Byla II-1648-624/2009
Dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2009-10-12 nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Dirvonas, sekretoriaujant Dinai Belovai, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui M. B., nedalyvaujant protokolą surašiusios ir nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusios institucijos atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą pagal administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens M. B. skundą dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2009-10-12 nutarimo panaikinimo,

Nustatė

2SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierė 2009-10-12 M. B. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 1247523-3 dėl to, kad ji 2009-10-12, apie 16.28 val., važiavo troleibusu Nr. 614 maršrutu Nr. 2, tarp stotelių karaliaus Mindaugo – Vinco Kudirkos aikštė be bilieto. Kontrolės metu kontrolei pateikė pažymėtą vienkartinį bilietą su 50 proc. nuolaida be galiojančio teisę į transporto lengvatą patvirtinančio dokumento, tuo pažeidė Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 33.1 p. reikalavimus, atsakomybė už tai numatyta Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 142 str. 3 d. (b. l. 3, 9).

3SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierė 2009-10-12 nutarimu Nr. 1247523-3 M. B. už administracinio teisės pažeidimo protokole inkriminuojamo pažeidimo padarymą, vadovaudamasi ATPK 142 str. 3 d. paskyrė 30 litų baudą (b. l. 4, 9).

4M. B. kreipėsi į teismą su skundu ir prašo nutarimą panaikinti. Nurodo, kad ji kontrolieriui pateikė Vilniaus universiteto pažymą, galiojančią kaip laikinas studento pažymėjimas, ir tarptautinį studento pažymėjimą, kurio galiojimas dar nebuvo pasibaigęs, tačiau neatsižvelgiant į tai, kontrolierius skyrė jai 30 litų baudą nemotyvuodamas, dėl kokių priežasčių jis laiko pateiktus dokumentus nepatvirtinančiais teisės į transporto lengvatą. Taip pat nurodė, kad kontrolierius tyčia siekė sudaryti teisines kliūtis nepagrįsto nutarimo nuginčijimui, nefiksuodamas protokole jam pateiktų dokumentų. Tik pareikalavus, jai buvo sudaryta galimybė įrašyti paaiškinimą į protokolą (b. l. 2).

5Teismo posėdyje M. B. palaikė skundą ir prašė jį tenkinti jame išdėstytais motyvais. Papildomai paaiškino, kad važiavo 2 maršruto troleibusu ir buvo pažymėjusi lengvatinį bilietą. Kontrolei pateikė bilietą, pažymą bei tarptautinį studento pažymėjimą, tačiau kontrolierius pažymėjimo nepripažino ir paaiškino, kad jis negalioja. Taip pat nurodė, kad ji iš Mykolo Romerio universiteto perėjo mokytis į Vilniaus universitetą, tačiau Vilniaus universitetas dar nebuvo išdavęs studento pažymėjimo, tačiau ji turėjo galiojančią pažymą, į kurią kontrolierius taip pat neatsižvelgė.

6Pateiktame atsiliepime į M. B. skundą SĮ „Susisiekimo paslaugos“ su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad M. B. skunde nurodyti teiginiai, kad ji pateikė Tarptautinį studento pažymėjimą (ISIC) neatitinka tiesos, kadangi jei ji būtų pateikusi galiojantį ISIC pažymėjimą, ji nebūtų patraukta administracinėn atsakomybėn. Vilniaus universiteto pažyma nėra reikiamas dokumentas, patvirtinantis asmens teisę į lengvatą. Pagal Lietuvos Respublikos 2000-04-28 nutarimo Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo“ 3 p. nustatyta, kad Švietimo ir mokslo ministerija turi pateikti Valstybinei kelių transporto inspekcijai dokumentų (pažymėjimų), suteikiančių teisę įstatyme numatytiems asmenims įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida, pavyzdžius ir jų formos turi būti suderintos su šia institucija. Studentų teisę į transporto lengvatą gali patvirtinti tik tie dokumentai (pažymėjimai), kurių pavyzdžiai yra patvirtinti minėta tvarka. Asmuo, norintis pasinaudoti transporto lengvata, turi turėti nustatytos formos teisę į transporto lengvatą patvirtinantį dokumentą. Taip pat pažymėjo, kad kontrolierius negalėtų nustatyti ar universiteto pažymą pasirašęs asmuo apskritai tokią teisę turi, nes dokumentas nėra nustatytos formos. Valstybinė kelių transporto inspekcija, gavusi dokumentų (pažymėjimų), suteikiančių teisę įstatyme numatytiems asmenims įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida, pavyzdžius skelbia juos savo internetiniame tinklapyje. Tarp nurodytų dokumentų (pažymėjimų) pavyzdžių, nėra universitetų išduotų pažymų dėl studento statuso. Todėl universiteto pažyma dėl statuso nepatvirtina asmens teisės į transporto lengvatą (b. l. 11-12).

7Skundas tenkinamas.

8Teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrina priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą. Kartu teismas, nagrinėjantis skundą, turi patikrinti: ar nuobauda paskirta pagal įstatymus ir ar ją paskyrė organas (pareigūnas), turintis teisę spręsti tos kategorijos bylas, taip pat ar buvo laikomasi nustatytos administracinės nuobaudos skyrimo tvarkos. Nutarimas laikomas pagrįstu, kai išaiškintos faktinės aplinkybės, kurių buvimas siejamas su administracine atsakomybe (ATPK 297 str.).

9Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena grindžiama teisėtumo (ATPK 7, 248, 249, 280, 282, 284 str.), objektyvumo (ATPK 248, 256, 257, 260, 284, 286 str.) bei kitais teisės principais. Teisėtumo principas įpareigoją įstatymu įgaliotas institucijas, jų pareigūnus išaiškinti kiekvieną administracinį teisės pažeidimą, jį padariusį asmenį nubausti pagal įstatymą ir nepatraukti atsakomybėn nei vieno nekalto asmens. Objektyvumo principas reikalauja, kad bylą tirianti ir nagrinėjanti institucija (pareigūnas) pilnai, visapusiškai išaiškintų visas bylos aplinkybes, tame tarpe asmenį kaltinančias bei teisinančias, surinktų ir nešališkai įvertintų visus įrodymus. Joks viešo administravimo aktas, tame tarpe ir nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje, negali būti grindžiamas prielaidomis (ATPK 287 str.).

10Pagal ATPK 9 straipsnį administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę. Nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą tarp kitų reikšmingų bylai aplinkybių turi būti nustatyta asmens kaltė nusižengimo padarymu (ATPK 284 str. 1 d.). Administracinio teisės pažeidimo sudėtis yra būtinas pagrindas juridiškai kvalifikuoti veiką kaip administracinį teisės pažeidimą ir jo kaltininką patraukti administracinėn atsakomybėn. Įstatymo apibrėžto konkretaus administracinio teisės pažeidimo, turinčio visus įstatymo numatytus administracinio teisės pažeidimo sudėties požymius, padarymas reiškia, kad yra faktinis pagrindas kaltą asmenį patraukti administracinėn atsakomybėn ir skirti jam atitinkamas poveikio priemones. Asmuo gali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn tik tuo atveju, jei nustatyti visi administracinio teisės pažeidimo sudėties požymiai. Priimant nutarimą skirti asmeniui administracinę nuobaudą, negali kilti abejonių dėl pažeidimo fakto ir pažeidimą padariusio asmens kaltės. Nutarimas skirti asmeniui administracinę nuobaudą turi būti tinkamai motyvuotas, pagrįstas nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis.

11Byloje nustatyta, kad SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierius 2009-10-12 M. B. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 1247523-3 dėl to, kad 2009-10-12, 14.28 val., važiavo troleibusu Nr. 2 tarp stotelių Karaliaus Mindaugo – Vinco Kudirkos aikštė ir kontrolieriui pateikė vienkartinį bilietą, pirktą su 50 proc. nuolaida, bet nepateikė teisę į transporto lengvatą patvirtinančio dokumento. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2009-10-12 nutarimu Nr. 1247523-3 M. B. už pažeidimo, numatyto ATPK 142 str. 3 d. paskyrė 30 Lt baudą (b. l. 3, 4, 9).

12Pagal Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių, patvirtintų 2005-11-23 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. I-967, 33.1 punktą keleivis, kontrolės metu nepateikęs kontrolieriui pažymėto vienkartinio bilieto su nuolaida ir galiojančio dokumento, patvirtinančio asmens teisę į transporto lengvatą, laikomas važiuojančiu be bilieto. ATPK 142 str. 3 d. nustatyta, kad keleivių važiavimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, tačiau nepateikus reikiamų dokumentų, patvirtinančių teisę į transporto lengvatas, - užtraukia baudą nuo dvidešimties iki keturiasdešimties litų.

13M. B. tiek administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo bei nutarimo priėmimo metu, tiek ir teismo posėdyje nesutiko su jai inkriminuotu pažeidimu.

14Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 5 str. 6 d. nustato, kad aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, dieninių bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai, profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniai ir Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokiniai turi teisę įsigyti važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais vienkartinį važiavimo bilietą su 50 procentų nuolaida.

15Byloje nėra ginčo dėl to, kad Tarptautinis studento pažymėjimas (ISIC) suteikia teisę į transporto lengvatą. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atsiliepime į skundą nurodo, kad M. B. kontrolės metu nepateikė ISIC pažymėjimo, nes jei būtų pateikusi galiojantį ISIC pažymėjimą, ji nebūtų buvusi patraukta administracinėn atsakomybėn. Tačiau tokie institucijos atsiliepime nurodyti teiginiai yra nepagrįsti. M. B. administracinio teisės pažeidimo protokole nurodė, kad ji kontrolės metu pateikė kontrolieriui studento ISIC kortelę ir Vilniaus universiteto pažymą, kad ji yra dieninių studijų studentė. Tačiau kontrolierius pateiktų dokumentų nevertino. Šias aplinkybes ji patvirtino ir teismo posėdyje. Byloje įrodymų, paneigiančių M. B. nurodytas aplinkybes – kad ji kontrolieriui kontrolės metu pateikė ISIC pažymėjimą ir Vilniaus universiteto pažymą – nėra, netikėti M. B. paaiškinimu taip pat nėra pagrindo.

16Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-04-28 nutarimo Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo“ 3 p., Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras turi pateikti Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos, specialios paskirties akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“, Susisiekimo ministerijos Vandens transporto departamentui dokumentų (pažymėjimų), suteikiančių teisę įstatyme numatytiems asmenims įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida, pavyzdžius. Naujųjų pažymėjimų formos turi būti suderintos su pastarosiomis institucijomis. Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, gavusi dokumentų (pažymėjimų), suteikiančių teisę įstatyme numatytiems asmenims įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida, pavyzdžius skelbia juos savo internetiniame tinklapyje (www.vkti.gov.lt/index.php?1741892992). Tarp nurodytų dokumentų (pažymėjimų), suteikiančių teisę į transporto lengvatas, pavyzdžių yra ir Tarptautinis studento pažymėjimas (ISIC). Byloje pateiktas Tarptautinis studento pažymėjimas (ISIC), išduotas M. B., kuris galiojo kontrolės metu, patvirtina jos teisę į transporto lengvatą (b. l. 6).

17Pažymėtina, kad, kaip teisingai nurodo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atsiliepime į skundą, Vilniaus universiteto pažyma nesuteikia teisės M. B. į transporto lengvatą, todėl ji nėra tinkamas dokumentas, patvirtinantis M. B. teisę į transporto lengvatą.

18ATPK 250 str. 1 p. nustato, kad administracinio teisės pažeidimo bylos teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta, kai nėra administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties. Nenustačius administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties, SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2009-10-12 nutarimas Nr. 1247523-3, kuriuo M. B. už ATPK 142 str. 3 d. numatyto pažeidimo padarymą paskirta 30 litų bauda, naikinamas ir administracinio teisės pažeidimo byla nutraukiama.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 2 p., 3 ir 4 d., 128 str., 129 str.,

Nutarė

20M. B. skundą tenkinti.

21Panaikinti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2009-10-12 nutarimą Nr. 1247523-3, kuriuo M. B. pagal ATPK 142 str. 3 d. paskirta 30 litų bauda, ir administracinio teisės pažeidimo bylą M. B. atžvilgiu nutraukti.

22Nutarimas per 10 dienų nuo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Dirvonas,... 2. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierė 2009-10-12 M. B. surašė... 3. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierė 2009-10-12 nutarimu Nr. 1247523-3... 4. M. B. kreipėsi į teismą su skundu ir prašo nutarimą panaikinti. Nurodo,... 5. Teismo posėdyje M. B. palaikė skundą ir prašė jį tenkinti jame... 6. Pateiktame atsiliepime į M. B. skundą SĮ „Susisiekimo paslaugos“ su... 7. Skundas tenkinamas.... 8. Teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo... 9. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena grindžiama teisėtumo (ATPK... 10. Pagal ATPK 9 straipsnį administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu)... 11. Byloje nustatyta, kad SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierius 2009-10-12... 12. Pagal Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių,... 13. M. B. tiek administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo bei nutarimo... 14. Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 5 str. 6 d. nustato, kad... 15. Byloje nėra ginčo dėl to, kad Tarptautinis studento pažymėjimas (ISIC)... 16. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-04-28 nutarimo Nr. 478 „Dėl... 17. Pažymėtina, kad, kaip teisingai nurodo SĮ „Susisiekimo paslaugos“... 18. ATPK 250 str. 1 p. nustato, kad administracinio teisės pažeidimo bylos... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 20. M. B. skundą tenkinti.... 21. Panaikinti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2009-10-12 nutarimą Nr. 1247523-3,... 22. Nutarimas per 10 dienų nuo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...