Byla I-3920-142/2008

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Broniaus Januškos (kolegijos pirmininkas) Jūros Marijos Strumskienės ir Halinos Zaikauskaitės (pranešėja), sekretoriaujant Vaidai Laukavičiūtei, dalyvaujant pareiškėjai Z. L., jos atstovui advokato padėjėjui Kęstučiui Džiautui, atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovui Vasilijui Gerasimovui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims J. R., N. R., trečiojo suinteresuoto asmens A. R. atstovei Aldutei Veliulienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Z. L. skundą dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai, Trakų rajono savivaldybės administracijai, tretieji suinteresuoti asmenys A. R., N. R., J. R..

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3pareiškėja Z. L. padavė teismui skundą, kuriame prašo panaikinti: 1) Vilniaus apskrities viršininko administracijos 1997 12 10 sprendimą Nr. 79-3748 dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę kaimo vietovėje J. R.; 2) Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2003 07 18 sprendimą Nr. 79-12183 dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę kaimo vietovėje S. R.; 3) Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2003 07 18 sprendimą Nr. 79-12184 dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę kaimo vietovėje P. R.. Taip pat pareiškėja prašo įpareigoti Trakų rajono savivaldybės žemėtvarkos skyrių ir Trakų rajono Grendavės seniūnijos žemėtvarkos skyrių paruošti dokumentus dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę lygiomis dalimis J. R., S. R., P. R. bei J. R..

4Paaiškina, kad 2008 metų birželio mėnesį viešėdama Grendavėje sužinojo, kad pareiškėjos dėdės J. R., S. R. bei P. R. susigrąžino 15,15 ha pareiškėjos seneliui nuosavybės teise priklausiusios žemės.

51991 12 10 Trakų rajono Grendavės apylinkės agrarinės reformos tarnybai buvo pateiktas J. R. prašymas atkurti nuosavybės teises. Prašyme buvo nurodytas buvęs savininkas J. R., J. bei įpėdiniai – sūnūs R. J., R. S., R. P. ir dukra R. J. (J.). J. R. yra pareiškėjos motina, ji mirė ( - ). Nei pareiškėjos giminės, nei atsakingi asmenys (Grendavės seniūnijos žemėtvarkos skyrius, Trakų rajono savivaldybės žemėtvarkos skyrius), tvarkę žemės grąžinimo reikalus, neinformavo pareiškėjos, jog jos motinai J. R. priklauso dalis senelio žemės.

6Pareiškėja apie skundžiamus sprendimus sužinojo tik 2008 m. birželio mėnesio pabaigoje, dėl to teikia prašymą atnaujinti skundo padavimo terminus.

7Paaiškina, kad jos motina mirė 1975 metais, tai ji negalėjo pareikšti savo valios dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Pareiškėja galėjo kreiptis dėl nuosavybės teisių atkūrimo, tačiau jai nebuvo pranešta apie nuosavybės teisių atkūrimą, dėl to ji nesikreipė.

8Teigia, kad yra keturi žemės savininko įpėdiniai, todėl 15,15 ha žemės turėjo būti padalinta į keturias lygias dalis. Pareiškėjos motinai priklauso dalis žemės.

9Kartu su skundu paduotas prašymas atnaujinti skundo padavimo terminą (b. l. 8-9). Prašymas grindžiamas tuo, kad pareiškėja 2008 m. birželio mėnesį viešėdama Grendavėje sužinojo, kad jos dėdės J., S. R. ir P. R. susigrąžino 15,15 ha jos senelio žemę. Tai jai žodžiu pasakė jos teta M. L.. Skundžiami sprendimai priimti 1997 12 10 ir 2003 07 18, tačiau apie šiuos sprendimus pareiškėja sužinojo tik 2008 m. birželio mėnesio pabaigoje. Pareiškėja nedelsdama išreikalavo dokumentų kopijas iš Vilniaus apskrities viršininko administracijos Trakų rajono savivaldybės žemėtvarkos skyriaus (taip parašyta prašyme), tai patvirtina pareiškėjos pateiktas 2008 06 26 pinigų priėmimo kvitas serija TPD Nr. 0042455, patvirtinantis mokėjimą už dokumentų kopijas. Mano, kad sprendimų galiojimas įteisina neteisybę ir daro didelę žalą pareiškėjai. Aiškina, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl turi būti atnaujintas.

10Teismo posėdyje pareiškėja ir jos atstovas palaikė skundą ir prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą.

11Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepime į skundą (b. l. 36-37) pasisako, kad su skundu nesutinka ir prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

12Paaiškina, kad su pirminiu prašymu dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo 1991 12 10 į tuometinę Grendavės agrarinės reformos tarnybą kreipėsi J. R., S. R. ir P. R.. Prašyme jie nurodė, kad pageidauja susigrąžinti savininkų J. R. ir M. S. Gruožininkų kaime, Trakų rajone turėtą žemę.

13Remiantis dokumentais buvo nustatyta, kad savininkas turėjo 15,15 ha žemės. Nuosavybės teisė į šią žemę atkurta Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimais – 1997 12 10 sprendimu Nr. 79-3748, 2003 07 18 sprendimu Nr. 79-12183, 2003 07 18 sprendimu Nr. 79-12184, 2007 10 26 sprendimu Nr. 2.7-79-16530, 2007 11 14 sprendimu Nr. 2.7-79-16586.

14Aiškina, kad pareiškėjos argumentai yra nepagrįsti. Vadovaujantis 1997 07 01 Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio reikalavimais, piliečiai prašymus dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę galėjo pateikti iki 2001 12 31, o nuosavybės teises ir giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus – iki 2003 12 31. Per nurodytus terminus dėl savininko J. R. Gruožininkų kaime, Trakų rajone turėtos žemės grąžinimo pareiškėja Z. L. prašymo nepateikė, todėl ji nebuvo pretendentė atkurti nuosavybės teises į šią žemę. Pagal 1991 metų prašymą nurodyta jame įpėdinė J. R. bet kuriuo atveju negali būti laikoma pretendente, kadangi ji mirė 1975 metais. Todėl pareiškėjos reikalavimas paruošti dokumentus dėl nuosavybės teisių atkūrimo jos motinos vardu yra atmestinas.

15Pažymi, kad nuosavybės teisių atkūrimą reglamentuojantys norminiai teisės aktai nenustatė pareigos institucijoms, nagrinėjančioms piliečių prašymus atkurti nuosavybės teises, atlikti galimų pretendentų paiešką. Pirminiai piliečių prašymai buvo renkami ilgą laiko tarpą – nuo 1991 metų iki 2001 12 31. Piliečiai turėjo rūpintis nuosavybės teisių atkūrimo klausimu. Pareiškėja iki 2008 metų nesidomėjo nuosavybės teisių atkūrimo klausimais.

16Naikinti skundžiamus sprendimus nėra teisinio pagrindo, kadangi jie buvo priimti nepažeidžiant norminių teisės aktų reikalavimų.

17Teismo posėdyje atstovas palaikė atsiliepimo argumentus ir papildomai paaiškino, kad pareiškėja Z. L. iki šiol nėra Vilniaus apskrities viršininko administracijai padavusi prašymo dėl nuosavybės teisių atkūrimo ir dokumentų, patvirtinančių jos giminystės ryšį su žemės savininku bei nuosavybės teisę.

18Atsakovas Trakų rajono savivaldybės administracija atsiliepime į skundą (b. l. 70-71) pasisako, kad pareiškėjos nurodyto Trakų rajono savivaldybės žemėtvarkos skyriaus savivaldybės administracijoje nėra. Toks struktūrinis padalinys yra tik Vilniaus apskrities viršininko administracijoje. Paaiškina, kad Trakų rajono savivaldybės administracija nagrinėja klausimus dėl žemės nuosavybės teisių atkūrimo tik Trakų rajono miestų teritorijose. Trakų rajone kaimo vietovėje žemės nuosavybės atkūrimo klausimus nagrinėja Vilniaus apskrities viršininko administracijos Trakų rajono žemėtvarkos skyrius. Prašo bylą nagrinėti nedalyvaujant Trakų rajono savivaldybės administracijai, nes skunde keliami reikalavimai nepažeidžia savivaldybės materialinių ir nematerialinių interesų.

19Trečiasis suinteresuotas asmuo N. R. atsiliepime į skundą (b. l. 60) pritaria Z. L. išreikštam reikalavimui.

20Teismo posėdyje prašė ginčą spręsti teismo nuožiūra.

21Tretieji suinteresuoti asmenys J. R. ir A. R. atsiliepimu į skundą (b. l. 63-65) prašo pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškina, kad sutinkamai su Lietuvos Respublikos įstatymu Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų (1991 m. birželio 18 d. Nr. I-1454) J. R., S. R. ir P. R. kreipėsi 1991 12 10 į Trakų rajono agrarinės reformos tarnybą, prašydami atkurti nuosavybės teises į buvusio savininko J. R. nuosavybės teise valdytą 15 ha žemę Gruožininkų kaime, Trakų rajone. Skundžiamais sprendimais nuosavybės teisė buvo atkurta. Pareiškėja yra buvusio savininko anūkė ir 1975 metais mirus jos motinai turėjo teisę pati pateikti prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į senelio žemę, įsigaliojus 1992 01 14 įstatymo Nr. I-2200 redakcijai.

22Pareiškėja per įstatymuose nustatytą terminą prašymo dėl nuosavybės teisių atkūrimo nepateikė. Toks prašymas nepateiktas iki šiol. Mano, kad pareiškėjai nuosavybės teisės negali būti atkurtos. Taip pat nesutinka, kad pareiškėjai būtų atnaujintas skundo padavimo teismui terminas. Teigia, kad pareiškėjai buvo žinoma apie atkurtą nuosavybės teisę J. R. sūnums ir apie priimtus VAVA sprendimus. Paaiškina, kad tretieji asmenys pastoviai bendravo su Z. L., susitikdavo šeimos šventėse ir su ja buvo kalbama apie nuosavybės teisių atkūrimą į J. R. žemę. Z. L. turėjo teisę į dalį žemės, apie tai jai buvo žinoma, tačiau ji nenorėjo atkurti nuosavybės teises į jos motinai priklausiusią žemės dalį. Prašo atmesti skundą kaip nepagrįstą.

23Teismo posėdyje J. R. ir A. R. atstovė Aldutė Veliulienė nesutiko su skundu ir rėmėsi atsiliepime nurodytais motyvais.

24Teismas, išnagrinėjęs bylos rašytinę medžiagą, įvertinęs proceso dalyvių paaiškinimus, daro išvadą, kad skundas netenkintinas, nes yra nepagrįstas.

251. Dėl prašymo atnaujinti skundo padavimo teismui terminą

26Pareiškėja ginčija 1997 12 10, 2003 07 18 Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimus. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) 33 straipsnio nuostatas skundas teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjos atstovas 2008 06 17 kreipėsi į Trakų rajono žemėtvarkos skyrių dėl informacijos apie nuosavybės teisių atkūrimą J., S. ir P. R. (b. l. 21, 25). Šį faktą patvirtino ir VAVA Žemės tvarkymo departamento Trakų rajono žemėtvarkos skyrius (b. l. 24). Be to, žemėtvarkos skyrius negalėjo patvirtinti, kad skundžiamus sprendimus Z. L. iš viso būtų pateikęs iki 2008 06 17. Dar yra duomenų, kad kažkokių dokumentų kopijos pareiškėjos atstovo užsakymu VAVA darytos 2008 06 26 (b. l. 20). Trečiųjų asmenų paaiškinimai, kad pareiškėja seniai turėjo žinoti apie nuosavybės teisių atkūrimą skundžiamais sprendimais, yra niekuo nepagrįsti, nes giminių pokalbiai negali būti prilyginti oficialaus dokumento įteikimui, kaip tai numato ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis. Skundas teismui paduotas 2008 07 11 (b. l. 3). Taigi nėra pagrindo teigti, kad pareiškėja praleido ABTĮ 33 straipsnyje nustatytą skundo padavimo terminą, todėl jį atnaujinti nereikia.

272. Dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimų, kurie ginčijami šioje byloje, teisėtumo.

28Pareiškėja ginčija sprendimus, kuriais buvo atkurtos nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą pretendentams į buvusio savininko J. R. (ar R.) nuosavybės teise turėtą žemę. Savininkas buvo nurodytas tiek J. R. prašyme (b. l. 15, 34), tiek kituose dokumentuose, kurie būtini nuosavybės teisių atkūrimo procese (b. l. 44, 45, 46, 47, 48) iki priimant sprendimą atkurti nuosavybės teisę. Pretendentais pagal nuosavybės teisių atkūrimo bylą buvo tie J. R. palikuonys, kurie įstatymuose nustatytais terminais kreipėsi dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Šiuo atveju tokių prašymų padavimo sąlygas ir terminus reglamentavo Lietuvos Respublikos įstatymas Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų (1991 m. birželio 18 d. Nr. I-1454) bei 1997 07 01 Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas Nr. VIII-359 (toliau – ir 1997 metų įstatymas, Nuosavybės teisių atkūrimo įstatymas), kuris įtvirtino piliečių, kurių nekilnojamas turtas buvo nacionalizuotas ar kitaip neteisėtai nusavintas ir kurių nuosavybės teisės buvo pradėtos atkurti pagal 1991 metų LR įstatymą Nr. I-1454 „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų (toliau – ir 1991 metų įstatymas), nuosavybės teisių atkūrimo tęstinumo pripažinimą. 1997 metų įstatymo 10 straipsnio 1 dalis nustatė, kad nuosavybės teisės atkuriamos piliečiams, kurių prašymai atkurti nuosavybės teises buvo pateikti 1991 metų įstatyme nustatytais terminais, o pagal 1997 metų įstatymo 21 straipsnio 1 dalį, piliečių prašymai atkurti nuosavybės teises pateikti 1991 metų įstatymo nustatytais terminais ir neišnagrinėti iki 1997 metų įstatymo įsigaliojimo, nagrinėjami bei sprendimai dėl jų priimami laikantis šio įstatymo nuostatų. Tai reiškia, kad pradėtos nuosavybės teisių atstatymo procedūros turėjo būti tęsiamos jau pagal naujai įsigaliojusio įstatymo nuostatas.

292.1. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja nėra pretendentė į nuosavybės teisių atkūrimą abiejų minėtų įstatymų prasme. Tik tapęs pretendentu į nuosavybės teisių atkūrimą asmuo įgyja atitinkamas teises, tame tarpe ir teisę ginčyti sprendimus, kuriais nuosavybės teisė buvo atkurta kitiems pretendentams į to paties buvusio savininko žemę. Pareiškėja nėra padavusi prašymo dėl nuosavybės teisių atkūrimo į buvusio savininko J. R. (ar R.) žemę, todėl nėra padavusi ir atitinkamų dokumentų dėl jos giminystės ryšių su buvusiu savininku. Dėl to teismas šio ginčo ribose ir nesprendžia tų giminystės ryšių pobūdžio, nes tokie klausimai sprendžiami tik tada, kai asmuo yra tapęs pretendentu, ir tokius klausimus tuomet sprendžia minėtu 1997 m. Įstatymu bei Vyriausybės 1997 09 29 nutarimu Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ (toliau – Tvarka) tam įgaliotos institucijos. Dėl to šiuo atveju neturi reikšmės ir tas faktas, kad vienas iš trečiųjų suinteresuotų asmenų teigė, kad buvęs savininkas yra pareiškėjos senelis, o kitas trečiasis suinteresuotas asmuo teigė, kad prosenelis.

301997 metų Įstatymo 2 straipsnyje išvardyti piliečiai, turintys teisę į nuosavybės teisių atkūrimą, o šio įstatymo 10 straipsnyje nustatyta, kad nuosavybės teisės atkuriamos tik tiems piliečiams, kurie šiame straipsnyje nustatytais terminais padavė tokius prašymus ir atitinkamus dokumentus.

312.2. Pareiškėja skundžiamų sprendimų teisėtumą ginčija tik ta prasme, kad į dalį buvusio savininko žemės ji taip pat turi tokią pačią teisę, kaip ir tie asmenys, kuriems nuosavybės teisė buvo atkurta, todėl sprendimai naikintini ir nuosavybės teisė atkurtina iš naujo visiems buvusio savininko įpėdiniams po lygiai, be to, jos nuomone nuosavybės teisė turi būti atkurta jos motinos, mirusios 1975 metais, vardu. Pagal minėtų įstatymų nuostatas taip nėra, nes įpėdiniai civilinės teisės prasme neturi lygių teisių į nuosavybės teisių atkūrimą tuo atveju, kai jie įstatymo nustatyta tvarka ir terminais nesikreipė dėl nuosavybės teisių atkūrimo, t.y. Nuosavybės teisių atkūrimo įstatymas nereglamentuoja civilinių teisinių santykių tarp įpėdinių apskritai, o reglamentuoja santykius tarp piliečių, šio įstatymo pagrindu įgijusių teisę į nuosavybės teisių atkūrimą, ir valstybės institucijų, sprendžiančių nuosavybės teisių atkūrimo klausimus. Šiuo atveju pareiškėja negali remtis Nuosavybės teisių atkūrimo įstatymo nuostatomis ir pretenduoti į nuosavybės teisių atkūrimą pagal šį įstatymą. Asmuo, nors ir turėjęs potencialią galimybę, kad jam būtų atkurta nuosavybės teisė, tačiau dėl to nesikreipęs į minėtuose teisės aktuose nurodytas institucijas (jos atskirais laikotarpiais keitėsi), neįgyja teisės į nuosavybės teisių atkūrimą. Tokiu atveju visai nesvarbu dėl kokių priežasčių asmuo nesikreipė – nesuprato, nežinojo, kad nuosavybės teisė atkuriama ir anūkams, jį kas nors suklaidino ar pan. Dėl to teismas neanalizuoja tokių pareiškėjos teiginių.

322.3. Minėti įstatymai ir Vyriausybės nutarimu patvirtinta tvarka niekada nenumatė nei Vilniaus apskrities viršininko administracijos padaliniams, nei seniūnijoms, nei savivaldybių administracijų padaliniams pareigos pranešti galimiems pretendentams, kaip jie turėtų elgtis, informuoti juos, kad kažkas iš giminių padavė prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Tokia pareiga minėtoms institucijoms nenumatyta netgi tuo atveju, jeigu asmuo, kuris kreipėsi laiku ir tinkamai paduotu prašymu, nurodė, kad buvęs savininkas turėjo ir kitų įpėdinių. Nuosavybės teisių atkūrimą reglamentuojantys įstatymai suponavo, kad šis procesas vyksta tik pagal laisvą piliečių apsisprendimą, kurį jie išreiškia atitinkamais veiksmais – paduoda prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo.

332.4. Dėl pirmiau nurodytų priežasčių teismas pastebi, kad ginčijamų sprendimų panaikinimas pareiškėjai jokių teisinių padarinių nesukels. Tuo tarpu Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Šiuo atveju, skundžiamų sprendimų panaikinimu jokia pareiškėjos teisė ar įstatymų saugomas interesas negali būti apginti, nes ji neturi teisės į nuosavybės teisių atkūrimą.

342.5. Naikinti skundžiamus sprendimus nėra pagrindo. Atsižvelgiant į minėtas įstatymų nuostatas pareiškėjos nurodomas ginčijamų sprendimų neteisėtumo pagrindas nepatvirtina, kad skundžiami sprendimai yra neteisėti, todėl sprendimai nenaikintini. Kitu aspektu šių sprendimų teisėtumas neginčijamas, todėl teismas, negalėdamas išeiti už kilusio ginčo ribų, kitais aspektais sprendimų teisėtumo neanalizuoja. Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimai, kurie yra ginčijami šioje byloje, yra teisėti ir pagrįsti, nes jais atkurta nuosavybės teisė trims pretendentams, kurie įstatyme numatytu terminu kreipėsi dėl nuosavybės teisių atkūrimo, pateikė nuosavybės teisę ir giminystės ryšį įrodančius dokumentus. Tai, kad buvęs žemės savininkas turėjo ir kitų įpėdinių, kurie netapo pretendentais į nuosavybės teisių atkūrimą, neturi jokios įtakos sprendimų teisėtumui. Esant tokiai situacijai bei vadovaujantis minėtų įstatymų bei Tvarkos nuostatomis, Vilniaus apskrities viršininko administracija skundžiamus sprendimus priėmė teisėtai ir pagrįstai.

353. Taip pat nėra pagrindo tenkinti pareiškėjos prašymą įpareigoti Trakų rajono savivaldybės žemėtvarkos skyrių ir Trakų rajono Grendavės seniūnijos žemėtvarkos skyrių paruoši dokumentus dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę lygiomis dalimis piliečiams J. R., S. R., P. R. bei J. R..

36Reikalavimas yra nepagrįstas.

373.1. Nurodytos įstaigos ar institucijos neegzistuoja. Teismas (kadangi reikalavimas keliamas Trakų rajono savivaldybės skyriui, kurio nėra), į bylą atsakovu įtraukė Trakų rajono savivaldybės administraciją, tačiau rajono savivaldybės administracija nuosavybės teisių atkūrimo klausimų, kai nuosavybės teisė atkuriama į kaime esančią žemę, pagal minėtų įstatymų nuostatas nesprendžia.

383.2. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas žodžiu pasisakė, kad minėtus veiksmus įpareigotina atlikti Vilniaus apskrities viršininko administracija. Teismas pastebi, kad VAVA negali būti įpareigota atlikti tokius veiksmus, nes nei J. R., nei pareiškėja Z. L. niekada nebuvo (o R. ir negalėjo būti, nes mirė iki 1991 metų, t.y. 1975 metais) pretendentėmis į nuosavybės teisių atkūrimą nei 1991 metų nei 1997 metų įstatymų prasme, todėl jokie nuosavybės teisių atkūrimo veiksmai siekiant, kad nuosavybės teisė būtų atkurta ir J. R. vardu, negalimi, nes jie būtų neteisėti.

39Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-88 str. 1 p., 127 str.

Nutarė

40Pareiškėjos Z. L. skundą atmesti.

41Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. pareiškėja Z. L. padavė teismui skundą, kuriame... 4. Paaiškina, kad 2008 metų birželio mėnesį viešėdama Grendavėje... 5. 1991 12 10 Trakų rajono Grendavės apylinkės agrarinės reformos tarnybai... 6. Pareiškėja apie skundžiamus sprendimus sužinojo tik 2008 m. birželio... 7. Paaiškina, kad jos motina mirė 1975 metais, tai ji negalėjo pareikšti savo... 8. Teigia, kad yra keturi žemės savininko įpėdiniai, todėl 15,15 ha žemės... 9. Kartu su skundu paduotas prašymas atnaujinti skundo padavimo terminą (b. l.... 10. Teismo posėdyje pareiškėja ir jos atstovas palaikė skundą ir prašymą... 11. Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepime į skundą (b. l.... 12. Paaiškina, kad su pirminiu prašymu dėl nuosavybės teisių į žemę... 13. Remiantis dokumentais buvo nustatyta, kad savininkas turėjo 15,15 ha žemės.... 14. Aiškina, kad pareiškėjos argumentai yra nepagrįsti. Vadovaujantis 1997 07... 15. Pažymi, kad nuosavybės teisių atkūrimą reglamentuojantys norminiai teisės... 16. Naikinti skundžiamus sprendimus nėra teisinio pagrindo, kadangi jie buvo... 17. Teismo posėdyje atstovas palaikė atsiliepimo argumentus ir papildomai... 18. Atsakovas Trakų rajono savivaldybės administracija atsiliepime į skundą (b.... 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo N. R. atsiliepime į... 20. Teismo posėdyje prašė ginčą spręsti teismo nuožiūra.... 21. Tretieji suinteresuoti asmenys J. R. ir 22. Pareiškėja per įstatymuose nustatytą terminą prašymo dėl nuosavybės... 23. Teismo posėdyje J. R. ir A. R.... 24. Teismas, išnagrinėjęs bylos rašytinę medžiagą, įvertinęs proceso... 25. 1. Dėl prašymo atnaujinti skundo padavimo teismui terminą... 26. Pareiškėja ginčija 1997 12 10, 2003 07 18 Vilniaus apskrities viršininko... 27. 2. Dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimų, kurie... 28. Pareiškėja ginčija sprendimus, kuriais buvo atkurtos nuosavybės teisės į... 29. 2.1. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja nėra pretendentė į... 30. 1997 metų Įstatymo 2 straipsnyje išvardyti piliečiai, turintys teisę į... 31. 2.2. Pareiškėja skundžiamų sprendimų teisėtumą ginčija tik ta prasme,... 32. 2.3. Minėti įstatymai ir Vyriausybės nutarimu patvirtinta tvarka niekada... 33. 2.4. Dėl pirmiau nurodytų priežasčių teismas pastebi, kad ginčijamų... 34. 2.5. Naikinti skundžiamus sprendimus nėra pagrindo. Atsižvelgiant į... 35. 3. Taip pat nėra pagrindo tenkinti pareiškėjos prašymą įpareigoti Trakų... 36. Reikalavimas yra nepagrįstas.... 37. 3.1. Nurodytos įstaigos ar institucijos neegzistuoja. Teismas (kadangi... 38. 3.2. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas žodžiu pasisakė, kad minėtus... 39. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos... 40. Pareiškėjos Z. L. skundą atmesti.... 41. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos...