Byla I-65-353/2008
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus bei įsakymų panaikinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, sudaryta iš teisėjų Kęstučio Gudyno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Janinos Vitunskienės, Rimanto Giedraičio, sekretoriaujant Ingai Šagamogienei, dalyvaujant pareiškėjui J. S. , atsakovo – Birštono miesto savivaldybės atstovei Aušrai Slaviskienei, trečiojo suinteresuoto asmens UAB „ (Duomenys neskelbtini) “atstovui advokatui V. D. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal J. S. skundą dėl įpareigojimo atlikti veiksmus bei įsakymų panaikinimo,

Nustatė

2Pareiškėjo įgalioti asmenys patikslintu skundu prašė įpareigoti Birštono miesto savivaldybės administracijos direktorių per du ar tris mėnesius atlikti LR Vyriausybės nutarimo Nr.1057 106 punktu jam priskirtas pareigas t.,y.organizuoti žemės sklypų (Duomenys neskelbtini) kadastrinius matavimus, patvirtinti planus bei savalaikiai perduoti Kauno apskrities viršininko administracijai dėl nuosavybės teisių atkūrimo į juos natūra; panaikinti Birštono miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m.kovo 29 d.įsakymo Nr.67 3 punktą dėl konservacinės žemės paskirties, 2005 m.sausio 5d. įsakymą Nr.AV-3 dėl servituto pėsčiųjų takui, panaikinti Birštono miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m.balandžio 11 d. įsakymą Nr.AV-79. Skunde nurodė, kad Birštono savivaldybės administracijos direktorius, spręsdamas pareiškėjo teisių išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo klausimus, privalėjo atlikti veiksmus, kurie jam priskirti LR piliečių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu ir 1997 m.rugsėjo 29 d. Vyriausybės nutarimo Nr.1057 106 punktu.

3Kauno apskrities viršininkas 2005 m.gegužės 24 d. sprendimu Nr.02/132 atkūrė O. S. nuosavybės teises natūra į 3,917 ha žemės sklypą, esantį (Duomenys neskelbtini) ir nurodė, kad likusi dalis (2,7104 ha) bus atkurta vėliau. Tos pačios dienos sprendimu Nr.02/133 ten pat J.J. P. atkūrė nuosavybės teises grąžinant 1,446 ha. žemės sklypą natūra nurodant, kad likusi dalis ( 1,0031 ha) bus atkurta vėliau. Iki šios dienos nuosavybės teisių atkūrimas į įkusią žemės dalį natūra yra vilkinamas, nors žemėtvarkos skyriaus kartografinė medžiaga atitinka faktinę padėtį ir Birštono miesto bendrąjį planą. Birštono mieto savivaldybės direktorius 2005 m.kovo 29 d.įsakymu Nr.AV-67 , jo 3 punktu nustatė, kad likusi atkurti nuosavybės teises žemės tikslinė paskirtis yra konservacinė, o 2005 m.sausio 5d. įsakymu Nr.AV-3 įvedė servitutą pėsčiųjų takui. Šie įsakymai neteisėti, kadangi LR piliečių nuosavybės teisių išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas bei LR vyriausybės 1997 m.rugsėjo 29 d. nutarimo Nr.1057 nuostatos nesuteikė teisės savivaldybėms nuosavybės teisių į miesto žemę atkūrimo procese nuspręsti gražinamos žemės klypo tikslinės paskirties pakeitimo bei sklypo dydžio , įvedinėti servitutus, suteikti plotui ekologinį statusą. Žemės įstatymo 28 str.nustato, kad konservacini paskirčiai priskiriama tik gamtos rezervatų ir kultūros paveldo objektų žemės sklypai.

4Nuosavybės teisės į žemės sklypą (Duomenys neskelbtini) ( 0,4411 ha) turi būti atkurtos natūra, kadangi nepagrįstai atsakovas teigia, kad šiam sklypui yra konkretus visuomenės poreikis tenkinti bendruomenės interesus. Ten UAB „ (Duomenys neskelbtini)“ rengia detalųjį planą, o šis žemės sklypas dalina rengiamą plotą į dvi dalis.Birštono m.savivaldybės direktoriaus 2005 m.balandžio 4 d.įsakymu Nr.AV-79 patvirtino planavimo užduotis bei planavimo sąlygas 4,25 ha žemės sklypui ir tai bus komercinės paskirties objektas. UAB „ (Duomenys neskelbtini)“ nurodytu žemės plotu nedisponuoja. Minėtu įsakymu atsakovas viršijo savo kompetenciją ,,kadangi 0.4411 ha žemės sklypą Algirdo gt.15 leido įtraukti ruošiamą UAB „(Duomenys neskelbtini)“ detalųjį planą. Tokį pat leidimą atsakovas atkartojo 2007 m.birželio 27 d. sakymu Nr.AV-149 ir 2007 m.gruodžio 6d. įsakymu Nr.AV-309. Detaliuoju planu pažeidžiami pareiškėjo kaip savininko interesai, nes patvirtintu detaliuoju planu įtvirtinamas žemės sklypo teisinis statusas , nutraukiantis civilinius teisinius santykius ir tuo keičia pareiškėjo paveldėtą teisę į žemės sklypą (Duomenys neskelbtini). Detalųjį planą rengia privatus asmuo UAB“ (Duomenys neskelbtini)“ savo interesais, o ne savivaldybės funkcijoms vykdyti ir tuo pažeidžiamas Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnis. Nurodyti statiniai neatlieka atsakovo nurodytų rekreacijos funkcijų, siekiama privačių tikslų, nes nėra duomenų,, kad sklypo Nr.15 neįtraukimas į detalų planą nutrauks funkcinį ryšį. Aplinkos ministro 2003 m.gruodžio 24 d. įsakymas Nr.705 ( STR 2.02.01:2004) , kuriuo remiasi UAB „(Duomenys neskelbtini)“ reguliuoja santykius statybos srityje ir netaikomas sprendžiant nuosavybės atkūrimo klausimus.

5Nepagrįstai atsakovas atsisako grąžinti natūra sklypus (Duomenys neskelbtini). Nepateikti duomenys, kad sklypas (Duomenys neskelbtini) patenka į valstybinės reikšmės mišką, o sklypas (Duomenys neskelbtini) įeina į kvartalą 404 ar ypač vertingą teritoriją. Pagal Nemuno kilpų regioninio parko schemą ir 2005 m.lapkričio 7d. raštą, (Duomenys neskelbtini) sklypai nepatenka į rekreaciniu požiūriu ypač vertingas teritorijas. Nepagrįstas atsakovo motyvas,kad pagal 2004 m.lapkričio 3d. nutarimą Nr.1370 sklypai patenka į valstybinės reikšmės teritorijas, kadangi šio nutarimo sudedamoji dalis-schema nebuvo paskelbta „Valstybės žiniose“.

6Pareiškėjas prašė tenkinti patikslinto skundo reikalavimus skunde nurodytais motyvais, o teismo išaiškinta teise patikslinti skundo reikalavimus ir apskųsti Birštono miesto savivaldybės direktoriaus 2007 m.birželio 27 d. įsakymą Nr.AV-149 ir 2007 m.gruodžio 6d. įsakymą Nr.AV-309 nepasinaudos.

7Atsakovas Birštono miesto savivaldybės administracija su skundi nesutiko. Atiliepime į pareiškėjo atstovo 2007 m.gegužės 29 d. patikslintą skundą nurodė, kad Vyriausybės 1997 m.rugsėjo29 d. nutarimo Nr.1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ 106 punkto pagrindu savivaldybės formuoja grąžinamų natūra žemės sklypų ribas , organizuoja kadastrinius matavimus, pasiūlo žemės sklypų specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, kurios numatytos Vyriausybės 1992 m.gegužės 12d. nutarime Nr.343 „ Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, nustato tikslinę naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį, pateikia pasiūlymus dėl žemės servitutų. Minėto nutarimo 135 punkte numatyta, kad Nacionalinių ir regioninių parkų teritorijose nustatomi bendrieji veiklos apribojimai ir apribojimai pagal šių parkų funkcines (funkcinio prioriteto) ribas. Parkų planavimo schemų kraštovaizdžio( teritorijos) tvarkymo reglamentai juos papildo ir patikslina. 1997 m.kovo17d. Vyriausybės nutarimu Nr.244 patvirtintoje Nemuno kilpų regioninio parko planavimo schemoje Škėvonių geomorfologinis draustinis priskirtas konservacinio prioriteto zonai..Birštono kurorto bendrajame plane šis žemės sklypas žymimas „K2“, sutartinio ženklo reikšmė-Škėvonių geomorfologinis draustinis. Saugomų teritorijų įstatymas reglamentuoja, kad regioninių parkų ribas nustato ir keičia Vyriausybė savo įgaliotos institucijos teikimu. Birštono m.savivaldybės administracijos direktorius 205 m.kovo 19 d. įsakymu Nr.AV-67 „Dėl administracijos direktoriaus įsakymų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir pobūdžio nustatyto klausimais pakeitimo“, vadovaudamasis LR Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2005 m.sausio 20 d.įsakymu Nr.3D-37/D1-40 „Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo“ patikslino tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį, žemės naudojimo sąlygas ir apribojimus. 2005 m.sausio 5 d. įsakymu Nr.AV-3“ Dėl administracijos direktoriaus 2004 m.gruodžio 30 d.įsakymo Nr.AV-213 „ Dėl duomenų ir sąlygų nustatymo ir 53653 kv.m.ploto žemės sklypo Birštone, Prienų t.10C 3 punkto pakeitimo“ pašilė servitutą, kuris suteiktų teisę naudotis pėsčiųjų taku prieiti prie Nemuno upės.Šis žemės sklypas patenka į valstybės saugojamų kraštovaizdžio objektų teritoriją, ,kurioje įrengtas pažintinis gamtos takas ir šis ginčo sklypas būtent yra pažintinio mokomojo gamtos tako dalis. Šis servituto plotas įskaičiuotas bendrą grąžintino žemės sklypo plotą.Grąžintino sklypo ribos sumažintos 150 kv.m. skirto bendrajam naudojimui-automobilių parkavimo aikštelei ir pėsčiųjų takui.

8Nepagrįstas pareiškėjo reikalavimas paruošti žemės sklypą (Duomenys neskelbtini) planą. 2005m.vasario 15 d. įsakymu Nr.AV-28 ir 2005 m.balandžio 11 d. įsakymu Nr.AV-79 leista UAB „(Duomenys neskelbtini)“ rengti detalųjį žemės planą apie pastatus, kuriuos nuosavybės teise valdo minėta bendrovė. Sklypas (Duomenys neskelbtini) dalina planuojamą teritoriją į dvi dalis, dėl to tarp pastatų prapuola funkcini ryšys, todėl jis įtrauktas į planuojamą teritoriją. Planas nulems planuojamos teritorijos vystymą, žemės naudojimo prioritetus ir sąlygas, todėl šis žemės sklypas negali būti teikiamas nuosavybės teisių atkūrimui kaip laivas ( neužstatytas) žemės sklypas. Nėra pagrindo ir žemės sklypus (Duomenys neskelbtini) ir (Duomenys neskelbtini) pažymėti kaip laisvus ir grąžintinus natūra. Jiem yra konkretus visuomenės poreikis.Jie patenka į valstybinės reikšmės miškų plotus, patvirtintus Vyriausybės 2004 m.lapkričio 3d.nutarimo Nr.1370 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m.lapkričio 3d.nutarimo Nr.1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“. Vyriausybė 2005 m. birželio 30 d. nutarimu Nr.583 „Dėl ekologiniu, archeologiniu požiūriu ypač vertingų teritorijų, esančių valstybiniuose parkuose ir valstybiniuose draustiniuose, ribų patvirtinimo“ įtraukė teritorijas Centriniame miesto parke bei skvere prie autobusų stoties, kur yra ginčo sklypai (Duomenys neskelbtini) ir (Duomenys neskelbtini). Vadovaujantis LR piliečių nuosavybės teisių išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 13 straipsniu jie išperkami valstybės.

9Atsakovo atstovė prašė pareiškėjo skundą atmesti atiliepime nurodytais motyvais. Papildomai paaiškino, kad Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m.birželio 22d. įsakymu Nr.AV-149 ir 2007 m.gruodžio 6 d. įsakymu Nr.AV-309 leista UAB „ (Duomenys neskelbtini)“ organizuoti 4,25 ha ploto teritorijos Algirdo gatvėje detaliojo plano rengimą.

10Trečio suinteresuoto asmens UAB „(Duomenys neskelbtini)“ atstovas prašė skundą atmesti.Nurodė, kad bendrovei nuosavybės teise priklauso pastatai Algirdo gatvėje, Birštone. Parengtas 4,25 ha dviejų sklypų, kurių naudojimo būdas-rekreacinės teritorijos. Sklypas (Duomenys neskelbtini) įsiterpia į detaliuoju planu formuojamo sklypo ribas, skaido jį funkciškai. Iš bylos duomenų matyti, kad nėra išlikę pakankamai dokumentų, kurie leistų teigti, kad asmenys, į kurio valdytą nekilnojamąjį turtą pareiškėjas siekia atkurti nuosavybės teises, toje vietoje valdė žemės sklypą.

11Tretysis suinteresuotas asmuo Kauno apygardos prokuratūra savo prašyme įstoti į bylą proceso šalimi prašė skundą patenkinti, kadangi Birštono savivaldybės administracija vilkina suformuoti ir patvirtinti ginčo sklypų planus.

12Skundas netenkintinas.

13Pareiškėjas kaip turtinių teisių perėmėjas pretenduoja atkurti nuosavybės teises natūra į J. B. ( žmonos O. S. senelio) iki nacionalizacijos valdytą 0,411 ha žemės sklypą Birštone, (Duomenys neskelbtini) ir žmonos tėvo A. P. valdytus žemės sklypus Birštone (Duomenys neskelbtini), (Duomenys neskelbtini). Savo reikalavimus įpareigoti atsakovą suformuoti šiuos žemės sklypus grindžia Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą 2 straipsniu ir Vyriausybės 1997 m.rugsėjo 29 d. nutarimo Nr.1057 „ Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ 106 punkto nuostatomis.

14Piliečių nuosavybės teisių išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta, kad nuosavybės teises žemę, iki1995 m.birželio 1d. buvusią miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, atkuriamos grąžinant natūrą laisvą ( neužstatytą) žemę turėtoje vietoje piliečiui apiliečiam bendrosios nuosavybės teise, taip pat piliečiui, nuosavybės teise turinčiam pastatus, jo naudojamų teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų ribų žemės sklypą, išskyrus žemę, pagal šio įstatymo 12 straipsnį priskirtą valstybės išperkamai, ir žemę, kurios sugrąžinti turėtoje vietoje pilietis nepageidauja. Laisvų ( neužstatytų) žemės sklypų, kuriuos numatoma grąžinti natūra turėtoje vietoje, formavimą ir jų planų rengimą Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja ir planus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. To paties įstatymo 12 straipsnio 1dalies 5 punkte numatyta, kad žemė iš šiuo įstatymo 2 straipsnyje nurodytų piliečių išperkama valstybės ir už ją atlyginama pagal šio įstatymo 16 straipsnį, jeigu yra valstybinių rezervatų, nacionalinių ar regioninių parkų rezervatų Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje, o tos pačios dalies 12 punkto pagrindu žemė negrąžinama buvusioje vietoje jeigu yra valstybinių parkų ir valstybinių draustinių teritorijose, ypač vertingose ekologiniu, archeologiniu ir rekreaciniu požiūriu ir šių teritorijų ribas nustato Vyriausybė.

15Dėl žemės sklypo (Duomenys neskelbtini).

16Nuosavybės teisės į buvusio savininko A. P. iki nacionalizacijos valdytą žemės sklypo (Duomenys neskelbtini) dalį atkurtos bendros nuosavybės teise jo įpėdiniams O. S. ir J. J. P. . Pareiškėjas ginčija atsakovo aktus, kuriais nustatytas ginčo sklype servitutas pėsčiųjų takui ir konservacinės tikslinė žemės paskirtis.Žemėtvarkos skyrius 2003m.vasario 24 d. raštu Nr.348 pateikė Birštono savivaldybei A. P. kartografuotos žemės ( miško) ribas dėl galimybės grąžinti laisvą (neužstatytą) žemę natūra. Birštono savivaldybės taryba 2003 m.kovo 29 d. rašte Nr.(3.11)-SR-178 nurodė, kad tai yra valstybės išperkama žemė, kadangi savininkui A. P. priklausančioje žemėje 2001 metais įrengtas pažintinis mokomasis gamtos takas, skirtas visuomenės ekologiniam švietimui, pažintini turizmui ir poilsiui ( O. S. nuosavybės teisių atkūrimo bylos b.l.62-67). 2003m.rugsėjo 1d.pareiškėjas pateikė prašymą ginčo žemei nuomoti (O. S. nuosavybės teisių atkūrimo bylos b.l.61). Žemėtvarkos skyrius 2003m.salio 21 d. raštu Nr.1750 kreipėsi į Birštono savivaldybę dėl glimybės grąžinti žemę natūra ( O. S. nuosavybės teisių atkūrimo bylos b.l.58). Savivaldybė 2003 m.lapkričio 6d. raštu Nr. (3.11)-SR-693 pateikė žemėtvarkos skyriui pažymėtą laisvą žemę tame pačiame kartografiniame plane ( O. S. nuosavybės teisių atkūrimo byla b.l.55-56). 2004 m.balandžio 14 d.raštu Nr.(3.11)-SR-211 savivaldybė perdavė žemėtvarkos skyriui pakoreguotą medžiagą, pakeisdama numatomos grąžinti žemės ribas ir sumažindama grąžintiną sklypą apie150 kv.m., paliekant šią dalį bendram naudojimui, t.y.automobilių parkavimo aikštelei ir pėsčiųjų takui, kurie pažymėti Birštono kurorto bendrajame plane (T.2., b.l.39, O. S. nuosavybės teisių atkūrimo byla, b.l.32-33). Nepagrįstas pareiškėjo argumentas, kad sklypas nemotyvuotai sumažintas. Planiniai duomenys patvirtina, kad ginčo sklypas patenka į valstybės saugojamų kraštovaizdžio objektų teritoriją, kurioje įrengtas pažintinis gamtos takas, šiai teritorijai yra aiškiai išreikštas visuomenės poreikis. Pareiškėjui suformuotas 53653 kv.m.dydžio sklypas (Duomenys neskelbtini) , atsižvelgiant į Birštono kaip kurorto specifiką ir būtinumą išlaikyti kraštovaizdį ir infrastruktūrą, nustato ribotą žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį (Birštono kurorto bendrasis planas, O. S. nuosavybės atkūrimo byla b.l.12-13). Su ginčo sklypo buvimo vieta teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjas bei jo atstovai sutiko.

1753653 kv.m. žemės sklypo planas patvirtintas Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m.gruodžio 30 d. įsakymu Nr.AV-213 „Dėl duomenų ir sąlygų nustatymo 53653 kv.m.ploto žemės sklypui (Duomenys neskelbtini)“ Pareiškėjas nesutikdamas su sklypo ribomis ir dydžiu, nepasirašė geodeziniuose planuose, tačiau šio įsakymo neginčijo (T.1., b.l.148E).

18Pareiškėjas ginčija 2005 m. sausio5 d. Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr.AV-3 „Dėl administracijos direktoriaus 2004 m.gruodžio 30 d. įsakymo Nr.AV-213 „Dėl duomenų ir sąlygų nustatymo 53653 kv.m.ploto žemės sklypui (Duomenys neskelbtini)“ 3 punkto pakeitimo“ , kuriuo pasiūlytas kelio servitutas ( S-5165 kv.m.), suteikiant teisę naudotis pėsčiųjų taku prieiti prie Nemuno upės (tarnaujantis daiktas) (T.1., b.l.90).

19Kelio servitutas (S-5165 kv.m) nustatytas Kauno apskrities viršininko 2005 m.gegužės 24 d.įsakymu Nr.02-07-4963, kuris ir suteikia teisę pėsčiųjų taku prieiti prie Nemuno upės ( tarnaujantis daiktas) ( T.1., b.l.148F-148-G). Servituto nustatymo pagrindai ir procedūra reglamentuota Žemės įstatymo 23 straipsnyje bei Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklėse, pavirtintose LR Vyriausybės 2004 m.spalio 14d. nutarimu Nr.1289 . Ši tvarka nepažeista, todėl pareiškėjo teiginys, kad atsakovas viršijo savo kompetenciją nustatant servitutą pėsčiųjų takui, atmestinas. Patikslintais skundais pareiškėjas ir jo atstovai panaikinti šį 2005 m.gegužės 24 d. Kauno apskrities viršininko įsakymą Nr.02-07-4963 bei tos pačios dienos sprendimus Nr.02/132 ir Nr.02/133 kuriuo atkurtos nuosavybės teisės O. S. ir J.J. P. nepareiškė.

20Nepagrįstas pareiškėjo reikalavimas panaikinti 2005 m.kovo 29 d. Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. AV-67 3 punktą, kuriuo pakeistas 2004 m.gruodžio 30 d.įsakymo Nr.AV-213 „Dėl duomenų ir sąlygų nustatymo 53653 kv.m.ploto žemės sklypui Birštone, (Duomenys neskelbtini) 5 punktas, nurodant, kad pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis-konservacinės paskirties žemė, naudojimo būdas-gamtinių rezervatų žemės sklypai, naudojimo pobūdis-reguliuojamos apsaugos. 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.AV-213 nustatytos 53653 kv.m. sklypo ribos, tikslinė žemės naudojimo paskirtis, žemės naudojimo sąlygos ir apribojimai vadovaujantis LR Vyriausybės 1992 m.gegužės 12 d.nutarimu Nr.343 patvirtintomis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis (1995 m.gruodžio 29 d.nutarimo Nr.1640 redakcija). Nutarimo135 punkte numatyta, kad Nacionalinių ir regioninių parkų teritorijose nustatomi bendrieji veiklos apribojimai ir apribojimai pagal šių parkų funkcines (funkcinio prioriteto) zonas.1997 m.kovo 17 d.Vyriausybės nutarimu Nr.244 pavirtintoje Nemuno kilpų regioninio parko planavimo schemoje Škėvonių geomorfologinis draustinis priskirtas konservacinio prioriteto zonai. Birštono kurorto bendrajame plane šis žemės sklypas pažymėtas sutartiniu ženklu „K2“, kurio reikšmė yra Škėvonių geomorfologinis draustinis (T.4, b.l.7-8). Dėl to ginčijamas 2005 m.kovo 29d.įsakymas Nr.AV-67 pagrįstas ir teisėtas.

21Be to, pareiškėjo iš jo atstovams buvo išaiškinta teisė pareikti pašymą atnaujinti terminą apskųsti 2005 m.sausio 5 d. įsakymą Nr.AV-3 (T.3., b.l.182), tačiau šia teise pasinaudoti atsisakė (T.4., b.l.26). Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str., 1d. numatyto, kad jeigu specialus įstatymas nenumato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą ( neveikimą) įteikimo suinteresuotai šalia dienos. Pareiškėjo atstovė nurodė, kad apie šį aktą pareiškėjas sužinojęs 2005 metais. Vieno mėnesio apskundimo terminas praleistas, prašymą atnaujinti šį terminą pateikti atsisakė, todėl spręsti šio akto panaikinimo klausimą nėra pagrindo.

22Esant šioms aplinkybėms nėra pagrindo tenki pareiškėjo prašymą įpareigoti atsakovą pateikti žemės sklypo planą. Vyriausybės 1997 m.rugsėjo 29 d. nuarimu Nr.1057 106 punkte numatyta diskrecija pateikti nuosavybės teises atkuriančiai institucijai laisvų ( neužstatytų) žemės sklypų iki 1995 m. buvusios miestų teritorijose patvirtintus planus, tikslu atkurt nuosavybės teises grąžinant sklypą turėtoje vietoje. Ginčo sklypas LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymo 112 straipsnio prasme nėra laisvas ( neužstatytas) žemės sklypas, todėl įpareigoti pateikti planą nėra pagrindo. Dėl to negalima teigti, kad atsakovas vilkina priimti pareiškėjo pageidaujamą sprendimą, kadangi pareiškėjas išreiškė valią į ginčo sklypą nuosavybės teises atkurti natūra, o dėl aukščiau išvardintų aplinkybių tai padaryti nėra galimybės..

23Dėl sklypo (Duomenys neskelbtini)

24Nuosavybės atkūrimo procedūra dėl J. B. nuosavybės teise valdyto 0,45411 ha žemės sklypo, (Duomenys neskelbtini) buvo pradėta pagal M. P. , J. B. dukters 1991 m.spalio 25 d.prašymą atkurti nuosavybės teises į 0.55 ha žemės sklypą ir pastatus natūra ( M. P. nuosavybės teisių atkūrimo byla b.l.105). M. P. ( mirusios 1996 m.birželio 22 d.) dukra O. S. ( mirusi 2001 m.rugsėjo 2 d.) pateikė 1996 m.balandžio 22 d. prašymą atkurti nuosavybės teises į senelio A. P. valdytą žemę Birštono miete (O. S. nuosavybės teisių atkūrimo byla b.l.71)

25Piliečių nuosavybės teisių išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įststymo 12 straipsnio 1 dalie 3 punkte nustatyta, kad žemė iš šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytų piliečių išperkama valstybės ir už ją atlyginama pagal įstatymo 16 straipsnį jeigu iki 1995 m.birželio 1d.buvo miestams nustatyt tvarka priskirtose teritorijose ir pagal įstatymus nustatyta tvarka patvirtintuose detaliuosiuose planuose yra užimta: įvairiems objektams eksploatuoti reikalingų žemės sklypų, užtikrinančių gamtos ir kultūros vertybių apsaugą bendrosioms gyventojų reikmėms, rekreacijai, taip pat savivaldybių funkcijoms vykdyti reikalingų socialinių, švietimo, kurortinio gydymo, rekreacijos, reabilitacijos, poilsio tikslam skirtų objektų naudojimui, kurių svarbą vietos bendruomenei savo sprendimu pripažįsta savivaldybės taryba, eksploatacijai ir bendram (viešam) naudojimui, įgyvendinti valstybei svarbius ekonominius projektus, kurių valstybinę svarbą savo sprendimu pripažįsta Seimas ar Vyriausybė.

26Birštono savivaldybės administracijos direktorius 2005 m.balandžio11 d. įsakymu Nr.AV-79 leido organizuoti UAB „(Duomenys neskelbtini)“ teritorijos prie Algirdo gatvės Birštone 4.,25 ha. ploto žemės sklypo planą detalųjį planą ( T.3., b.l.172). Administracijos direktorius 2007 m.birželio 22 d.įsakymu Nr.AV-149 ir 2007 m.gruodžio 6d. įsakymu Nr.AV-309 pakeitė 2005 m.balandžio 11 d. įsakymą Nr.AV-79 ir leido UAB „ (Duomenys neskelbtini)“ organizuoti 4,25 ha ploto teritorijos rengimą prie Algirdo gatvė suformuojant du kitos paskirties sklypus, kurių naudojimo būdas-rekreacinės teritorijos, naudojimo pobūdis- ilgalaikio ( stacionaraus) poilsio pastatų statyba.

27Nepagrįstas pareiškėjo motyvas, kad patvirtinus detalųjį planą teritorija bus eksploatuojama komerciniais tikslais ir tai neatitiks visuomenės interesų. Tai patvirtinančių duomenų nepateikė. Birštono miesto-kurorto bendrojo plano sprendiniais vieta, kurioje ruošiamas detalusis planas pagal funkcinių prioritetų zonas patenka Birštono urbanistinio draustinio teritoriją (T.3., b.l.7-8). Teritorija, į kurią patenka ginčo žemės sklypas (Duomenys neskelbtini) dar tik planuojama, planas nulems planuojamos teritorijos vystymą, naudojimo prioritetus ir sąlygas, nustatys teritorijos, skirtos rekreacijai, reabilitacijai ir poilsiui ribas. Žemės sklypo detalusis planas rengiamas prie UAB „ (Duomenys neskelbtini)“ priklausančių pastatų, kurie apima buvusios sanatorijos „Spalis“ pastatus ir teritoriją apie juos ( T.3, b.l.83-84), todėl darytina išvada, kad ginčo žemės sklypas, įsiterpiantis į planuojamą teritoriją, suardys jos funkcinį ryšį. Pareiškėjų pateiktas antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas atspindi dabartinę pastatų būklę ( T.3., b.l.127-134), todėl iš to spręsti apie būsimos rekreacinės zonos dalių funkcinį ryšį nėra pagrindo. Esant tokiai situacijai negalima tvirtinti, kad ginčo žemė yra laisva ( neužstatyta), todėl nėra pagrindo įpareigoti atsakovą veikti Vyriausybės 1997 m.rugsėjo 29 d. nutarimo Nr.1057 106 punkto nustatyta tvarka, t.y. teikti žemėtvarkos skyriui patvirtintą planą apie ginčo sklypą kaip laisvą ( neužstatytą ). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas aiškindamas Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas yra pažymėjęs, kad detaliojo plano nebuvimas nėra pakankamas pagrindas pripažinti žemę laisva ( neužstatyta) ir į kurią nuosavybės teisės atkuriamos natūra.

28Nustatant ginčo sklypo buvimo vietą, atsakovas ją nurodė įsiterpus tarp UAB“(Duomenys neskelbtini) „ valdomų pastatų. Tai matyti iš patvirtintos Birštono miesto-kurorto bendrojo plano ištraukos (T.3., b.l.138). Byloje esantis plano fragmentas ( T.1., b.l.42), kuriame nurodyta, kad ginčo sklypo ribos ir trečiojo suinteresuoto asmens nuosavybės teise valdomas pastato- buvusios sanatorijos „Spalis“ pastato buvimo vieta persidengia, nėra patvirtintas ir neatspindi nei vienos iš šalių pozicijos. Pažymėtina, kad dėl J. B. ir A. P. nuosavybės teisių Birštone atkūrimo procese dalyvavusių Kauno AVA ir Birštono savivaldybės pareigūnų veiksmų STT Kauno skyriuje buvo atliktas ikiteisminis tyrimas, kuris 2007 m.gegužės 15 d. nutrauktas, nes nepadarytos veikos, turinčios nusikaltimų požymių ( B.byla Nr.20-9-049-05, T.2., b.l.127-155) Jo metu vykdydama ikiteisminio tyrimo institucijų pavedimą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vyriausioji specialistė N. S. pateikė specialisto išvadą, kad pagal pateiktus nuosavybės atkūrimo dokumentus (M. P. nuosavybės teisių atkūrimo byla) nėra galimybės administracine tvarka nustatyti kokie žemės sklypai ir kokio ploto iki nacionalizacijos Birštone priklausė J. B. ( T.3., b.l.13-24) Apžiūrėjus ir įvertinus M. P. nuosavybės teisių atkūrimo byloje Nr.26 esančius archyvinius dokumentus ir kitus duomenis, šios išvados pasitvirtino ( M. P. nuosavybės teisių atkūrimo byla).Tai reiškia, kad nėra dokumentais įrodyta, kad J. B. iki nacionalizacijos valdė ginčo žemės sklypą.

29`

30Atmestinas pareiškėjo reikalavimas panaikinti Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m.balandžio 11 d. įsakymą Nr.AV-79, kadangi praleistas skundo padavimo 1 mėnesio terminas ( ABTĮ 33 str.1d.).Pareiškėjui buvo suteikta teisė dar kartą patikslinti skundą ir skųsti atsakovo 2007 m.birželio 27 d.įsakymą Nr.AV-149 ir 2007 m. gruodžio 6d. įsakymą Nr.AV-309 ( T.4.b.l. 44-46). Pareiškėjas iki teismo nustatytos datos to nepadarė, pareiškėjo atstovai į teismo posėdį neatvyko, o teismo posėdžio metu pareiškėjas jam suteikta teise pasinaudoti atsisakė.Tokiu būdu, nėra pagrindo panaikinti 2005 m.balandžio 11 d.įsakymą Nr.AV-79, o nurodytų vėlesnių atsakovo įsakymo Nr.AV-149 ir Nr.AV-309 pareiškėjas neginčijo, todėl jie galioja, o pareiškėjo argumentas, kad jie priimti viršijant savo kompetenciją neturi pagrindo.

31Dėl sklypų (Duomenys neskelbtini)

32Žemės sklypas (Duomenys neskelbtini) ir (Duomenys neskelbtini) yra A. P. iki nacionalizacijos valdytuose žemės sklypuose.Vyriausybės 2004 m.lapkričio 3d. nutarimu Nr.1370 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m.spalio 3d. nutarimo Nr.1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“ ( LR Vyriausybės 2005 m.liepos 14 d.nutarimo Nr.765 redakcija) nustatė valstybinės reikšmės miškų plotus ir patvirtino Birštono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemas ( Nutarimo Nr.765 6-tas priedas, „ 06 birstono. doc“).

33Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad miškai iš šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytų piliečių išperkami valstybės ir už juos valstybė atlygina pagal šio įstatymo 16 straipsnį, jeigu jie priskirti valstybės reikšmės miškams. Iš Birštono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos matyti, kad 404 kvartalas pažymėtas sutartiniu ženklu-žalia spalva ir tai reiškia valstybinės reikšmės miško plotą (T.2, b.l.16-27, T.4., b.l.44). Bendrajame Birštono miesto-kurorto bendrajame plane ( apžiūrėtas teisme) šis kvartalas pažymėtas sutartiniu žymėjimu „K1.18-4“ ir tai atspindėta byloje bendrojo plano ištrauka (T.3.b.l.8). Nepagrįstas pareiškėjo teiginys, kad schema nepaskelbta oficialiame teisės aktų skelbimų šaltinyje „Valstybės žiniose“, todėl nėra pagrindo ja vadovautis. Minėto nutarimo priedas Nr.6 šiuolaikinių technologijų laikais publikuotas kartu su nutarimu Intranete oficialioje svetainėje LITLEX, todėl tai yra oficiali informacija, o susipažinti su šiais duomenimis gali bet kuris suinteresuotas asmuo.

34Vyriausybės 2005 m.birželio 30 d.nutarimu Nr.723 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.gegužės 14 d. nutarimo Nr.583 „ Dėl ekologiniu, archeologiniu ir rekreaciniu požiūriu ypač vertingų teritorijų, esančių valstybiniuose parkuose ir valstybiniuose draustiniuose, ribų patvirtinimo“ pakeitimo“ Nemuno kilpų regioninio parko teritorijoje, Birštono mieste ( eil. Nr.28.7 ) išskyrė skverą prie autobusų stoties, ribojantį Kęstučio ir Vaižganto gatvėmis kaip rekreaciniu požiūriu ypač vertingą teritoriją..Bendrajame Birštono plane šis sklypas pažymėtas sutartiniu žymėjimu „8.19“ ir į šią teritoriją patenka ginčo sklypas, žymimas (Duomenys neskelbtini) (T.3.,b.l. 8). Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 12 punkto prasme ginčo sklypas yra valstybinio parko teritorijoje, ypač vertingoje rekreaciniu požiūriais, todėl negali būti laikomas laisvu ( neužstatytu ).

35Esant šioms situacijoms nėra pagrindo įpareigoti Birštono savivaldybės administraciją parengti laisvų ( neužstatytų) žemės sklypų (Duomenys neskelbtini) ir (Duomenys neskelbtini) planus tikslu atkurti pareiškėjui nuosavybės teises natūra.

36Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 str.,87 str., 88 str.1d.1p., teisėjų kolegija,

Nutarė

37pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą

38Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, sudaryta iš... 2. Pareiškėjo įgalioti asmenys patikslintu skundu prašė įpareigoti Birštono... 3. Kauno apskrities viršininkas 2005 m.gegužės 24 d. sprendimu Nr.02/132... 4. Nuosavybės teisės į žemės sklypą (Duomenys neskelbtini) ( 0,4411 ha) turi... 5. Nepagrįstai atsakovas atsisako grąžinti natūra sklypus (Duomenys... 6. Pareiškėjas prašė tenkinti patikslinto skundo reikalavimus skunde... 7. Atsakovas Birštono miesto savivaldybės administracija su skundi nesutiko.... 8. Nepagrįstas pareiškėjo reikalavimas paruošti žemės sklypą (Duomenys... 9. Atsakovo atstovė prašė pareiškėjo skundą atmesti atiliepime nurodytais... 10. Trečio suinteresuoto asmens UAB „(Duomenys neskelbtini)“ atstovas prašė... 11. Tretysis suinteresuotas asmuo Kauno apygardos prokuratūra savo prašyme... 12. Skundas netenkintinas.... 13. Pareiškėjas kaip turtinių teisių perėmėjas pretenduoja atkurti... 14. Piliečių nuosavybės teisių išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymo 5... 15. Dėl žemės sklypo (Duomenys neskelbtini).... 16. Nuosavybės teisės į buvusio savininko A. P. iki... 17. 53653 kv.m. žemės sklypo planas patvirtintas Birštono savivaldybės... 18. Pareiškėjas ginčija 2005 m. sausio5 d. Birštono savivaldybės... 19. Kelio servitutas (S-5165 kv.m) nustatytas Kauno apskrities viršininko 2005... 20. Nepagrįstas pareiškėjo reikalavimas panaikinti 2005 m.kovo 29 d. Birštono... 21. Be to, pareiškėjo iš jo atstovams buvo išaiškinta teisė pareikti pašymą... 22. Esant šioms aplinkybėms nėra pagrindo tenki pareiškėjo prašymą... 23. Dėl sklypo (Duomenys neskelbtini)... 24. Nuosavybės atkūrimo procedūra dėl J. B. nuosavybės... 25. Piliečių nuosavybės teisių išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo... 26. Birštono savivaldybės administracijos direktorius 2005 m.balandžio11 d.... 27. Nepagrįstas pareiškėjo motyvas, kad patvirtinus detalųjį planą teritorija... 28. Nustatant ginčo sklypo buvimo vietą, atsakovas ją nurodė įsiterpus tarp... 29. `... 30. Atmestinas pareiškėjo reikalavimas panaikinti Birštono savivaldybės... 31. Dėl sklypų (Duomenys neskelbtini)... 32. Žemės sklypas (Duomenys neskelbtini) ir (Duomenys neskelbtini) yra 33. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo... 34. Vyriausybės 2005 m.birželio 30 d.nutarimu Nr.723 „Dėl Lietuvos Respublikos... 35. Esant šioms situacijoms nėra pagrindo įpareigoti Birštono savivaldybės... 36. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85... 37. pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą... 38. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali būti...