Byla AS-492-1051-13

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko ir Virginijos Volskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo N. M. (N. M.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 28 d. nutarties panaikinimo administracinėje byloje Nr. I-2288-629/2013 pagal pareiškėjų A. A., N. M. ir I. C. skundus atsakovams Elektrėnų savivaldybės administracijai, Elektrėnų savivaldybės tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybės tarnybos departamentui, Vyriausybės atstovui Vilniaus apskrityje ir D. K. dėl sprendimų panaikinimo, faktų pripažinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas N. M. pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą (t. VIII, b. l. 37-39), prašydamas: 1) pripažinti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 13 d. Nr. TS-44 „Dėl D. K. priėmimo į savivaldybės kontrolieriaus pareigas“ (toliau – ir Sprendimas Nr. TS-44) negaliojančiu; 2) įpareigoti Elektrėnų savivaldybę organizuoti konkursą į Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigas iš naujo; 3) skirti 1 000 Lt baudą Elektrėnų savivaldybės tarybos nariams, kurie balsavo „už“, priimdami Sprendimą Nr. TS-44, bei pažeidė 2013 m. vasario 8 d. nutartimi nustatytą draudimą; 4) pripažinti Valstybės tarnybos departamento Tarnybos priežiūros skyriaus patarėjo D. B. ir vyriausiosios specialistės L. R. 2013 m. vasario 4 d. išvadą „Dėl konkurso į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo nuostatų laikymosi Elektrėnų savivaldybės administracijoje“ Nr. 27L-69, „Šio konkurso metu VTĮ ir Apraše įtvirtintų procedūrų pažeidimų nenustatyta“ negaliojančia.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 28 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo N. M. skundą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu.

6Teismas nurodė, jog pirmasis pareiškėjo skundo reikalavimas jau yra priimtas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gegužės 27 d. nutartimi (t. V, b. l. 24), todėl dėl šio reikalavimo priėmimo nepasisakė. Teismas vertino, kad reikalavimas įpareigoti Elektrėnų savivaldybę organizuoti konkursą į Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigas iš naujo neatitinka ABTĮ 15 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų teismo nagrinėtinų bylų rūšių, susijusių su savivaldybių administravimo subjektų veikla, todėl minėtą reikalavimą atsisakė priimti kaip nenagrinėtiną administracinių teismų (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.). Tuo pačiu pagrindu teismas atsisakė priimti reikalavimą skirti 1 000 Lt baudą Elektrėnų savivaldybės tarybos nariams, kurie balsavo „už“, priimdami Sprendimą Nr. TS-44, bei pažeidė 2013 m. vasario 8 d. nutartimi nustatytą draudimą, nusprendęs, jog teismo kompetencijai nepriskirtinas baudų savivaldybių tarybų nariams už balsavimą dėl vienokių ar kitokių savivaldybės tarybos sprendimų skyrimas. Kaip nenagrinėtiną administracinių teismų buvo atsisakyta priimti ir reikalavimą pripažinti Valstybės tarnybos departamento Tarnybos priežiūros skyriaus patarėjo D. B. ir vyriausiosios specialistės L. R. 2013 m. vasario 4 d. išvadą „Dėl konkurso į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo nuostatų laikymosi Elektrėnų savivaldybės administracijoje“ Nr. 27L-69, „Šio konkurso metu VTĮ ir Apraše įtvirtintų procedūrų pažeidimų nenustatyta“ negaliojančia. Teismas nurodė, jog šiuo reikalavimu yra prašoma teismo pripažinti tam tikrą faktą, tačiau administracinių teismų kompetencijai nepriskirtas nagrinėjimas prašymų, kuriais siekiama ne pažeistų teisių (interesų) apgynimo, o tik tam tikrų juridinę reikšmę turinčių aplinkybių ar faktų konstatavimo. Teismas pažymėjo, jog reikalavimas, kuriuo nesiekiama išspręsti administracinio ginčo ir kurio patenkinimas nereikštų pažeistų teisių ar teisėtų interesų apgynimo, negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku. Be to, nurodė, jog net jei minėtas pareiškėjo reikalavimas būtų formuluojamas kaip prašymas panaikinti Valstybės tarnybos departamento 2013 m. vasario 4 d. išvadą, jis taip pat negalėtų būti ginčo administraciniame teisme objektu, kadangi minėta išvada yra tik tarpinis dokumentas viešojo administravimo procedūroje ir juo nėra įforminamas galutinis sprendimas ginčo klausimu. Dėl šios priežasties šis dokumentas suinteresuotiems asmenims jokių materialinių teisinių pasekmių nesukelia, o kai skundžiamas aktas ar veiksmas akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu.

7II.

8Pareiškėjas N. M. pateikė atskirąjį skundą (t. VIII, b. l. 80-83), prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 28 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

9Pareiškėjas mano, kad jo reikalavimas įpareigoti Elektrėnų savivaldybę organizuoti konkursą į Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigas iš naujo atitinka ABTĮ 23-24 straipsnių reikalavimus, nepatenka į kategoriją bylų, nurodytų ABTĮ 16 straipsnyje, kurios nepriskirtinos administracinių teismų kompetencijai, todėl yra priimtinas. Pareiškėjas nurodo, kad jo reikalavimas skirti 1 000 Lt baudą Elektrėnų savivaldybės tarybos nariams, kurie balsavo „už“, priimdami Sprendimą Nr. TS-44, bei pažeidė 2013 m. vasario 8 d. nutartimi nustatytą draudimą yra pagrįstas ABTĮ 71 straipsnio nuostatomis. Pažymi, jog bauda skirtina ne už balsavimą, o už teismo nutarties nevykdymą. Pareiškėjas taip pat nesutinka su teismo pozicija, jog pareiškėjo skundžiama išvada yra tarpinis dokumentas. Mano, jog tokia išvada yra konkurso protokolo privaloma lygiavertė sudedamoji dalis ir gali būti skundo objektu.

10Teisėjų kolegija konstatuoja:

11III.

12Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

13Bylos medžiaga patvirtina, jog pareiškėjo reikalavimas dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 13 d. Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-44 „Dėl D. K. priėmimo į savivaldybės kontrolieriaus pareigas“ pripažinimo negaliojančiu ir jo panaikinimo yra priimtas nagrinėti. Pareiškėjas šios aplinkybės neginčija ir teismo nutarties šioje dalyje neskundžia, todėl dėl šio reikalavimo plačiau nepasisakytina.

14Antrąjį pareiškėjo reikalavimą – įpareigoti Elektrėnų savivaldybę organizuoti konkursą į Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigas iš naujo – teismas atsisakė priimti konstatavęs, jog toks reikalavimas neatitinka ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytų nagrinėtinų bylų rūšių.

15Teisėjų kolegijos vertinimu, ši teismo išvada yra nepagrįsta.

16Teisėjų kolegija sutinka, jog savarankiškas reikalavimas dėl įpareigojimo atlikti veiksmus paprastai reiškiamas tada, kai atitinkama institucija neatlieka savo veiksmų pagal kompetenciją, vilkina ar atsisako juos atlikti, tačiau įvertinusi tai, jog aptariamoje byloje yra ginčijamas Elektrėnų savivaldybės sprendimas dėl asmens, laimėjusio konkursą, priėmimo į pareigas, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjo reikalavimas įpareigoti atsakovą organizuoti konkursą į Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigas iš naujo yra išvestinis iš jo reikalavimo panaikinti sprendimą dėl asmens, laimėjusio konkursą, priėmimo į pareigas, todėl ginčo dėl tokio reikalavimo nagrinėjimas, vadovaujantis ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 2 punktu, yra priskirtas administracinio teismo kompetencijai, galimybė jį tenkinti turi būti vertinama priimant sprendimą byloje iš esmės.

17Su teismo nutarties dalimi, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo reikalavimus skirti 1 000 Lt baudą Elektrėnų savivaldybės tarybos nariams, kurie balsavo „už“, priimdami Sprendimą Nr. TS-44, bei pažeidė 2013 m. vasario 8 d. nutartimi nustatytą draudimą bei pripažinti Valstybės tarnybos departamento Tarnybos priežiūros skyriaus patarėjo D. B. ir vyriausiosios specialistės L. R. 2013 m. vasario 4 d. išvadą „Dėl konkurso į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo nuostatų laikymosi Elektrėnų savivaldybės administracijoje“ Nr. 27L-69, „Šio konkurso metu VTĮ ir Apraše įtvirtintų procedūrų pažeidimų nenustatyta“ negaliojančia teisėjų kolegija sutinka.

18Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra pažymėjęs, kad administracinių teismų kompetencijai nepriskirtas nagrinėjimas skundų, kuriais siekiama ne pažeistų teisių (interesų) apgynimo, o tam tikrų juridinę reikšmę turinčių aplinkybių ar faktų konstatavimo. Reikalavimas, kuriuo nesiekiama išspręsti administracinio ginčo ir kurio patenkinimas nereikštų pažeistų teisių ar teisėtų interesų apgynimo, negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku (žr., pvz., administracines bylas Nr. A14-261/2007; Nr. AS146-669/2009; Nr. AS146-20/2012).

19Jau bylos priėmimo stadijoje yra akivaizdu, kad patenkinus pareiškėjo reikalavimą pripažinti Valstybės tarnybos departamento Tarnybos priežiūros skyriaus patarėjo D. B. ir vyriausiosios specialistės L. R. 2013 m. vasario 4 d. išvadą realiai nebūtų apgintos pažeistos teisės ar teisėti interesai, todėl toks reikalavimas negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku. Pažymėtina, jog ši išvada gali (ir turi) būti teisminio įvertinimu dalyku tik kaip atitinkamo administracinio akto motyvuojamoji dalis, t. y. ši išvada teismo turi būti įvertinta kaip skundžiamo sprendimo dėl konkurso laimėtojo argumentas.

20Teisėjų kolegija taip pat pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, jog reikalavimas skirti 1 000 Lt baudą Elektrėnų savivaldybės tarybos nariams, kurie balsavo „už“, priimdami Sprendimą Nr. TS-44, bei pažeidė 2013 m. vasario 8 d. nutartimi nustatytą draudimą, negali būti administracinės bylos nagrinėjimo objektas, dėl jo neturi būti sprendžiama sprendime iš esmės. Pažymėtina, jog pareiškėjas, formuluodamas skundo reikalavimus, turi atsižvelgti į ABTĮ 88 straipsnyje numatytas teismo sprendimo rūšis (pvz., 2009 m. vasario 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-94/2009). Atsižvelgiant į tai, kad administracinis teismas negali spręsti dėl baudos skyrimo kaip dėl savarankiško skundo reikalavimo, jį pagrįstai atsiakyta priimti. Tačiau atkreiptinas dėmesys, jog toks reikalavimas yra nagrinėtinas kaip procesinio pobūdžio prašymas, atsižvelgiant į pareiškėjo atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, teismas turi jį nagrinėti ABTĮ 105 straipsnio nustatyta tvarka.

21Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino dalį pareiškėjo keliamų reikalavimų, netinkamai taikė skundo priėmimą reglamentuojančias teisės normas, todėl nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo reikalavimą dėl įpareigojimo Elektrėnų savivaldybę organizuoti konkursą į Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigas iš naujo, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina. Pareiškėjo N. M. skundo priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

23Pareiškėjo N. M. (N. M.) atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

24Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 28 d. nutartį panaikinti.

25Perduoti pareiškėjo N. M. (N. M.) skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas N. M. pateikė Vilniaus apygardos... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 28 d. nutartimi... 6. Teismas nurodė, jog pirmasis pareiškėjo skundo reikalavimas jau yra priimtas... 7. II.... 8. Pareiškėjas N. M. pateikė atskirąjį skundą (t. VIII,... 9. Pareiškėjas mano, kad jo reikalavimas įpareigoti Elektrėnų savivaldybę... 10. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 11. III.... 12. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 13. Bylos medžiaga patvirtina, jog pareiškėjo reikalavimas dėl Elektrėnų... 14. Antrąjį pareiškėjo reikalavimą – įpareigoti Elektrėnų savivaldybę... 15. Teisėjų kolegijos vertinimu, ši teismo išvada yra nepagrįsta.... 16. Teisėjų kolegija sutinka, jog savarankiškas reikalavimas dėl įpareigojimo... 17. Su teismo nutarties dalimi, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo reikalavimus... 18. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra... 19. Jau bylos priėmimo stadijoje yra akivaizdu, kad patenkinus pareiškėjo... 20. Teisėjų kolegija taip pat pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, jog... 21. Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 23. Pareiškėjo N. M. (N. M.)... 24. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 28 d. nutartį... 25. Perduoti pareiškėjo N. M. (N. M.)... 26. Nutartis neskundžiama....