Byla Ik-15-505/2013
Dėl sprendimo pakeitimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rimanto Giedraičio, Dainos Kukalienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Janinos Vitunskienės,

2sekretoriaujant Ingai Šagamogienei,

3dalyvaujant pareiškėjo Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyriaus Seirijų medžiotojų būrelio atstovui advokato padėjėjui E. R. ,

4atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovui R. M. ,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyriaus Seirijų medžiotojų būrelio skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl sprendimo pakeitimo

Nustatė

6Pareiškėjas skundu kreipėsi į teismą, prašydamas teismo pakeisti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2012-08-22 sprendimą Nr. V5-32 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ ir skirti minimalią sankciją, t.y. 1 910,90 Lt (b.l.2,3, 14-16).

7Pareiškėjas bei jo atstovas skunde ir teismo posėdžio metu nurodė, jog iki pat 2008-05-28 Seirijų medžiotojų būrelio medžioklėtvarkos projekto suderinimo, pareiškėjas tinkamai ir laiku deklaruodavo ir sumokėdavo mokestį už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą Seirijų medžiotojų būrelio medžioklės plotų vienete. Tai patvirtina ir 2012-06-26 patikrinimo akte Nr. 20 nurodytas teisingo medžioklės plotų ir mokesčio sumos deklaravimo už 2007 metus faktas. Parengus minėtą projektą buvo patikslintas Lazdijų rajono savivaldybėje esančių ir Seirijų medžiotojų būrelio naudojamų II kategorijos medžioklės plotų dydis, t.y. buvo nustatyta, kad šis plotas yra 347,6 ha. Projekto pagrindu pasikeitus deklaruotinų medžioklės plotų (visų kategorijų) apimčiai, taigi ir mokėtino mokesčio dydžiui, valdybos pirmininkas V. G. mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaraciją už 2008 metus paprašė užpildyti Valstybinės mokesčių inspekcijos Lazdijų rajono skyriaus darbuotojos O. P. . Tikėtina, jog pildydama deklaraciją, ji netyčia padarė korektūros klaidą, vietoje „347,6 ha" nurodžiusi „34,76 ha", taip deklaracijoje nurodydama dešimt kartų mažesnį II kategorijos medžioklės plotų Lazdijų rajono savivaldybėje plotą, nei buvo nurodytas projekte. Kadangi vėlesniais metais mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos buvo pildomos elektroniniu būdu, naudojant deklaracijoje už 2008 metus pateiktus duomenis (manant, kad šie duomenys yra teisingi), padaryta klaida pašalinta nebuvo. Taigi pareiškėjas neatliko jokių tyčinių veiksmų siekdamas deklaruoti mažesnius medžioklės plotus ir/ar mokėti mažesnius mokesčius. Pažymėtina, jog Seirijų medžiotojų būrelis yra ne pelno siekianti, ūkinės veiklos nevykdanti organizacija, todėl finansiniai ištekliai yra riboti. Akivaizdu, jog esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms padidinto mokesčio apskaičiavimas neatitinka sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijų. Pareiškėjas, teikdamas mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijas, tikslo nuslėpti medžiojamųjų plotų vienetus, nemokėti ar mokėti mažesnius mokesčius neturėjo, nes yra suinteresuotas prižiūrėti šiuos plotus, gausinti juose gyvūniją ir medžioti. Priešingai - teikė deklaracijas, tačiau sąžiningai klydo. Dėl tokios priežasties taikyta sankcija yra neadekvati. Be to, tokios sankcijos taikymas praktiškai sužlugdytų Seirijų medžiotojų būrelį, taip pat ir būtų pažeisti daugelio jo narių teisėti interesai. Sankcijoje nurodyta suma yra itin didelė ne pelno siekiančiai organizacijai. Dėl faktinių bylos aplinkybių ginčo tarp šalių nėra, tačiau apskaičiuotas 19 109 Lt dydžio mokestis neatitinka pažeidimo pobūdžio, todėl yra per griežta sankcija.

8Atsakovas atsiliepimu į skundą su skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b.l.29-31).

9Atsiliepime į skundą nurodė bei atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, jog 2012-06-26 patikrinimo aktu Nr. 20 buvo atliktas Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyriaus Seirijų medžiotojų būrelio neplaninis specifinis patikrinimas, kurio tikslas -mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumo patikrinimas už 2007, 2008, 2009, 2010 ir 2011 metus. Patikrinimo metu nustatyta, kad Valstybinei mokesčių inspekcijai 2009-01-20 pateiktoje mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijoje KIT709 už 2008 metus, 2010-01-15 pateiktoje deklaracijoje už 2009 metus, 2011-01-18 pateiktoje deklaracijoje už 2010 metus ir 2012-01-13 pateiktoje deklaracijoje už 2011 metus neteisingai deklaruotas Lazdijų rajono savivaldybėje II kategorijos medžioklės plotas: deklaruotas II kategorijos medžioklės plotas Lazdijų rajono savivaldybėje yra 34,76 ha, tačiau pagal 2007 m. Medžioklėtvarkos projekto 1.1. lentelės duomenis II kategorijos medžioklės plotas Lazdijų rajono savivaldybėje yra 347,6 ha. Patikrinimo metu apskaičiuotas mokestis didesniu tarifu už deklaruotą mažesnį medžioklės plotą už 2008 metus yra 4 603 Lt, 2009 metus yra 4 663 Lt, 2010 metus yra 4 839 Lt ir 2011 metus yra 5 004 Lt. Iš viso patikrinimo metu apskaičiuotas mokestis didesniu tarifu už deklaruotą mažesnį medžioklės plotą yra 19 109 Lt. Mokesčių, apskaičiuotų didesniu tarifu, sumažinimas nėra numatytas Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatyme.

10Skundas tenkintinas iš dalies.

11Byloje esančiais įrodymais nustatyta, jog Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau- Alytaus RAAD) Teisės ir administravimo skyriaus Mokesčių kontrolės poskyris patikrinimo metu nustatė, kad Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyriaus Seirijų medžiotojų būrelis (toliau- Seirijų medžiotojų būrelis) Valstybinei mokesčių inspekcijai 2009-01-20 pateiktoje mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijoje KIT709 už 2008 metus, 2010-01-15 pateiktoje deklaracijoje už 2009 metus, 2011-01-18 pateiktoje deklaracijoje už 2010 metus ir 2012-01-13 pateiktoje deklaracijoje už 2011 metus neteisingai deklaruotas Lazdijų rajono savivaldybėje II kategorijos medžioklės plotas. Deklaruotas II kategorijos medžioklės plotas Lazdijų rajono savivaldybėje yra 34,76 ha, tačiau pagal 2007 m. Medžioklėtvarkos projekto 1.1. lentelės duomenis II kategorijos medžioklės plotas Lazdijų rajono savivaldybėje yra 347,6 ha (b.l.60,61). Patikrinimo metu buvo apskaičiuotas mokestis didesniu tarifu už deklaruotą mažesnį medžioklės plotą- 19 109 Lt (b.l. 32-55). Alytaus RAAD 2012-08-22 sprendimu Nr. V5-32 dėl patikrinimo akto tvirtinimo nusprendė patvirtinti Teisės ir administravimo skyriaus Mokesčių kontrolės poskyrio 2012-06-26 patikrinimo aktą Nr. 20 (b.l. 35-36, 39).

12Dėl faktinių bylos aplinkybių ginčo tarp šalių nėra, tačiau pareiškėjas prašo teismo pakeisti 19 109 Lt apskaičiuotą mokestį didesniu tarifu už deklaruotą mažesnį medžioklės plotą ir skirti minimalią sankciją, t.y. 1 910,90 Lt.

13Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo (toliau- Įstatymas)(akto redakcija, galiojanti nuo 2012 01 01) 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad už nedeklaruotą ar deklaruotą mažesnį negu išgautas gamtos išteklių kiekį ir/ar be leidimo išgautą gamtos išteklių kiekį taikomas didesnis mokesčio tarifas, kuris apskaičiuojamas Įstatymo 1, 2 ir 3 prieduose nustatytus tarifus dauginant iš koeficiento 10.

14Iš byloje esančių aplinkybių matyti, jog pareiškėjas pripažįsta, jog neteisingai deklaravo medžioklės plotus (dėl rašymo klaidos), todėl atsakovas pagrįstai juos apmokestino didesniu tarifu.

15Įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai. Minėto straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius mokėtojai, mokestinio laikotarpio mokesčio deklaracijoje taikydami indeksuotą šio įstatymo 3 priede nustatytą mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius tarifą pagal medžioklės plotų kategorijas, apskaičiuoja ir moka mokestį už per mokestinį laikotarpį mokesčio mokėtojui suteiktą (leistą) naudoti atitinkamos kategorijos medžioklės plotų dydį. Mokesčio mokėtojai, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, privalo užpildyti mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijas ir jas pateikti tai teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje jie yra arba privalo būti įregistruoti mokesčio mokėtojais, ir sumokėti mokestį už valstybinius gamtos išteklius per kalendorinį mėnesį, einantį po mokestinio laikotarpio, kurio mokestis deklaruojamas, pabaigos.

16Pareiškėjas nurodęs, jog pasikeitus deklaruotinų medžioklės plotų (visų kategorijų) apimčiai, tuo pačiu ir mokėtino mokesčio dydžiui, valdybos pirmininkas V. G. mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaraciją už 2008 metus paprašė užpildyti Valstybinės mokesčių inspekcijos Lazdijų rajono skyriaus darbuotojos O. P. . Pildydama deklaraciją, manytina, jog ji padarė korektūros klaidą, vietoje „347,6 ha" nurodžiusi „34,76 ha". Kadangi kitais metais mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos buvo pildomos elektroniniu būdu, naudojant deklaracijoje už 2008 metus pateiktus duomenis, padaryta klaida pašalinta nebuvo.

17Iš minėto teisinio reguliavimo matyti, kad pareiga teisingai deklaruoti medžioklės plotus yra nustatyta mokesčio už valstybinius gamtos išteklius mokėtojui, todėl spręstina, jog pareiškėjas turėjo būti apdairus ir teisingai deklaruoti medžioklės plotus, kadangi tai jo pareiga.

18Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra ne kartą konstatavęs, kad įstatyme nustatytų institucijų priimtų nutarimų taikyti asmeniui konkrečia sankciją < ... > pagrįstumo ir teisėtumo kontrolę užtikrina teismas. Jis, atsižvelgdamas į teisės pažeidimo pobūdį, jo mastą, atsakomybę lengvinančias bei kitas reikšmingas aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo kriterijais, turi teisę nuspręsti, kad tokia sankcija < ... > asmeniui neturi būti taikoma, jei dėl tam tikrų itin svarbių aplinkybių ji yra akivaizdžiai neproporcinga (neadekvati) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008-01-21 nutarimas, 2008-09-17 nutarimas).

19Pareiškėjo nurodytos aplinkybės, teisėjų kolegijos įsitikinimu, yra pakankamai ypatingos, į kurias atsižvelgiant galėtų būti mažinamas Įstatymo nustatytas mokestis už dalį nedeklaruotų ir 2008-2011 metais naudotų medžioklės plotų. Dalis medžioklės plotų nebuvo deklaruota dėl rašymo apsirikimo klaidos, t.y. ne toje vietoje padedant kablelį. Pareiškėjas iki klaidingo deklaravimo fakto tinkamai deklaravo medžioklės plotus ir mokėjo atitinkamus mokesčius, todėl pripažintina, jog neturėjo tikslo nuslėpti dalį naudojamų medžioklės plotų ir turėti mokestinės naudos. Imperatyvių reikalavimų aplinkos apsaugos srityje nevykdymas šiuo atveju nelaikytinas sąmoningu. Taip pat atsižvelgtina į pareiškėjo veiklos pobūdį bei finansinę būseną. Įstatymo numatytos ekonominio poveikio priemonės tikslui pasiekti nagrinėjamu atveju užtenka 100 proc. didesnio mokesčio už nedeklaruotus 2008-2011 metais naudotus medžioklės plotus nustatymo, t.y. 3 821,80 Lt (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-114/2012).

20Esant minėtoms aplinkybėms ir įrodymams bei dėl išdėstytų argumentų keistinas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2012-08-22 sprendimas Nr. V5-32 dėl patikrinimo akto tvirtinimo ir sumažintinas paskaičiuotas 19 109 Lt mokestis iki 3 821,80 Lt, o kitoje dalyje skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

22Pareiškėjo skundą tenkinti iš dalies.

23Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2012-08-22 sprendimu Nr. V5-32 dėl patikrinimo akto tvirtinimo patvirtintą mokestį už nedeklaruotus 2008-2011 metais naudotus medžioklės plotus sumažinti iki 3 821,80 Lt.

24Kitoje dalyje skundo netenkinti.

25Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui arba per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Ingai Šagamogienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų... 4. atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal... 6. Pareiškėjas skundu kreipėsi į teismą, prašydamas teismo pakeisti Lietuvos... 7. Pareiškėjas bei jo atstovas skunde ir teismo posėdžio metu nurodė, jog iki... 8. Atsakovas atsiliepimu į skundą su skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip... 9. Atsiliepime į skundą nurodė bei atstovas teismo posėdžio metu paaiškino,... 10. Skundas tenkintinas iš dalies.... 11. Byloje esančiais įrodymais nustatyta, jog Lietuvos Respublikos aplinkos... 12. Dėl faktinių bylos aplinkybių ginčo tarp šalių nėra, tačiau... 13. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo (toliau-... 14. Iš byloje esančių aplinkybių matyti, jog pareiškėjas pripažįsta, jog... 15. Įstatymo 7 16. Pareiškėjas nurodęs, jog pasikeitus deklaruotinų medžioklės plotų (visų... 17. Iš minėto teisinio reguliavimo matyti, kad pareiga teisingai deklaruoti... 18. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra ne kartą konstatavęs, kad... 19. Pareiškėjo nurodytos aplinkybės, teisėjų kolegijos įsitikinimu, yra... 20. Esant minėtoms aplinkybėms ir įrodymams bei dėl išdėstytų argumentų... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 22. Pareiškėjo skundą tenkinti iš dalies.... 23. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos... 24. Kitoje dalyje skundo netenkinti.... 25. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...