Byla AS-325-662/2016
Dėl protokolo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Artūro Drigoto ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka nagrinėjo pareiškėjo R. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 20 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. M. skundą atsakovui Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos dėl protokolo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas R. M. (toliau – ir pareiškėjas) skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – ir Departamentas) 2015 m. lapkričio 30 d. administratorių veiklos tikrinimo komisijos protokolą Nr. BK-A3-38 ir įpareigoti Departamentą iš naujo iš esmės išnagrinėti skundus dėl bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) Bankroto ir verslo konsultacijų centro veiksmų (neveikimo).

5Pareiškėjas nesutinka su Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos 2015 m. lapkričio 30 d. Administratorių veiklos tikrinimo komisijos posėdžio protokolu, kuriuo konstatuota, kad UAB Bankroto ir verslo konsultacijų centras, administruodamas bankrutuojančią uždarąją akcinę bendrovę „HELES GROUP“, nepažeidė bankrotą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. sausio 20 d. nutartimi pareiškėjo R. M. skundą atsisakė priimti kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka.

7Pirmosios instancijos teismas vadovavosi Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 15, 22 ir 88 straipsnių nuostatomis, nustatančiomis, kad į administracinį teismą kreiptis galima dėl neteisėto viešojo administravimo subjekto veiksmo, dėl įpareigojimo atlikti veiksmą, dėl sprendimo panaikinimo arba dėl įpareigojimo priimti administracinį sprendimą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje suformuota, kad skundas negali būti teikiamas dėl tarpinių viešojo administravimo subjekto priimamų dokumentų, kuriais siekiama parengti ar sudaryti prielaidas priimti galutinį sprendimą, nes jie tiesiogiai nesusiję su asmens teisių ar pareigų atsiradimu, pasikeitimu ar išnykimu, todėl paprastai suinteresuotiems asmenims jokių materialinių teisinių pasekmių nesukelia (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-69/2011).

8Teismas nustatė, kad pareiškėjas ginčija Departamento 2015 m. lapkričio 30 d. protokolą, kuriame buvo svarstytos galutinės išvados dėl neplaninio UAB Bankroto ir verslo konsultacijų centro veiklos patikrinimo rezultatų. Remiantis Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklių, patvirtintų ūkio ministro 2012 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 4-299, 42 punktu, Departamento direktorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po patikrinimo pabaigos priima sprendimą dėl nuobaudų administratoriui skyrimo; sprendimas skirti nuobaudą įforminamas Departamento direktoriaus įsakymu (50 p.). Sprendimas skirti nuobaudą gali būti skundžiamas ABTĮ nustatyta tvarka (Įmonių bankroto įstatymo 117 str. 5 d.).

9Vadovaudamasis nurodytomis teisės nuostatomis, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėjo ginčijamas protokolas yra tarpinis atlikto neplaninio veiklos patikrinimo sprendimas, kurio apskundimo teisės aktai nenumato, jis teisinių pasekmių pareiškėjui nesukelia, todėl negali būti administracinės bylos dalyku. Teismas nurodė, kad pareiškėjo skundo argumentai galės būti vertinami ginčijant galutinį neplaninės veiklos patikrinimo sprendimą.

10Reikalavimą dėl įpareigojimo iš naujo išnagrinėti skundus teismas traktavo kaip išvestinį ir atsisakė priimti tuo pačiu pagrindu kaip ir pagrindinį skundo reikalavimą.

11II.

12Pareiškėjas R. M. padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 20 d. nutartį ir pareiškėjo skundą grąžinti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

13Pareiškėjo teigimu, ginčijamas Departamento 2015 m. lapkričio 30 d. protokolas yra galutinis, o ne tarpinis sprendimas. Paaiškino, kad ginčijamas protokolas priimtas atlikus neplaninį bankroto administratoriaus veiklos patikrinimą pagal pareiškėjo pateiktus skundus. Šiuo protokolu pareiškėjo skundai nebuvo tenkinti, jame aiškiai nurodyta pareiškėjo teisė kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą arba administracinių ginčų komisiją. Pareiškėjas pabrėžė, kad administraciniai teismai nuolat nagrinėja ginčus dėl Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos sprendimų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bylą Nr. A146-1563/2013 ir kt.).

14Pareiškėjas nesutinka, kad ginčijamas Departamento sprendimas jam nesukelia jokių teisinių pasekmių. Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad pareiškėjas skunde nekėlė klausimo, ar Departamentas teisingai įvertino bankroto administratoriaus veiklą, o skundą grindė tuo, jog Departamentas nepagrįstai nepasisakė dėl pareiškėjo teisių įmonės „HELES GROUP“ bankroto procese. Be to, pareiškėjas mano, kad Departamento išvados prieštarauja įsiteisėjusios Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-3275-104/2015 daliai.

15Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, pagal kurią skundo priėmimo stadijoje nevertinama, ar asmens teisės iš tikrųjų yra pažeistos, nenustatomas pareiškėjo materialinis teisinis suinteresuotumas. Materialiojo teisinio pobūdžio aplinkybės, susijusios su pareiškėjo teise į reikalavimo patenkinimą, turi būti analizuojamos bylos nagrinėjimo iš esmės metu (žr., pvz., 2011 m. rugsėjo 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-321/2011, 2009 m. rugpjūčio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-505/2009).

16Pareiškėjas pažymėjo, kad teisės aktai nenumato Departamentui galimybės panaikinti savo priimtą sprendimą ar pakeisti jo turinį, todėl, apribojus pareiškėjo teises kreiptis į teismą dėl tokio sprendimo, pareiškėjas negalės savo teisių apginti kitu būdu.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18III.

19Teisėjų kolegija pažymi, kad byla išnagrinėta, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymu, galiojusiu iki 2016 m. liepos 1 d. (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 8 str. 2 d.).

20Atskiruoju skundu ginčijama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 20 d. nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjo skundą kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.).

21Pareiškėjas su pirmosios instancijos teismo nutartimi nesutinka, motyvuodamas tuo, kad ginčijamas aktas yra galutinis viešojo administravimo subjekto priimtas sprendimas, atitinkantis individualaus administracinio akto požymius ir sukeliantis pareiškėjui materialines teisines pasekmes.

22Teisėjų kolegija pažymi, kad viešojo administravimo srityje yra priimami įvairaus pobūdžio aktai, tačiau ne visų jų teisėtumas ir pagrįstumas gali būti tikrinamas administraciniuose teismuose. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje (žr., pvz., 2004 m. sausio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A7-121/2004 ir kt.). Iš nusistovėjusios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad administraciniai aktai, dėl kurių galima pateikti skundą, yra visi viešojo administravimo subjektų priimti teisės aktai, nepaisant tų aktų formos, taip pat veiksmai (neveikimas), sukeliantys asmeniui teisines pasekmes, t. y. darantys įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams. Todėl administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo (žr., pvz., 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-540/2008; 2009 m. liepos 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-391/2009 ir kt.).

23Nagrinėjamu atveju pareiškėjas ginčija Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos 2015 m. lapkričio 30 d. Administratorių veiklos tikrinimo komisijos posėdžio, kuriame buvo svarstomas klausimas dėl galutinės išvados dėl neplaninio bankroto administratoriaus UAB Bankroto ir verslo konsultacijų centro veiklos patikrinimo rezultatų, protokolą, kuriuo konstatuota, kad UAB Bankroto ir verslo konsultacijų centras, administruodamas bankrutuojančią uždarąją akcinę bendrovę „HELES GROUP“, nepažeidė bankrotą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų. Apie priimtą sprendimą pareiškėjas buvo informuotas Departamento direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d. raštu Nr. (6.16)A2-1865.

24Remiantis Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklių, patvirtintų ūkio ministro 2012 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 4-299 (toliau – ir Taisyklės), 23.2 punktu, bankroto administratoriaus veiklos neplaninis patikrinimas gali būti atliekamas gavus Departamente asmenų pareiškimą, prašymą ar kitą dokumentą dėl administratoriaus veiklos ar kilus kitų pagrįstų įtarimų dėl administratoriaus veiksmų ar neveikimo, kurie gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų nustatytų reikalavimų. Taisyklių 42 punkte nustatyta, kad, atlikus patikrinimą surašoma išvada dėl neplaninio administratoriaus veiklos patikrinimo rezultatų ir perduodama Departamento direktoriui. Baigus patikrinimą Departamento direktorius, įvertinęs šių taisyklių 42 punkte nurodytą išvadą, priima sprendimą skirti administratoriui nuobaudą arba jos neskirti (Taisyklių 46 p.). Departamento direktoriaus sprendimas skirti nuobaudą įforminamas Departamento direktoriaus įsakymu, o sprendimas neskirti nuobaudos – Departamento atsakomuoju raštu administratoriui ir, prireikus, kitiems susijusiems asmenims (Taisyklių 50 p.).

25Iš ginčijamo sprendimo turinio matyti, kad bankroto administratoriaus neplaninis veiklos patikrinimas pradėtas gavus R. M. skundus dėl UAB Bankroto ir verslo konsultacijų centro galbūt neteisėtų veiksmų ar neveikimo. Baigus patikrinimą, Administratorių veiklos tikrinimo komisijos 2015 m. lapkričio 30 d. posėdyje buvo padaryta išvada, jog bankroto administratorius bankrotą reglamentuojančių teisės aktų nepažeidė, t. y. R. M. skundų netenkino. Vadovaujantis Taisyklių 50 punktu, Departamento direktoriaus sprendimas neskirti bankroto administratoriui nuobaudos įformintas 2015 m. gruodžio 8 d. raštu Nr. (6.16)A2-1865.

26Remdamasi nustatytu teisiniu reglamentavimu, teisėjų kolegija sprendžia, kad galutinis sprendimas, kuriuo užbaigta bankroto administratoriaus neplaninio patikrinimo procedūra, yra būtent Departamento direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d. raštas Nr. (6.16)A2-1865, kuriame, be kita ko, nurodyta ir jo apskundimo tvarka, o ne 2015 m. lapkričio 30 d. posėdžio protokolas.

27Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, skundas negali būti teikiamas dėl tarpinių viešojo administravimo subjekto priimamų dokumentų, kuriais siekiama parengti ar sudaryti prielaidas priimti galutinį sprendimą. Vientisos (vienos) administracinės procedūros metu, prieš priimant galutinį sprendimą, gali būti ir dažnai yra surašomas ne vienas viešojo administravimo institucijos dokumentas (pvz., tarnybinis pranešimas, paklausimas, siuntimas, teikimas, tarnybinė išvada ar kt.). Šie dokumentai paprastai atlieka tik pagalbinį, tarpinį ar aptarnaujantį vaidmenį viešojo administravimo procedūroje ir jais dažniausiai nėra įforminami baigiamieji (galutiniai) kompetentingų (įgaliotų) asmenų (pareigūnų) sprendimai tuo klausimu, dėl kurio buvo pradėta administracinė procedūra. Jais gali būti sprendžiami įvairūs procedūriniai klausimai, tiesiogiai nesusiję su asmens teisių ar pareigų atsiradimu, pasikeitimu ar išnykimu (pasibaigimu). Dėl šios priežasties šie dokumentai dažnai (tačiau jokiu būdu ne visada) suinteresuotiems asmenims jokių materialinių teisinių pasekmių nesukelia. Kai skundžiamas aktas ar veiksmas akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu (žr., pvz., LVAT 2011 m. birželio 20 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A261-69/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 21, 2011 m.). Administracinių teismų praktikoje argumentai dėl tarpinių aktų pagrįstumo ir teisėtumo paprastai gali būti nurodyti grindžiant skundą dėl galutinio sprendimo, kurio tarpiniais dokumentais jie yra (žr., pvz., LVAT 2010 m. gruodžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-555/2010). Kitaip tariant, administracinis teismas, nagrinėdamas skundą dėl tam tikrą administracinę procedūrą užbaigiančio sprendimo, gali nagrinėti ir tarpinių (procedūrinių) aktų (sprendimų), kurie atskirai administraciniam teismui neskundžiami, teisėtumą ir pagrįstumą bei jų poveikį galutinio sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

28Vadovaudamasi šiais argumentais, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ginčijamas 2015 m. lapkričio 30 d. posėdžio protokolas yra tik tarpinis dokumentas, nesukeliantis teisinių pasekmių pareiškėjui, todėl jo teisėtumas negali būti vertinamas pagal atskirą reikalavimą, t. y. toks protokolas negali būti savarankišku administracinės bylos dalyku.

29Remdamasi tuo, kas nurodyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo skundą, kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.), todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31pareiškėjo R. M. atskirojo skundo netenkinti.

32Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas R. M. (toliau – ir pareiškėjas) skundu... 5. Pareiškėjas nesutinka su Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. sausio 20 d. nutartimi... 7. Pirmosios instancijos teismas vadovavosi Administracinių bylų teisenos... 8. Teismas nustatė, kad pareiškėjas ginčija Departamento 2015 m. lapkričio 30... 9. Vadovaudamasis nurodytomis teisės nuostatomis, pirmosios instancijos teismas... 10. Reikalavimą dėl įpareigojimo iš naujo išnagrinėti skundus teismas... 11. II.... 12. Pareiškėjas R. M. padavė atskirąjį skundą, kuriuo... 13. Pareiškėjo teigimu, ginčijamas Departamento 2015 m. lapkričio 30 d.... 14. Pareiškėjas nesutinka, kad ginčijamas Departamento sprendimas jam nesukelia... 15. Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos... 16. Pareiškėjas pažymėjo, kad teisės aktai nenumato Departamentui galimybės... 17. Teisėjų kolegija... 18. III.... 19. Teisėjų kolegija pažymi, kad byla išnagrinėta, vadovaujantis... 20. Atskiruoju skundu ginčijama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m.... 21. Pareiškėjas su pirmosios instancijos teismo nutartimi nesutinka, motyvuodamas... 22. Teisėjų kolegija pažymi, kad viešojo administravimo srityje yra priimami... 23. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas ginčija Įmonių bankroto valdymo... 24. Remiantis Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklių,... 25. Iš ginčijamo sprendimo turinio matyti, kad bankroto administratoriaus... 26. Remdamasi nustatytu teisiniu reglamentavimu, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 27. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, skundas negali... 28. Vadovaudamasi šiais argumentais, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios... 29. Remdamasi tuo, kas nurodyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 31. pareiškėjo R. M. atskirojo skundo netenkinti.... 32. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 20 d. nutartį palikti... 33. Nutartis neskundžiama....