Byla AS-421-502/2018
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. J. atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. balandžio 5 d. nutarties administracinėje byloje atsakovui Kauno apylinkės teismui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Kauno apygardos teismui, Lietuvos apeliaciniam teismui, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas padavė teismui skundą, kuriuo prašė 1) panaikinti Kauno apylinkės teismo pirmininko 2018 m. sausio 5 d. raštą Nr. 4.28-1-34/17; 2) įpareigoti atsakovą iš naujo išnagrinėti 2017 m. gruodžio 11 d. Kauno apylinkės teisme gautą jo prašymą ir jam pateikti šiame prašyme prašytas vaizdo stebėjimo kamerų įrašų kopijas įstatymų nustatyta tvarka. Taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

6Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2018 m. vasario 5 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą iki 2018 m. vasario 20 d. skundo trūkumams pašalinti.

7Pareiškėjas padavė patikslintą skundą.

8Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2018 m. kovo 1 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą ir nutarė šiai nutarčiai įsiteisėjus skundą su priedais ir 2018 m. sausio 25 d. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sumokėtą 30 Eur žyminį mokestį grąžinti pareiškėjui.

9Pareiškėjas padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. kovo 1 d. nutartį ir įpareigoti teismą skundo priėmimo klausimą išnagrinėti iš naujo. Pareiškėjas nurodė, kad prašo atnaujinti praleistą terminą, nes nutarties nuorašą gavo tik 2018 m. kovo 16 d., šis nuorašas siųstas neregistruotu laišku, taip pat prašo atnaujinti terminą ir dėl didelio bylų skaičiaus.

10Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2018 m. kovo 19 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą iki 2018 m. kovo 30 d. atskirojo skundo trūkumams pašalinti.

11Teismas pažymėjo, kad Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. kovo 1 d. nutartyje nurodyta, jog ši nutartis per 7 kalendorines dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus. Pateiktame atskirajame skunde pareiškėjas nurodė, kad skundžiamos Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. kovo 1 d. nutarties nuorašą gavo 2018 m. kovo 16 d., tačiau nepateikė šią aplinkybę patvirtinančių įrodymų (pvz., voko su gavimo datą patvirtinančią žymą). Todėl teismas pareiškėjui nustatė terminą atskirojo skundo trūkumams pašalinti ir pasiūlė pateikti skundžiamos teismo nutarties gavimo datą patvirtinančius įrodymus, o praleidus terminą atskirajam skundui paduoti, pateikti prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo, nurodant termino praleidimo priežastis ir pateikiant tai patvirtinančius įrodymus.

12Pareiškėjas teismui pateikė pašto voko, kuriame jam buvo siųstas skundžiamos teismo nutarties nuorašas, kopiją, kurią prašė prijungti prie bylos.

13II.

14Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2018 m. balandžio 5 d. nutartimi neatnaujino atskirojo skundo padavimo teismui termino ir atsisakė priimti pareiškėjo atskirąjį skundą.

15Teismas pažymėjo, kad skundžiamos Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. kovo 1 d. nutarties nuorašas pareiškėjui išsiųstas 2018 m. kovo 3 d. neregistruota pašto siunta, kurią pareiškėjas, kaip matyti iš pašto spaudo ant voko, gavo 2018 m. kovo 6 d. Todėl atskirąjį skundą dėl teismo 2018 m. kovo 1 d. nutarties pareiškėjas galėjo paduoti iki 2018 m. kovo 13 d. Pareiškėjas atskirąjį skundą teismui pateikė 2018 m. kovo 16 d., t. y. praleidęs ABTĮ 152 straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą atskirajam skundui paduoti.

16Teismas pastebėjo, kad pareiškėjas atskirojo skundo teiginiams, jog teismo 2018 m. kovo 1 d. nutarties nuorašą gavo tik 2018 m. kovo 16 d., pagrįsti pateikė voko su pašto 2018 m. kovo 6 d. spaudu, ant kurio ranka užrašyta – laiškas su voku gauti 2018 m. kovo 16 d. – kopiją. Tačiau, teismo vertinimu, paties pareiškėjo ranka ant voko užrašyta teismo nutarties nuorašo gavimo data nagrinėjamu atveju nėra pakankamas ir tinkamas įrodymas, paneigiantis aplinkybę, jog 2018 m. kovo 6 d. pareiškėjas teismo 2018 m. kovo 1 d. nutarties nuorašo negavo, o jį gavo tik 2018 m. kovo 16 d. Kitų įrodymų, patvirtinančių pareiškėjo teiginius byloje nėra, jų nepateikė ir pats pareiškėjas. Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, neturėjo pagrindo abejoti, kad būtent 2018 m. kovo 6 d. data ir turi būti laikoma teismo 2018 m. kovo 1 d. nutarties nuorašo įteikimo pareiškėjui diena, kadangi šios aplinkybės pareiškėjas nepaneigė.

17Teismas pareiškėjo nurodytas termino praleidimo priežastis (didelis bylų skaičius) nelaikė objektyviomis termino praleidimo atskirajam skundui paduoti priežastimis. Teismo nuomone, pareiškėjas nenurodė jokių objektyvių, nuo jo valios nepriklaususių priežasčių, kurios galėtų būti pripažintos svarbiomis ir dėl to sudarančiomis pagrindą atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti. Pareiškėjas, būdamas atidus ir rūpestingas, bei žinodamas, kad teisme yra nagrinėjamas jo pateikto skundo priėmimo klausimas, turėjo pareigą domėtis tolesne šio klausimo sprendimo eiga, tačiau to nepadarė.

18Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas terminą atskirajam skundui dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. kovo 1 d. nutarties paduoti praleido dėl subjektyvių priežasčių, todėl terminas neatnaujintas ir atskirąjį skundą atsisakyta priimti.

19III.

20Pareiškėjas padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. balandžio 5 d. nutartį ir perduoti atskirojo skundo dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. kovo 1 d. nutarties priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

21Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi netinkamai vertino pareiškėjo nurodytas aplinkybes apie tai, kad jis Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. kovo 1 d. nutarties nuorašą gavo tik 2018 m. kovo 16 d.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV.

24Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas – Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. balandžio 5 d. nutarties, kuria teismas neatnaujino pareiškėjo atskirojo skundo dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. kovo 1 d. nutarties padavimo teismui termino ir tuo pagrindu atsisakė priimti pareiškėjo atskirąjį skundą, teisėtumas ir pagrįstumas.

25ABTĮ 152 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad jeigu skundžiama nutartis, įstatymo nustatyta tvarka priimta nagrinėjant bylą proceso šalims nedalyvaujant, atskirasis skundas gali būti paduodamas per 7 kalendorines dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos (nuorašo) įteikimo dienos.

26Sistemiškai vadovaujantis ABTĮ 132 straipsnio 2 dalimi ir 151 straipsniu, praleidus terminą atskirajam skundui paduoti, atskirąjį skundą padavęs asmuo turi teisę pateikti prašymą atskirojo skundo padavimo terminui atnaujinti, nurodant termino praleidimo priežastis ir pateikiant tai patvirtinančius įrodymus.

27Nustatyta, kad pareiškėjas atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. kovo 1 d. nutarties pateikė 2018 m. kovo 16 d. (b. l. 35), nors minėtos nutarties nuorašą gavo 2018 m. kovo 6 d. – tai patvitina pašto spaudas ant voko (b. l. 41). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad paties pareiškėjo ranka ant voko užrašyta gavimo data nagrinėjamu atveju nėra pakankamas ir tinkamas įrodymas, paneigiantis aplinkybę, jog 2018 m. kovo 6 d. pareiškėjas teismo 2018 m. kovo 1 d. nutarties nuorašo negavo, o jį gavo tik 2018 m. kovo 16 d. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas praleido ABTĮ 152 straipsnio 3 dalyje numatytą terminą atskirajam skundui dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. kovo 1 d. nutarties paduoti – paskutinė dieną pareiškėjui paduoti atskirąjį skundą buvo 2018 m. kovo 13 d.

28Teisėju kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad pareiškėjo nurodytos termino praleidimo priežastys (didelis bylų skaičius) nėra objektyvios, nuo jo valios nepriklaususios priežastys, kurios galėtų būti pripažintos svarbiomis ir dėl to sudarančiomis pagrindą atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti. Pripažintina, kad pareiškėjas, būdamas atidus ir rūpestingas, bei žinodamas, kad teisme yra nagrinėjamas jo pateikto skundo priėmimo klausimas, turėjo pareigą domėtis tolesne šio klausimo sprendimo eiga, tačiau to nepadarė. Todėl skundžiama nutartimi pareiškėjui pagrįstai neatnaujintas terminas atskirajam skundui dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. kovo 1 d. nutarties paduoti.

29Taigi, pareiškėjui praleidus terminą pateikti atskirąjį skundą ir šio termino nesant pagrindo atnaujinti, pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo atskirąjį skundą ABTĮ 138 straipsnio 3 dalies 1 punkto pagrindu.

30Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. balandžio 5 d. nutartis, kuria pareiškėjo atskirasis skundas laikytas nepaduotu, yra teisėta ir pagrįsta, šios nutarties keisti ar naikinti nėra pagrindo. Todėl skundžiama pirmosios instansijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

32V. J. atskirąjį skundą atmesti.

33Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. balandžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

34Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas padavė teismui skundą, kuriuo prašė 1) panaikinti Kauno... 6. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno... 7. Pareiškėjas padavė patikslintą skundą.... 8. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2018 m. kovo 1 d.... 9. Pareiškėjas padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Regionų... 10. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2018 m. kovo 19 d.... 11. Teismas pažymėjo, kad Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų... 12. Pareiškėjas teismui pateikė pašto voko, kuriame jam buvo siųstas... 13. II.... 14. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2018 m. balandžio 5 d.... 15. Teismas pažymėjo, kad skundžiamos Regionų apygardos administracinio teismo... 16. Teismas pastebėjo, kad pareiškėjas atskirojo skundo teiginiams, jog teismo... 17. Teismas pareiškėjo nurodytas termino praleidimo priežastis (didelis bylų... 18. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas... 19. III.... 20. Pareiškėjas padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Regionų... 21. Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV.... 24. Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas – Regionų apygardos administracinio... 25. ABTĮ 152 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad jeigu skundžiama nutartis,... 26. Sistemiškai vadovaujantis ABTĮ 132 straipsnio 2 dalimi ir 151 straipsniu,... 27. Nustatyta, kad pareiškėjas atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos... 28. Teisėju kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu,... 29. Taigi, pareiškėjui praleidus terminą pateikti atskirąjį skundą ir šio... 30. Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad Regionų apygardos... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 32. V. J. atskirąjį skundą atmesti.... 33. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. balandžio 5 d.... 34. Nutartis neskundžiama....