Byla II-685-146/2007
Dėl nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Laimė Baltrūnaitė, sekretoriaujant Renatai Janovičiūtei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patraukto asmens atstovui advokatui Gražvydui Gudoniui, institucijos, kurios pareigūnas surašė protokolą ir priėmė nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, atstovui Daivai Navapolskaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens S. S. skundą dėl nutarimo panaikinimo,

Nustatė

22006-12-20 Alytaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (toliau – Departamentas) Alytaus rajono vyresnioji inspektorė K. R. surašė S. S., einančiam UAB „Pabradė“ direktoriaus pareigas, administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 2 (toliau – Protokolas) už tai, kad jis pagal 2006-10-04 gamybos rangos sutartį Nr. „Pirtis 220“ savo medžiagomis ir savo jėgomis statė V. R. P. kaimo turizmo komplekso statybvietėje Meškasalio k., Raitininkų sen., Alytaus r. medinių rąstų pirtį, kurios statybos darbų techninę priežiūrą atlieka atestuotas specialistas G. Ą. . Objekto statybos metu buvo nustatyta eilė pažeidimų, dėl ko 2006-11-24 buvo surašytas reikalavimas Nr. ST5-31-(9.8), nurodant pašalinti pažeidimus iki 2006-11-28 ir apie pažeidimų pašalinimą raštiškai informuoti Departamentą. Tuo S. S. pažeidė LR statybos įstatymo I sk. 2 str. 54 p.; IV sk. 15, 18 str.; VIII sk. 27 str. 6 p. 3 pastraipą ir padarė pažeidimą, numatytą LR administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 189 str. 4 d. (b.l. 42).

32006-12-21 ta pati pareigūnė, išnagrinėjusi S. S. administracinio teisės pažeidimo bylą Nr. 2, nutarime (toliau – Nutarimas) nustatė, kad V. R. P. kaimo turizmo komplekse statomos pirties (medinių rąstų) statybos metu padaryta eilė pažeidimų, nurodytų 2006-11-24 reikalavime Nr. ST5-31-(9.8); pažeidimai nepašalinti, reikalavime nurodyti darbai neatlikti, – šiais veiksmais S. S. pažeidė LR statybos įstatymo I sk. 2 str. 54 p.; IV sk. 15, 18 str.; VIII sk. 27 str. 6 p. 3 pastraipą (1996-03-19 LR statybos įstatymas Nr. I-1240 su pataisomis). S. S. veiksmus kvalifikavo pagal ATPK 1894 str. „Statybos valstybinės priežiūros pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymas“ ir, atsižvelgusi į atsakomybę sunkinančią aplinkybę – teisėtų reikalavimų visišką ignoravimą, vadovaudamasi ATPK 1894 str. ir 287 str. 1 d. 1 p., skyrė UAB „Pabradė“ direktoriui S. S. administracinę nuobaudą – 3000 litų baudą (b.l. 43).

4Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo padavė teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti Nutarimą kaip neteisėtą bei nepagrįstą ir bylą nutraukti. Skunde paaiškino, kad:

  1. Administracinio teisės pažeidimo byla buvo išnagrinėta pažeidžiant žinybingumo ir institucijos, įgaliotos nagrinėti tokią bylą, kompetenciją, nes administracinių teisės pažeidimų, numatytų ATPK 1894 str., bylų nagrinėjimas įeina į apylinkės teismo, o ne į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos kompetenciją.
  2. Departamento 2006-11-24 rašte išdėstyti reikalavimai jo atžvilgiu yra neteisėti, kadangi pagal 2006-10-04 gamybos rangos sutartį Nr. „Pirtis 220“, sudarytą tarp gamintojo UAB „Pabradė“ ir užsakovo V. R. P., UAB „Pabradė“ įsipareigojo pagaminti ir perduoti užsakovo nuosavybėn statinio konstrukciją, tačiau neturėjo nei pareigos, nei teisės vykdyti statinio statybos darbų. Užsakovas statinio statybos darbus atlikinėjo be UAB „Pabradė“ žinios, t.y. savo rizika, taigi bendrovė nėra statybos dalyvis ir todėl jai neteisėtai priskiriama pareiga pašalinti nustatytus galimus defektus, susijusius su statinio statybos darbais.
  3. Protokolas surašytas netinkamai, nes jame nenurodyta pažeidimo esmė, t.y. kokiais konkrečiais veiksmais ar neveikimu jis padarė inkriminuotą teisės pažeidimą, kokių nurodymų nevykdė, kada, kokia apimtimi ir pan.
  4. Nutarimu jam paskirta 3000 Lt bauda atitinka ATPK 1894 straipsnyje nustatytą baudos dydį, skiriamą pareigūnams, nors jis nėra pareigūnas.
  5. Nutarime nurodyta atsakomybę sunkinanti aplinkybė – teisėtų reikalavimų visiškas ignoravimas, nėra numatyta nei ATPK 32 str., nei kituose įstatymuose, kurie kartu nustato baigtinį sunkinančių aplinkybių sąrašą ir negali būti aiškinami plečiamai (b.l. 3-7).

5Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn patraukto asmens atstovas palaikė skundą. Papildomai paaiškino, kad S. S. nedalyvavo statybos patikrinime, taip pat surašant Protokolą ir priimant Nutarimą. 2006-11-24 gavęs Departamento reikalavimą, 2006-11-27 jis išsiuntė atsakymą, kuriame informavo Departamentą, kad bendrovė statybos darbų nevykdo. 2006-11-29 jis gavo kvietimą atvykti į Departamentą Protokolo surašymui ir nuobaudos skyrimui. Vėliau gavo priimtą Nutarimą kartu su Protokolu.

6Tarp UAB „Pabradė“ ir V. R. P. sudaryta sutartis pagal savo pavadinimą ir turinį yra gamybos sutartis. Taigi, bendrovė statybos darbų nevykdė, todėl S. S. yra netinkamas ATPK 1894 straipsnyje numatyto administracinio teisės pažeidimo subjektas (b.l. 76-78).

7Departamento atstovė teismo posėdyje neprieštaravo dėl Nutarimo panaikinimo. Paaiškino, kad Protokolą ir Nutarimą surašė Alytaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Alytaus rajono vyresnioji inspektorė K. R., pasinaudodama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos blankais. Protokole nurodžiusi ATPK 189 str. 4 d., pareigūnė padarė klaidą: turėjo nurodyti ATPK 1894 str. Iš sutarties sąlygų ir to, kad S. S. atliko statybos darbus, yra akivaizdu, jog jis yra tinkamas atsakomybės subjektas. Inspektorė skyrė S. S. administracinę nuobaudą kaip pareigūnui, remdamasi ATPK 14 str., nes S. S. eina bendrovės direktoriaus pareigas (b.l. 76-78).

8Skundas tenkintinas.

9Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad S. S., einantis UAB „Pabradė“ direktoriaus pareigas, buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn už ATPK 1894 straipsnyje numatytą administracinį teisės pažeidimą – t.y. už statybos valstybinės priežiūros pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymą (b.l. 43).

10Vadovaujantis ATPK 2591 str. 1 d. 1 p. ir 224 str., teisę surašyti protokolus dėl administracinių teisės pažeidimų, numatytų ATPK 1894 str., turi teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros institucijų pareigūnai, o šių pažeidimų bylas nagrinėja rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai). ATPK 2463 str. 1 dalis, kurioje yra nustatyta teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros institucijų kompetencija nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas, nesuteikia šioms institucijoms teisės nagrinėti bylas dėl pažeidimų, numatytų ATPK 1894 str. Remiantis paminėtomis kodekso normomis, darytina išvada, kad Alytaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento pareigūnė, išnagrinėjusi S. S. administracinio teisės pažeidimo bylą ir priėmusi Nutarimą (b.l. 43) patraukti S. S. atsakomybėn pagal ATPK 1894 str. bei skirti jam administracinę nuobaudą, viršijo įstatymo suteiktą Departamentui ir jo pareigūnams kompetenciją. Teismo posėdyje apklausta liudytoja K. R. patvirtino, kad ji neturėjo teisės skirti S. S. nuobaudą pagal ATPK 1894 str., taip pat paliudijo, kad, rašydama Nutarimą, ji manė, jog teikia siūlymą dėl S. S. patraukimo administracinėn atsakomybėn (b.l. 76-78). Tačiau pastarasis liudytojos teiginys nėra grindžiamas jokiais administracinio teisės pažeidimo byloje surinktais įrodymais, be to, byloje nėra duomenų apie tai, kad surinkta administracinio teisės pažeidimo medžiaga buvo išsiųsta nagrinėti atitinkamam apylinkės teismui. Priešingai, iš administracinėn atsakomybėn patraukto asmens atstovo paaiškinimų teismo posėdyje (b.l. 76-78) nustatyta, kad Departamento pareigūnės priimtas Nutarimas buvo išsiųstas S. S. . Iš to galima suprasti, kad Departamentas laikė priimtą Nutarimą galutiniu dokumentu administracinio teisės pažeidimo byloje, sukelsiančiu S. S. atitinkamas teisines pasekmes.

11Nustatyta faktinė aplinkybė, kad skundžiamą Nutarimą priėmė institucija, kurios kompetencijai nepriklauso nagrinėti ATPK 1894 str. numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas, yra savarankiškas ir savaime pakankamas pagrindas konstatuoti Nutarimą esant neteisėtą ir todėl naikintiną. Tačiau byloje nustatyta ir kitų pažeidimų, kurių visuma leidžia teismui pripažinti Nutarimą neteisėtą ir nepagrįstą.

12Pirma, nustatyta, kad Departamento pareigūnai neatlikto visapusiško, pilnutinio ir objektyvaus visų bylos faktinių aplinkybių tyrimo ir nesurinko visų įmanomų įrodymų, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą apie tai, kad S. S., einantis UAB „Pabradė“ direktoriaus pareigas, nagrinėjamu atveju yra tinkamas atsakomybės subjektas pagal ATPK 1894 str. Iš Departamento atstovės paaiškinimų (b.l. 76-78) nustatyta, kad Departamento pareigūnai nustatė asmenį, atsakingą už medinių rąstų pirties V. R. P. kaimo turizmo komplekse, esančiame Meškasalio k., Raitininkų sen., Alytaus r., statybas, remdamiesi vieninteliu įrodymu – tarp UAB „Pabradė“ ir V. R. P. 2006-10-04 sudaryta gamybos rangos sutartimi Nr. „Pirtis 220“ (b.l. 46-55). Tačiau iš šios sutarties objekto (sk. „Sutarties objektas“ 1 p.) matyti, kad pagal ją gamintojas (UAB „Pabradė“) įsipareigojo tik pagaminti ir perduoti užsakovo (V. R. P.) nuosavybėn statinio konstrukciją. Todėl darytina išvada, kad siekiant įrodyti, jog UAB „Pabradė“, kuriai vadovauja S. S., ne tik pagamino statinio konstrukciją, bet ir atliko pagamintos pirties statybos darbus pačioje statybų vietoje, t.y. V. R. P. kaimo turizmo komplekse, buvo reikalinga surinkti papildomus įrodymus (patikrinti atitinkamą sutarties šalių dokumentaciją ir gauti turinčių reikšmės bylai dokumentų kopijas, gauti asmenų paaiškinimus nagrinėjamu klausimu ir kt.). Kadangi Departamentas nesurinko pakankamai įrodymų, negalima pašalinti teismo nustatyto prieštaravimo tarp dviejų suinteresuotų asmenų paaiškinimų, t.y. prieštaravimo tarp S. S. rašytinio paaiškinimo Departamentui (2006-11-27 atsakymas, b.l. 58), kuriame nurodoma, kad UAB „Pabradė“ neatlieka statybos darbų, ir V. R. P. teisme duotų parodymų (b.l. 76-78), kad su UAB „Pabradė“ buvo sutarta, jog ji pastatys pirtį iki galio, ir kad kito statytojo nebuvo. Remiantis išdėstytu, darytina išvada, kad Departamentas neturėjo pakankamai faktinio pagrindo pripažinti UAB „Pabradė“ direktorių S. S. atsakingą už pirties statybos darbus, teikti jam rašytinį reikalavimą pašalinti statybos darbų vykdymo pažeidimus (b.l. 60-61) ir patraukti jį administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 1894 str. už statybos valstybinės priežiūros pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymą (b.l. 42, 43).

13Antra, byloje nustatyta, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo nebuvo tinkamai informuotas ir nedalyvavo surašant jam Protokolą ir priimant Nutarimą, tuo buvo pažeistos jo procesinės teisės, įtvirtintos ATPK 272 str. 1 d. Iš Departamento 2006-11-29 rašto Nr. ST5-32(9.8) matyti, kad buvo prašoma S. S. kartu su V. R. P. iki 2006-12-08 atvykti į Departamentą dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo ir nuobaudos skyrimo pagal ATPK 1894 str. (b.l. 45). Tokia abstrakti formuluotė neleidžia pripažinti, kad S. S. buvo tinkamai pranešta apie konkrečią Protokolo surašymo datą, o vėliau – apie konkrečią Nutarimo priėmimo datą. Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens atstovo paaiškinimai patvirtina, kad S. S. tapo žinoma apie jo atžvilgiu surašytą Protokolą ir kartu apie priimtą Nutarimą tik tada, kai jis paštu gavo šių dokumentų nuorašus.

14Trečia, bylos dokumentai (b.l. 42, 43) ir Departamento atstovės paaiškinimai teismo posėdyje patvirtina, kad Protokolas ir Nutarimas buvo surašyti pasinaudojus kitos institucijos – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos – dokumentų blankais. Todėl galima daryti išvadą, kad skundžiamame Nutarime nėra nurodytas nutarimą priėmusios institucijos pavadinimas, kaip to reikalauja ATPK 286 str. 2 d. nuostatos.

15Ketvirta, 2006-12-20 surašytame Protokole (b.l. 42) yra nurodyta, kad UAB „Pabradė“ direktorius S. S. savo veiksmais padarė pažeidimą, numatytą ATPK 189 str. 4 d. Tuo tarpu 2006-12-21 priimtame Nutarime S. S. traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 1894 str., nors čia nėra remiamasi ATPK 284 str. 2 d. nuostatomis, kurios leidžia pakeisti nuorodą į kodekso straipsnį. Todėl galima daryti išvada, kad Nutarimas, kuriame S. S. veiksmų kvalifikacija pakeista iš ATPK 189 str. 4 d. į ATPK 1894 str., yra priimtas neteisingai surašyto protokolo pagrindu ir nemotyvuotas, tuo pažeidžiant ATPK 280 str. 2 p. ir 286 str. 2 d. nuostatas.

16Remiantis visais išdėstytais motyvais, konstatuotina, kad Nutarimas, kuriuo S. S. patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 1894 str. ir jam paskirta administracinė nuobauda – 3000 litų bauda, yra neteisėtas ir nepagrįstas (ATPK 297 str.), todėl naikintinas ir S. S. atžvilgiu iškelta administracinio teisės pažeidimo byla nutrauktina.

17Vadovaudamasi LR administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 2 p., 128 str., 129 str.,

Nutarė

18patenkinti administracinėn atsakomybėn patraukto asmens S. S. skundą.

19Panaikinti Alytaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Alytaus rajono vyresniosios inspektorės 2006-12-21 nutarimą ir administracinio teisės pažeidimo bylą Nr. 2, iškeltą S. S. pagal LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 1894 straipsnį, nutraukti.

20Šis nutarimas per 10 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Laimė Baltrūnaitė,... 2. 2006-12-20 Alytaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo... 3. 2006-12-21 ta pati pareigūnė, išnagrinėjusi S. S. administracinio teisės... 4. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo padavė teismui skundą, kuriuo... 5. Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn patraukto asmens atstovas... 6. Tarp UAB „Pabradė“ ir V. R. P. sudaryta sutartis pagal savo pavadinimą ir... 7. Departamento atstovė teismo posėdyje neprieštaravo dėl Nutarimo... 8. Skundas tenkintinas.... 9. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad S. S., einantis UAB „Pabradė“... 10. Vadovaujantis ATPK 2591 str. 1 d. 1 p. ir 224 str., teisę surašyti protokolus... 11. Nustatyta faktinė aplinkybė, kad skundžiamą Nutarimą priėmė institucija,... 12. Pirma, nustatyta, kad Departamento pareigūnai neatlikto visapusiško,... 13. Antra, byloje nustatyta, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo... 14. Trečia, bylos dokumentai (b.l. 42, 43) ir Departamento atstovės paaiškinimai... 15. Ketvirta, 2006-12-20 surašytame Protokole (b.l. 42) yra nurodyta, kad UAB... 16. Remiantis visais išdėstytais motyvais, konstatuotina, kad Nutarimas, kuriuo... 17. Vadovaudamasi LR administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 2 p.,... 18. patenkinti administracinėn atsakomybėn patraukto asmens S. S. skundą.... 19. Panaikinti Alytaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo... 20. Šis nutarimas per 10 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...