Byla 2S-76-357/2010
Dėl Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. spalio 22 d. nutarties

1Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes Rasos Bartašienes, kolegijos teiseju: Reginos Agotos Gutauskienes, Birutes Simonaitienes, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo atsakovo V. P. atskiraji skunda del Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. spalio 22 d. nutarties.

2Teiseju kolegija, išnagrinejusi byla, n u s t a t e :

3Šiauliu miesto apylinkes teismas civilineje byloje pagal ieškovo UAB „Accredo“ ieškini atsakovams A. G., V. P., A. C., tretieji asmenys UAB „Skardlita“, likviduojama AB „Litimpeks bankas“, del skolos priteisimo 2009 m. spalio 22 d. nutartimi ieškovo prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo patenkino iš dalies – nutare areštuoti ne didesnei kaip 51595,22 Lt sumai atsakovams A. G., V. P. ir A. C. priklausanti nekilnojamaji ir kilnojamaji turta, o tik jo nesant ar esant nepakankamai, areštuoti atsakovams priklausancias pinigines lešas ir turtines teises, leidžiant atsiskaityti tik su ieškovu UAB „Accredo“. Teismas nurode, kad prašoma priteisti suma yra didele, o tai, pagal susiklosciusia teismu praktika yra pakankamai rimtas pagrindas laikinuju apsaugos priemoniu taikymui, nes akivaizdu, kad tai gali padidinti busimo teismo sprendimo neivykdymo rizika. Vadovaujantis ekonomiškumo ir proporcingumo principais, laikinosios apsaugos priemones turi buti parenkamos taip, jog maksimaliai užtikrintu busimo teismo sprendimo ivykdyma, bet kartu ir nesukeltu atsakovams nuostoliu, arba šie nuostoliai butu minimalus. Todel taikytinos laikinosios apsaugos priemones areštuojant atsakovams priklausanti kilnojamaji ir nekilnojamaji turta, o tik jo nesant ar esant nepakankamai, areštuotinos pinigines lešos ir turtines teises, leidžiant atsiskaityti tik su ieškovu UAB „Accredo“.

4Atskiruoju skundu atsakovas V. P. prašo iš dalies panaikinti Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. spalio 22 d. nutarti, panaikinant atsakovui V. P. priklausancio turto arešta. Atskiraji skunda grindžia šiais argumentais.

5Ieškinys pareikštas nepagristai V. P., kaip atsakovui. Prie ieškinio prideta paskolos sutartis, del kurios nevykdymo pareikštas ieškinys, yra sudaryta tarp TUB „Vidsodis“ ir AB „Litimpeks bankas“. 1994 m. kovo 10 d. ivykes bendrijos nariu susirinkimas leido V. P. išstoti iš bendrijos nariu, sutarties sudarymo metu 1995 m. kovo 24 d. V. P. nebuvo neribotos civilines atsakomybes juridinio asmens dalyvis ar turto savininkas, todel neturi atsakyti už jo prievoles. Vien tik didele pareikšto ieškinio suma pati savaime nera vienintelis ir negincytinas pagrindas taikyti laikinasias apsaugos priemones. Proceso istatyme nera itvirtintas sarašas atveju, kuomet laikinosios apsaugos priemones gali buti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai yra pagrindas manyti, kad busimo teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti nebeimanomas. Ieškovas, prašydamas taikyti laikinasias apsaugos priemones, nepateike teismui irodymu, kad jo ieškini patenkinus, teismo sprendimo ivykdymas pasunketu ar pasidarytu negalimas. Areštavus atsakovo kilnojamaji ir nekilnojamaji turta, pažeidžiamas proceso šaliu procesines lygybes ir interesu pusiausvyros principas. Atmetus atsakovo atžvilgiu ieškovo ieškini, kuris yra visiškai nepagristas (ieškinys pareikštas ne tam atsakovui), laikinuju apsaugos priemoniu taikymu butu nepagristai suvaržytos atsakovo turtines teises.

6Atsiliepimu i atskiraji skunda ieškovas UAB „Accredo“ prašo atskiraji skunda atmesti, o Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. spalio 22 d. nutarti palikti nepakeista. Atsiliepime nurodoma, kad didele ieškinio suma savaime preziumuoja butinuma taikyti laikinasias apsaugos priemones, nes tai gali padidinti busimo teismo sprendimo (isakymo) neivykdymo rizika. Kadangi ieškinio suma laikytina didele, todel teismas pagristai patenkino UAB „Accredo“ prašyma pritaikyti laikinasias apsaugos priemones. Kadangi egzistuoja galimybe, jog nepritaikius laikinuju apsaugos priemoniu atsakovai perleis turima turta tretiesiems asmenims arba ji kitaip apsunkins, ir, tokiu atveju, galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti neimanomu, teismas pagristai pritaike laikinasias apsaugos priemones. Civilinio proceso istatymas laikinuju apsaugos priemoniu taikymo galimybes ar negalimumo nesieja su byloje pareikštu reikalavimu pagristumu ar tinkamu teisiniu pagrindimu, o ipareigoja teisma taikyti šias priemones visais atvejais, kai nustatoma, jog teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti nebeimanomas, jeigu tokios priemones nebutu taikomos.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8Laikinuju apsaugos priemoniu taikymas yra preliminari priemone, kuria siekiama kiek imanoma greiciau užkirsti kelia aplinkybems, galincioms pasunkinti ar padaryti negalimu busimo teismo sprendimo ivykdyma, o pagrindinis laikinuju apsaugos priemoniu taikymo kriterijus yra teismo abejone, jog nesiemus šiu priemoniu busimo teismo sprendimo (galimai palankaus ieškovui) ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti nebeimanomas (LR CPK 144 str. 1 d.). Teismas, taikydamas laikinasias apsaugos priemones, neprivalo tureti irodymu, jog ateityje neabejotinai atsiras gresme teismo sprendimui ivykdyti. Šiuo atveju pakanka isitikinti tuo, kad konkrecioje situacijoje egzistuoja tokio pobudžio gresmes atsiradimo tikimybe.

9Iš bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismas, spresdamas klausima del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo, vadovavosi byloje pateiktais irodymais ir atsižvelgdamas i didele ieškinio suma, prieme procesini sprendima taikyti laikinasias apsaugos priemones. Pažymetina, kad vienas iš pagrindiniu laikinuju apsaugos priemoniu taikymo kriteriju yra teismu praktikoje suformuota taisykle, jog kilus gincui del dideles reikalavimo sumos preziumuojama, kad teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti neimanomas, kadangi ieškinio sumos (reikalavimo) dydis objektyviai gali padidinti busimo teismo sprendimo neivykdymo rizika. Ivertinus aplinkybe, jog ieškinys reiškiamas atsakovams – fiziniams asmenims, bei neturint duomenu apie ju turtine padeti, yra pakankamas pagrindas konstatuoti, jog ieškinio suma (51595,22 Lt) yra pakankamai didele atsakovu atžvilgiu. Šiuo atveju darytina išvada, kad prezumpcija, jog nagrinejamoje byloje del dideles ieškinio reikalavimu sumos teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi, nera nugincyta. Taigi pripažintina, kad bylos aplinkybes leidžia teismui suabejoti galimo ieškovui palankaus sprendimo tinkamu ivykdymu, ir tai sudaro teiseta pagrinda taikyti laikinasias apsaugos priemones.

10Istatymas nustato ipareigojima laikinasias apsaugos priemones taikyti vadovaujantis ekonomiškumo principu (LR CPK 145 str. 2 d.), t. y. parinkti tokias priemones, kurios butu proporcingos siekiamam tikslui ir atsakovui sukeltu kiek imanoma mažiau apribojimu, tiesiogiai nesusijusiu su laikinuju apsaugos priemoniu taikymo tikslais. Atsižvelgiant i byloje taikytu laikinuju apsaugos priemoniu masta ir pobudi (areštas taikytas ieškinio sumai ir pirmiausia tik nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui, o tik jo nesant ar esant nepakankamai, areštuojant atsakovams priklausancias pinigines lešas ir turtines teises), pripažintina, kad teismas šiu istatymo reikalavimu nepažeide ir taikytos priemones neprieštarauja proporcingumo siekiamam tikslui, šaliu interesu pusiausvyros, ekonomiškumo principams. Be to, apeliantas nenurode aplinkybiu ir nepateike jas pagrindžianciu irodymu, jog del taikytu laikinuju apsaugos priemoniu jis patyre ar gali patirti tam tikru nuostoliu.

11Tuo tarpu teismas, nagrinedamas prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo, nesprendžia paties ieškinio pagristumo klausimo. Taigi pirmosios instancijos teismas neturejo teisinio pagrindo iš esmes tirti ir ivertinti aplinkybiu, susijusiu su ieškovo reiškiamais reikalavimais, ju pagristumu ir pan. Šiu aplinkybiu tyrimas sudaro ieškinio nagrinejimo dalyka, taciau nenagrinetinos sprendžiant laikinuju apsaugos priemoniu taikymo klausima.

12Kita vertus, pritaikius tam tikras laikinasias apsaugos priemones, atsakovui nera užkertamas kelias pasinaudoti Civilinio proceso kodekse numatytomis teisinemis priemonemis, igalinanciomis ginti pažeistas teises. Atsakovas, manydamas, jog teismo taikytos laikinosios apsaugos priemones pažeidžia ekonomiškumo, šaliu interesu pusiausvyros, proporcingumo principus, turi teise kreiptis i teisma LR CPK 146 straipsnyje nustatyta tvarka su pagristu prašymu del vienos laikinosios apsaugos priemones pakeitimo kita ar šios priemones panaikinimo. Savo ruožtu, atsakovas taip pat turi teise LR CPK 147 straipsnyje numatytais pagrindais kreiptis i teisma del nuostoliu, galimu del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo, atlyginimo užtikrinimo. Be to, LR CPK 147 straipsnio 3 dalyje numatytu atveju atsakovas turi reikalavimo teise del nuostoliu atlyginimo isiteisejus teismo sprendimui.

13Teiseju kolegijos nuomone, bylos duomenys sudaro pakankamas prielaidas konstatuoti teismo sprendimo ivykdymo pasunkejima ar negalimuma, del ko pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas taikyti laikinasias apsaugos priemones laikytinas pagristu ir teisetu. Atskirojo skundo motyvais nera pagrindo panaikinti Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. spalio 22 d. nutarties.

14Atskiraji skunda atmetus, iš apelianto V. P. valstybei priteistinos 11,27 Lt išlaidos, susijusios su procesiniu dokumentu iteikimu apeliacines instancijos teisme (LR CPK 88 str. 1 d.).

15Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

16Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. spalio 22 d. nutarti palikti nepakeista.

17Priteisti iš V. P. valstybei 11,27 Lt (vienuolika litu, 27 centus) bylinejimosi išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu apeliacines instancijos teisme. Kolegijos pirmininke

18Rasa Bartašiene

Proceso dalyviai