Byla A-63-1839-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (pranešėja), Anatolijaus Baranovo ir Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), sekretoriaujant Ramunei Petkuvienei pareiškėjo atstovui S. U. , atsakovo atstovams Valerij Černov, Leandrui Deltuvai, trečiojo suinteresuoto asmens atstovei Linai Mikuckienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo M. U. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 1 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo M. U. skundą atsakovams Utenos apskrities viršininko administracijai, Valstybinei miškotvarkos tarnybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas M. U. (toliau – pareiškėjas) skundu (b. l. 2 – 6), kurį patikslino (b. l. 63 – 66) kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Utenos apskrities viršininko administracijos (toliau – ir atsakovas) Zarasų rajono žemėtvarkos skyriaus 2007 m. rugpjūčio 6 d. rašte Nr. 1-03-1745 išdėstytą sprendimą atsisakyti rengti Utenos apskrities viršininko administracijos įsakymą dėl projektuojamo 0,31 ha asmeninio ūkio žemės sklypo patvirtinimo Baibių kadastrinėje vietovėje ir įpareigoti atsakovą per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos patvirtinti įsakymu Baibių kadastro vietovės žemės reformos papildymo projekte suprojektuotą žemės sklypą Nr. 162; panaikinti Valstybinės miškotvarkos tarnybos 2007 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro Kartografinės duomenų bazės fragmente Nr. P0708-0020 įtvirtintą sprendimą patikslinti Zarasų miškų urėdijos, Dusetų girininkijos 545 kvartalo 26 taksacinio sklypo ribas, paliekant galioti 2006 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos miškų valstybinio kadastro Kartografinės duomenų bazės fragmente Nr. P0611-0011 nurodytus duomenis.

5Pareiškėjas nurodė, kad Utenos apskrities valdytojo administracijos 1996 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 10-4-215 „Dėl asmeninio ūkio žemės privatizavimo Zarasų rajone“ jam buvo leista privatizuoti 3,34 ha asmeninio žemės ūkio sklypą, o 1996 m. lapkričio 14 d. buvo sudaryta šios valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartis Nr. P43/96-1825. Pažymėjo, kad Zarasų rajono Žemėtvarkos skyrius 2003 m. balandžio 18 d. išvadoje Nr. 1-03-913 nurodė, kad Baibių kadastro vietovės projekto autoriui 2002 m. lapkričio 28 d. patikrinus jam 1993 metais pamatuotą asmeninio ūkio žemės sklypą, buvo nustatyta, jog 1993 m. pamatuoto žemės sklypo plotas 0,40 ha mažesnis, nei nurodytas 1996 m. lapkričio 14 d. valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartyje ir Utenos apskrities valdytojo įsakyme. Nustatyta, kad skirtumas tarp jam parduoto ir realiai atmatuoto žemės sklypo sudaro 0,31 ha. Pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio l d. nutarimu Nr. 385 patvirtinto Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo 24 punktą, jeigu atlikus žemės sklypo kadastrinius matavimus nustatoma, kad žemės, miško sklypo ploto skirtumas viršija leistiną matavimo tikslumą ir išmatuoto žemės, miško sklypo plotas yra mažesnis, šio žemės, miško sklypo savininkui apskrities viršininko įsakymu kompensuojama perduodant atitinkamai žemės ar miško sklypą, suformuotą kadastro vietovės, kurios teritorijoje yra šis privačios žemės ar miško sklypas, žemės reformos žemėtvarkos projekte laikantis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 10 straipsnyje nustatytos žemės sklypų formavimo eilės. Paaiškino, kad Utenos apskrities viršininko 2007 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 16-155 buvo patvirtintos Degučių seniūnijos Baibių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymui rengti parinktos teritorijos ribos bei plotas, Baibių kadastro vietovėje nustatytų laisvos valstybinės žemės plotų žiniaraštis, nustatyta žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo darbų pradžia – 2007 m. kovo 23 d., pretendentų, pageidaujančių Baibių kadastro vietovėje gauti žemę nuosavybėn neatlygintinai arba nuomoti iš valstybės, neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise, prašymų padavimo terminas – iki 2007 m. kovo 15 d. Baibių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto žemėtvarkos projekto papildymo darbų pabaiga – 2007 m. liepos 14 d. Nurodė, kad nepažeisdamas nustatytų terminų prašymams paduoti, 2006 m. gruodžio 11 d. pateikė Zarasų rajono žemėtvarkos skyriui prašymą suprojektuoti Galminių kaime trūkstamą asmeninio ūkio žemės sklypą 0,31 ha. Paaiškino, kad Utenos apskrities Zarasų rajono Degučių seniūnijos Baibių kadastro vietovės Žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo plane buvo suprojektuotas 0,31 ha žemės sklypas Nr. 162, šis planas buvo suderintas su reikiamomis institucijomis. Tačiau Utenos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Zarasų rajono žemėtvarkos skyrius 2007 m. rugpjūčio 6 d. raštu Nr. 1-03-1745 „Dėl asmeninio ūkio žemės privatizavimo“ atsisakė rengti Utenos apskrities viršininko administracijos įsakymą, dėl projektuojamo 0,31 ha asmeninio ūkio žemės sklypo patvirtinimo Baibių kadastrinėje vietovėje. Pažymėjo, kad sprendimą Zarasų rajono žemėtvarkos skyrius pagrindė iš esmės dviem motyvais: kad suprojektuotą žemės sklypą sudaro miško ūkio paskirties žemė, ir tai, kad 0,31 asmeninio ūkio žemės sklypas buvo suprojektuotas kitoje – Degučių kadastrinės vietovės teritorijoje. Manė, kad šie motyvai yra visiškai nepagrįsti ir nemotyvuoti. Pažymėjo, jog pagrindo laikyti, kad šis plotas yra miškas, nėra. Pažymėjo, kad tam, jog žemės sklypas būtų laikomas mišku, nepakanka to, kad jame augtų medžiai – jis turi atitikti Miškų įstatyme vartojamos sąvokos kriterijus. Paaiškino, kad patikrinus vietoje žemės sklypą, atsižvelgiant į naujausius duomenis buvo išduotas 2006 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos miškų valstybinio kadastro Kartografinės duomenų bazės fragmentas Nr. P0611-0011, iš kurio akivaizdu, jog minėtas žemės sklypas nepriskirtinas miškams. Minėtas Valstybinės miškotvarkos tarnybos išduotas Miškų valstybės kadastro Kartografinės duomenų bazės fragmentas buvo pateiktas atsakovui, tačiau Zarasų rajono žemėtvarkos skyriaus 2007 m. rugpjūčio 6 d. rašte Nr. 1-03-1745 nurodoma, kad minėtas fragmentas neatitinka skyriaus turimos kartografinės medžiagos bei faktiškai vietoje esančių duomenų, todėl bus inicijuojamas Utenos apskrities viešininko administracijos kreipimasis į Aplinkos ministeriją ir kitas institucijas dėl šios vietovės miškų ploto patikslinimo ir patvirtinimo. Teigė, jog šie veiksmai turėtų būti įvertinti kaip nepagrįstas vilkinimas spręsti klausimus esmės. Pažymėjo, kad šis žemės sklypas nepriskirtinas prie miško paskirties žemės, o yra kitos paskirties žemė, todėl jis gali būti suprojektuotas kaip asmeninio ūkio žemės sklypas. Paaiškino, kad Utenos apskrities viršininko 2007 m. kovo l d. įsakymu Nr. 16-155 buvo patvirtintas Degučių seniūnijos Baibių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymui rengti parinktos teritorijos ribos pagal pridedamą planą bei plotas bei Utenos apskrities Zarasų rajono Degučių seniūnijos Baibių kadastro vietovėje nustatytų laisvos valstybinės žemės plotų žiniaraštis. Šiuo įsakymu patvirtintame Utenos apskrities Zarasų rajono Degučių seniūnijos Baibių kadastro vietovėje nustatytų laisvos valstybinės žemės plotų žiniaraštyje kadastro vietovės bloke Nr. 0004, Galminių kaime sklypas Nr. 409, kurio plotas – 0,40 ha (kitos žemės naudmenos) ir yra laisvos valstybinės žemės sklypas, buvo suprojektuotas 0,31 ha žemės sklypas. Manė, jog iš apskrities viršininko įsakymu patvirtinto žiniaraščio akivaizdu, kad šis žemės sklypas yra nurodytas kaip priklausantis Baibių kadastrinei vietovei. Akcentavo, kad atsakovui buvo tiksliai žinoma, kad būtent šio 0,31 ha žemės sklypo prijungimas prie nuosavybės teise valdomo žemės sklypo yra priimtiniausias ir labiausiai atitinkantis protingumo principą, nes tai yra vienintelis besiribojantis su žeme laisvos valstybinės žemės sklypas, tačiau iki pat minėto 2007 m. rugpjūčio 6 d. rašto net nebuvo užsiminta, kad šis žemės sklypas yra visai kitoje kadastro vietovėje, kas prieštarauja esantiems įrodymams (Utenos apskrities viršininko 2007 m. kovo l d. įsakymu Nr. 16-155 patvirtintam laisvos valstybinės žemės plotų žiniaraščiui). Planuojamas prijungti žemės sklypo plotas atitiktų Žemės reformos įstatymo 19 straipsnio 6 dalyje numatytą principą. Nurodė, kad ne kartą kreipėsi tiek į atsakovą, tiek ir į kitas institucijas su prašymu prijungti prie žemės sklypo trūkstamo ploto žemės sklypą. Pažymėjo, kad tik 2006 m. lapkričio 14 d. Utenos apskrities viršininko įsakymu Nr. 14-1366 „Dėl žemės sklypo valstybinio žemės kadastro duomenų patvirtinimo Zarasų rajone“ buvo patvirtinti žemės sklypo kadastriniai matavimai, iš kurių matyti, kad realiai žemės sklypo plotas sudarė tik 3,0273 ha. Atkreipė dėmesį, kad šio įsakymo 4 punkte nurodyta, jog už įsakymo pirmame punkte patvirtinto ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoto plotų skirtumą žemės sklypo savininkui rengiant Degučių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą bus suformuotas ir perduotas nuosavybėn 0,31 ha ploto žemės sklypas. Teigė, kad net šiuo įsakymu, nurodant, kad skirtumas bus kompensuojamas rengiant Degučių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą, buvo klaidinamas, kadangi skirtumas gali būti kompensuojamas rengiant ne Degučių, o Baibių kadastro vietovės žemėtvarkos projektą, nes žemės sklypas yra Baibių kadastro vietovėje (pagal Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo 24 punktą trūkstamas žemės ploto skirtumas gali būti kompensuojamas savininkui apskrities viršininko įsakymu perduodant sklypą, suformuotą kadastro vietovės, kurios teritorijoje yra privačios žemės sklypas, žemės reformos žemėtvarkos projekte). Nurodė, kad netgi paruošus Baibių kadastro vietovės žemėtvarkos projekto papildymą ir jame vieninteliu įmanomu būdu suformavus žemės sklypą, kuriuo būtų kompensuotas žemės ploto skirtumas, Zarasų rajono žemėtvarkos skyrius atsisako rengti apskrities viršininko įsakymą šiuo klausimu. Nurodė, kad Aplinkos ministerijos 2007 m. rugsėjo 6 d. rašte Nr. (12-2)-D8-7561 bei Valstybinės miškotvarkos tarnybos 2007 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvos Respublikos miškų valstybinio kadastro kartografinės duomenų bazės fragmente numatyta, kad buvo patikslinti Zarasų miškų urėdijos Dusetų girininkijos 545 kvartalo duomenys: 26 taksacinio sklypo ribos buvo pakoreguotos ir jo pagrindu išskirti du nauji taksaciniai sklypai – 26a (0,3 ha juodalksnynas) ir 26b (0,2 ha beržynas). Pažymėjo, kad nėra aišku, kokiu pagrindu ir kuo remiantis buvo nustatytas būtent toks naujai suformuoto taksacinio sklypo Nr. 26a plotas, kadangi jis visiškai neatitinka faktinio ploto. Teigė, kad pusiasalio sklypas tik nežymiai viršija Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 2 straipsnio l dalyje nurodytą miško sąvoką, be to, didelė dalis šio sklypo ploto yra apaugę ne mišku, o krūmais bei žole. Manė, kad toks nežymus 0,1 ha viršijimas neturėtų lemti šio sklypo priskyrimą miškų ūkio paskirties žemei. Akcentavo, kad 2006 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos miškų valstybinio kadastro Kartografinės duomenų bazės fragmente Nr. P0611-0011 nurodyti duomenys tikslesni ir paremti faktiniais duomenimis. Teigė, kad buvusio 26 taksacinio sklypo, nurodyto 2006 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos miškų valstybinio kadastro Kartografinės duomenų bazės fragmente Nr. P0611-0011, ribų patikslinimas, išskiriant naują taksacinį sklypą 26b (0,2 ha beržynas), neatitinka faktinių aplinkybių. Manė, kad šis plotas negali būti priskirtas prie miškų pagal sąvoką, nes nėra pagrindo išvadai, kad čia yra miško augalija ar plotas, išretėjęs ar dėl žmogaus veiklos netekęs augalijos.

6Atsakovas Utenos apskrities viršininko administracija atsiliepimu į skundą (b. l. 55 – 56, 81) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsakovas nurodė, kad pareiškėjui asmeninio ūkio žemės sklypas buvo suteiktas nuosavybėn Baibių kadastrinės vietovės teritorijoje, o trūkstamo ploto 0,31 ha asmeninio ūkio žemės sklypas Nr. 162 buvo projektuojamas kitoje – Degučių kadastrinės vietovės teritorijoje. Pažymėjo, kad 2007 metais rengiant Baibių kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą, projekto autorius savavališkai pakeitė Baibių kadastrinės vietovės teritorijos planą ir šalia pareiškėjo naudojamo asmeninio ūkio žemės sklypo suprojektavo 0,31 ha žemės sklypą Nr. 162. Paaiškino, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 308 patvirtintas Žemės asmeniniam ūkiui suteikimo, įforminimo ir apskaitos tvarkos 1 punkto nuostatas asmeninio ūkio žemę sudaro tik žemės ūkio naudmenos (ariama žemė, sodai, pievos, ganyklos) ir kita žemė (pastatų, kiemo, želdinių užimta žemė). Pažymėjo, kad pareiškėjui projektuotą 0,31 ha asmeninio ūkio žemės sklypą Nr. 162 sudaro miškų ūkio paskirties žemė. Manė, jog kadangi miško plotai nėra asmeninio ūkio žemės priklausinys, įteisinti pareiškėjui asmeninio ūkio žemei miškų ūkio paskirties žemės plotą nėra pagrindo.

8Atsakovas Valstybinė miškotvarkos tarnyba atsiliepimu į skundą (b. l. 82 – 84) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

9Valstybinė miškotvarkos tarnyba nurodė, kad Miškų valstybės kadastro duomenų patikrinimo vietoje (miškų kadastro objekte) tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės miškotvarkos tarnybos direktoriaus 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 55-06-G, nustatyta tvarka 2007 m. rugpjūčio 29 d. įgalioti pareigūnai atliko Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų patikrinimą vietoje Zarasų miškų urėdijos Dusetų girininkijos 545 kvartalo 26 sklype bei šalia sklypo esančioje teritorijoje. Pažymėjo, jog patikrinimo metu nustatyta, kad Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre įrašyti – 2006 m. spalio 16 d. Valstybės įmonės Valstybinio miškotvarkos instituto raštu Nr. 703 pateikti atnaujinti – Zarasų miškų urėdijos Dusetų girininkijos 545 kvartalo 26 sklypo duomenys neatitinka faktiniams duomenims. Paaiškino, kad atnaujintus duomenis apie Zarasų miškų urėdijos Dusetų girininkijos 545 kvartalo 26 sklypą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų rinkimo, saugojimo ir teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės miškotvarkos tarnybos direktoriaus 2006 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 2-06-G, pateikė Valstybės įmonė Valstybinis miškotvarkos institutas (toliau – Valstybinis miškotvarkos institutas). Valstybinis miškotvarkos institutas informavo, kad pagal pareiškėjo 2006 m. rugsėjo 22 d. prašymą natūroje apžiūrėjus Zarasų miškų urėdijos Dusetų girininkijos 545 kvartalo 26 sklypą, nustatyta, jog miško ribos atitinka pareiškėjo būsimai valdai parengtą geodezinį brėžinį ir šiame sklype esantys miškai, atsižvelgiant į jų plotus, nelaikomi mišku pagal Miškų įstatymo nuostatas. Nurodė, kad atnaujinti kadastro duomenys buvo įrašyti į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą ir 2006 m. lapkričio 28 d. parengtas patikslintas Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro kartografinės duomenų bazės fragmentas Nr. P0611-0011, kuriame Zarasų miškų urėdijos Dusetų girininkijos 545 kvartalo 26 sklypo konfigūracija skiriasi nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1370 patvirtintos Zarasų savivaldybės Degučių kadastrinės vietovės valstybinės reikšmės miškų plotų schemoje 545 kvartalo 26 sklypo konfigūracijos. Atkreipė dėmesį, kad tik 2007 m. rugpjūčio 29 d. atlikus Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų patikrinimą vietoje buvo nustatytas Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre įrašytų duomenų, kuriuos netiksliai 2006 m. spalio 16 d. pateikė Valstybinis miškotvarkos institutas, neatitikimas faktiniams duomenims, dėl ko nuspręsta patikslinti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis apie Zarasų miškų urėdijos Dusetų girininkijos 545 kvartale esančius miškus, koreguojant 26 taksacinio sklypo ribas bei jo pagrindu išskiriant du naujus taksacinius sklypus – 26a (juodalksnynas, 0,3 ha ploto) ir 26b (beržynas, 0,2 ha ploto). 2007 m. rugpjūčio 30 d. parengtas patikslintas Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro kartografinės duomenų bazės fragmentas Nr. P0708-0020. Teigė, kad šis fragmentas visiškai atitinka patikrinimo metu nustatytiems ir Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų bazėje po patikrinimo įrašytiems faktiniams duomenims apie 26 taksacinio sklypo ribas (išskiriant du naujus taksacinius sklypus 26a, 26b). Išskirti du nauji taksaciniai sklypai 26a ir 26b visiškai atitinka miškui keliamus reikalavimus. Manė, kad priimant sprendimą dėl žemės privatizavimo pagal pareiškėjo prašymą turėtų būti vadovaujamasi faktine padėtimi, kuri pateikta 2007 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro kartografinės duomenų bazės fragmente Nr. P0708-0020.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepimu į skundą (b. l. 97 – 98) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

11Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija nurodė, kad Valstybinei miškotvarkos tarnybai atlikus Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų patikrinimą vietoje buvo nustatytas Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre įrašytų duomenų, kuriuos netiksliai 2006 m. spalio 16 d. pateikė Valstybinis miškotvarkos institutas, neatitikimas faktiniams duomenims, dėl ko nuspręsta patikslinti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis apie Zarasų miškų urėdijos Dusetų girininkijos 545 kvartale esančius sklypus, koreguojant 26 taksacinio sklypo ribas bei jo pagrindu išskiriant du naujus taksacinius sklypus – 26a (juodalksnynas, 0,3 ha ploto) ir 26b (beržynas, 0,2 ha ploto). Šio patikrinimo pagrindu buvo patikslinti miškų valstybės kadastro duomenys ir 2007 m. rugpjūčio 30 d. parengtas patikslintas Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro kartografinės duomenų bazės fragmentas Nr. P0708-0020. Nurodė, kad pareiškėjas nepateikė jokių faktinių duomenų, kurie leistų abejoti, kad patikslintas Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro kartografinės duomenų bazės fragmentas Nr. P0708-0020 parengtas nepagrįstai. Teigė, kad miško sąvokoje nurodytas 0,1 ha dydis yra besąlyginis ir įstatymas nenumato išimčių bei galimybių nukrypti nuo šio dydžio sprendžiant žemės priskyrimo klausimą miškų ūkio žemei.

12II.

13Panevėžio apygardos administracinis teismas 2008 m. vasario 1 d. sprendimu (b. l. 138 – 140) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

14Teismas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385 patvirtinto Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo į įgyvendinimo tvarkos aprašo 24 punktą tuo atveju, jeigu atlikus žemės sklypo kadastrinius matavimus nustatoma, kad žemės, miško ploto skirtumas viršija leistiną matavimo tikslumą ir išmatuoto žemės, miško sklypo plotas yra mažesnis, šio žemės, miško sklypo savininkui apskrities viršininko įsakymu kompensuojama perduodant atitinkamai žemės ar miško sklypą, suformuotą kadastro vietovės, kurios teritorijoje yra šis privačios žemės ar miško sklypas, žemės reformos žemėtvarkos projekte, laikantis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 10 straipsnyje nustatytos žemės sklypų formavimo eilės. Jeigu šios kadastro vietovės teritorijoje nėra laisvos valstybinės žemės ar miško, perduodamas žemės ar miško sklypas formuojamas to rajono (savivaldybės), kurio teritorijoje yra šis privačios žemės, miško sklypas, kadastro vietovės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte. Atkreipė dėmesį, kad Baibių kadastro vietovėje laisvos valstybinės žemės yra, todėl pareiškėjui trūkstamam plotui kompensuoti turėjo būti suprojektuotas žemės sklypas Baibių kadastrinėje vietovėje. Įvertinęs byloje esančius įrodymus bei Miškų įstatyme įtvirtintą miško sąvoką, teismas pažymėjo, kad pareiškėjui suprojektuotas sklypas Nr. 162 yra miškas. Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, nurodė, kad neturi pagrindo abejoti 2007 m. rugpjūčio 29 d. patikrinimo akte Nr. 11 užfiksuotų duomenų pagrįstumu. Pažymėjo, kad iki 2006 m. lapkričio 16 d. pagal miškų kadastro archyvinės medžiagos valstybinės miškų inventorizacijos grafinius duomenis ginčo vieta buvo apskaitoma kaip miškas – Zarasų miškų urėdijos Dusetų girininkijos 545 kvartalo 26 taksacinis sklypas. Akcentavo, jog tai, kad ginčo vieta yra miškas, patvirtina pateikti taksacijos duomenys, Zarasų urėdijos valstybinės reikšmės miškų plotų schema, kadastro žemėlapio ištraukos. Teismas nurodė, jog klaidingi duomenys kadastro duomenų bazėje buvo ištaisyti pagal Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro nuostatų 34 punkto reikalavimus. Manė, kad duomenys miškų kadastre 2007 m. rugpjūčio 30 d. buvo patikslinti pagrįstai. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad ginčo vieta yra miško žemė, ji patenka į kitos kadastrinės vietovės ribas, todėl įpareigoti atsakovą patvirtinti joje suformuotą žemės sklypą Nr. 162, kompensuojant pareiškėjui trūkstamą žemės plotą, nėra pagrindo.

15III.

16Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 143 – 147) prašo panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 1 d. sprendimą ir pareiškėjo skundą tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

171. Teismo sprendimas neatitinka sprendimui Administracinių bylų teisenos įstatyme keliamų reikalavimų, yra neteisėtas ir nepagrįstas, o nagrinėjant bylą buvo pažeisti reikalavimai, keliami įrodymų vertinimui.

182. Teismas, padaręs išvadą, kad pareiškėjui kompensuoti turėjo būti suprojektuotas žemės sklypas Baibių kadastrinėje vietovėje, nes joje yra laisvos valstybinės žemės, neišsiaiškino aplinkybių, kokios paskirties, kurioje vietoje yra ši žemė ir ar yra galimybė suteikti šią žemę neatlygintinai, siekiant kompensuoti asmeniniam ūkiui suteiktos žemės ploto trūkumą.

193. Teismas neatsižvelgė į pareiškėjo argumentus dėl suprojektuoto žemės sklypo patekimo į konkrečią kadastro vietovę, nors pateiktos kadastro žemėlapio ištraukos bei Baibių kadastrinės vietovės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos reikšmė įrodinėjant faktą, kurie žemės plotai priskirtini konkrečiai kadastro vietovei, kelia abejonių.

204. Teismas nevertino pareiškėjo argumentų dėl 2007 m. rugpjūčio 30 d. parengto Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro kartografinės duomenų bazės fragmento Nr. P0708-0020 bei dėl jų apskritai nepasisakė.

215. Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodikos 73 punktas numato, kad projektuojant asmeninio ūkio žemės sklypus į juos gali būti įtraukiami miško žemės plotai, ne didesni nei 0,3 ha ir tik suderinus su miškų urėdija. Todėl argumentas, jog dalis suprojektuoto žemės sklypo yra miško paskirties ir negali būti perduodamas neatlygintinai nuosavybėn yra nepagrįstas teisės aktais. Net ir konstatavus, kad galimai nurodyto žemės sklypo Nr. 162 dalis yra užimta miško, tai nebūtų kliūtis šį žemės sklypą perduoti neatlygintinai.

22Atsakovas Utenos apskrities viršininko administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 152 – 153) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

23Utenos apskrities viršininko administracija nurodo, kad teismas pagrįstai padarė išvadą, jog pareiškėjui trūkstama asmeninio ūkio žemė gali būti kompensuojama tik Baibių kadastrinėje vietovėje iš laisvos valstybinės žemės fondo.

24Atsakovas Valstybinė miškotvarkos tarnyba atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 155 – 156) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

25Valstybinė miškotvarkos tarnyba iš esmės pakartoja atsiliepime pirmosios instancijos teismui išdėstytus argumentus, mano, kad teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

26Teisėjų kolegija

konstatuoja:

27IV.

28Ginčas byloje tarp pareiškėjo ir atsakovų yra kilęs dėl Utenos apskrities viršininko atsisakymo rengti įsakymą dėl projektuojamo 0,31 ha asmeninio ūkio žemės sklypo patvirtinimo Baibių kadastrinėje vietovėje pareiškėjui bei minėto sklypo priskyrimo miško žemei.

29Utenos apskrities viršininkas atsisakė priimti įsakymą tuo pagrindu, kad projektuojamas žemės sklypas yra kitoje ( ne Baibių, bet Degučių) kadastrinėje vietovėje, be to, šis sklypas yra miškų paskirties žemė.

30Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas 1996-11-14 nupirko 3,34 ha žemės sklypą, esantį Zarasų rajone, Degučių seniūnijoje, Galminių kaime, kuris iki minėtos sutarties jam buvo suteiktas kaip asmeninio ūkio žemė. Atlikus kadastrinius matavimus ir paaiškėjus, kad sklypo plotas yra mažesnis, Utenos apskrities viršininko 2006-11-14 įsakymu Nr. 14-1366 buvo patvirtinti šio žemės sklypo kadastrinių matavimų duomenys ir nustatytas 30273 kv. m. žemės sklypo plotas. Rengiant Baibių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymą, trūkstamas žemės plotas buvo suprojektuotas 0,31 ha žemės sklypas Nr. 162 pareiškėjui trūkstamam plotui kompensuoti.

31Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 metų balandžio 4 d. nutarimu Nr. 385 patvirtinto Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo 24 punktas nustato, kad, jeigu atlikus žemės sklypo kadastrinius matavimus nustatoma, jog žemės, miško ploto skirtumas viršija leistiną matavimo tikslumą ir išmatuoto žemės, miško sklypo plotas yra mažesnis, šio žemės, miško sklypo savininkui apskrities viršininko įsakymu kompensuojama perduodant atitinkamai žemės ar miško sklypą, suformuotą kadastro vietovės, kurios teritorijoje yra šis privačios žemės ar miško sklypas, žemės reformos žemėtvarkos projekte, laikantis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 10 straipsnyje nustatytos žemės sklypų formavimo eilės. Pagal Aprašo 24 punkto reikalavimus, trūkstamas žemės plotas sklype gali būti kompensuojamas tik žemės sklypu. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad pareiškėjo pageidaujamas suprojektuotas žemės sklypas Nr. 162 yra ne Baibių, o Degučių t.y. kitoje kadastrinėje vietovėje, be to šis sklypas yra miško žemė, o Baibių kadastrinėje vietovėje laisvos valstybinės žemės yra, todėl sklypas turi būti projektuojamas laikantis nurodytų Apraše reikalavimų.

32Pareiškėjas taip pat ginčija Valstybinės miškotvarkos tarnybos sprendimą, patikslinti Dusetų girininkijos 545 kvartalo 26 taksacinio sklypo ribas, nurodydamas, kad ten nėra miško, o yra tik pavieniai medžiai, nesudarantys 0,1 ha ploto.

33Miškų įstatymo 13 straipsnio 3 dalis nustato, kad pagal valstybinės miškų inventorizacijos duomenis tvarkoma miškų apskaita ir sudaromas Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastras, kuris apima visumą duomenų apie miškus, jų priklausomybę, miško išteklių kiekį bei kokybę ir ekonominę vertę. Miškų kadastro tvarkytojas yra valstybinė miškotvarkos tarnyba.

34Kadangi miškų valstybės kadastre pateikti atnaujinti duomenys ir jų pagrindu 2006-11-28 parengtas patikslintas Fragmentas Nr. P0611-0011, kuriame ginčo sklype ( suprojektuotas sklypas Nr. 162) miškas nenurodytas neatitiko Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-03 nutarimu Nr. 1370 patvirtintos Zarasų savivaldybės Degučių kadastrinės vietovės valstybinės reikšmės miškų plotų schemoje nurodytos 545 kvartalo 26 sklypo konfigūracijos, buvo patikrinta, ar 2006-11-28 Fragmente pateikti miškų valstybės kadastro duomenys. Nustačius, kad šie duomenys užfiksuoti klaidingi ir neatitinka patikrinimu vietoje faktiniai padėčiai, klaidingi duomenys buvo ištaisyti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro nuostatų 34 p. tvarka.

35Kolegija vertindama bylos įrodymus bei teisės aktus, reglamentuojančius ginčo santykį, konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas tinkamai vertino bylos įrodymus bei ginčo santykį reglamentuojančius teisės aktus ir priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, kurio naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo.

36Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

37Pareiškėjo M. U. apeliacinį skundą atmesti.

38Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

39Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas M. U. (toliau – pareiškėjas) skundu (b.... 5. Pareiškėjas nurodė, kad Utenos apskrities valdytojo administracijos 1996 m.... 6. Atsakovas Utenos apskrities viršininko administracija atsiliepimu į skundą... 7. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjui asmeninio ūkio žemės sklypas buvo... 8. Atsakovas Valstybinė miškotvarkos tarnyba atsiliepimu į skundą (b. l. 82... 9. Valstybinė miškotvarkos tarnyba nurodė, kad Miškų valstybės kadastro... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija... 11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija nurodė, kad Valstybinei... 12. II.... 13. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2008 m. vasario 1 d. sprendimu... 14. Teismas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio... 15. III.... 16. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 143 – 147) prašo panaikinti... 17. 1. Teismo sprendimas neatitinka sprendimui Administracinių bylų teisenos... 18. 2. Teismas, padaręs išvadą, kad pareiškėjui kompensuoti turėjo būti... 19. 3. Teismas neatsižvelgė į pareiškėjo argumentus dėl suprojektuoto žemės... 20. 4. Teismas nevertino pareiškėjo argumentų dėl 2007 m. rugpjūčio 30 d.... 21. 5. Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m.... 22. Atsakovas Utenos apskrities viršininko administracija atsiliepimu į... 23. Utenos apskrities viršininko administracija nurodo, kad teismas pagrįstai... 24. Atsakovas Valstybinė miškotvarkos tarnyba atsiliepimu į apeliacinį skundą... 25. Valstybinė miškotvarkos tarnyba iš esmės pakartoja atsiliepime pirmosios... 26. Teisėjų kolegija... 27. IV.... 28. Ginčas byloje tarp pareiškėjo ir atsakovų yra kilęs dėl Utenos apskrities... 29. Utenos apskrities viršininkas atsisakė priimti įsakymą tuo pagrindu, kad... 30. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas 1996-11-14 nupirko 3,34 ha... 31. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 metų balandžio 4 d. nutarimu Nr. 385... 32. Pareiškėjas taip pat ginčija Valstybinės miškotvarkos tarnybos sprendimą,... 33. Miškų įstatymo 13 straipsnio 3 dalis nustato, kad pagal valstybinės miškų... 34. Kadangi miškų valstybės kadastre pateikti atnaujinti duomenys ir jų... 35. Kolegija vertindama bylos įrodymus bei teisės aktus, reglamentuojančius... 36. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 37. Pareiškėjo M. U. apeliacinį skundą atmesti.... 38. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 1 d. sprendimą... 39. Nutartis neskundžiama....