Byla eI-5777-789/2015
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Ragulskytės-Markovienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Ryčio Krasausko ir Halinos Zaikauskaitės, dalyvaujant pareiškėjui B. M., pareiškėjo atstovės asociacijos ,,Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ atstovui P. M., atsakovės atstovui Gediminui Gudeliauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo B. M. skundą atsakovei VĮ ,,Regitra“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014-12-19 nutartimi priėmė pareiškėjo B. M. elektroninėmis ryšių priemonėmis išsiųsto teismui 2014-12-04 skundo dalį, kuria prašoma: 1) panaikinti atsakovės VĮ „Regitra“ 2014-11-20 sprendimą Nr. (1.19)-24-4751 atsisakyti įregistruoti istorinę transporto priemonę (toliau – ir Sprendimas); 2) įpareigoti atsakovę įregistruoti istorinę transporto priemonę, išduodant istorinius transporto priemonės numerius, už kuriuos buvo sumokėta (b. l. 1–4,40–41).

4Paaiškino, kad 2014-10-30 kreipėsi į VĮ „Regitra“ su prašymu išduoti istorinius transporto priemonės numerius. Atsakovė atsisakė ją registruoti, motyvuodama, kad nėra aiški transporto priemonės kilmė, nėra pateiktas kilmės dokumentas, kuriame būtų nurodytas transporto priemonės numeris. Pareiškėjo teigimu, atsakovė neįvertino, kad registracijos numerius suteikti gali tik transporto priemonės gamintojas, o ne naudotojas.

5Pareiškėjas paaiškino, kad buvo pagamintas ribotas kiekis tokio modelio transporto priemonių Švedijos bendrovėje „HUSQVARNA“, nesuteikiant šioms transporto priemonėms jokių serijinių numerių. Dalis jų buvo skirta švedų kariuomenei, kita dalis buvo parduota, tačiau nėra duomenų, ar jos buvo pažymėtos gamintojo. Kadangi tai yra eksperimentinis gaminys, netapęs masinės gamybos objektu, tikėtina, kad jis nebuvo pažymėtas gamintojo. Atsakovės atsisakymas išduoti istorinius numerius prieštarauja pačios atsakovės skelbiamai informacijai, kurioje yra nurodyta, kokius dokumentus reikia pateikti, norint savo transporto priemonę paženklinti istoriniais numeriais. Tarp nurodomų dokumentų nėra numatyta pateikti kilmės dokumentas. Pagrindinis dokumentas yra nurodytas Valstybinės kelių inspekcijos viešai skelbiamas sąrašas, į kurį transporto priemonė turi būti įtraukta. Pažymi, kad pateikė visus istorinei transporto priemonei registruoti būtinus dokumentus, kurie buvo pripažinti tinkamais. Transporto priemonė buvo įtraukta į istorinių transporto priemonių registrą. Pareiškėjo teigimu, atsakovė nepagrįstai reikalauja dokumentų, kurie yra nenumatyti pateikti, norint gauti istorinės transporto priemonės numerį. Akcentuoja, kad transporto priemonė nėra įvežta iš užsienio, neperdirbta, yra originali. Transporto priemonė yra identifikuota, atlikta privalomoji techninė apžiūra, apdrausta privalomuoju civiliniu draudimu, atlikta techninė ekspertizė ir pan.

6Atkreipė dėmesį, kad, kalbant su atsakovės specialistais, jie patikino, kad Lietuvos registre nėra užregistruota nei viena tokio modelio transporto priemonė.

7Atsakovė VĮ „Regitra“ atsiliepime nurodė, kad su skundu nesutinka, taip pat prašė atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas (b. l. 47–49). Paaiškino, kad pareiškėjo prašoma įregistruoti transporto priemonė nebuvo įregistruota Lietuvoje, kaip tai nustatyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001-05-25 įsakymu Nr. 206 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014-06-30 įsakymo Nr. 1V-445 redakcija) (toliau – ir Taisyklės) 67 punkto 4 papunktyje, todėl privalėjo pateikti transporto priemonės kilmės dokumentą, o ne tik pirkimo-pardavimo sutartį, kuri patvirtina transporto priemonės valdymą. Transporto priemonės kilmės dokumentas, t. y. įgaliotos institucijos (pvz., transporto priemonės registravimo tarnybos, oro uosto tarnybos, karinių dalinių ir pan.) išduotas patvirtinimas, kad konkreti transporto priemonė atitinka šalies nustatytus reikalavimus ir jai yra suteiktas arba gali būti suteiktas administracinis leidimas (pvz., registracija) transporto priemonę eksploatuoti tam tikroje teritorijoje. Tik pagal transporto priemonės kilmės dokumentus yra galimybė patikrinti Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (toliau – ir Įstatymas) ir Taisyklių keliamas administracines nuostatas, t. y. transporto priemonės atitikties patvirtinimas, ar sumokėti mokesčiai, muitai jei transporto priemonės iš trečių šalių, ar transporto priemonė kitoje šalyje nebuvo baigta eksploatuoti dėl jos sugedimo ar susidėvėjimo, paimant registracijos dokumentus. Pažymėjo, kad apie būtinumą pateikti transporto kilmės dokumentus pareiškėją informavo 2014-11-20 raštu, nurodė, kad pagal pateiktus prašymo duomenis bei dokumentus nėra aiški transporto priemonės kilmė, t. y. kur transporto priemonė buvo registruota ir/ar eksploatuota.

8Atkreipia dėmesį, kad, vykdydama registravimo procedūrą, nustatė, kad pateikta transporto priemonė Husquarna MC258A nėra paženklinta identifikavimo numeriu ar identifikavimo plokštele. Pagal teisės aktų reikalavimus yra privalomi transporto priemonių identifikavimo žymenys su identifikavimo numeriu, kuriais privalomai žymima pagaminta transporto priemonė. Jei transporto priemonės gamintojas nesuteikė VIN, privalomu identifikavimo žymeniu laikomas važiuoklės numeris arba atskirais atvejais - variklio numeris. Pagal VĮ „Regitra“ turimus Husqvarna gamintojo duomenis transporto priemonės buvo žymimos identifikavimo numeriu, kuris yra dešinėje pusėje ant vairo kolonėlės.

9Paaiškino, kad VĮ „Regitra“ specialistai atliko transporto priemonės identifikavimą pagal tam tikrus požymius (variklio numerį, transporto priemonės modelį), pokalbio su pareiškėju metu gavo duomenis, jog transporto priemonė galimai buvo pagaminta ir naudojama Švedijos armijoje, todėl kreipėsi į Švedijos armijos kompetentingas institucijas. Iš Švedijos armijos registro gavo informaciją, kad transporto priemonės Husqvarna MC258 Švedijos armijos registre yra identifikuojamos pagal identifikavimo numerio šešis simbolius. Transporto priemonės identifikavimo numeris gali būti iškaltas transporto priemonės dešinėje pusėje ant vairo kolonėlės arba pažymėtas identifikavimo plokštelėje, kuri pritvirtinta kairėje transporto priemonės pusėje ant galinės apsauginės detalės/sparno prie išmetimo vamzdžio. Civilinėms reikmėms naudojamos transporto priemonės Husqvarna MC258 identifikavimo žymenys randasi dešinėje pusėje ant vairo kolonėlės. Pareiškėjo pateikta registruoti transporto priemonė Husqvarna MC258 neturėjo identifikavimo žymenų, todėl pagrįstai buvo pripažinta kaip neidentifikuota. Pažymėjo, kad pokalbio telefonu metu pareiškėjas patvirtino, kad būtent šios detalės, ant kurios tvirtinama plokštelė, nėra pritvirtintos ant transporto priemonės.

10Atkreipė dėmesį, kad Lietuvos istorinių transporto priemonių išsaugojimo asociacijos išduotas vertinimo aktas nėra pagrindas registruoti transporto priemonę Kelių transporto priemonių registre. Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2011-10-06 įsakymu Nr. 2B-368 patvirtintame Transporto priemonės pripažinimo istorine motorine transporto priemone tvarkos apraše (toliau - Aprašas), vertinant istorines transporto priemones, nereikia pateikti transporto priemonės kilmės dokumentų, prašoma pateikti tik transporto priemonės nuosavybės dokumentą. Vertinant transporto priemones, nėra vertinami identifikavimo žymenys, t. y. ar jie yra, kokie jie yra, ar pažymėti autentiškai. Todėl istorinės (atkurtos/restauruotos/unikalios) motorinės transporto priemonės vertinimo aktas nėra pagrindas transporto priemonę registruoti Kelių transporto priemonių registre.

11Teismo posėdyje pareiškėjas ir pareiškėjo atstovas palaikė skundė išdėstytus argumentus, prašė skundą tenkinti.

12Teismo posėdyje atsakovės atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus, prašė skundą atmesti.

13Skundas tenkintinas iš dalies.

14Nagrinėjamoje byloje keliamas ginčas dėl VĮ „Regitra“ 2014-11-20 sprendimo Nr. (1.19)-24-4751 atsisakyti įregistruoti istorinę transporto priemonę teisėtumo ir pagrįstumo.

15Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pareiškėjas 2014-10-30 kreipėsi į VĮ ,,Regitra“ Vilniaus filialą su prašymu išduoti istorinius transporto priemonės, kurios gamybinė markė - Husqvarna, komercinis pavadinimas – MC258A, identifikavimo Nr. 20783788 (toliau – ir Transporto priemonė), numerius ir registravimo pažymėjimą (b. l. 32–33).

16VĮ „Regitra“ 2014-11-20 sprendimu Nr. (1.19)-24-4751 atsisakė registruoti Transporto priemonę (b. l. 17–18). Atsisakymas registruoti Transporto priemonę motyvuojamas tuo, kad nėra aiški Transporto priemonės kilmė, Transporto priemonė nėra paženklinta identifikavimo numeriu ar identifikavimo plokštele.

17Motorinių transporto priemonių registravimą reglamentuoja Įstatymas ir Taisyklės.

18Įstatymo 2 str. 35 d. nustatyta, kad motorinės transporto priemonės registracija – procedūra, kurią sudaro motorinės transporto priemonės tapatumo nustatymas, jos duomenų įrašymas į Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registrą, leidimo dalyvauti viešajame eisme būtinų sąlygų atitikimo patikrinimas, valstybinio registracijos numerio ženklų ir dokumento, liudijančio apie transporto priemonės įregistravimą, išdavimas ir kurią baigus įgyjamas leidimas motorinei transporto priemonei arba jos priekabai dalyvauti viešajame eisme.

19Pagal Taisyklių 4 p. Lietuvos Respublikoje transporto priemonės registruojamos tik nustatyta tvarka, inter alia, atlikus jų tipo patvirtinimą, t. y. procedūrą, pagal kurią patvirtinama transporto priemonės atitiktis tam tikroms administracinėms nuostatoms ir techniniams reikalavimams. Dokumentai, kuriuos VĮ „Regitra“ turi pateikti transporto priemonę įregistruoti pageidaujantis asmuo, išvardinti Taisyklių 67 p., tarp tokių dokumentų, inter alia, paminėtas transporto priemonės kilmės dokumentas (-ai) (Taisyklių 67.4 p.). Taisyklių 44.1 – 44.3 p. nustatyta, kad transporto priemonės kilmės dokumentai skirstytini į tris grupes: 1) transporto priemonės patvirtinimą ar perdirbimą patvirtinančius dokumentus; 2) transporto priemonės registraciją patvirtinančius dokumentus; 3) transporto priemonės naudojimą patvirtinančius dokumentus, prie kurių priskirtini kompetentingų institucijų patvirtinimai, kad transporto priemonės buvo naudojamos šalyse, kuriose teisės aktai nenumato tokių transporto priemonių registracijos, transporto priemonės priklausė šalių ginkluotosioms pajėgoms, valstybės, savivaldybių institucijoms arba buvo naudotos uždarose teritorijose ir todėl nebuvo registruotos (Taisyklių 44.3.2 p.).

20Pagal Taisyklių 58 p. transporto priemonės tapatumo nustatymas yra pareiškėjo prašymo nagrinėjimo sudėtinė dalis ir yra atliekamas pirmiausia. Transporto priemonės tapatumo nustatymo procedūrą sudaro transporto priemonės kilmės šalies ir statuso jos kilmės šalyje nustatymas, transporto priemonės autentiškumo patikrinimas ir (arba) transporto priemonės kilmės dokumentų autentiškumo patikrinimas, siekiant nustatyti, ar nėra atlikti neteisėti jų pakeitimai ir transporto priemonė yra laikytina transporto priemonių registro objektu. Taisyklių 59.1 p. nustatyta, kad, išskyrus šiose taisyklėse nurodytus atvejus, transporto priemonės autentiškumo patikrinimą privalu atlikti, kai transporto priemonė pirmą kartą registruojama Lietuvos Respublikoje. Pagal Taisyklių 63 p. transporto priemonės autentiškumo patikrinimui parengta transporto priemonė turi būti paženklinta jos gamintojo identifikavimo plokštele ir identifikavimo numeriu (išskyrus tuos atvejus, kai transporto priemonės gamintojas tokio ženklinimo nenumato). Gamintojo identifikavimo plokštelėje esantys įrašai ir (arba) identifikavimo numeris turi būti įžiūrimi (nesugadinti).

21Taigi, vadovaujantis Taisyklėmis, transporto priemonės registracijai reikalinga pateikti transporto priemonės kilmės dokumentus, o transporto priemonė turi būti paženklinta jos gamintojo identifikavimo plokštele ir identifikavimo numeriu, išskyrus atvejus, kai transporto priemonės gamintojas tokio ženklinimo nenumato.

22Sprendimas atsisakyti registruoti Transporto priemonę iš esmės grindžiamas tuo, kad nėra aiški Transporto priemonės kilmė ir Transporto priemonė nėra paženklinta identifikavimo numeriu ar identifikavimo plokštele.

23Minėta, kad pareiškėjas 2014-10-30 pateikė atsakovei prašymą išduoti istorinius Transporto priemonės, kurios komercinis pavadinimas – MC258A, o identifikavimo Nr. 20783788, numerius ir registravimo pažymėjimą (b. l. 32–33). Kartu su minėtu prašymu pareiškėjas VĮ „Regitra“ pateikė šiuos dokumentus: Transporto priemonės 2013-04-16 pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią pareiškėjas iš privataus asmens savo nuosavybėn įsigijo Transporto priemonę; Lietuvos istorinių transporto priemonių išsaugojimo asociacijos „Retromobile“ 2014-09-25 Istorinės (originalios / atkurtos / restauruotos / unikalios) motorinės transporto priemonės vertinimo aktą Nr. RM0129/2014 ir 2014-10-24 pažymą „Dėl transporto priemonės Husqvarna MC258A“ Nr. 14/10/24-01, kuriuose nurodoma, kad 1980 m. pagaminta originali Transporto priemonė, kurios variklio Nr. 20783788, kilmės šalis – Švedija, yra pripažinta istorine motorine transporto priemone; 2014-10-23 transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties liudijimą; VĮ „Regitra“ Vilniaus filialo 2014-10-23 pranešimą „Dėl transporto priemonės registravimo“ Nr. 11915060; TUVLITA 2014-10-27 Techninės apžiūros rezultatų kortelę Nr. 010-0222592, kurioje nurodoma, kad Transporto priemonės privalomoji techninė apžiūra atlikta ir nustatyta, kad Transporto priemonė neatitinka techninių reikalavimų (b. l. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32–33).

24Byloje esanti medžiaga patvirtina, kad atsakovė, siekdama patikrinti Transporto priemonės autentiškumą, elektoriniu paštu kreipėsi į Švedijos registro darbuotoją, prašydama pateikti duomenis apie Švedijos armijos motociklo, kurio modelis Husqvarna MC 258, identifikacinis Nr. 20783788, buvimo vietą (b. l. 76–81). Minėto susirašinėjimo metu atsakovei buvo pateikta informacija, kad transporto priemonės Husqvarna MC258 Švedijos armijos registre yra identifikuojamos pagal šešis identifikavimo numerio simbolius. Šių motociklų naudojimo Švedijoje laikotarpiu jie buvo registruoti armijos transporto priemonių registre ir turėjo armijos registracijos numerį. Transporto priemonės identifikavimo numeris gali būti iškaltas transporto priemonės dešinėje pusėje ant vairo kolonėlės rėmo, tačiau galimas ir toks atvejis, kai motociklas turi tik variklio numerį.

25Nagrinėjamu atveju byloje nėra ginčo dėl to, kad, pareiškėjui teikiant prašymą VĮ „Regitra“, Transporto priemonė buvo pripažinta originalia istorine motorine transporto priemone, kuri 202-uoju numeriu įrašyta į Pripažintų istorinių motorinių transporto priemonių sąrašą (b. l. 21, 23, 74–75). Taisyklių 70 p. nustatyta, kad tuo atveju, kai transporto priemonės valdytojas pageidauja registruojamą transporto priemonę paženklinti istorinėms transporto priemonėms ženklinti skirtais numerio ženklais, ši transporto priemonė turi būti pripažinta istorine transporto priemone Transporto priemonės pripažinimo istorine motorine transporto priemone tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 2B-368 „Dėl Transporto priemonės pripažinimo istorine motorine transporto priemone tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

26Pagal Aprašo 2 p. istorinė motorinė transporto priemonė yra prieš 30 metų ar anksčiau pagaminta transporto priemonė, kurios modelis nebegaminamas mažiausiai 15 metų ir kuri yra originali, tinkama eksploatuoti, bet nenaudojama kasdienėms reikmėms. Istorines motorines transporto priemones gali vertinti istorinių motorinių transporto priemonių asociacijos, kurių veikla vykdoma ne mažiau kaip trejus metus ir kurios yra paskelbtos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainės skilties „Istorinės motorinės transporto priemonės“ sąraše (Aprašo 4 p.). Transporto priemonės savininkas istorinių motorinių transporto priemonių asociacijai turi pateikti prašymą atlikti transporto priemonės įvertinimą pripažinti ją istorine motorine transporto priemone ir kitus dokumentus (Aprašo 13, 13.1–13.5 p.). Transporto priemonės vertintojai, vertindami transporto priemonę, ar ji yra originali, užpildo šio Aprašo 1 priede nurodytą istorinės motorinės transporto priemonės vertinimo aktą ir parašo išvadą, ar transporto priemonė yra originali; jei istorinės motorinės transporto priemonės vertinimo akto išvadoje visi trys transporto priemonės vertintojai pasirašo teigiamą išvadą (transporto priemonė prižįstama atkurta, autentiška, originali, restauruota ar unikali), o pati transporto priemonė pagaminta prieš 30 metų ar anksčiau ir jos modelis nebegaminamas mažiausiai 15 metų, transporto priemonė yra tinkama eksploatuoti, bet nenaudojama kasdienėms reikmėms, tai ji pripažįstama istorine motorine transporto priemone (Aprašo 16, 18 p.).

27Vadovaudamasis Taisyklių 67.4 p. ir Aprašo 13, 13.1-13.5 p. nuostatomis, teismas daro išvadą, kad nors Lietuvos istorinių transporto priemonių išsaugojimo asociacijos „Retromobile“ 2014-09-25 išduotas istorinės (atkurtos/restauruotos/unikalios) motorinės transporto priemonės vertinimo aktas Nr. RM0129/2014 pats savaime nėra pakankamas pagrindas įregistruoti Transporto priemonę Lietuvoje, tačiau nagrinėjamu atveju turi būti atsižvelgiama į Transporto priemonės įrašymo į istorinių motorinių transporto priemonių sąrašą procedūros metu nustatytas faktines aplinkybes, tarp jų - į tai, kad Transporto priemonės variklio numeris, kuris prilygintas Transporto priemonės identifikavimo numeriui (VIN), yra (duomenys neskelbiami) (b. l. 23).

28Teismo vertinimu, aukščiau paminėtos byloje nustatytos faktinės aplinkybės leidžia teigti, kad atsakovė, elektroniniu paštu kreipdamasi į registro darbuotoją (-us) Švedijoje dėl informacijos pateikimo, pripažino, kad Transporto priemonės kilmės šalis - Švedija, nors Sprendime teigiama priešingai, t. y., kad nėra aiški Transporto priemonės kilmė (vieta, kurioje Transporto priemonė buvo registruota ir / ar eksploatuota). Pažymėtina, kad, siekdama patikrinti Transporto priemonės autentiškumą, atsakovė pradėjo administracinę procedūrą, tačiau ji buvo atliekama neoficialiai, kadangi visi užklausimai dėl informacijos pateikimo Švedijos armijos registro darbuotojui buvo pateikiami elektroniniu paštu, nenurodant jokių oficialių VĮ “Regitra” duomenų, nepasirašant elektroniniu parašu ir pan. Be to, atsakovė, prašydama pateikti informaciją apie Transporto priemonės indentifikacinio numerio buvimo vietą, nurodė kitokį, nei buvo nurodytas pareiškėjo 2014-10-30 prašyme, Transporto priemonės modelį (ne Husqvarna MC 258A, o Husqvarna MC 258). Kaip jau buvo minėta aukščiau, pagal registro darbuotojo Švedijoje elektoriniu paštu pateiktą informaciją Švedijos armijos motociklo, kurio modelis Husqvarna MC 258, identifikacinį numerį sudaro šeši simboliai, kurie gali būti iškalti transporto priemonės dešinėje pusėje ant vairo kolonėlės rėmo, tačiau galimas ir toks atvejis, kai motociklas turi tik variklio numerį. Šiuo atveju nustatyta, kad Transporto priemonės, kurios modelis MC 258A, identifikacinį numerį sudaro aštuoni skaitmenys, kurie yra iškalti ant variklio, todėl netgi darant prielaidą, kad Transporto priemonė, kurios modelis MC 258A, yra analogiška modeliui MC 258, nėra pagrindo teigti, kad Transporto priemonė nėra paženklinta identifikavimo numeriu. Iš atsakovės į bylą pateiktų kitos motorinės transporto priemonės (motociklo) fotonuotraukų (b. l. 70–73) turinio negalima daryti vienareikšmiškos išvados, kad jose užfiksuota transporto priemonė yra analogiška pareiškėjo prašomai užregistruoti Transporto priemonei, kadangi nėra aišku, ar sutampa Transporto priemonės ir fotonuotraukose užfiksuotos transporto priemonės modeliai, gamybos metai ir pan., taip pat nėra aišku, kaip pažymėtas fotonuotraukoje užfiksuotos transporto priemonės variklio numeris. Todėl šiuo atveju nėra pagrindo teigti, kad Transporto priemonės identifikacinis numeris turėjo būti nurodytas identifikavimo plokštelėje.

29Pagal Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka (VAĮ 8 str. 2 d.). Aiškindamas minėto įstatymo straipsnio nuostatas, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad individualiame administraciniame akte motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Akte turėtų būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi, priimdamas administracinį aktą (LVAT 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-1440/2014, 2014 m. kovo 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-839/2014, 2009 m. kovo 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-420/2009). Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (LVAT 2014 m. spalio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-827-14, 2010 m. rugpjūčio 24 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A756-2197/2011). Nurodytos nuostatos taip pat patvirtina, jog individualiam administraciniam aktui keliamas motyvuotumo reikalavimas. Administracinio sprendimo priėmimo faktinis pagrindas ir individuali argumentacija turi būti žinomi ne tik viešojo administravimo subjektui, priimančiam sprendimą, bet ir asmeniui, kurio atžvilgiu jis priimamas. Individualus administracinis aktas paprastai turi būti toks, kad iš jo būtų galima suprasti visuomeninių santykių esmę, subjektus, dalyvaujančius šiuose santykiuose, būtų aiškus tų visuomeninių santykių teisinis kvalifikavimas. Visiškai nesilaikant minėtų nuostatų ar tai darant tik iš dalies, paprastai kyla pagrįsta abejonė dėl tokio administracinio akto teisėtumo bei pagrįstumo (LVAT 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-1440/2014).

30Nagrinėjamu atveju iš Spendimo turinio (b. l. 17–18) pareiškėjas sužinojo, kad Transporto priemonę atsisakoma registruoti nustačius, kad nėra aiški Transporto priemonės kilmė, taip pat Transporto priemonė nėra paženklinta identifikavimo numeriu ar identifikavimo plokštele. Tokio sprendimo priėmimo teisiniu pagrindu nurodytas Taisyklių reikalavimas registruojant transporto priemonę pateikti transporto priemonės kilmės dokumentą, taip pat reikalavimas, kad transporto priemonė būtų paženklinta jos gamintojo identifikavimo plokštele ir identifikavimo numeriu. Pažymėtina, kad apie konkrečią Taisyklių nuostatą, kurios neatitinka pareiškėjo prašymas įregistruoti Transporto priemonę, pareiškėjas turėjo galimybę sužinoti tik iš VĮ „Regitra“ Vilniaus filialo 2014-10-23 pranešimo „Dėl transporto priemonės registravimo“ Nr. 11915060, priimto išnagrinėjus ankstesnį pareiškėjo prašymą įregistruoti Transporto priemonę, kuriuo pareiškėjas buvo informuotas, kad Transporto priemonę atsisakoma registruoti Taisyklių 67.4 punkto pagrindu, t. y. nepateiktas transporto priemonės kilmės dokumentas (-ai) (b. l. 20, 32–33).

31Teismas, įvertinęs Sprendimo turinį, daro išvadą, kad ginčijamas administracinis sprendimas neatitinka VAĮ 8 str. individualiam teisės aktui keliamų reikalavimų, nes iš jo turinio nėra galimybės suprasti, kokiu konkrečiu teisiniu pagrindu jis priimtas ir kokiais konkrečiais teisiniais motyvais grindžiamas. Toks sprendimas sukėlė teisiškai neaiškią situaciją ir suvaržė pareiškėjo galimybes tinkamai apginti savo teises. Tai suponuoja VAĮ 3 str. numatyto viešojo administravimo principų - objektyvumo principo, reiškiančio, jog sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs, teisėtumo principo, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus, pricipo valdžia tarnauja žmogui, teisėtų lūkesčių principo, bei pasitikėjimo viešojo administravimo institucijomis principo pažeidimus.

32Pažymėtina, kad nors atsakovė Sprendime išaiškino pareiškėjui, kad jis galėtų įregistruoti Transporto priemonę Lietuvoje tuo atveju, jei transporto priemonė būtų paženklinta identifikavimo numeriu ir būtų gauta informacija iš Švedijos armijos registro, jog tokia transporto priemonė buvo registruota, tačiau nagrinėjamu atveju pati atsakovė, siekdama patikrinti Transporto priemonės autentiškumą, pradėjo administracinę procedūrą ir ją atliko netinkamai. Todėl šiuo atveju būtent atsakovė, o ne pareiškėjas turi pareigą tinkamai užbaigti jau pradėtą administracinę procedūrą ir, gavusi papildomą informaciją, priimti teisės aktų reikalavimus atitinkantį sprendimą dėl Transporto priemonės registravimo.

33Viešojo administravimo subjekto priimto individualaus administracinio akto neatitikimas VAĮ 8 str. nustatytiems individualaus administracinio akto bendriesiems reikalavimams yra pakankamas pagrindas pripažinti skundžiamą aktą nepagrįstu, neteisėtu ir jį panaikinti vadovaujantis ABTĮ 89 str. 1 d. 1 p. (aktas yra neteisėtas iš esmės, t. y. savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams).

34Remdamasis tuo, kas išdėstyta aukščiau teismas konstatuoja, kad Sprendimas naikinamas kaip neteisėtas ir nepagrįstas. Atsakovė įpareigotina iš naujo išnagrinėti pareiškėjo 2014-10-30 prašymą ir priimti teisės aktų reikalavimus atitinkantį sprendimą. Taisyklių 58, 59.1, 63 p. nustatyta tvarka tinkamai neatlikus Transporto priemonės autentiškumo patikrinimo procedūros, teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo reikalavimą įpareigoti atsakovę įregistruoti Transporto priemonę, išduodant istorinius transporto priemonės numerius, už kuriuos buvo sumokėta, nėra.

35Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo

36Atsakovė prašo teismo priteisti iš pareiškėjo jos patirtas bylinėjimosi išlaidas (b. l. 47–49).

37Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 44 str. 1 d. nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo (ABTĮ 45 str. 1 d.). LVAT praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad jei skundas yra patenkintas iš dalies, proceso šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos patirtos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos atlyginamos proporcingai patenkintų (atmestų) skundo reikalavimų daliai (2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-113/2012, 2012 m. vasario 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-342/2012). Atsakovė teismui nepateikė jokių jos patirtas bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių dokumentų, todėl nėra pagrindo spręsti išlaidų atlyginimo klausimo.

38Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str., 85–87 str., 88 str. 1, 2 p., 127 ir 129 str.,

Nutarė

39Pareiškėjo B. M. skundą tenkinti iš dalies.

40Panaikinti VĮ „Regitra“ 2014-11-20 sprendimą Nr. (1.19)-24-4751 atsisakyti įregistruoti istorinę transporto priemonę. Įpareigoti VĮ „Regitra“ iš naujo išnagrinėti B. M. 2014-10-30 prašymą išduoti istorinius transporto priemonės, kurios gamybinė markė - HUSQVARNA, komercinis pavadinimas - MC258A, variklio Nr. 20783788, numerius ir registravimo pažymėjimą.

41Kitoje dalyje skundą atmesti.

42Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014-12-19 nutartimi priėmė... 4. Paaiškino, kad 2014-10-30 kreipėsi į VĮ „Regitra“ su prašymu išduoti... 5. Pareiškėjas paaiškino, kad buvo pagamintas ribotas kiekis tokio modelio... 6. Atkreipė dėmesį, kad, kalbant su atsakovės specialistais, jie patikino, kad... 7. Atsakovė VĮ „Regitra“ atsiliepime nurodė, kad su skundu nesutinka, taip... 8. Atkreipia dėmesį, kad, vykdydama registravimo procedūrą, nustatė, kad... 9. Paaiškino, kad VĮ „Regitra“ specialistai atliko transporto priemonės... 10. Atkreipė dėmesį, kad Lietuvos istorinių transporto priemonių išsaugojimo... 11. Teismo posėdyje pareiškėjas ir pareiškėjo atstovas palaikė skundė... 12. Teismo posėdyje atsakovės atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus... 13. Skundas tenkintinas iš dalies.... 14. Nagrinėjamoje byloje keliamas ginčas dėl VĮ „Regitra“ 2014-11-20... 15. Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad... 16. VĮ „Regitra“ 2014-11-20 sprendimu Nr. (1.19)-24-4751 atsisakė registruoti... 17. Motorinių transporto priemonių registravimą reglamentuoja Įstatymas ir... 18. Įstatymo 2 str. 35 d. nustatyta, kad motorinės transporto priemonės... 19. Pagal Taisyklių 4 p. Lietuvos Respublikoje transporto priemonės... 20. Pagal Taisyklių 58 p. transporto priemonės tapatumo nustatymas yra... 21. Taigi, vadovaujantis Taisyklėmis, transporto priemonės registracijai... 22. Sprendimas atsisakyti registruoti Transporto priemonę iš esmės grindžiamas... 23. Minėta, kad pareiškėjas 2014-10-30 pateikė atsakovei prašymą išduoti... 24. Byloje esanti medžiaga patvirtina, kad atsakovė, siekdama patikrinti... 25. Nagrinėjamu atveju byloje nėra ginčo dėl to, kad, pareiškėjui teikiant... 26. Pagal Aprašo 2 p. istorinė motorinė transporto priemonė yra prieš 30 metų... 27. Vadovaudamasis Taisyklių 67.4 p. ir Aprašo 13, 13.1-13.5 p. nuostatomis,... 28. Teismo vertinimu, aukščiau paminėtos byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 29. Pagal Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. individualus... 30. Nagrinėjamu atveju iš Spendimo turinio (b. l. 17–18) pareiškėjas... 31. Teismas, įvertinęs Sprendimo turinį, daro išvadą, kad ginčijamas... 32. Pažymėtina, kad nors atsakovė Sprendime išaiškino pareiškėjui, kad jis... 33. Viešojo administravimo subjekto priimto individualaus administracinio akto... 34. Remdamasis tuo, kas išdėstyta aukščiau teismas konstatuoja, kad Sprendimas... 35. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 36. Atsakovė prašo teismo priteisti iš pareiškėjo jos patirtas bylinėjimosi... 37. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 44 str. 1 d.... 38. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str.,... 39. Pareiškėjo B. M. skundą tenkinti iš dalies.... 40. Panaikinti VĮ „Regitra“ 2014-11-20 sprendimą Nr. (1.19)-24-4751... 41. Kitoje dalyje skundą atmesti.... 42. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...