Byla I-8233-121/2007
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Broniaus Januškos (pirmininkas), Nijolės Šidagienės (pranešėja) ir Liudmilos Zaborovskos, sekretoriaujant Aistei Juchnevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjos atstovei adv.Jolantai Voroneckienei, atsakovo atstovui Steponui Deveikiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Versenta“ skundą atsakovui Valstybės įmonei (VĮ) Registrų centras, trečiasis suinteresuotas asmuo – Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (Vilniaus AVMI) dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, n u s t a t ė:

3pareiškėja patikslintu skundu prašo teismo 1) panaikinti VĮ Registrų centras (toliau- Registrų centras) 2007-07-19 raštą Nr. (1.31/1133)s-4581, kuriuo pagal jos prašymą nepatikslinta nekilnojamojo turto mokestinė vertė; 2) įpareigoti atsakovą minėto nekilnojamojo objekto mokestine verte laikyti individualų turto vertinimą atlikusio turto vertintojo UAB „Liturta“ turto vertės nustatymo pažymoje Nr. 07/03-69 nustatytą rinkos vertę- dengtos ledo aikštelės (unikalus Nr. ( - ))- 2 431 000 Lt, o Ledo Rūmų su dengta ledo aikštele- 6 731 000 Lt vertę. Paaiškina, kad, įsigaliojus Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymui, Registrų centras nustatė turto- pastato Ledo rūmai su dviem dengtomis ledo aikštelėmis, esančio Vilniuje, Ąžuolyno g. 9 (unikalus Nr. ( - )), mokestinę vertę. Nesutikusi su šia verte, UAB „Versenta“ pateikė Registrų centrui prašymą patikslinti vertę pagal atliktą individualų turto vertinimą ir jo 2006-03-27 raštu Nr. (1.31./1133)s-2166 buvo informuota, kad, vadovaujantis Nekilnojamojo turto mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo komisijos (toliau- Komisija) teikimu bei Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 8 ir 10 straipsniais, patvirtinta patikslinta 8 525 000 Lt nekilnojamojo turto, esančio Vilniuje, Ąžuolyno g. 9, unikalus Nr. ( - ), mokestinė vertė pagal atliktą šio turto individualų vertinimą. Atsiradus poreikiui atskirti Ledo Rūmų patalpas, Registrų centre 2006-11-06 buvo įregistruotos dvi atskiros patalpos: dengta ledo aikštelė (unikalus Nr. ( - )) ir Ledo Rūmai su dengta ledo aikštele (unikalus Nr. ( - )). Šioms įregistruotoms patalpoms Registrų centras atstatė mokestinę vertę, nustatytą masiniu būdu objektui Ledo Rūmai su unikaliu Nr. ( - ) - dengtai ledo aikštelei (unikalus Nr. ( - )) buvo nustatyta 7 064 875 Lt mokestinė vertė, o Ledo Rūmams su dengta ledo aikštele (unikalus Nr. ( - ))- 18 576 068 Lt mokestinė vertė, t.y., atsakovas naujiems objektams pritaikė senas mokestines vertes, neatsižvelgus į jų vėlesnį patikslinimą iki 8 525 000 Lt. Be to, mano, kad negali būti palikta galioti mokestinė vertė objekto, kuris yra atidalintas ir neegzistuoja su jam priskirtu unikaliu numeriu. Pareiškėjos manymu, atidalinus pastatą ir atsiradus naujiems objektams su savo unikaliais numeriais, nustatyta tvarka įregistruotiems Nekilnojamojo turto registre, pasikeitė ir šių objektų rinkos vertė, o taip pat ir mokestinė vertė, kuri turi būti naujai nustatoma Registrų centre. Dėl minėtos priežasties 2007-03-19 UAB „Versenta“ kreipėsi į UAB „Liturta“ dėl aukščiau minėtų pastatų rinkos vertės nustatymo mokestinės vertės patikslinimui. Jos turto vertimo ataskaitoje Nr. 07/03-69 užfiksuota dengtos ledo aikštelės (unikalus Nr. ( - )) rinkos vertė 2 431 000 Lt, o Ledo Rūmų su dengta aikštele- 6 731 000 Lt. UAB „Versenta“ Registrų centrui pateikė 2007-04-03 prašymą patikslinti aukščiau nurodytų pastatų mokestines vertes, tačiau atsakovas šio prašymo netenkino ir 2007-07-19 raštu Nr. (1.31./1133)s-4581 informavo pareiškėją, kad yra praleisti Nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme nustatyti nekilnojamojo turto mokestinės vertės, nustatytos masiniu vertinimo būdu, apskundimo ir patikslinimo trijų mėnesių terminai. Pareiškėja su tuo nesutinka ir teigia, kad, remiantis Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu, prašymai dėl mokestinės vertės nustatymo turi būti pateikiami per 6 mėnesius nuo mokestinės vertės nustatymo, jei tai yra 2006 metų mokestinis laikotarpis. Tai reiškia, kad, nustatant mokestinę vertę 2006-11-06, turėjo būti taikomas 6 mėnesių prašymo mokestinei vertei patikslinti pateikimo terminas ir nėra jokio teisinio pagrindo teigti, kad 2007-04-03 pareiškėjos prašymas patikslinti mokestinę vertę yra pateiktas praleidus įstatymo numatytus terminus. Pareiškėjos manymu, toks VĮ Registrų centro raštas ir atsisakymas patikslinti turto mokestinę vertę pagal pateiktą individualų vertinimą yra neteisėtas ir nepagrįstas, gi dėl pateikto individualaus vertinimo nebuvo išsakyta jokių pastabų dėl jo neatitikimo ar netinkamumo. Remiantis Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo nuostatomis, mokesčio mokėtojai gali pateikti prašymą turto vertintojui nekilnojamojo turto mokestine verte laikyti nekilnojamojo turto vertę, nustatytą atlikus nekilnojamojo turto vertinimą, jeigu nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė, nustatyta atlikus masinį nekilnojamojo turto vertinimą, skiriasi nuo nekilnojamojo turto vertės, nustatytos atliekant individualų vertinimą daugiau kaip 10 procentų, šiuo atveju, įvertinus turtą masiniu būdu, jo vertė gerokai daugiau nei 10 procentų skyrėsi nuo vertės, nustatytos individualaus vertinimo būdu. Be to, atsakovas, priimdamas skundžiamą aktą, nesilaikė Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 dalyje nustatyto reikalavimo individualų administracinį sprendimą pagrįsti nustatytais faktais ir teisės aktų normomis bei 8 str. 2 dalyje įtvirtinto reikalavimo individualiame akte aiškiai suformuluoti nustatytos arba suteikiamos pareiškėjo teises ir pareigas bei nurodyti apskundimo tvarką ir 8 str. 3 dalyje įtvirtinto reikalavimo individualų teisės aktą pasirašyti jį priėmusiam pareigūnui ar valstybės tarnautojui arba viešojo administravimo subjekto vadovui, jo pavaduotojui ar įgaliotam asmeniui ir patvirtinti antspaudu. Skundžiamame rašte, sukeliančiame teisines pasekmes pareiškėjai, faktinės bylos aplinkybės nebuvo pakankamai išsamiai nurodytos (nepažymėta, koks buvo gautas prašymas, kokios pasikeitusios aplinkybės jame nurodytos, dėl kokių priežasčių kilo poreikis tikslinti turto mokestinę vertę ir pan.), pasitenkinus nuoroda, kad nekilnojamojo turto objektų masinė (bazinė) vertė buvo nustatyta dar 2006 metais, nuosavybės teisė įregistruota 2006-11-06 ir konstatuota, kad prašymas yra pavėluotai pateiktas, todėl netenkintinas, t.y, faktinių duomenų analizė atlikta labai paviršutiniškai. Kadangi mokestinė vertė 2006 metais buvo nustatoma ne vieną kartą, pareiškėjai neaišku, nuo kokios datos turėjo būti skaičiuojamas terminas prašymui patikslinti nekilnojamojo turto vertę pateikti ir kodėl atsakovas teigia, kad buvo praleistas trijų mėnesių terminas. Skundžiame akte nenurodoma teisės normų, tad pareiškėjai nėra aiškūs neigiamas pasekmes sukeliančio administracinio sprendimo motyvai ir taip apsunkinama pareiškėjo teisė ginčyti priimtą sprendimą. Remiantis tuo, kad skundžiamame aktas buvo priimtas neužtikrinus objektyvaus visų aplinkybių įvertinimo, jame nebuvo nurodytos pareiškėjos teisės, apskundimo tvarka ir terminai, raštas nebuvo patvirtintas įstaigos antspaudu, minėtas administracinis sprendimas buvo priimtas nesilaikant teisės aktų reikalavimų, todėl neteisėtas ir nepagrįstas (b.l.4-9).

4Atsakovas, atsikirsdamas į skundą, atsiliepimu prašo jį atmesti kaip nepagrįstą ir paaiškina, jog Registrų centras nepriėmė individualaus administracinio sprendimo dėl mokestinės vertės, o informavo pareiškėją dėl pradelstų mokestinės vertės apskundimo terminų, dėl ko pareiškėjos prašymas patikslinti mokestinę vertę teisės aktų nustatyta tvarka negalėjo būti nagrinėjamas. Jos 2007-07-19 informacinis raštas Nr. (1.31./1133)s-4581 (toliau- raštas) yra teisėtas ir savo turiniu neprieštarauja teisės aktams bei Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo įgyvendinimo tikslams bei uždaviniams, dėl kurių Registrų centras gavo įgaliojimus. Centras neviršijo kompetencijos, o jo veikimas konkrečiomis aplinkybėmis yra nustatytas Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 10 straipsniu. Pareiškėja pavėlavo apskųsti nekilnojamojo turto Ledo rūmų patalpų (toliau- Patalpos) mokestinę vertę, nes šių Patalpų kadastriniai duomenys fiksuoti 2006-02-23, jų mokestinė vertė masiniu vertinimo būdu nustatyta 2006-03-27. Pareiškėjos nurodoma 2006-11-06 diena tėra nuosavybės teisių įregistravimo Pažymėjimo išdavimo data, bet ne mokestinės vertės nustatymo data. Be to, Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 10 str. 1 dalis aiškiai nustato, kad skundai ir prašymai dėl mokestinės vertės patikslinimo pateikiami Registrų centrui „per tris mėnesius nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės nustatymo (išskyrus 2006 metų mokestinį laikotarpį, kai skundai ir prašymai pateikiami per šešis mėnesius nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės nustatymo)“, bet ne nuo nuosavybės teisių įregistravimo. Patalpos, kaip nekilnojamojo turto objektai ir atskiri kadastriniai vienetai juridiškai egzistuoja nuo 2006-02-23, jų mokestinė vertė nustatyta 2006-03-27, todėl, 2007-04-04 teikdama prašymą patikslinti Patalpų mokestinę vertę pagal individualų vertinimą, pareiškėja aiškiai pažeidė Nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme nustatytus terminus. Pareiškėjos skunde minimas viso pastato Ąžuolyno g. 9, Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), mokestinės vertės patikslinimas pagal individualų vertinimą Registrų centro 2006-03-27 sprendimu Nr. (1.31./1133)s-2166 atliktas Registrų centro Vilniaus filiale 2006-03-30, ką patvirtina mokestinės vertės išrašas. Atsakovas sutinka su pareiškėjos padaryta išvada, kad „mokestinės vertės, apskaičiuotos masinio vertinimo būdu, nustatymo data yra nekilnojamojo turto ar jo kadastrinių rodiklių pasikeitimo įregistravimo Nekilnojamojo turto registre data“ ir atkreipia dėmesį, kad Patalpų kadastrinių rodiklių pasikeitimo/tikslinimo/fiksavimo data yra 2006-02-23 ir nuosavybės teisių užregistravimas nėra kadastrinių rodiklių pasikeitimas. Atsakovas atmeta ir pareiškėjos skundo motyvus dėl Viešojo administravimo įstatymo pažeidimo, nes dėl pradelsto prašymo patikslinti mokestinę vertę individualaus administracinio sprendimo procedūra nebuvo pradėta ir, vadovaujantis Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 10 str. 1 dalimi, tam nebuvo teisinio pagrindo. Tai, kad Rašte dėl techninės klaidos nenurodoma tiksli mokestinės vertės nustatymo data, nekeičia atsakymo esmės, bet ji pareiškėjai buvo žinoma iš Pažymėjimo apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių įregistravimą Nekilnojamojo turto registre (2006-11-06), mokestinės vertės išrašų, kurie buvo naudojami deklaruojant Patalpų nekilnojamojo turto mokestį už 2006 metus. Be to, tokią informaciją bet kuriuo metu galėjo gauti Registrų centro elektroninių paslaugų tinklalapio „Statinio mokestinės (bazinės) vertės paieškos pagal unikalų numerį“ sistemoje. Registrų centras nepasisakė ir nepasisako dėl 2007-04-04 pateiktos individualaus vertinimo ataskaitos ir jos tinkamumo mokestinei vertei patikslinti, nes nagrinėti ir priimti sprendimą dėl mokestinės vertės, pradelsus terminą pateikti prašymą, nėra teisinio pagrindo (b.l. 76-77).

5Trečiasis suinteresuotasis asmuo, reikšdamas nuomonę į skundą, palaiko Registrų centro atsiliepime išdėstytus argumentus (b.l.95).

6Pareiškėjos atstovė, bylą nagrinėjant teisme, skundą palaikė, nesutiko, kad skundžiamas raštas nėra administracinis sprendimas ir kodėl taikytas trijų mėnesių terminas, nors mokestinis laikotarpis yra nuo 2006-01-01 iki 2006-12-31, papildomai paaiškino, kad rėmėsi VMI išaiškinimu, jog, atsiradus naujoms objektyvioms aplinkybėms, mokestinė vertė turi būti nustatoma iš naujo.

7Atsakovo atstovas skundą prašė atmesti, paaiškino, kad, skaičiuojant nuo 2006-03-27, praleisti ir 3, ir 6 mėnesių terminai; pareiškėja tikslino visų ledo rūmų vertę, nors žinojo, kad tuo metu jau buvo du atskiri turto vienetai. Be to, pareiškėja yra atleista nuo turto mokesčio, tad ginčas betikslis.

8Skundas atmestinas.

9Faktinės bylos aplinkybės.

10Bylos rašytiniai įrodymai patvirtina, kad valstybės įmonė Registrų centras 2006-02-23 pareiškėjai įregistravo du nekilnojamus daiktus ir daiktines teises į juos- pastatą Ledo rūmai su dengta ledo aikštele, esantį Vilniuje, Ąžuolyno g. 9, unikalus Nr. ( - ) (b.l.82-83) ir dengtą ledo aikštelę, esančią ten pat, unikalus Nr. ( - ) (b.l.84-85). Šių patalpų mokestinė vertė masiniu vertinimo būdu buvo nustatyta 2006-03-27 dieną ir ji buvo atitinkamai 18 576 068 Lt ir 7 064 875 Lt (b.l.86-89). Be to, iš atsakovo pateiktų įrodymų matyti, kad nekilnojamojo turto registre 2000-02-29 buvo įregistruotas nekilnojamasis daiktas- pastatas- ledo rūmai su dviem dengtomis ledo aikštelėmis Ąžuolyno g. 9, Vilniuje, unikalus Nr. ( - ); šiam pastatui atsakovas 2006-03-30 įregistravo mokestinės vertės, nustatytos individualiu būdu, patikslinimą ir jis buvo 8 525 000Lt (b.l.94).

11Nesutikusi su nustatytomis Ledo rūmų su dengta ledo aikštele ir dengtos ledo aikštelės mokestinėmis vertėmis, UAB „Versenta“ kreipėsi į UAB „Liturta“ dėl aukščiau minėtų pastatų rinkos vertės nustatymo mokestinės vertės patikslinimui, pastaroji, įvertinusi turtą, parengė turto vertimo ataskaitą Nr. 07/03-69, kurioje užfiksavo dengtos ledo aikštelės (unikalus Nr. ( - )) rinkos vertę 2 431 000 Lt, o Ledo Rūmų su dengta aikštele- 6 731 000 Lt (b.l.46-68). Pareiškėja 2007-04-04 pateikė VĮ Registrų centras Vilniaus filialui prašymą patikslinti abiejų objektų nustatytą mokestinę vertę pagal atliktą individualų turto vertinimą (b.l.80-81), kurį filialas 2007-04-17 persiuntė Registrų centrui (b.l.79). Atsakovas šio prašymo netenkino ir 2007-07-19 raštu Nr. (1.31./1133)s-4581 informavo pareiškėją, kad yra praleisti Nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme nustatyti nekilnojamojo turto mokestinės vertės, nustatytos masiniu vertinimo būdu, apskundimo ir patikslinimo trijų mėnesių terminai (b.l.78).

12Teisės aktų, taikytinų sprendžiant ginčą, analizė bei išvados.

13Nekilnojamojo turto apmokestinimo nekilnojamojo turto mokesčiu tvarką, nekilnojamojo turto vertinimo, skundų ir prašymų dėl nustatytos nekilnojamojo turto mokestinės vertės tvarką reguliuoja Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas, įsiteisėjęs 2006-01-01 dieną. Minėto įstatymo 8 straipsnyje įtvirtinta, kad nekilnojamojo turto mokestine verte gali būti laikoma nekilnojamojo turto vertė, nustatyta atlikus nekilnojamojo turto individualų vertinimą. Mokesčio mokėtojai gali pateikti prašymą turto vertintojui nekilnojamojo turto mokestine verte laikyti nekilnojamojo turto vertę, nustatytą atlikus nekilnojamojo turto individualų vertinimą, jeigu nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė, nustatyta atliekant masinį nekilnojamojo turto vertinimą, arba šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 3 ir 4 punktuose nurodyto nekilnojamojo turto vertė, nustatyta atkuriamosios vertės (kaštų) metodu, skiriasi nuo nekilnojamojo turto vertės, nustatytos atliekant individualų vertinimą, daugiau kaip 20 procentų.

14Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 10 str. 1 dalimi nustatyta, kad skundai ir prašymai dėl mokestinės vertės patikslinimo pateikiami Registrų centrui per tris mėnesius nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės nustatymo (išskyrus 2006 metų mokestinį laikotarpį, kai skundai ir prašymai pateikiami per šešis mėnesius nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės nustatymo)“. Aptariamu atveju laikytina, kad pareiškėja prašymą patikslinti abiejų objektų nustatytą mokestinę vertę pagal atliktą individualų turto vertinimą turėjo pateikti iki 2006-09-27 dienos, tuo tarpu pateikė, kaip minėta, 2007-04-04 dieną, taigi, aiškiai praleidusi 2006 metas galiojusį terminą. Pareiškėja, pati teikusi atsakovui prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus (statinio pripažinimo tinkamu naudoti 2002 ir 2006m. aktai) atskirai įregistruoti daiktines teises į Ledo rūmus ir vieną iš ledo aikštelių, kas buvo padaryta, kaip minėta, 2006-02-23, būdama pakankamai rūpestinga, turėjo suprasti, kad įsigaliojus aukščiau minėtam įstatymui, bus atliktas turto vertinimas masiniu būdu. Taigi, atsakovo raštas, kuriuo atsisakyta patikslinti šių dviejų objektų mokestinę vertę, iš esmės yra pagrįstas.

15Pareiškėja, be to, teigia, kad atsakovas, priimdamas skundžiamą sprendimą nesilaikė Viešojo administravimo įstatymo (VAĮ) nuostatų. Šio įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtinta, kad individualus administracinis sprendimas turi būti grindžiamas nustatytais faktais ir teisės aktų normomis; 8 str. 2 dalyje nustatyta, kad individualiame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos pareiškėjo teisės ir pareigos bei nurodyta apskundimo tvarka; 8 str. 3 dalyje nustato, kad individualus teisės aktas turi būti pasirašytas jį priėmusio pareigūno ar valstybės tarnautojo arba viešojo administravimo subjekto vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu. Skundžiamo rašto analizė leidžia kolegijai teigti, kad raštas nėra individualus administracinis sprendimas, kuriuo pareiškėjai buvo nustatytos arba suteiktos kokios nors teisės ir pareigos, skundžiamu raštu atsisakyta patikslinti ginčo objektų mokslinę vertę, nes praleisti tokių veiksmų atlikimo terminai, juo, nors ir ne visai tiksliai, bet nurodytas tokio atsisakymo pagrindas. Tačiau, pažeidžiant VAĮ nuostatas, jame išties nėra išaiškinti atsisakymo atlikti prašomus veiksmus apskundimo tvarka ir terminai, tačiau vien tai negali būti pagrindu atsisakymą pripažinti neteisėtu, ši aplinkybė gali būti reikšminga sprendžiant skundo padavimo termino atnaujinimo klausimą.

16Iš pasakyto darytina išvada, jog atsakovo atsisakymas atlikti turto mokestinės vertės patikslinimą iš esmės atitinka teisės aktų reikalavimus, todėl skundas netenkintinas.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str. str., 88 str. 1p., 127 str., kolegija

Nutarė

18skundą atmesti kaip nepagrįstą.

19Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai