Byla eB2-2120-264/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei asociacijai „Lietuvos vaiko draugija“

1 Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo VSDFV Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei asociacijai „Lietuvos vaiko draugija“,

Nustatė

2ieškovas pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą atsakovei asociacijai „Lietuvos vaiko draugija“, kadangi ši laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų, yra nemoki. Nurodė, kad Lietuvos vaiko draugijos skola Fondo biudžetui pradėjo didėti nuo 1997 m. IV ketvirčio ir didėjo iki 2003 m. III ketvirčio. Paskutiniai apdraustieji su priskaičiuota darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų suma atleisti 2002-10-20, o paskutinis apdraustasis su darbo užmokesčio suma 0,00 Eur (Lt) ir įmokų suma 0,00 Eur (Lt) atleistas 2014-12-31. Įsiskolinimas Fondo biudžetui 2015-04-01 sudarė 11324,44 Eur, iš jų: 6693,12 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų, 4531,11 Eur delspinigių ir 100,21 Eur baudų. Skolos išieškojimas priverstine tvarka 1998-11-25 buvo perduotas Kauno miesto apylinkės teismo antstoliams. Antstoliai neįvykdytą sprendimą 2002-12-31 grąžino su išieškojimo negalimumo aktu, kuriame nurodė, kad draugija turto neturi, iš patalpų iškeldinta. Valstybinės įmonės „Registrų centras“ ir „Regitra“ 2015-06-04 duomenimis Lietuvos vaiko draugija nekilnojamo turto ir transporto priemonių neturėjo. Fondo valdybos Kauno skyrius neturi duomenų apie draugijos finansinius įsipareigojimus ir debitorius.

3Atsakovė teismui pateikė nuomonę dėl bankroto bylos iškėlimo bei turimus dokumentus.

42015-08-25 nutartimi klausimas dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo buvo paskirtas nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2015-09-03 9.00 val., apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje.

5Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

6LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

7Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovės „Lietuvos vaiko draugija“ pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija yra sena, todėl teismas sprendžia, kad klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei „Lietuvos vaiko draugija“ spręstinas taip pat vadovaujantis šioje civilinėje byloje pareiškėjo pateiktais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais, esančiais viešajame registre.

8Nors atsakovė nurodo ir pateikia duomenis, kad jai priklauso neįregistruotas naujas tualetų, prausyklių, dušų kompleksas, tačiau iš VĮ Registrų centro pateiktų duomenų matyti, kad atsakovė savo vardu nuosavybės teise registruoto nekilnojamojo turto neturi. VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovė transporto priemonių neturi. VSDFV informacinės sistemos duomenimis asociacijos „Lietuvos vaiko draugija“ skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2015-09-01: 11 324,44 Eur, iš jos 0,00 Eur skolos mokėjimo terminas atidėtas ir dar nesuėjęs, bendrovėje nėra apdraustųjų asmenų. Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktais duomenimis asociacija „Lietuvos vaiko draugija“ pagal pateiktas deklaracijas ir kitus mokesčių apskaičiavimo dokumentus bei mokesčių apskaitos duomenis 2015-07-08 mokestinės nepriemokos valstybės, savivaldybių biudžetams neturi. Neįvertintos bendrovės mokestinės prievolės pagal nepateiktą 2014 m. Metinę pelno mokesčio deklaraciją (PLN204N forma), kurios pateikimo terminas yra pasibaigęs. Atsakovė paaiškinimuose nurodė, kad 2003 metai asociacijos veikla nutrūko. Aktualių atsakovės finansinę padėtį atspindinčių dokumentų teismui nepateikta, jie taip pat nepateikti ir Registrų centrui. Įvertinus byloje esančią informaciją galima konstatuoti, kad įmonė veiklos nevykdo, yra nemoki, o pradelsti įsipareigojimai (11 324,44 Eur) viršija atsakovės turto vertę.

9Įvertinęs nurodytas aplinkybes, taip pat tai, kad bendrovė nuo 2003 metų nebevykdo veiklos, kad bendrovėje nėra dirbančių darbuotojų, kad įmonės vardu nėra registruota kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, o įsiskolinimas valstybės (savivaldybės) biudžetui sistemingai didėja, teismas sprendžia, kad Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu, t. y. esant nustatytam įmonės nemokumui, atsakovei asociacijai „Lietuvos vaiko draugija“ keltina bankroto byla.

10Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (toliau – programa), sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Pagal to paties įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 1 punktą asmuo, įrašytas į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą, gali pareikšti sutikimą administruoti įmonę (įmones) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nurodytos informacijos apie priimtą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo paskelbimo specialioje interneto svetainėje dienos. Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa tinkamu bankroto administratoriumi buvo atrinkta MB „Bankroto byla“ (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA263, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Jogailos g. 7, tel. 8 639 04374, el. p. advokatu.kontorai@gmail.com).

11Teismas neturi duomenų, kad siūloma bankroto administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies nuostatoms, todėl iškėlus bankroto bylą, atsakovei asociacijai „Lietuvos vaiko draugija“ bankroto administratoriumi skirtina Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos parinkta šias paslaugas atlikti MB „Bankroto byla“ (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA263, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Jogailos g. 7, tel. 8 639 04374, el. p. advokatu.kontorai@gmail.com), atitinkanti LR įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies reikalavimus administratoriaus kandidatūrai.

12Iškėlus atsakovei asociacijai „Lietuvos vaiko draugija“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

13Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

14Iškelti atsakovei asociacijai „Lietuvos vaiko draugija“ (juridinio asmens kodas 191763825, buveinės adresas: Gedimino g.30, Kaunas, kitas žinomas adresas Savanorių pr.39, Kaunas) bankroto bylą.

15Paskirti asociacijos „Lietuvos vaiko draugija“ bankroto administratoriumi MB „Bankroto byla“ (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA263, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Jogailos g. 7, tel. 8 639 04374, el. p. advokatu.kontorai@gmail.com).

16Uždėti asociacijos „Lietuvos vaiko draugija“ (juridinio asmens kodas 191763825) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

17Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti.

18Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

19Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto arešto aktų registro tvarkytojui, juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, antstoliams, ieškovei, atsakovei ir administratoriui.

20Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

21Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, teismo... 2. ieškovas pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą... 3. Atsakovė teismui pateikė nuomonę dėl bankroto bylos iškėlimo bei turimus... 4. 2015-08-25 nutartimi klausimas dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo buvo... 5. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 6. LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma,... 7. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovės „Lietuvos vaiko draugija“... 8. Nors atsakovė nurodo ir pateikia duomenis, kad jai priklauso neįregistruotas... 9. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, taip pat tai, kad bendrovė nuo 2003 metų... 10. Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį... 11. Teismas neturi duomenų, kad siūloma bankroto administratorės kandidatūra... 12. Iškėlus atsakovei asociacijai „Lietuvos vaiko draugija“ bankroto bylą,... 13. Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7... 14. Iškelti atsakovei asociacijai „Lietuvos vaiko draugija“ (juridinio asmens... 15. Paskirti asociacijos „Lietuvos vaiko draugija“ bankroto administratoriumi... 16. Uždėti asociacijos „Lietuvos vaiko draugija“ (juridinio asmens kodas... 17. Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 18. Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto... 19. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto arešto aktų... 20. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 21. Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...