyrimą) tomų, kurie laikytini konfidencialiais visa apimtimi, apyrašus bei informacijos įslaptinimo motyvus; 2) panaikinti Konkurencijos tarybos 2014 m. gruodžio 4 d. nutarimo Nr. 2S-14/2014 rezoliucinės dalies 1 ir 2.1 punktus dalyje dėl pareiškėjo UAB „Mantinga“; 3) nepanaikinus Nutarimo rezoliucinės dalies 1 ir 2.1 punktų dalyje dėl pareiškėjo UAB „Mantinga“, pakeisti nutarimo rezoliucinės dalies 2.1 punktą ir sumažinti UAB „Mantinga“ paskirtą baudą.

6Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2015 m. balandžio 1 d. buvo gautas pareiškėjo UAB „Mantinga“ prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – laikinai sustabdyti ginčijamo Konkurencijos tarybos 2014 m. gruodžio 4 d. nutarimo Nr. 2S-14/2014 „Dėl ūkio subjektų, užsiimančių maisto gaminių gamybos ir pardavimo veikla, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimams“ rezoliucinės dalies 2.1 punkto, kuriuo UAB „Mantinga“ paskirta 15 284 800 litų (4 426 784 eurų) piniginė bauda (toliau – Nutarimas), galiojimą iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas šioje byloje (II t., b. l. 1–8).

7Pareiškėjas nurodė, kad jis Konkurencijos tarybos paskirtą baudą privalo sumokėti iki 2015 m. kovo 5 d. Tuo atveju, jeigu baudos nesumokėtų, jam pagal Konkurencijos įstatymo 39 straipsnio 2 dalį, būtų skaičiuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio 2 dalyje nustatytos palūkanos. Nors skundo padavimas dėl Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo ūkio subjektui paskirta bauda, sustabdo baudos ir palūkanų priverstinį išieškojimą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, tačiau ūkio subjektui išlieka pareiga per nustatytą terminą į valstybės biudžetą sumokėti paskirtą baudą, taip pat atsiranda pareiga mokėti palūkanas (Konkurencijos įstatymo 33 straipsnio 3 dalis). Pareiškėjas nurodo pateikęs prašymą Konkurencijos tarybai atidėti paskirtos baudos mokėjimo terminą, tačiau prašymas dar neišnagrinėtas. Pareiškėjas nėra sumokėjęs paskirtos baudos. Manė, kad nesustabdžius ginčijamo Nutarimo rezoliucinės dalies 2.1 punkto galiojimo iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas šioje byloje, pareiškėjui vykdant pareigą sumokėti paskirtą baudą ir palūkanas, būtų sukeltos tokias neigiamas pasekmes, kurių pašalinimas teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą būtų neįmanomas ar sudėtingas. Sumokėjus ar išieškojus baudą, gali reikšmingai pablogėti įmonės finansinė padėtis, sutrikti atsiskaitymai su kreditoriais (taip pat valstybe, darbuotojais ir kt.), kas gali pakenkti ne tik įmonės reputacijai, jos galimybėms plėtoti verslą, bet ir viešajam interesui, sukelti pareiškėjui realią grėsmę galimybėms toliau vykdyti ekonominę veiklą rinkoje, tęsti pradėtas investicijas.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. balandžio 2 d. nutartimi (II t., b. l. 32–33) netenkino pareiškėjo UAB „Mantinga“ prašymo pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, t. y. laikinai sustabdyti ginčijamo Konkurencijos tarybos 2014 m. gruodžio 4 d. nutarimo Nr. 2S-14/2014 „Dėl ūkio subjektų, užsiimančių maisto gaminių gamybos ir pardavimo veikla, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimas“ rezoliucinės dalies 2.1 punkto, kuriuo UAB „Mantinga“ paskirta 15 284 800 Lt (4 426 784 Eur) piniginė bauda, galiojimą iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas.

10Pirmosios instancijos teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnio 1 dalimi. Teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, jog yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą), iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.).

11Pareiškėjo argumentai, kad nesustabdžius Konkurencijos tarybos 2014 m. gruodžio 4 d. nutarimo galiojimo pablogės jo finansinė padėtis ir dėl to teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys negalimas, vertinti kritiškai. Konkurencijos įstatymo 33 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad skundo padavimas dėl Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo ūkio subjektui paskirta bauda, sustabdo baudos ir palūkanų priverstinį išieškojimą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Nors minėta Konkurencijos įstatymo nuostata nepanaikina pareiškėjui pareigos sumokėti baudą per įstatymo nustatytą terminą, tačiau vykstant teisminiams ginčams, priverstinis baudos išieškojimas nėra vykdomas.

12Vadovaujantis administracinių teismų praktika, galimos neigiamos pasekmės pareiškėjo finansinei padėčiai, galiojant ginčijamam Nutarimui, savaime nėra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas įrodymais nepagrindė, kad jo finansinė padėtis yra itin sunki, o nurodyto dydžio baudos sumokėjimas iki teismo sprendimo įsiteisėjimo galėtų šią padėtį dar labiau apsunkinti, t. y. kad gali sutrikti pareiškėjo įprastinė veikla, nes pareiškėjo veikla nėra nuostolinga.

13Iš šių aplinkybių teismas spendė, kad pareiškėjas nepagrindė prašymo dalies dėl argumentų, jog skundžiamu Nutarimu skirtos baudos sumokėjimas, nesulaukus galutinio teismo sprendimo dėl šio Nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo, itin dideliu mastu suvaržytų jo turtines teises. Pareiškėjui palankaus teismo sprendimo atveju sumokėta bauda pareiškėjui privalo būti grąžinta iš valstybės biudžeto be papildomų teisminių procesų (LVAT 2013 m. vasario 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-246/2013). Pareiškėjo argumentai, kad baudos mokėjimas nesulaukus teismo sprendimo, galėtų pakenkti pareiškėjo reputacijai, būtų nesuderinamas su viešuoju interesu, taip pat nėra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, nes už konkurencijos normų pažeidimus skiriamos baudos turi atgrasomąjį poveikį, taigi padeda užtikrinti viešuosius interesus saugant sąžiningos konkurencijos laisvę. Esant šioms aplinkybėms, daryta išvada, kad realus teismo sprendimo įvykdymas būtų galimas ir nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių.

14III.

15Pareiškėjas UAB „Mantinga“ pateikė atskirąjį skundą (II t., b. l. 34–39), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 2 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – patenkinti UAB „Mantinga“ prašymą ir taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

16Atskirajame skunde nurodo, kad UAB „Mantinga“ prašyme nurodė aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikė šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus. Tačiau pirmosios instancijos teismas faktinės situacijos išsamaus vertinimo neatliko, nutartyje nurodyti motyvai yra nepagrįsti, o dalies prašyme nurodytų pareiškėjo argumentų ir byloje pateiktų įrodymų teismas apskritai nevertino.

17Teismas nepagrįstai kritiškai vertino UAB „Mantinga“ argumentus, motyvuodamas Konkurencijos įstatymo 33 straipsnio 3 dalimi. Konkurencijos įstatyme numatytas automatinis tik priverstinio išieškojimo sustabdymas, tačiau ne paties Nutarimo, įskaitant jame nustatytos pareigos mokėti baudą, galiojimo laikinas sustabdymas. Todėl aplinkybė, kad nėra vykdomas priverstinis išieškojimas, nepaneigia būtinybės laikinai stabdyti Nutarimo ar jo dalies galiojimo, nes pareiga mokėti baudą išlieka, o jos nevykdant nustatytu terminu – skola tik auga.

18Atkreipia dėmesį, kad UAB „Mantinga“ prašyme neteigė ir neįrodinėjo, kad jos finansinė padėtis yra itin sunki ir kad ji negali sumokėti baudos dėl itin sunkios finansinės padėties. Priešingai, šiuo metu nėra jokios grėsmės UAB „Mantinga“ nemokumui, ji jau daug metų veikia stabiliai ir sėkmingai plečia savo veiklą. UAB „Mantinga“ savo Prašymą grindė apyvartinių lėšų stoka, tačiau šio argumento teismas nevertino. Teismas nevertino UAB „Mantinga“ turimų apyvartinių lėšų ir galimybių jų turėti trumpuoju laikotarpiu, įsipareigojimų ir jų neįvykdymo pasekmių, turimo turto sudėties ir galimybių jį parduoti.

19UAB „Mantinga“ prašyme nurodė, kad neturi pakankamai apyvartinių lėšų baudai sumokėti, pridėjo tai pagrindžiančius įrodymus. Tačiau šių aplinkybių teismas nevertino. UAB „Mantinga“ taip pat prašyme nurodė prisiimtus įsipareigojimus Ūkio ministerijai, bankams. Tačiau šių įrodymų teismas nevertino arba vertino juos klaidingai. Teismas taip pat nevertino prašyme nurodytų aplinkybių, kad UAB „Mantinga“ ilgalaikį turtą daugiausia sudaro gamybinė ir kita įranga, kuri reikalinga įprastinės veiklos vykdymui, todėl nėra galimybių trumpuoju laikotarpiu parduoti veikloje naudojamą turtą ir baudą sumokėti lėšomis, gautomis už parduotą turtą. UAB „Mantinga“ kartu su prašymu taip pat pateikė įrodymus, kuriuose atsispindi hipotetinė situacija, kad, jei būtų sumokėta bauda ir palūkanos, UAB „Mantinga“ veikla sutriktų dėl apyvartinių lėšų trūkumo. Teismas neatsižvelgė į kitus prašyme nurodytus nuostolius (žalą įmonės daug metų kurtai reputacijai, prarastą partnerių pasitikėjimą, galimybes gauti ES struktūrinių fondų paramą), kuriuos įvertinti pinigais ir įpareigoti valstybę juos kompensuoti būtų labai sudėtinga ar net neįmanoma.

20Pažymi, kad UAB „Mantinga“ neprašė atleisti nuo baudos mokėjimo. Teigia, kad teismas, nagrinėdamas prašymą, visiškai nevertino, ar atsisakymas tenkinti prašymą nepažeis proporcingumo principo, todėl priėjo klaidingos išvados.

21Nagrinėjamu atveju nėra jokios grėsmės, kad pritaikius prašomas užtikrinimo priemones būtų padaryta kokia nors žala ar atsirastų neigiamos pasekmės kitiems asmenims, taip pat nėra jokios grėsmės, kad paskirta bauda galėtų būti nesumokėta vėlesniame etape dėl UAB „Mantinga“ nemokumo ar bet kokių kitų priežasčių. Tuo tarpu, nepritaikius prašomų užtikrinimo priemonių, yra reali grėsmė, kad gali sutrikti UAB „Mantinga“ įprastinė veikla, nutrauktos pradėtos investicijos, taip pat gali atsirasti tokie neigiami padariniai (žala reputacijai, prarastas partnerių pasitikėjimas, ribojimai gauti ES paramą dėl neįgyvendintų ankstesnių projektų), kuriuos pinigais įvertinti ir pašalinti būtų labai sudėtinga ar net neįmanoma, t. y. nesustabdžius ginčijamo akto galiojimo, jį panaikinus, nebebūtų galimas buvusios padėties atkūrimas. Skundžiamo atsakovo nutarimo vykdymas, nesulaukus, kol bus išspręsta byla, šiuo atveju sukeltų didesnius neigiamus padarinius nei laikinas atsakovo nutarimo nevykdymas.

22Atsakovas Konkurencijos taryba atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 2 d. nutartį nepakeistą, netenkinti UAB „Mantinga“ atskirojo skundo bei netaikyti reikalavimo užtikrinti priemonės.

23Nurodo, kad pagal Konkurencijos įstatyme įtvirtintą baudų mokėjimo teisinį reglamentavimą pareiškėjui padavus teismui skundą dėl Nutarimo, jis gali nemokėti paskirtos baudos ir Konkurencijos taryba negali kreiptis dėl jos priverstinio išieškojimo kol vyksta teismo procesas byloje. Pareiškėjui Konkurencijos įstatymo 33 straipsnio 3 dalis nenumato pareigos šiuo metu sumokėti Nutarimu paskirtos baudos, todėl prašymas stabdyti Nutarimo rezoliucinės dalies 2.1 punktą, kuria paskirta mokėtina suma, nekeičia pareiškėjo teisinės ir (ar) finansinės padėties.

24Pažymi, kad teismo taikoma reikalavimo užtikrinimo priemonė, kuria tik stabdomas skundžiamo Nutarimo ar jo dalies galiojimas, taip pat nepanaikina pareigos mokėti baudos.

25Konkurencijos įstatymas numato, kad apskundus Nutarimą, ūkio subjektai turi teisę nemokėti paskirtos baudos visą bylinėjimosi laikotarpį, tačiau ūkio subjektui nesumokėjus baudos, skaičiuojamos 6 proc. metinės palūkanos. Vis dėlto, situacija, kai ūkio subjektai, apskundę Konkurencijos tarybos nutarimus gali nemokėti paskirtos baudos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir dėl to nepatiria vėlesnio mokėjimo neigiamų pasekmių, neatitinka privačių ūkio subjektų ir viešojo intereso apsaugos pusiausvyros.

26Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo argumentai dėl negalėjimo sumokėti baudos ir palūkanų iš esmės remiasi tuo, kad UAB „Mantinga“ šiuo metu neturi apyvartinių lėšų, nėra jokio pagrindo manyti, kad šie argumentai įrodo, jog palūkanų skaičiavimas tuo laikotarpiu, kol nemokama bauda Konkurencijos įstatymo 33 straipsnio 3 dalies pagrindu, reikšmingai pakenktų jos finansinei padėčiai ir dėl to teismo sprendimo įvykdymas galėtų tapti neįmanomas.

27Nurodo, kad Konkurencijos tarybos nutarimų galiojimas yra tiesiogiai susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl jų galiojimo sustabdymas galimas tik ypatingais ir išskirtiniais atvejais.

28Atsakovas pritaria teismo nutartyje pateiktam pareiškėjo finansinės padėties vertinimui. Pareiškėjo argumentai dėl žalos įmonės reputacijai savaime nėra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, jie nėra pagrįsti jokiais objektyviais duomenimis.

29Pareiškėjas UAB „Maxima LT“ atsiliepimu į atskirąjį skundą nurodo, kad atskirojo skundo klausimas turi būti sprendžiamas teismo nuožiūra, kadangi reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas ar netaikymas UAB „Mantinga“ neturės įtakos UAB „Maxima LT“ teisėms ir pareigoms.

30Teisėjų kolegija

konstatuoja:

31IV.

32Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 2 d. nutarties, kuria teismas nutarė netenkinti pareiškėjo UAB „Mantinga“ prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, teisėtumas ir pagrįstumas.

33ABTĮ 148 straipsnyje nustatyta, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skirsnyje numatytas išimtis. Remiantis ABTĮ 136 straipsniu teismo nesaisto apeliacinio skundo argumentai ir jis privalo patikrinti visą bylą. Teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina tiek apskųstosios, tiek neapskųstosios sprendimo dalių teisėtumą ir pagrįstumą, taip pat sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tų asmenų atžvilgiu, kurie skundo nepadavė.

34Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 10 d. nutartimi buvo sudaryta teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Violetos Petkevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Mildos Vainienės ir Donato Vansevičiaus, pareiškėjų UAB „Maxima LT“ ir UAB „Mantinga“ skundams atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl sprendimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus nagrinėti. Pareiškėjas UAB „Mantinga“ prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė 2015 m. balandžio 1 d. Taigi, prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo buvo paduotas jau po to, kai buvo sudaryta teisėjų kolegija nagrinėti šią bylą, kuri ir turėjo spręsti prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo. Skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 2 d. nutartis, kuria netenkintas pareiškėjo UAB „Mantinga“ prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, buvo priimta vienasmeniškai teisėjos Violetos Petkevičienės. ABTĮ 142 straipsnio 2 dalies 1 punktas nustato, kad sprendimo negaliojimo pagrindu yra toks atvejis, kai byla išnagrinėta neteisėtos sudėties teismo arba pažeidžiant funkcinio ar išimtinio teritorinio priskirtinumo atitinkamiems teismams taisykles arba bylų rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui taisykles.

35Kadangi prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas, ginčijama nutartis yra naikintina. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad administracinė byla pagal pareiškėjų UAB „Maxima LT“ ir UAB „Mantinga“ skundus atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl sprendimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus jau yra išnagrinėta iš esmės – Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. gegužės 18 d. priėmė sprendimą šioje byloje, klausimą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo tikslinga spręsti iš esmės, jo neperduodant pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

36ABTĮ 71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių paduodamas raštu arba teisingumo ministro nustatyta tvarka elektronine forma elektroninių ryšių priemonėmis. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. To paties straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) uždraudimas atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo akto galiojimo laikinas sustabdymas.

37Nagrinėjamu atveju pareiškėjas UAB „Mantinga“ prašė taikyti ABTĮ 71 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti ginčijamo Konkurencijos tarybos 2014 m. gruodžio 4 d. nutarimo Nr. 2S-14/2014 „Dėl ūkio subjektų, užsiimančių maisto gaminių gamybos ir pardavimo veikla, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimams“ rezoliucinės dalies 2.1 punkto, kuriuo UAB „Mantinga“ paskirta 15 284 800 litų (4 426 784 eurų) piniginė bauda, galiojimą iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas šioje byloje.

38Šį prašymą grindė aplinkybėmis, jog skundžiamu Nutarimu paskirtos baudos sumokėjimas, nesulaukus galutinio sprendimo dėl šio Nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo, sukeltų realią grėsmę UAB „Mantinga“ galimybėms toliau veiksmingai vykdyti ekonominę veiklą rinkoje, tęsti pradėtas investicijas, kas gali pakenkti ne tik įmonės reputacijai, jos galimybėms plėtoti verslą, bet ir viešajam interesui. Teigia, jog jei būtų sumokėta bauda ir palūkanos, UAB „Mantinga“ veikla sutriktų dėl apyvartinių lėšų trūkumo.

39Iš susiformavusios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, jog yra reali grėsmė, kad netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą), iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.) (pvz., 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-832/2011). Realus bei veiksmingas iki skundžiamo administracinio akto priėmimo buvusios padėties atkūrimas, pažeistų pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų atkūrimas ir apgynimas bei realus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų nebeįmanomas tuo atveju, jei bylos nagrinėjimo metu galiojantis aktas, kurio teisėtumas ir pagrįstumas ginčijamas, sukeltų (ar tikėtina, kad sukeltų) tokias neigiamas pasekmes, kurių pašalinimas, teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas (žr., pvz., 2008 m. spalio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-558/2008, 2010 m. spalio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-612/2010). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad, net ir nustačius galimą teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimą, turi būti atsižvelgta į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. kovo 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS552-207/2014, 2014 m. rugpjūčio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-874/2014).

40Konkurencijos įstatymo 33 straipsnio 3 dalis (2013 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XII-743 redakcija) nustato, jog skundo padavimas dėl Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo ūkio subjektui paskirta bauda, sustabdo baudos ir palūkanų priverstinį išieškojimą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Taigi, ši Konkurencijos įstatymo norma nustato, kad vykstant teisminiams ginčams, priverstinis baudos ir palūkanų išieškojimas negali būti vykdomas, tuo iš esmės savaime užtikrinant iki skundžiamo administracinio akto priėmimo buvusios padėties atkūrimą.

41Kadangi nagrinėjamu atveju iki ginčijamo Nutarimo priėmimo buvusios padėties atkūrimas, nesant galimybės vykdyti baudos ir palūkanų priverstinį išieškojimą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, yra užtikrintas ir nesiėmus ABTĮ numatytų reikalavimo užtikrinimo priemonių, todėl nėra pagrindo manyti, kad netenkinus pareiškėjo prašymo, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

42Kiti pareiškėjo argumentai – aplinkybė, kad nėra vykdomas priverstinis išieškojimas, nepaneigia būtinybės laikinai stabdyti Nutarimo ar jo dalies galiojimo, nes pareiga mokėti baudą išlieka, o jos nevykdant nustatytu terminu – skola tik auga; sumokėjusi baudą, UAB „Mantinga“ pritrūktų apyvartinių lėšų; netaikius prašomų užtikrinimo priemonių, yra reali grėsmė, kad gali sutrikti UAB „Mantinga“ įprastinė veikla, nutrauktos pradėtos investicijos, taip pat gali atsirasti kiti neigiami padariniai (žala reputacijai, prarastas partnerių pasitikėjimas, ribojimai gauti ES paramą dėl neįgyvendintų ankstesnių projektų, kuriuos pinigais įvertinti ir pašalinti būtų labai sudėtinga ar net neįmanoma ir t. t.) – yra nepagrįsti: kaip jau minėta, ABTĮ 71 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodytos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo tikslas – užtikrinti, kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą, iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas nepasunkėtų arba taptų netgi negalimas, o ne laikinai stabdyti akto galiojimą tam, kad asmuo galėtų nevaržomai naudotis teise jį apskųsti teismui nustatyta tvarka. Proceso šalys privalo savo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai (ABTĮ 53 str.3 d.). Asmuo, kuriam už teisės aktų, saugančių sąžiningos konkurencijos laisvę, pažeidimą Konkurencijos tarybos nutarimu skiriama bauda, iš esmės visada turi visas galimybes įvertinti tokio nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą bei pasirinkti atitinkamą savo elgesio modelį, t. y. nustatytais terminais sumokėti baudą, dėl ko papildoma prievolė mokėti palūkanas jau neatsiranda, arba nustatyta tvarka ginčyti nutarimą, tuo pačiu savaime stabdant baudos ir palūkanų priverstinį išieškojimą, ir, nustatytu terminu nesumokėjus baudos, prisiimti riziką mokėti nustatyto dydžio palūkanas ginčo pralaimėjimo atveju. Kitoks aiškinimas iš esmės paneigtų Konkurencijos įstatymo 33 straipsnio 3 dalies ir 39 straipsnio 2 dalies tikslus, būtų paskata piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis, ir kaip pagrįstai atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo Konkurencijos taryba, apribotų Konkurencijos įstatymo priežiūros veiksmingumą.

43Byloje nėra teigiama, taip pat nėra duomenų, kad pareiškėjas UAB „Mantinga“ neturėjo galimybių įvertinti ginčijamo Konkurencijos tarybos nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo, todėl šiuo atveju nebuvo ir nėra pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti ginčijamo Konkurencijos tarybos 2014 m. gruodžio 4 d. nutarimo Nr. 2S-14/2014 „Dėl ūkio subjektų, užsiimančių maisto gaminių gamybos ir pardavimo veikla, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimams“ rezoliucinės dalies 2.1 punkto, kuriuo UAB „Mantinga“ paskirta 15 284 800 litų (4 426 784 eurų) piniginė bauda, galiojimą iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas šioje byloje.

44Konstatavus, kad prielaidos taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę nenustatytos, kiti pareiškėjo argumentai nėra reikšmingi, todėl dėl jų atskirai nepasisakoma. Šiuo atveju tik pažymėtina, jog nors pareiškėjas teigia, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino jo argumentų dėl tokių galimų nuostolių, kaip kad žala įmonės reputacijai, prarastas partnerių pasitikėjimas ir t. t., nėra aišku, kaip Nutarimo, kuriuo paskirta bauda, dalies galiojimo sustabdymas dėl to, kad jis (Nutarimas) yra ginčijamas, padėtų išvengti neigiamo poveikio įmonės įvaizdžiui ar partnerių pasitikėjimui.

45Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

46pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Mantinga“ atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

47Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 2 d. nutartį panaikinti.

48Netenkinti pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Mantinga“ prašymo pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, t. y. laikinai sustabdyti ginčijamo Konkurencijos tarybos 2014 m. gruodžio 4 d. nutarimo Nr. 2S-14/2014 „Dėl ūkio subjektų, užsiimančių maisto gaminių gamybos ir pardavimo veikla, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimas“ rezoliucinės dalies 2.1 punkto, kuriuo UAB „Mantinga“ paskirta 15 284 800 Lt (4 426 784 Eur) piniginė bauda, galiojimą iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas.

49Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas UAB „Maxima LT“ su skundu, kurį patikslino (I t., b. l.... 5. Pareiškėjas UAB „Mantinga“ su skundu (I t., b. l. 1–54) kreipėsi į... 6. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2015 m. balandžio 1 d. buvo gautas... 7. Pareiškėjas nurodė, kad jis Konkurencijos tarybos paskirtą baudą privalo... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. balandžio 2 d. nutartimi... 10. Pirmosios instancijos teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių... 11. Pareiškėjo argumentai, kad nesustabdžius Konkurencijos tarybos 2014 m.... 12. Vadovaujantis administracinių teismų praktika, galimos neigiamos pasekmės... 13. Iš šių aplinkybių teismas spendė, kad pareiškėjas nepagrindė prašymo... 14. III.... 15. Pareiškėjas UAB „Mantinga“ pateikė atskirąjį skundą (II t., b. l.... 16. Atskirajame skunde nurodo, kad UAB „Mantinga“ prašyme nurodė aplinkybes,... 17. Teismas nepagrįstai kritiškai vertino UAB „Mantinga“ argumentus,... 18. Atkreipia dėmesį, kad UAB „Mantinga“ prašyme neteigė ir neįrodinėjo,... 19. UAB „Mantinga“ prašyme nurodė, kad neturi pakankamai apyvartinių lėšų... 20. Pažymi, kad UAB „Mantinga“ neprašė atleisti nuo baudos mokėjimo.... 21. Nagrinėjamu atveju nėra jokios grėsmės, kad pritaikius prašomas... 22. Atsakovas Konkurencijos taryba atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 23. Nurodo, kad pagal Konkurencijos įstatyme įtvirtintą baudų mokėjimo... 24. Pažymi, kad teismo taikoma reikalavimo užtikrinimo priemonė, kuria tik... 25. Konkurencijos įstatymas numato, kad apskundus Nutarimą, ūkio subjektai turi... 26. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo argumentai dėl negalėjimo sumokėti... 27. Nurodo, kad Konkurencijos tarybos nutarimų galiojimas yra tiesiogiai susijęs... 28. Atsakovas pritaria teismo nutartyje pateiktam pareiškėjo finansinės... 29. Pareiškėjas UAB „Maxima LT“ atsiliepimu į atskirąjį skundą nurodo,... 30. Teisėjų kolegija... 31. IV.... 32. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015... 33. ABTĮ 148 straipsnyje nustatyta, kad atskiriesiems skundams paduoti ir... 34. Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų,... 35. Kadangi prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo... 36. ABTĮ 71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas arba teisėjas proceso... 37. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas UAB „Mantinga“ prašė taikyti ABTĮ 71... 38. Šį prašymą grindė aplinkybėmis, jog skundžiamu Nutarimu paskirtos baudos... 39. Iš susiformavusios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos... 40. Konkurencijos įstatymo 33 straipsnio 3 dalis (2013 m. gruodžio 23 d.... 41. Kadangi nagrinėjamu atveju iki ginčijamo Nutarimo priėmimo buvusios... 42. Kiti pareiškėjo argumentai – aplinkybė, kad nėra vykdomas priverstinis... 43. Byloje nėra teigiama, taip pat nėra duomenų, kad pareiškėjas UAB... 44. Konstatavus, kad prielaidos taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo... 45. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 46. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Mantinga“ atskirąjį skundą... 47. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 2 d. nutartį... 48. Netenkinti pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Mantinga“ prašymo... 49. Nutartis neskundžiama....