Byla B2-1599-460/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Valeresta“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja 2016-09-14 su pareiškimu kreipėsi į teismą, prašo atsakovei UAB „Valeresta“ iškelti bankroto bylą. Nurodo, kad atsakovė nevykdo Valstybinio socialinio draudimo įstatymu ir Biudžeto taisyklėmis nustatytų privalomųjų mokėjimų, jos skola 2016-08-04 sudarė 2 307,69 EUR. Teigia, kad atsakovė yra nemoki.

5Atsakovė atsiliepime ir proceso metu prašę bankroto bylos nekelti. Nurodė, kad susitarė su įmonės akcininke dėl skolos atidėjimo, įgyvendina projektus siekdama sugeneruoti pajamas. Papildomai atsakovė prašo sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą iki bus išnagrinėta kita civilinė byla Nr. e2-113-824/2016 pagal UAB „Valeresta“ ieškinį atsakovei UAB „Trumtransa“ dėl 129 255 EUR nuostolių priteisimo.

6Prašymas dėl bylos sustabdymo netenkintinas.

7Pareiškimas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

8Atsakovė prašo sustabdyti šią civilinę bylą, kol bus išnagrinėta kita civilinė byla Nr. e2-113-824/2016 pagal UAB „Valeresta“ ieškinį atsakovei UAB „Trumtransa“ dėl 129 255 EUR nuostolių priteisimo. Šiuo aspektu teismas mano, jog nurodytos bylos rezultatas nėra itin reikšmingas ir neturi lemiamos įtakos sprendžiant klausimą dėl UAB „Valeretsa“ nemokumo / mokumo. Be to, bylos sustabdymas neatitiktų bankroto proceso operatyvumo, koncentruotumo, ekonomiškumo principų. Sutiktina su pareiškėja, kad atsakovė nepateikė į bylą rašytinių įrodymų, kurie patvirtintų, kad įmonė ketina tęsti savo veiklą, turi sudariusi sutartis, susitarimus dėl tolimesnės savo veiklos tęstinumo, iš kurių bus gautos pajamos bei dengiami įsipareigojimai kreditoriams. Manytina, kad atsakovei neiškėlus bankroto bylos, bus tik didinami atsakovės įsipareigojimai kreditoriams. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, prašymas dėl bylos sustabdymo netenkintinas.

9Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1–2 punktai numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki, tai yra, kai pradelsti įmonės finansiniai įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

10Svarstant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, svarbu nuodugniai ištirti, ar bendrovė yra realiai nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę. Tik išanalizavus įmonės ūkinės finansinės veiklos rezultatus, nurodytus finansinės atskaitomybės bei kituose dokumentuose, galima daryti išvadas apie įmonės mokumą ar nemokumą. Finansinę būklę visa apimtimi parodo finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinys, į kurį įeina balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita bei aiškinamasis raštas. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, jog įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Vadinasi, įmonės balansas laikytinas pagrindiniu įrodymu, patvirtinančiu jos finansinę padėtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-05-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-440/2009).

11Analizuojant UAB „Valeresta“ 2016-09-26 balansą ir pelno–nuostolių ataskaitą matyti, kad įmonė į balanse esančio turto eilutę įtraukė šias debitorines skolas: UAB „Trumtransa“ 129 255 EUR skolą, Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos 692,80 EUR skolą, UAB „Litmosa“ 27 354,90 EUR skolą. Be to, įmonė deklaruoja turinti 2 527 EUR vertės nudėvėto ilgalaikio turto, naudojamo įmonės veikloje. Kito turto – nei kilnojamojo, nei nekilnojamojo atsakovė neturi. Teismo vertinimu, siekiant nustatyti realią įmonės finansinę situaciją turto atžvilgiu, pirmiausia pažymėtina, jog atsakovės į 2016-09-26 balansą įtraukta 129 255 Eur prognozuojamas negautas pelnas, kuris nuostolių pavidalu pareikštas atsakovei UAB „Trumtransa“ dar nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-l 13-824/2016, Teismo nuomone, tokiu būdu padidinamas atsakovės trumpalaikis turtas bei iškreipiama reali įmonės finansinė padėtis. Svarbu ir tai, jog į 2016-09-26 balansą įtraukta 129 255 Eur UAB „Trumtransa“ skola atsakovei nėra teismo priteista, teismo procesas tebesitęsia, be to, netgi tuo atveju, jeigu atsakovei ir bus priteista nurodyta skola, lieka neaiškios jos išieškojimo iš UAB „Trumtransa“ galimybės. Vertinant UAB „Litmosa“ 27 354,90 EUR skolą pažymėtina, kad minėtai įmonei Klaipėdos apygardos teismo 2015-08-04 nutartimi iškelta bankroto byla, nutartyje konstatuota, kad UAB „Litmosa“ nemoka privalomųjų mokėjimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. iš byloje esančių VĮ Registrų centro ir VĮ Regitra duomenų nustatyta, jog atsakovė registruoto turto neturi. Tai reiškia, kad deklaruojamos 27 354,90 EUR sumos susigrąžinimas yra itin apsunkintas ir galbūt nebeįmanomas. Negalima nepaminėti ir fakto, kad BUAB „Litmosa“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, o atsakovė UAB „Valeresta“ net nėra pateikusi prašymo dėl kreditinio reikalavimo patvirtinimo (arba jis dėl tam tikrų priežasčių nepatvirtintas) (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Taigi, pagal 2016-09-26 balansą, neįskaitant 129 255 Eur UAB „Trumtransa“ debitorinės skolos, BUAB „Litmosa“ 27 354,90 EUR skolos, atsakovės reali turo vertė sudaro 4 157,10 Eur. Pradelsti įmonės įsipareigojimai, neįskaitant 74 990,05 Eur UAB „Valeresta“ skolas Valentinai Radikienei, kaip nesuėjus skolos mokėjimo terminui, sudarytų 77 989 Eur (Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (Balanso E.II eilutė) 152 976 Eur minus skola V. Radikienei 74 990,05 Eur, lygu 77 989 Eur pradelstų įsipareigojimų vertė). Atsižvelgiant į tai, akivaizdu, kad UAB „Valeresta“ pradelsti įsipareigojimai (77 989 Eur) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (šiuo atveju netgi visą turto vertę - 4 157,10 Eur),

12Paminėtina ir tai, jog atsakovė nevykdo VSD įstatymu ir Biudžeto taisyklėmis nustatytų privalomųjų mokėjimų. UAB „Valeresta“ skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2016-08-04 sudarė 2 307,69 EUR.

13Esant anksčiau išdėstytų įrodymų bei aplinkybių visetui, teismas konstatuoja, kad atsakovė UAB „Valeresta“ yra nemoki, realios veiklos nevykdo, reiškia susidūrė su finansiniais sunkumais, kurie nėra laikino pobūdžio, todėl UAB „Valeresta“ iškeltina bankroto byla (Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis, 4 straipsnio 2 punktas, 5 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktai, 10 straipsnis).

14Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių.

15Naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa bankroto administratore skirtina UAB „AUDATA“ (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalis).

16Teismas pažymi, kad įmonės bankroto administratorius yra įmonės valdytojas, turintis įstatymo, įmonės kreditorių susirinkimo suteiktus įgalinimus įmonės bankroto procese, nuo kurio veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo skaidrumas bei sklandumas, todėl Įmonių bankroto įstatyme yra numatyta galimybė spręsti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo ar jo pakeitimo (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 10 dalis, 23 straipsnio 13 punktas).

17Atsižvelgiant į Įmonių bankroto įstatymo reglamentavimą, atsakovei taikytinos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotinas atsakovei priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, piniginės lėšos ar turtinės teisės, priklausančios atsakovei ir esančios pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant areštuotą turtą perleisti kitiems asmenims, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę, taip pat sustabdyti šio turto realizavimą bei išieškojimą iš atsakovės turto vykdymo procese (Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

18Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punktu, 9 straipsnio 5 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 4 dalies 1, 5, 6 punktais ir Civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

Nutarė

19atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Valeresta“ prašymo dėl bylos sustabdymo netenkinti.

201. Iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Valeresta“, įmonės kodas 300078678, buveinės adresas Rietavo g. 25, Plungė, dėl nemokumo.

212. Paskirti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Valeresta“ bankroto administratore uždarąją akcinę bendrovę „AUDATA“, įmonės kodas 124199960, buveinės adresas Konstitucijos pr. 12, Vilnius, sąrašo Nr. B-JA026.

223. Areštuoti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Valeresta“, įmonės kodas 300078678, buveinės adresas Rietavo g. 25, Plungė, priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant areštuotą turtą perleisti kitiems asmenims, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę, taip pat sustabdyti šio turto realizavimą bei išieškojimą iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Valeresta“ turto vykdymo procese.

23Laikinosios apsaugos priemonės taikomos visų atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Valeresta“ kreditorių reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ir galioja iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

24Jeigu į antstolį nesikreipiama ir nepatikslinami areštuoto turto duomenys, laikinosios apsaugos priemonės galioja 14 dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos.

254. Neįsiteisėjusios nutarties kopiją išsiųsti Juridinių asmenų registrui.

265. Kitus veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte pavesti atlikti paskirtajai administratorei, kartu sudarant galimybę administratorei teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 9 punktą.

276. Nustatyti, kad įmonės kreditoriai turi teisę per 40 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pareikšti savo reikalavimus šiai įmonei, o pirmąjį kreditorių susirinkimą administratorei pavesti sušaukti per 15 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

287. Nustatyti, kad bankrutuojančios įmonės valdymo organai (administracijos vadovas) privalo perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Asmeniui už nustatyto nurodymo nevykdymą gali būti skirta bauda iki 2 896 eurų.

298. Nutarties kopijas išsiųsti šalims, paskirtajai administratorei susipažinti.

30Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos... 3. Teismas... 4. pareiškėja 2016-09-14 su pareiškimu kreipėsi į teismą, prašo atsakovei... 5. Atsakovė atsiliepime ir proceso metu prašę bankroto bylos nekelti. Nurodė,... 6. Prašymas dėl bylos sustabdymo netenkintinas.... 7. Pareiškimas iškelti bankroto bylą tenkintinas.... 8. Atsakovė prašo sustabdyti šią civilinę bylą, kol bus išnagrinėta kita... 9. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1–2 punktai numato, kad... 10. Svarstant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, svarbu nuodugniai ištirti,... 11. Analizuojant UAB „Valeresta“ 2016-09-26 balansą ir pelno–nuostolių... 12. Paminėtina ir tai, jog atsakovė nevykdo VSD įstatymu ir Biudžeto... 13. Esant anksčiau išdėstytų įrodymų bei aplinkybių visetui, teismas... 14. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad... 15. Naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa bankroto... 16. Teismas pažymi, kad įmonės bankroto administratorius yra įmonės... 17. Atsižvelgiant į Įmonių bankroto įstatymo reglamentavimą, atsakovei... 18. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punktu, 9... 19. atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Valeresta“ prašymo dėl bylos... 20. 1. Iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei... 21. 2. Paskirti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Valeresta“... 22. 3. Areštuoti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Valeresta“, įmonės... 23. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos visų atsakovės uždarosios akcinės... 24. Jeigu į antstolį nesikreipiama ir nepatikslinami areštuoto turto duomenys,... 25. 4. Neįsiteisėjusios nutarties kopiją išsiųsti Juridinių asmenų... 26. 5. Kitus veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies... 27. 6. Nustatyti, kad įmonės kreditoriai turi teisę per 40 dienų nuo teismo... 28. 7. Nustatyti, kad bankrutuojančios įmonės valdymo organai (administracijos... 29. 8. Nutarties kopijas išsiųsti šalims, paskirtajai administratorei... 30. Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...