Byla ATP-373-582/2013
Dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2013-02-22 nutarimo D. J. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Kauno apygardos teismo teisėjas Dmitrijus Korsakovas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau-Institucija) direktoriaus apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2013-02-22 nutarimo D. J. administracinio teisės pažeidimo byloje,

Nustatė

22013 m. sausio 23 d. D. J. surašytas administracinių teisės pažeidimų protokolas dėl pažeidimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 5112 str. 3 d., 5112 str. 5 d., 5112 str. 9 d. , 5118 str. 2 d., 5118 str. 4 d., 5118 str. 7 d., 5118 str. 9 d., 5124 str. 1 d., 5124 str. 2 d., 5124 str. 3 d., 5124 str. 5 d. už tai, kad 2012 m. spalio 26 d. ( - ) rajono aplinkos apsaugos departamento pareigūnų atlikto patikrinimo metu, nustatyta, jog UAB ,,X“ direktorius D. J. 2011 m. nevykdė pakuočių apskaitos; įmonė gaminiais pripildytas pakuotes 2011 m. išleido į Lietuvos Respublikos vidaus rinką neužsiregistravusi Gamintojų ir importuotojų sąvade; pateikė mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijoje už 2011 m. žinomai neteisingus duomenis; 2011 m. elektros ir elektroninę įrangą importavo į Lietuvos Respublikos vidaus rinką ir ją platino neužsiregistravus Gamintojų ir importuotojų sąvade; nepateikė elektros ir elektroninės įrangos tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos už 2011 m.; elektros ir elektroninę įrangą į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleido neturint dokumento, įrodančio, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, 2011 m. apmokestinamuosius gaminius (galvaninius elementus) į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleido neužsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade; 2011 m. netvarkė apmokestinamų gaminių tiekimo rinkai apskaitos; nepateikė iki nustatytų terminų apmokestinamųjų gaminių teikimo rinkai apskaitos ataskaitos už 2011 m.; nepateikė mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos už 2011 m. iki nustatytų terminų, kuo pažeidė Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 6 str., Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių 23 p., Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių 5 p., Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 str. 2 d., 8 str. 5 d., Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 81 skirsnio 341 str. 2 d. 1 p., 341str. 2 d. 2 p., 341 str. 2 d. 3 p., 344 str. 1 d., 346 str. 3 d.

3Alytaus rajono apylankės teismo 2013-02-22 nutarimu D. J. už pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau-ATPK) 5118 str. 2 d., nubaustas 1000 (vieno tūkstančio) litų bauda; D. J. administracinių teisės pažeidimų byla dėl ATPK 5112 str. 3 d., 5112 str. 5 d., 5112 str. 9 d., 5118 str. 4 d., 5118 str. 7 d., 5118 str. 9 d., 5124 str. 1 d., 5124 str. 2 d., 5124 str. 3 d., 5124 str. 5 d. numatytų pažeidimų nutraukta, nesant jo veiksmuose šių pažeidimų sudėties.

4Institucija skundžia apylinkės teismo nutarimą ir prašo jį panaikinti ir grąžinti bylą teismui nagrinėti iš naujo. Skunde nurodoma, jog apylinkės teismas, vertindamas D. J. inkriminuojamus pažeidimus, netinkamai išaiškino pareigūno sąvoką pagal ATPK 5112 str. 3 d., 5112 str. 5 d., 5112 str. 9 d., 5118 str. 4 d., 5118 str. 7 d., 5118 str. 9 d., 5124 str. 1 d., 5124 str. 2 d., 5124 str. 3 d., 5124 str. 5 d., padarydamas išvadą, kad D. J., būdamas bendrovės direktoriumi, nėra pareigūnas, jis negali atsakyti už pažeidimus, už kuriuos atsakomybė numatyta tik pareigūnams. Teismas nesivadovavo ATPK 14 straipsniu, kuris apibrėžia pareigūno sąvoką. Institucijos nuomone, iki šiol suformuotoje teismų praktikoje, asmenims, kurie įmonėse, įstaigose ar organizacijose nuolat arba laikinai eina tarnybą, susijusią su organizacinių – tvarkymo ar administracinių – ūkinių pareigų vykdymu, arba kurie tokias pareigas eina minėtose įmonėse, įstaigose ar organizacijose pagal įgaliojimą, buvo taikyta administracinė atsakomybė, kaip pareigūnams.

5Atsiliepimo į Institucijos apeliacinį skundą negauta.

6Institucijos skundas tenkinamas.

7Apylinkės teismas nepagrįstai D. J. administracinių teisės pažeidimų bylą dėl ATPK 5112 str. 3 d., 5112 str. 5 d., 5112 str. 9 d., 5118 str. 4 d., 5118 str. 7 d., 5118 str. 9 d., 5124 str. 1 d., 5124 str. 2 d., 5124 str. 3 d., 5124 str. 5 d. numatytų pažeidimų nutraukė, nesant jo veiksmuose šių pažeidimų sudėties, tuo pagrindu, kad D. J., būdamas uždarosios akcinės bendrovės ,,X“ direktoriumi, nėra pareigūnas, jis negali atsakyti už pažeidimus, už kuriuos atsakomybė numatyta tik pareigūnams.

8ATPK 5112 straipsnio 3, 5, 9 dalyse, 5118 straipsnio 4, 7 d. ir 9 dalyse, 5124 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalyse administracinė atsakomybė už atitinkamai pakuočių ir (ar) jų atliekų tvarkymo, elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo ir apmokestinamųjų gaminių ir jų atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymą numatyta pareigūnams. Nors uždarosios akcinės bendrovės direktorius nėra pareigūnas, tačiau jam administracinė atsakomybė už paminėtuose straipsniuose padarytus pažeidimus kyla kaip asmeniui, turinčiam įgaliojimus veikti uždarosios akcinės bendrovės vardu.

9Apylinkės teismas netinkamai aiškino ATPK 14 straipsnio nuostatas. O būtent, pirmoje šio straipsnio dalyje pasakyta, kad pareigūnais šiame kodekse laikomi tokie asmenys, kurie nuolat ar laikinai vykdo valdžios atstovų funkcijas, taip pat kurie valstybinės ar kitų nuosavybės formų įmonėse, įstaigose ar organizacijose nuolat arba laikinai eina tarnybą, susijusią su organizacinių-tvarkymo ar administracinių-ūkinių pareigų vykdymu, arba kurie tokias pareigas eina minėtose įmonėse, įstaigose ar organizacijose pagal įgaliojimą. Antroje šio straipsnio dalyje reglamentuojama, kad pareigūnai administracinėn atsakomybėn traukiami už administracinius teisės pažeidimus, susijusius su jų pareigų, nurodytų šio straipsnio pirmojoje dalyje, vykdymu, taip pat už pažeidimus, susijusius su nesilaikymu nustatytų valdymo tvarkos, valstybinės ir viešosios tvarkos, aplinkos, gyventojų sveikatos apsaugos bei kitų taisyklių, kurių laikymąsi užtikrinti yra jų tarnybinė pareiga.

10Nėra jokių abejonių, kad D. J., būdamas uždarosios akcinės bendrovės direktoriumi, patenka į ATPK 14 str. reguliavimo sritį kaip pareigūnas, dėl ko jam administracinė atsakomybė kyla pagal protokole nurodytus straipsnius. Visiškai sutinkama su Institucijos skundo argumentu, jog nors uždaroji akcinė bendrovė nėra valstybinė įmonė, tačiau direktorius joje eina tarnybą, susijusią su organizacinių-tvarkymo ar administracinių-ūkinių pareigų vykdymu. Konstatuojama, kad apylinkės teismas nesivadovavo ATPK 14 straipsniu, klaidingai motyvuodamas, jog administracinė atsakomybė pagal paminėtus straipsnius atsiranda tik pareigūnams - darbuotojams, einantiems atsakingas pareigas valstybinėje ar visuomenės įstaigoje ar organizacijoje, neatsižvelgdamas į tai, kad ATPK 14 straipsnyje paminėtos ir kitų nuosavybės formų įmonės, kaip būtent ir yra šiuo atveju. Iš to seka, kad D. J., eidamas UAB „X“ direktoriaus pareigas, administracine tvarka gali atsakyti už pažeidimus, susijusius su jo pareigų, nurodytų ATPK 14 str. 1 d. vykdymu, taip pat už pažeidimus susijusius su nesilaikymu nustatytų valdymo tvarkos, valstybinės ir viešosios tvarkos, aplinkos, gyventojų sveikatos apsaugos bei kitų taisyklių, kurių laikymąsi užtikrinti yra jo tarnybinė pareiga. Institucija teisingai pateikė teismų praktikos pavyzdžių, kur nagrinėtose bylose administracinėn atsakomybėn kaip pareigūnai ATPK 14 straipsnio prasme patraukti uždarųjų akcinių bendrovių direktoriai, pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtoje administracinėje byloje Nr. N575- 948/2012 už ATPK 5124 straipsnio 1 dalyje numatytą pažeidimą nubaustas UAB „X“ generalinis direktorius, to paties teismo nagrinėtoje administracinėje byloje Nr. N575-366/2012 už 5112 straipsnio 4 dalyje numatytą veiką nubaustas UAB „X“ direktorius, dar kitoje administracinėje byloje Nr. N575-750/2012 už ATPK 5118 straipsnio 7, 9 ir 11 dalyse numatytas veikas nubaustas UAB „X“ direktorius ir kt. Iš to seka, kad juridinio asmens atstovai (direktoriai) tokio pobūdžio bylose turi specialaus subjekto – pareigūno teisinį statusą. Todėl apylinkės teismo išaiškinimas, kad pareigūnas – tai tik valstybės politikas, valstybės tarnautojas ar kitas asmuo, atliekantis viešojo administravimo funkcijas ir pagal įstatymus turintis įgaliojimus duoti nepavaldiems asmenims teisės aktų nustatytus privalomus vykdyti įrodymus, šiuo atveju yra nepakankamas, kadangi ATPK 14 straipsnio prasme pareigūnui prilyginamas ne vien tik valstybės politiko, tarnautojo ar asmens, atliekančio viešojo administravimo funkcijas einantis asmuo, bet ir kitos nuosavybės formos įmonėse, įstaigose ir organizacijose tarnybą, susijusią su organizacinių-tvarkymo ar administracinių-ūkinių pareigų vykdymu, atliekantis asmuo, kaip kad ir tiriamu atveju – uždarosios akcinės bendrovės direktorius šio straipsnio prasme yra pareigūnas.

11Iš to, kas pasakyta, daroma išvada, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ATPK bendrosios dalies normas, neteisingai pritaikė įstatymą ir nepagrįstai D. J. administracinio teisės pažeidimo bylą dėl ATPK 5112 straipsnio 3, 5, 9 dalyse, 5118 straipsnio 4, 7 ir 9 dalyse, 5124 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalyse numatytų pažeidimų nutraukė, nesant jo veiksmuose šių pažeidimų sudėties. Todėl Institucijos skundas tenkinamas, skundžiamas apylinkės teismo nutarimas naikinamas, perduodant D. J. administracinio teisės pažeidimo bylą teismui nagrinėti iš naujo.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30212 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjas

Nutarė

13Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus apeliacinį skundą tenkinti.

14Alytaus rajono apylinkės teismo 2013-02-22 nutarimą panaikinti.

15D. J. administracinio teisės pažeidimo bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

16Ši nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai