Byla Ik-468-402/2011

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos teisėjos Nataljos Zelionkienės, kolegijos teisėjų Astos Urbonienės ir Dainos Kukalienės, sekretoriaujant Daivai Čižinauskienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui V. Š., atsakovų Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos atstovui Mariui Jasaičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Valstybės įmonės valstybės turto fondas skundą atsakovams Alytaus miesto savivaldybės tarybai ir Alytaus miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Pareiškėjas Valstybės įmonė Valstybės turto fondas kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 9 d. sprendimą Nr. T-217, kuriuo Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendė netaikyti Turto fondui vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos bei įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administraciją per 30 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka pateikti Alytaus miesto savivaldybės tarybai iš naujo svarstyti klausimą dėl Turto fondo atleidimo nuo rinkliavos už atliekų tvarkymą nenaudojamuose valstybei nuosavybės teise priklausančiuose Turto fondo patikėjimo teise valdomuose pastatuose ir statiniuose, esančiuose Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje.

3Pareiškėjas skunde ir jo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, jog Valstybės įmonės Valstybės turto fondas (toliau - Turto fondas) įstatymų nustatyta tvarka valdo ir naudoja jam patikėjimo teise perduotą valstybės turtą ir juo disponuoja. Turto fondas, kaip valstybei nuosavybės teise priklausančio turto privatizavimo institucija, patikėjimo teise Alytaus miesto savivaldybėje valdo šiuos valstybei nuosavybės teise priklausančius objektus : pastatą-mokymo bazę ( duomenys neskelbtini), esantį ( - ) (į privatizuojamų objektų sąrašą įtrauktas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr.1142), administracinį pastatą ( - ), valgyklą ( - ), sandėlį ( - ), garažą ( - ), pirtį ( - ), klubą ( - ), kontrolinį praleidimo punktą ( - ), šiltnamį ( - ), kiemo rūsį ( - ), esančius ( - ) (į privatizuojamų objektų sąrašą objektas įtrauktas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. 1142), ūkinį pastatą ( - ), ūkinį pastatą ( - ), ūkinį pastatą ( - ), sandėlį ( - ), esančius ( - ) (į privatizuojamų objektų sąrašą objektas įtrauktas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 44).

4Pažymėjo, kad Pastatuose ir jiems priskirtose teritorijose jokios atliekos nesusidaro ir nesikaupia, todėl Turto fondas pagal Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas neturėtų būti laikomas subjektu, kuriam tenka pareiga mokėti rinkliavą, be to, toks mokėjimas už negautas paslaugas yra nesuderinamas su teisiniuose santykiuose taikomais sąžiningumo, protingumo, teisingumo bei proporcingumo principais. Tiek nacionalinėje, tiek Europos Sąjungoje teisėje įtvirtintas principas „teršėjas moka" nedraudžia mokėtinos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą dydį apskaičiuoti pagal galintį susidaryti atliekų kiekį, šis principas minėtą atlyginimą sieja su faktiškai perduotu tvarkyti komunalinių atliekų kiekiu. Todėl, tais atvejais, kai yra įmanoma nepatiriant didelių ekonominių sąnaudų nustatyti konkretų atliekų turėtojo perduodamų tvarkyti komunalinių atliekų kiekį, pastarajam tenkanti mokėtina suma turėtų būti apskaičiuojama būtent pagal faktinį atliekų kiekį. Priešingu atveju, t. y. mokėtinos vietinės rinkliavos dydį apskaičiuojant pagal galinčių susidaryti atliekų kiekį, kai yra objektyvi galimybė nustatyti konkretų atliekų kiekį, būtų peržengiama tai, kas yra būtina principui „teršėjas moka" įgyvendinti. Tvirtino, kad Alytaus miesto savivaldybės taryba nepagrįstai 2010 m. gruodžio 9 d. priėmė sprendimą Nr. T-217, kuriuo nusprendė neatleisti Turto fondo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą Turto fondo patikėjimo teise valdomuose pastatuose ir statiniuose, esančiuose Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje.

5Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas paaiškino, kad ginčijamas atsakovo sprendimas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje administraciniam aktui keliamų reikalavimų – yra netinkamai motyvuotas. Alytaus miesto savivaldybės taryba ginčo sprendimą motyvuoja tuo, kad šalia esančių pastatų teritorija nesutvarkyta, tačiau Turto fondas patikėjimo teise valdo pastatus, o ne šalia jų esančią teritoriją. Teigė, kad žemės sklypai šalia patikėjimo teise valdomų objektų net nėra suformuoti, todėl pareiškėjas negali tvarkyti teritorijos, kuri jam nepriskirta.

6Atsakovai su skundu nesutiko.

7Alytaus miesto savivaldybės taryba atsiliepime į skundą pažymėjo, jog Alytaus miesto savivaldybės taryba 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-214 patvirtino Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus. Kadangi pareiškėjas patikėjimo teise Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje valdo 14 nekilnojamojo turto objektų, todėl vadovaujantis minėtais nuostatais, jis laikytinas atliekų turėtoju ir vietinės rinkliavos mokėtoju. Nurodė, kad Alytaus miesto savivaldybės taryba 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-181 patvirtino vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo mažas pajamas turintiems asmenims tvarkos aprašą. Šio sprendimo 2.5 p. numato, kad asmenys, norintys, kad jiems būtų suteikta lengvata, Atliekų tvarkymo centrui turi pateikti : 1) prašymą; 2) Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pažymą; 3) vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimo kopija bei mokėjimus patvirtinančius dokumentus; 4) Alytaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyriaus patvirtintą dokumentą, kad nekilnojamojo turto objekto teritorija yra sutvarkyta ir atitinka Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-248 patvirtintų Atliekų tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimus. Tvirtino, jog išvardintų dokumentų pareiškėjas UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui nėra pateikęs. Nurodė, kad pareiškėjas nėra pateikęs atsakovei svarių argumentų, kodėl jį reikėtų atleisti nuo rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, todėl pareiškėjo visiškas atleidimas nuo rinkliavos už atliekų tvarkymą reikštų pajamų nesurinkimą į atsakovo biudžetą.

8Alytaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į skundą su pareiškėjo reikalavimais nesutiko. Pažymėjo, jog Alytaus miesto savivaldybės administracija jau teikė Alytaus miesto savivaldybės tarybai sprendimą dėl pareiškėjo atleidimo nuo rinkliavos už atliekų tvarkymą nenaudojamuose valstybei nuosavybės teise priklausančiuose pareiškėjo patikėjimo teise valdomuose pastatuose ir statiniuose. Ginčijamu sprendimu Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendė neatleisti Valstybės įmonės Valstybės turto fondo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokesčio mokėjimo. Todėl teigė, kad pareiškėjo reikalavimas įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administraciją pateikti Alytaus miesto savivaldybės tarybai iš naujo svarstyti klausimą dėl Turto fondo atleidimo nuo rinkliavos mokėjimo, teisiniu požiūriu nesuvokiamas.

9Atsakovų atstovas teismo posėdžio metu prašė skundą atmesti. Nurodė, kad pareiškėjas laikytinas atliekų turėtoju ir turėtų mokėti rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Teigė, kad ginčijamas Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas yra motyvuotas, pareiškėjui lengvata nesuteikta, kadangi jis nepateikė visų vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo mažas pajamas turintiems asmenims tvarkos apraše nurodytų dokumentų.

10Skundas tenkintinas.

11Byloje nustatyta, jog 2010 m. gruodžio 9 d. sprendimu Nr. T-217 Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendė neatleisti valstybės įmonės Valstybės turto fondo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokesčio mokėjimo nenaudojamuose Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausančiuose Valstybės turto fondo patikėjimo teise valdomuose pastatuose ir statiniuose, esančiuose Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje, kadangi šalia esančių pastatų teritorija nesutvarkyta ir neatitinka Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005-12-29 sprendimu Nr. T-248 patvirtintų Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių bei Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-09-24 sprendimo Nr. T-181 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo“, 2010-04-29 sprendimo Nr. T-115 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-09-24 sprendimo Nr. T-181 ‚Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo“ pakeitimo“ reikalavimų.

12Viešojo administravimo įstatymo 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą. To paties įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinti viešojo administravimo principai, kuriais viešojo administravimo subjektai turi vadovautis savo veikloje, tarp jų - įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje įtvirtinti individualaus administracinio akto bendrieji reikalavimai: individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis (1 d.); individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka (2 d.); individualus administracinis aktas turi būti pasirašytas jį priėmusio pareigūno ar valstybės tarnautojo arba viešojo administravimo subjekto vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu (3 d.). Aptartos įstatymo nuostatos suponuoja išvadą, kad viešojo administravimo subjekto individualaus administracinio sprendimo, priimamo išnagrinėjus asmens prašymą (skundą) turinys, jei atitinkami specialieji teisės aktai nenustato išimčių, turi atitikti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

13Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus (ABTĮ 13 straipsnio 1 dalis) ne kartą yra konstatavęs, jog Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostata, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis įpareigoja viešojo administravimo subjektus motyvuoti priimamus individualius administracinius sprendimus, t.y. pagrįsti nustatytais objektyviais duomenimis (faktais) ir konkrečiai nurodytomis atitinkamų teisės aktų normomis.

14Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2010 m. gruodžio 9 d. sprendimas Nr. T-217 yra individualus administracinis aktas (Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 9 dalis, Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 14 dalis) ir turi atitikti individualaus administracinio akto bendruosius reikalavimus, t.y. turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis. Skundžiamame sprendime jo priėmimo teisiniu pagrindu nurodomos Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005-12-29 sprendimu Nr. T-248 patvirtintų Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-09-24 sprendimo Nr. T-181 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo“, bei 2010-04-29 sprendimo Nr. T-115 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-09-24 sprendimo Nr. T-181 ‚Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo“ pakeitimo“ reikalavimų pažeidimas. Vertintina, kad Alytaus miesto savivaldybės taryba sprendime išvardindama teisės aktus, kuriais rėmėsi priimdama ginčijamą aktą, nenurodė kokių konkrečių nurodytų teisės aktų normų neatitiko pareiškėjo prašymas atleisti jį nuo vietinės rinkliavos mokėjimo. Viešojo administravimo sistemai priklausančių kompetentingų institucijų sprendimai turi būti tikslūs, leidžiantys suinteresuotam subjektui suvokti, kokios priežastys lėmė vienokį ar kitokį valdžios institucijos sprendimą. Alytaus miesto savivaldybės tarybos nurodytais 2005-12-29 sprendimu Nr. T-248, 2009-09-24 sprendimu Nr. T-181 ir 2010-04-29 sprendimu Nr. T-115 buvo patvirtintos Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklės bei Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas, abu nurodyti norminiai aktai susideda iš punktų ir papunkčių, todėl abstraktus teisės akto nurodymas sprendime, nepagrindžiant kokio konkretaus (-čių) punkto (-ų) reikalavimų neatitiko pareiškėjo prašymas atleisti jį nuo rinkliavos mokėjimo, laikytinas Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies pažeidimu.

15Vertintinas ir ginčijamo sprendimo faktinis pagrindas – teritorijos prie valstybės turto fondui patikėjimo teise priklausančių statinių ir pastatų nesutvarkymas. Vadovaujantis Valstybės turto fondo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, Valstybės turto fondas yra valstybės įmonė, teisės aktų nustatyta tvarka valdanti ir naudojanti jai patikėjimo teise perduotas valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas ir kitą valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą bei juo disponuojanti. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. 1142 ir 2008 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 44 įtraukė į privatizuojamų objektų sąrašą 14 nekilnojamojo turto objektų – statinių ir pastatų, esančių Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje, kurie 2007 m. sausio 15 d., 2007 m. sausio 19 d., 2009 m. spalio 12 d. perdavimo priėmimo aktais buvo perduoti valstybės įmonei valstybės turto fondui valdyti patikėjimo teise (b.l. 11-14). Pažymėtina, kad Valstybės turto fondas patikėjimo teise valdo pastatus ir statinius (b.l. 15-38), tačiau ne žemės sklypus (teritorijas) apie perduotus pastatus ir statinius. Todėl Alytaus miesto savivaldybės taryba 2010 m. gruodžio 10 d. sprendimą nepagrįstai motyvuoja tuo, kad teritorija šalia patikėjimo teise Turto fondo valdomų pastatų ir statinių nesutvarkyta, kadangi reikalavimas sutvarkyti teritoriją negali būti keliamas asmeniui, kuriam ta teritorija teisiškai nepriklauso. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-248 patvirtintų Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių 1 punkte numatyta, jog šios taisyklės nustato reikalavimus, pagal kuriuos, nuosavybės teise priklausančias arba įstatymų nustatyta tvarka priskirtas teritorijas prižiūri ir tvarko fiziniai ir juridiniai asmenys. Taisyklių 2.1 punkte išaiškinta, kad priklausanti teritorija – nuosavybės, nuomos, patikėjimo teise ar pagal tarnybinę padėtį naudojama arba valdoma teritorija arba naudojamų pastatų, įvairios paskirties įrenginių užimta teritorija. Pagal Taisyklių 2.2 punktą įstatymų nustatyta tvarka priskirta teritorija – teritorija (žemės sklypas), suformuota kaip daiktas ir įregistruota nekilnojamojo turto registre. Kadangi Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių prasme teritorija prie Valstybės turto fondo patikėjimo teise valdomų pastatų negali būti laikoma nei priklausančia, nei įstatymų nustatyta tvarka priskirta teritorija, todėl akivaizdu, jog šių Taisyklių reikalavimai pareiškėjui negali būti taikomi. Darytina išvada, kad atsakovas Alytaus miesto savivaldybės taryba nepagrįstai ginčijamą sprendimą grindė 2005 m. gruodžio 29 d. sprendimu patvirtintų Taisyklių reikalavimų pažeidimais.

16Teisėjų kolegija, įvertinusi nustatytas faktines aplinkybes ir esamus įrodymus, daro išvadą, jog Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 9 d. sprendimas Nr. T-217 „Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokesčio“, kuriuo nuspręsta neatleisti valstybės įmonės Valstybės turto fondo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokesčio mokėjimo nenaudojamuose Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausančiuose Valstybės turto fondo patikėjimo teise valdomuose pastatuose ir statiniuose, esančiuose Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje, yra neaiškus, jame neišdėstyti konkretūs atsisakymo taikyti lengvatą motyvai, todėl jį priimant buvo pažeisti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimai, nebuvo atliktas objektyvus ir išsamus visų aplinkybių, turinčių įtakos sprendimo pagrįstumui, įvertinimas, minėti pažeidimai sudaro pagrindą jį panaikinti ( ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p.).

17Atsakovė Alytaus miesto savivaldybės administracija įpareigotina per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka pateikti Alytaus miesto savivaldybės tarybai iš naujo svarstyti klausimą dėl Valstybės turto fondo atleidimo nuo rinkliavos už atliekų tvarkymą nenaudojamuose valstybei nuosavybės teise priklausančiuose Valstybės turto fondo patikėjimo teise valdomuose pastatuose ir statiniuose, esančiuose Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje.

18Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1d. 2p., teisėjų kolegija

Nutarė

19Skundą tenkinti.

20Panaikinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 9 d. sprendimą Nr. T-217 „Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokesčio“.

21Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administraciją per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka pateikti Alytaus miesto savivaldybės tarybai iš naujo svarstyti klausimą dėl Valstybės turto fondo atleidimo nuo rinkliavos už atliekų tvarkymą nenaudojamuose valstybei nuosavybės teise priklausančiuose Valstybės turto fondo patikėjimo teise valdomuose pastatuose ir statiniuose, esančiuose Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje.

22Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėjas Valstybės įmonė Valstybės turto fondas kreipėsi į Kauno... 3. Pareiškėjas skunde ir jo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, jog... 4. Pažymėjo, kad Pastatuose ir jiems priskirtose teritorijose jokios atliekos... 5. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas paaiškino, kad ginčijamas... 6. Atsakovai su skundu nesutiko.... 7. Alytaus miesto savivaldybės taryba atsiliepime į skundą pažymėjo, jog... 8. Alytaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į skundą su... 9. Atsakovų atstovas teismo posėdžio metu prašė skundą atmesti. Nurodė, kad... 10. Skundas tenkintinas. ... 11. Byloje nustatyta, jog 2010 m. gruodžio 9 d. sprendimu Nr. T-217 Alytaus miesto... 12. Viešojo administravimo įstatymo 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo... 13. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas vienodą... 14. Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2010 m. gruodžio 9 d. sprendimas... 15. Vertintinas ir ginčijamo sprendimo faktinis pagrindas – teritorijos prie... 16. Teisėjų kolegija, įvertinusi nustatytas faktines aplinkybes ir esamus... 17. Atsakovė Alytaus miesto savivaldybės administracija įpareigotina per 30... 18. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1d.... 19. Skundą tenkinti.... 20. Panaikinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 9 d.... 21. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administraciją per 30 dienų nuo... 22. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...