Byla eA-2133-662/2015

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Arūno Dirvono ir Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Krisminda“ prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. eA-2133-662/2015 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Krisminda“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 24 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Krisminda“ skundą atsakovams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūrai dėl privalomojo nurodymo ir sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Panevėžio apygardos administraciniam teismui paduotu skundu pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Krisminda“ (toliau – ir UAB „Krisminda“, pareiškėjas) prašė panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Utenos RAAD) Utenos rajono agentūros vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 16 d. privalomąjį nurodymą Nr. (11-KE)-62 (toliau – ir Privalomasis nurodymas) bei Utenos RAAD 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. (4.2)-s-1529 „Dėl skundo dėl 2014 m. rugsėjo 16 d. privalomojo nurodymo Nr. (11-KE-62)“ (toliau – ir Sprendimas).

5Panevėžio apygardos administracinis teismas 2015 m. vasario 24 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

6Pareiškėjas UAB „Krisminda“ apeliaciniu skundu prašė panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 24 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – tenkinti jo skundą.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Panevėžio apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 24 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundą tenkino ir panaikino Privalomąjį nurodymą bei Sprendimą.

8Pareiškėjas UAB „Krisminda“ prašymu dėl išlaidų atlyginimo prašo priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme, kurias sudaro 300 Eur už apeliacinio skundo parengimą.

9Atsakovas Utenos RAAD atsiliepimu į pareiškėjo prašymą, vadovaudamasis Rekomendacijų 2 punktu, taip pat tuo, kad advokatė atstovauja pareiškėjui jau nebe pirmoje panašaus pobūdžio byloje, byla nereikalauja specialių žinių, sprendžiami klausimai byloje nėra nauji, prašo sumažinti teismo išlaidų už apeliacinio skundo parengimą dydį.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11II.

12Nagrinėjamos bylos dalykas – pareiškėjo UAB „Krisminda“ prašymo dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. eA-2133-662/2015 apeliacinės instancijos teisme, pagrįstumas.

13Remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Teisėjų kolegija pažymi, kad ABTĮ 44 straipsnio 2 dalyje expressis verbis numatyta, kad kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. Taip pat, remiantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi, jis turi teisę reikalauti atlyginti ir patirtas atstovavimo išlaidas. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtino Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos, nuo 2015 m. kovo 20 d. galioja nauja redakcija).

14Pagal ABTĮ 45 straipsnio 1 dalį, dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo. Šiuo atveju byla baigta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu, o pareiškėjas prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo pateikė 2015 m. lapkričio 27 d., t. y. nepraleidęs ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje numatyto termino.

15Byloje esanti 2015 m. kovo 7 d. atstovavimo sutartis patvirtina, jog advokatei Ingai Maskoliūnaitei buvo pavesta paruošti skundą su teise jį pasirašyti ir perduoti per EPP sistemą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. 2015 m. kovo 7 d. sąskaitoje už teisines paslaugas apeliacinio skundo paruošimas įkainotas 300 Eur. 2015 m. balandžio 1 d. vietinio mokėjimo nurodymas patvirtina, jog pareiškėjas apmokėjo šią sąskaitą (300 Eur) ir patyrė realias išlaidas.

16Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 972 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ nuo 2014 m. spalio 1 d. patvirtino minimaliąją mėnesinę algą (toliau – ir MMA) – 1 035 Lt (300 Eur – nuo 2015 m. sausio 1 d.).

17Pareiškėjo apeliacinis skundas buvo pateiktas 2015 m. kovo 10 d. Pagal Rekomendacijų 8.10 punktą, maksimali suma, priteistina už apeliacinį skundą, jeigu advokatas dalyvavo pirmosios instancijos teisme, yra 600 Eur (2 x 300 Eur). Pareiškėjo prašoma priteisti 300 Eur suma neviršija maksimalios sumos, priteistinos už apeliacinio skundo surašymą. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje nagrinėto ginčo pobūdį ir pateiktą apeliacinį skundą, jo turinį bei apimtį, tai, kad apeliaciniame skunde išsamiai analizuojamas teisinis reguliavimas, šią suma laiko atitinkančia protingumo ir teisingumo reikalavimus.

18Pastebėtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu priteisė pareiškėjui teismo išlaidų už žyminio mokesčio sumokėjimą atlyginimą iš abiejų atsakovų.

19Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, jei byloje būtų panaikintas aktas, kurio pagrindu buvo priimtas kitas (taip pat panaikintas aktas), būtų galima reikalauti, kad bylinėjimosi išlaidas atlygintų ir pirmąjį aktą priėmęs subjektas (žr., pvz., 2011 m. gegužės 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-374/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 21, 2011 m., 500–504 p.). Kadangi šiuo atveju panaikinami tiek Privalomasis nurodymas, tiek Sprendimas, kuriuo buvo tikrinamas Privalomojo nurodymo teisėtumas ir pagrįstumas, teismo išlaidų atlyginimas lygiomis dalimis priteisiamas iš abiejų atsakovų.

20Nagrinėjamu atveju 300 Eur teismo išlaidų atlyginimo suma lygiomis dalimis (po 150 Eur) priteisiama iš atsakovų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūros (ABTĮ 44 str. 2 d.).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, 133 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

22Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Krisminda“ prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. eA-2133-662/2015, tenkinti.

23Priteisti pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „Krisminda“ iš atsakovų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūros 300 Eur (tris šimtus eurų) (po 150 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt eurų) iš kiekvieno atsakovo) teismo išlaidų atlyginimo.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Panevėžio apygardos administraciniam teismui paduotu skundu pareiškėjas... 5. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2015 m. vasario 24 d. sprendimu... 6. Pareiškėjas UAB „Krisminda“ apeliaciniu skundu prašė panaikinti... 7. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. lapkričio 26 d.... 8. Pareiškėjas UAB „Krisminda“ prašymu dėl išlaidų atlyginimo prašo... 9. Atsakovas Utenos RAAD atsiliepimu į pareiškėjo prašymą, vadovaudamasis... 10. Teisėjų kolegija... 11. II.... 12. Nagrinėjamos bylos dalykas – pareiškėjo UAB „Krisminda“ prašymo dėl... 13. Remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 14. Pagal ABTĮ 45 straipsnio 1 dalį, dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota... 15. Byloje esanti 2015 m. kovo 7 d. atstovavimo sutartis patvirtina, jog advokatei... 16. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 972... 17. Pareiškėjo apeliacinis skundas buvo pateiktas 2015 m. kovo 10 d. Pagal... 18. Pastebėtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m.... 19. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, jei byloje būtų... 20. Nagrinėjamu atveju 300 Eur teismo išlaidų atlyginimo suma lygiomis dalimis... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45... 22. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Krisminda“ prašymą dėl... 23. Priteisti pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „Krisminda“ iš... 24. Nutartis neskundžiama....