Byla e2-2882-275/2018
Dėl pažeistų tiekėjo teisių gynimo, trečiasis asmuo VšĮ CPO LT, dėl paslaugų tiekimo sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia arba paslaugų tiekimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Danutė Kutrienė,

2sekretoriaujant R. Anderson,

3dalyvaujant ieškovo atstovui adv. L. Didžiuliui, atsakovo atstovei A. Leščinskaitei,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Būsto švara“ ieškinį atsakovui Lietuvos kariuomenei dėl pažeistų tiekėjo teisių gynimo, trečiasis asmuo VšĮ CPO LT, dėl paslaugų tiekimo sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia arba paslaugų tiekimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6

 1. Ieškovas UAB „Būsto švara“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė pripažinti 2017 m. kovo 24 d. UAB „Būsto švara“ ir VĮ „Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba“ sudarytą paslaugų teikimo sutartį Nr. CPO33152/4-93/V-56 niekine ir negaliojančia nuo sudarymo pradžios, tuo atveju, jei teismas nematys pagrindo pripažinti sutartį negaliojančia, pripažinti VĮ Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos vienašališką 2017 m. kovo 24 d. sutarties Nr. CPO33152/4-93/V-56 nutraukimą neteisėtu bei priteisti ieškovo naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodo, kad ieškovas UAB „Būsto švara“ dalyvavo perkančiosios organizacijos VĮ Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba organizuotame viešajame konkurse dėl valymo paslaugų teikimo bei pirkimo 2017 m. kovo 27 d. pateikė pasiūlymą, kuriame buvo nurodytos valymo paslaugų rūšys ir kaina. Viešojo konkurso pirkimo sąlygose nebuvo nurodyta, kad paslaugas bus reikalinga teikti ir ne darbo dienomis (savaitgaliais ar švenčių dienomis), sąlygose buvo nurodytas tik būsimų paslaugų teikimo periodiškumas (91 kartas per mėnesį). Ieškovas negalėjo numanyti ar pagrįstai tikėtis, kad paslaugos bus teikiamos ir ne darbo dienomis, dėl to, paslaugų kainą apskaičiavo ir pasiūlymą pateikė, neįtraukęs papildomų kaštų, už teikiamas paslaugas ne darbo dienomis.
 3. Kadangi viešąjį konkursą laimėjo ieškovas, 2017 m. kovo 24 d. buvo sudaryta pagrindinė paslaugų teikimo sutartis Nr. CPO33152/4-93/V-56. Sutartis buvo sudaryta vadovaujantis 2016 m. vasario 11 d. preliminariosios sutarties nuostatomis dėl valymo paslaugų užsakymų per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą.
 4. Sutarties 3.1.1. punktu ieškovas įsipareigojo teikti paslaugas sutartyje atsakovo nurodytu adresu ir periodiškumu, nurodytu sutarties priede, pagal atsakovo poreikį ir su atsakovu suderintu paslaugų teikimo grafiku, kuris nustatomas šalių susitarimu. Šalių susitarimas turėjo būti pasirašytas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis įsigaliojo nuo 2017 m. balandžio 1 d.
 5. Sutarties priede, kuris pasirašytas tą pačią dieną kaip ir sutartis, buvo nustatyta, kad ieškovas turės valyti ( - ) esančią valgyklą (toliau - patalpos) 91 kartą per mėnesį. Tačiau nei sutartyje, nei jos priede nebuvo nustatytas tikslus patalpų valymo grafikas, t.y. šalys nesusitarė, kokiomis dienomis ir valandomis ieškovas turi valyti patalpas. Akivaizdu, kad nesutarus dėl tikslaus valymo grafiko, ieškovas negalėjo pradėti vykdyti sutarties, nes negalėjo pats savavališkai nustatyti patalpų valymo laiko ir periodiškumo. 2017 m. kovo 31 d. ieškovas kreipėsi į atsakovą su užklausimu dėl tikslaus patalpų valymo laiko suderinimo, taip pat pakartotinai elektroniniu paštu 2017 m. balandžio 6 ir 7 d. kreipėsi į atsakovą ir priminė, kad iki šios dienos nėra suderintas patalpų valymo grafikas. Kadangi patalpos, kurios turėjo būti tvarkomos yra valgykla, kurioje griežtu grafiku pusryčiauja, pietauja ir vakarieniauja kareiviai, ieškovas neturėjo jokios galimybės savavališkai nusistatyti patalpų tvarkymo laiką. Juo labiau, nebuvo ir suderintos dienos, kuriomis turėjo būti vykdomas patalpų tvarkymas.
 6. Atsakovas elgėsi nesąžiningai, nebendradarbiavo su ieškovu, nesudarė visų sąlygų tinkamai ieškovui vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Dar daugiau, atsakovas nenustatęs ir nesuderinęs su ieškovu patalpų valymo grafiko, 2017 m. balandžio 5 d. išsiuntė ieškovui 2017 m. balandžio 3 d. aktą Nr. RA-7, 2017 m. balandžio 4 d. aktą Nr. RA-9, 2017 m. balandžio 5 d. aktą Nr. Ra-10, 2017 m. balandžio 6 d. išsiųstas 2017 m. balandžio 6 d. aktas Nr. RA-11, kuriais neva nustatyti valymo paslaugų pažeidimai. Susipažinus su aktais matyti, kad atsakovas pats nevykdydamas sutarties, nesuderino su ieškovu patalpų valymo laiko, ir nuo pirmos sutarties galiojimo dienos pradėjo nepagrįstai fiksuoti sutarties pažeidimus. Pabrėžtina, kad atsakovo vykdomų patikrinimų metu ieškovo atstovai nedalyvaudavo, jiems net nebuvo pranešta, kad yra vykdomas patikrinimas. Dar daugiau, pažeidimai buvo fiksuojami ne tik nesuderinus tikslaus valymo grafiko, bet ir ne darbo dienomis, kuomet ieškovas iš viso neturėjo pareigos tvarkyti patalpas.
 7. Tik 2017 m. balandžio 10 d., kuomet jau buvo surašyti 4 sutarties pažeidimų aktai, atsakovas atsiuntė patalpų tvarkymo grafiką. Tik gavęs grafiką, ieškovas sužinojo, kad valymo paslaugos turės būti vykdomos ir ne darbo dienomis. Dėl šios priežasties ieškovas 2017 m. balandžio 10 d. raštu Nr. S-381 informavo atsakovą, kad nei viešo konkurso dėl tvarkymo paslaugų pirkimo sąlygose, nei preliminarioje sutartyje, nei sutartyje nebuvo tartasi, kad paslaugos bus teikiamos ir ne darbo dienomis (savaitgaliais ar švenčių dienomis). Taip pat kadangi atsakovas pateikė pageidavimą patalpas tvarkyti ir ne darbo dienomis ieškovas nurodė, kad sandorio suma turėtų kisti, nes ieškovo tvarkymo paslaugų išlaidos padidės. Ieškovas pateikė savo pasiūlymą dėl valymo grafiko. Nors atsakovo atstovė informavo, kad į raštą bus atsakyta iki gegužės mėn., ieškovas ne tik negavo atsakymo dėl tolimesnio patalpų valymo paslaugų grafiko derinimo, bet 2017 m. balandžio 24 d. ieškovas gavo atsakovo raštą dėl sutarties nutraukimo, kuriuo atsakovas, nenurodydamas jokių priežasčių, pareiškė, jog sutartį nutraukia nuo 2017 m. gegužės 3 d. Vėliau paaiškėjo, kad ieškovas yra įtrauktas į Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbiamą pirkimo sutarties neįvykdžiusių ar netinkamai ją įvykdžiusių tiekėjų sąrašą (toliau - nepatikimų tiekėjų sąrašą) pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 181 straipsnio 3 dalį.
 8. Atsakovas neturėjo teisės sutartį nutraukti vienašališkai ir įtraukti ieškovą į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Ieškovas dėl tokių neteisėtų atsakovo veiksmų kiekvieną dieną patiria realios žalos, negali vykdyti veiklos, dalyvauti viešuosiuose konkursuose.
 9. Šiuo atveju organizuodamas viešąjį konkursą, atsakovas nuo pat pradžių nepaisė skaidrumo principo ir nenurodydamas esminės pirkimo sąlygos dirbtinai sumažino konkurenciją. Nuslėpdamas, kad perkamos paslaugos turės būti teikiamos ir ne darbo dienomis, atsakovas suklaidino tiekėjus. Akivaizdu, kad tokiu būdu buvo dirbtinai ribota konkurencija, tiekėjai, kurie skaičiavo kainą įtraukdami papildomus kaštus, buvo pasmerkti šį konkursą pralaimėti. Tikėtina, kad atsakovo esminės sąlygos neatskleidimas lėmė, kad viešąjį konkursą laimėjo būtent ieškovas, kuris į savo kainos skaičiavimą neįtraukė papildomų kaštų dėl valymo paslaugų teikimo ne darbo dienomis ir dėl to pasiūlė mažiausią kainą. Ši aplinkybė taip pat lėmė ir sudarytos sutarties negalimumą vykdyti. Vis dėlto, nors perkančioji organizacija atsakovas pažeidė esminę pareigą - atskleisti informaciją, viešąjį konkursą vykdyti skaidriai, tinkamai laikyti viešojo pirkimo procedūrų, tačiau neigiami padariniai kilo būtent tiekėjui ieškovui. Nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas jau yra išnagrinėjęs analogišką bylą, kuomet viešo pirkimo sutartyje nebuvo aiškiai nustatytos sutarties sąlygos (civilinė byla Nr. 3K-3-705/2013).
 10. Ieškovo manymu, kadangi atsakovas pats nevykdė sutarties, nederino grafiko su ieškovu, nebendradarbiavo, neteikė informacijos, jis neturėjo teisės laikyti, kad ieškovas iš esmės pažeidė sutartį ir dėl to sutartį nutraukti vienašališkai. Pabrėžia, kad atsakovas taip ir nenurodė dėl kokio esminio sutarties pažeidimo jis sutartį nutraukia, taip pat nenurodė, kokiu sutarties 9.5 papunkčiu jis vadovaujasi. Vis dėlto, ieškovas nepadarė nei vieno iš sutarties 9.5. punkte nurodytų pažeidimų, dėl to atsakovas negalėjo nutraukti sutarties vadovaudamasis 9.5. punktu. Be to, ieškovui net nebuvo nustatytas 5 (penkių) dienų terminas neva esamiems pažeidimams pašalinti. Dėl to sutartis yra nutraukta neteisėtai, nes sutarties netinkamas vykdymas buvo įtakotas būtent atsakovo neveikimo.
 11. Atsakovas taip pat pažeidė savo įstatyminę pareigą tinkamai bendradarbiauti su ieškovu bei vykdyti sutartį kitai šaliai kuo ekonomiškesniu būdu.
 12. Atsakovas Lietuvos kariuomenė atsiliepime į ieškinį su juo nesutinka ir prašo jį atmesti. Vertinant ieškovo elgesį viešojo konkurso metu bei sudarius sutartį, atsakovo manymu, ieškovas nebuvo pakankami atidus ir rūpestingas, nesidomėjo viešojo konkurso eiga, neišanalizavo konkurso sąlygų, neteikė perkančiajai organizacijai klausimų, to pasekmėje netinkamai suprato konkurso sąlygas bei sutarties, kurią pasirašė nuostatas, vykdydamas sutartį nebendradarbiavo su Lietuvos kariuomene, nedėjo visų įmanomų pastangų, kad sutartis būtų tinkamai vykdoma, iš esmės ją pažeidė ir todėl atsakovas sutartį vienašališkai nutraukė. Ieškovo neatidumas ir nerūpestingumas iki sutartiniuose santykiuose bei nebendradarbiavimas vykdant sutartį laikytinas jo nesąžiningumu.
 13. Konkurso sąlygos bei sutartis aiškiai nurodė, kad valymo paslaugos turi būti teikiamos kiekvieną dieną. Maitinimo paslaugų teikimas 3 kartus į dieną yra standartinė, nuspėjama verslo praktika. Dėl to konkurso sąlygose buvo nurodytas periodiškumas - valymas atliekamas 91 kartą į mėnesį (vidutiniškai trys kartai į dieną), kadangi valymo paslaugos, atitinkamai, turi būti derinamos prie valgyklos veiklos - kasdienio karių maitinimo tris kartus į dieną. Dėl to, ieškovas nepagrįstai preziumavo, kad paslaugos bus teikiamos tik darbo dienomis. Tuo atveju jei ieškovui prieš teikiant pasiūlymą kilo kokių nors abejonių, jis turėjo teisę ir pareigą teikti paklausimus, prašyti paaiškinti konkurso sąlygas, žodžiu ar raštu tikslinti sutarties vykdymo aplinkybes, tačiau nesikreipė, neklausė, nė karto prieš sutarties pasirašymą neatvyko apžiūrėti valgyklos patalpų. Ieškovas dėl priežasčių, kurių nepaaiškino savo ieškinyje, preziumavo, kad paslaugos bus teikiamos tik darbo dienomis, keturis kartus į dieną.
 14. Lietuvos kariuomenei nepavykus su ieškovu dėl grafiko sutarti žodžiu, 2017 m. balandžio 10 dieną ieškovui nusiuntė rašytinį grafiką, kuriame buvo siūlomas grafikas. Įvertinus ieškovo siūlomą grafiką ir konkurso sąlygose nurodytą valgyklos darbo laiką (5.30-17.00), akivaizdu, kad ketvirtas valymas, ieškovo siūlymu, būtų atliekamas ne valgyklos darbo laiku. Kodėl Lietuvos kariuomenei reiktų valgyklos patalpų valymo ne tris, o keturis kartus per dieną, vieną valymą atliekant ne valgyklos darbo laiku, ieškovas nenurodė. Atsakovo vertinimu, toks ieškovo pasiūlytas grafikas patvirtina, kad ieškovas nė nebandė bendradarbiauti, įsigilinti į Lietuvos kariuomenės poreikius, o deklaratyviai nurodė, kad paslaugų neteiks savaitgaliais ir švenčių dienomis.
 15. Sutartis buvo nutraukta 2017 m. balandžio 24 dieną, praėjus beveik mėnesiui nuo sutarties įsigaliojimo, ieškovui atsisakant derinti grafiką, visiškai nevykdant sutarties bei atsisakant bendradarbiauti ir teikiant konkurso sąlygų, sutarties neatitinkančius siūlymus ir reikalavimus. Netinkamas sutarties vykdymas fiksuotas netinkamai suteiktų paslaugų aktais, šalių komunikacijomis, be to pats ieškovas neneigia tos aplinkybės, kad visiškai nevykdė sutarties. Grafikas nebuvo suderintas dėl ieškovo kaltės. Sutartis nutraukta teisėtai, dėl esminio sutarties pažeidimo, kadangi Lietuvos kariuomenė iš esmės negavo to, ko tikėjosi ir galėjo pagrįstai tikėtis sudarydama sutartį.
 16. Ieškovas UAB „Būsto švara“ pateiktu dubliku palaiko ieškinyje išdėstytus argumentus ir prašo ieškinį tenkinti. Atsikirsdamas į atsakovo atsiliepime išdėstytus argumentus, pažymi, kad nors atsakovas teigia, kad būtent iš nurodyto periodiškumo, ieškovas turėjo numanyti, kad paslaugos bus reikalinga teikti ir ne darbo dienomis, ieškovas nesutinka su atsakovo niekuo nepagrįstais pamąstymais. Ieškovas negalėjo numanyti ar pagrįstai tikėtis, kad paslaugos bus teikiamos ir ne darbo dienomis, dėl to, paslaugų kainą apskaičiavo ir pasiūlymą pateikė, neįtraukęs papildomų kaštų, už teikiamas paslaugas ne darbo dienomis. Atvirkščiai nei nurodo atsakovas, ieškovas, manydamas, kad patalpas – valgyklą, reiks valyti keturis kartus ir tik darbo dienomis, kas priklausomai nuo mėnesyje esančių darbo dienų skaičiaus ir sudaro apie 90 kartų per mėnesį, paslaugų kainą paskaičiavimo neįtraukdamas papildomų išlaidų už paslaugų teikimą nedarbo dienomis.
 17. Atsakovas pats pripažįsta, kad sutartyje ir jos prieduose nebuvo numatyta, kad patalpas ieškovui reiks valyti ir ne darbo dienomis, tai patvirtina atsakovo teiginiai, kad ieškovas, atsižvelgęs į sutarties priede nurodytą periodiškumą, turėjo numanyti, kad patalpas reikės tvarkyti ir ne darbo dienomis. Pagal sutarties 3.1.1. punktą, ieškovas įsipareigojo teikti paslaugas sutartyje atsakovo nurodytu adresu ir periodiškumu, nurodytu sutarties priede, pagal atsakovo poreikį ir su atsakovu suderintu paslaugų teikimo grafiku, kuris nustatomas šalių susitarimu. Vis dėlto, nors atsakovas teigia, kad būtent ieškovas atsisakė derinti paslaugų teikimo grafiką, tačiau atsakovas nepateikė jokių tai pagrindžiančių dokumentų.
 18. Atsakovas atsiliepime nurodo, kad būtent ieškovas dar prieš sudarant sutartį elgėsi nerūpestingai, nesidomėjo organizuojamo konkurso sąlygomis, dėl to, atsakovas laiko, kad ieškovas yra nesąžiningas. Su tokiais teiginiais ieškovas nesutinka ir pažymi, kad iš teisinio reguliavimo ir nuoseklios teismų praktikos, būtent atsakovas turėjo pareigą būti sąžiningu ir tinkamai atskleisti visą reikiamą pasiūlymams formuoti informaciją pirkimo sąlygose. Dar daugiau, pirkimo sąlygos turi būti ne numanomos, kaip teigia atsakovas, o aiškios ir nedviprasmiškos, tam, kad visi tiekėjai turėtų vienodas galimybes pasiūlyti geriausią viešųjų pirkimų kainą.
 19. Atsakovas Lietuvos kariuomenė pateiktu tripliku palaiko atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus ir prašo ieškinį atmesti. Ieškovas dublike ieškinį grindžia nepagrįstai nurodydamas, kad manydamas, jog patalpas - valgyklą, reiks valyti keturis kartus per dieną ir tik darbo dienomis, kas priklausomai nuo mėnesyje esančių darbo dienų skaičiaus ir sudaro apie 90 kartų per mėnesį, paslaugų kainą paskaičiavo neįtraukdamas papildomų išlaidų už paslaugų teikimą nedarbo dienomis. Akivaizdu, kad ieškovas pateikdamas tokį vertinimą, nebuvo atidus ir rūpestingas gilindamasis į pirkimo dokumentus, neįvertino paslaugų teikimo vietos ir subjekto siekiančio įsigyti valymo paslaugas, nepagrįstai nurodė, kad maitinimas įprastai vyksta keturis kartus per dieną ir tik darbo dienomis. Konkurso sąlygos bei sutartis aiškiai nurodė, kad valymo paslaugos turi būti teikiamos kiekvieną dieną. Ieškovas dėl priežasčių, kurių nepaaiškino savo nei ieškinyje, nei dublike, preziumavo, kad paslaugos bus teikiamos tik darbo dienomis, keturis kartus į dieną. Ieškovas dublike nurodo, jog eilę kartų kreipėsi į atsakovą ir prašė suderinti grafiką, bei nurodė, kad atsakovas prašymus ignoruodavo. Kadangi atsakovė Lietuvos kariuomenė jau po sutarties pasirašymo 2017 m. balandžio 10 d. siūlė paslaugų teikimo grafiką, parengtą vadovaujantis viešojo pirkimo dokumentais ir ginčo sutartimi, kuriame buvo įtrauktas paslaugų teikimas ir savaitgaliais, ieškovas siūlė grafiką, neatitinkantį atsakovo poreikių, todėl grafikas nebuvo suderintas.
20. Trečiasis asmuo VšĮ CPO LT nei atsiliepimo į ieškinį, nei tripliko per teismo nustatytą terminą nepateikė.

7Ieškinys atmestinas. 21. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 7 d. nutartimi , atsižvelgus į atsakovo pateiktus argumentus, byloje buvo pakeistas atsakovas ir vietoje VĮ Lietuvos Kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos atsakovu patraukta Lietuvos Kariuomenė. 22. Nustatyta, kad tarp šalių 2017 m. kovo 24 d. buvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis, ieškovui laimėjus atsakovo skelbtą viešąjį konkursą dėl valymo paslaugų tiekimo ir pirkimo. Ieškovas reikalavimą pripažinti sutartį niekine ir negaliojančia grindžia tuo, kad atsakovas, organizuodamas viešąjį konkursą, nepaisė skaidrumo principo ir, nenurodydamas esminės pirkimo sąlygos, dirbtinai sumažino konkurenciją. Nuslėpdamas, kad perkamos paslaugos turės būti teikiamos ir ne darbo dienomis, atsakovas suklaidino tiekėjus. Tiekėjo esminės sąlygos neatskleidimas lėmė, kad viešąjį konkursą laimėjo būtent ieškovas. Nurodė, kad ši aplinkybė lėmė ir sudarytos sutarties negalimumą vykdyti. 23. Pagrindinė, 2017 m. kovo 24 d. sutartis tarp šalių buvo sudaryta vadovaujantis Preliminariosios sutarties dėl valymo paslaugų užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą nuostatomis. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovas neatsižvelgė į Lietuvos kariuomenės kaip specialaus subjekto statusą, paslaugų teikimo vietą. Neišanalizavo konkurso bei Sutarties sąlygų, kuriose buvo nurodyta, kad valgykla dirba kasdien. Iš byloje pateikto pagrindinės sutarties priedo matyti, kad tiekėjams, dalyvaujantiems konkurse, buvo paskelbta, koks darbo laikas yra objekto, kuriam reikia teikti valymo paslaugas – 5.30-17.00. Tai, kad nebuvo skelbiama informacija apie tai, kokiomis dienomis objektas dirba, t.y. neišskirta, kad dirba ne visas savaitės ar mėnesio dienas, ieškovas galėjo suprasti, koks yra objekto darbo laikas, t.y. kad valgykla dirba kiekvieną dieną. Atsakovas nepagrįstai nurodo, jog konkurso ir Sutarties sąlygose buvo nurodyta, kad valgykla dirba kasdien. Tokia informacija konkrečiai nebuvo nurodyta, tačiau verslo subjektui turėjo būti aišku iš informacijos apie valgyklos darbo valandas, kad, nenurodant, kokiomis dienomis dirba valgykla dienomis, tai leidžia suprasti, kad valgykla dirba kiekvieną dieną, nuo 5.30 iki 17.00 val. Tai, kad informacijoje buvo nurodytas vidutinis lankytojų skaičius per kalendorinę dieną - 350, t.y. kalendorinės dienos minimos, nurodant lankytojų skaičių, tai irgi leido konkurso dalyviui suprasti, kad lankytojai valgykloje lankosi kiekvieną kalendorinę dieną. Nurodytas valymo periodiškumas – 91 kartas per mėnesį, buvo pagrindu suprasti, kad šis skaičius turi būti dalijamas iš mėnesio dienų skaičiaus, norint žinoti, kiek kartų per dieną turi būti atliekamas valymas, nors nei konkurso sąlygose, nei pagrindinės sutarties priede nebuvo nurodyta, kad turi būti valoma vidutiniškai 3 kartus į dieną. Tuo atveju, jei būtų pagrindas daryti išvadai, kad atsakovas informacijoje turėjo nurodyti ne mėnesio, o dienos periodiškumą, ieškovui nebuvo suteikta daugiau informacijos apie tai, kad valgykla dirba kiekvieną dieną, nurodant, kad valymo periodiškumas - 3 kartai į dieną. Teismas daro išvadą, kad iš suteiktos informacijos, skelbiant viešąjį konkursą, bei iš informacijos pasirašytos sutarties priede, tiekėjas galėjo suprasti, kokios yra valgyklos darbo valandos ir darbo dienos, todėl vertinti, kad atsakovas nenurodė esminės pirkimo sąlygos, kad konkurso dalyviai buvo suklaidinti, kad buvo dirbtinai ribota konkurencija, nėra pagrindo. Tai, kad kiti konkurso dalyviai suprato, kelias dienas per savaitę reikės teikti valymo paslaugas, jiems buvo suprantamas teiktinų paslaugų periodiškumas ir per dieną ir per savaitę, suklydo tik vienas ieškovas, tai leidžia daryti išvadą, kad ieškovas suklydo ne dėl sąlygų neaiškumo, neskaidrumo, o dėl nepakankamo atidumo, vertinant konkurso ir sutarties sąlygas. 24. Ieškovas nurodo kaip išnagrinėtą analogišką bylą kasacinės instancijos teisme ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. gruodžio 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-705/2013) , tačiau nėra pagrindo daryti išvadai, kad šios bylos analogiškos. Tapatumas yra tik tame, kad sutartį pasirašiusios šalys skirtingai suprato sutarties nuostatas, t.y. nurodytoje byloje nebuvo šalių susitarta tinkamai dėl atlyginimo skaičiavimo už vertimo paslaugas, ir padaryta išvada, kad tokiu atveju, kai viešojo pirkimo sutartis sudaryta šalims tinkamai nesusitarus dėl jos nuostatų, sutartį aiškinant, negalima nustatyti bendros sutarties šalių valios, jų tikrųjų ketinimų, todėl už suteiktas vertimo paslaugas, kurių rezultatu atsakovas pasinaudojo, turi būti atlyginama tiek, kiek tokiomis aplinkybėmis būtų susitarę analogiški šalims protingi asmenys. Taigi, kriterijumi, kurios iš šalių pozicija turi būti priimta, vertinant sutarties aiškumą, gali būti tai, kaip vertintų sutarties nuostatas kiti analogiški šalims protingi asmenys. Tai, kad kiti pirkimo dalyviai konkurso sąlygas suprato ir jos buvo aiškios, kaip ir atsakovui, kad, nutraukus ginčijamą sutartį, kiti konkurso dalyviai dalyvavo konkurse pagal tokias pačias viešojo pirkimo sąlygas ir jie nebuvo suklaidinti, leidžia daryti išvadą, kad ir ieškovas turėjo suprasti konkurso sąlygas taip, kaip jas teigia skelbęs atsakovas. 25. Ieškovas reiškia ieškinį ir tuo pagrindu, kad sutarties nutraukimas buvo neteisėtas dėl to, kad nebuvo sutartas tikslus patalpų valymo grafikas, t.y. kokiomis dienomis ir valandomis ieškovas turi valyti patalpas, dėl to ieškovas negalėjo pradėti vykdyti sutarties. Šis reikalavimas yra glaudžiai susijęs su reikalavimu, kuris reiškiamas dėl sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia, nes darytina išvada, kad valymo grafikas tarp šalių nebuvo suderintas dėl to, kad ieškovas nesutiko teikti paslaugą savaitgaliais ir švenčių dienomis. Tai, kad atsakovas nurodė, jog nepavykus su ieškovo atstovu žodžiu susitarti dėl grafiko, 2017-04-10 ieškovui buvo išsiųstas rašytinis grafikas, tačiau ieškovas nesutiko du pasiūlytu grafiku, darytina išvada, kad atsakovas ėmėsi priemonių, jog tarp šalių būtų pasirašytas paslaugų teikimo grafikas, tačiau jis nebuvo pasirašytas ieškovui nepagrįstai atsisakius teikti paslaugas savaitgaliais ir švenčių dienomis. Šalių sudarytos sutarties 9.5 punktas numato teisę nutraukti atsakovui sudarytą sutartį, jei tiekėjas 2 ir daugiau kartų iš eilės netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus. Nustatyta, kad ieškovas nevykdė įsipareigojimo valyti patalpas net ir darbo dienomis, kaip jis buvo įsitikinęs, kad jo pareiga buvo valyti tik darbo dienomis, be to, atsisakymas sutikti su atsakovo pasiūlytu valymo grafiku, kuris atitiko sutarties sąlygas, sutarties vykdymą darė negalimu, todėl nutraukimas pripažintinas atitinkančiu sutarties sąlygas ir jį pripažinti neteisėtu nėra pagrindo. Ieškovas nurodė, kad jam nebuvo nustatytas 5 (penkių) dienų terminas neva esamiems pažeidimams pašalinti, tačiau ieškovui išsiųsti 2017-04-03, 2017-04-04,2017-04-05 aktai dėl paslaugų nesuteikimo ir tolesnis jų neteikimas, yra aplinkybėmis, kurios suteikia Sutarties 9.5.2 punkte numatytą teisę užsakovui nutraukti sutartį.

8Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 263-270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

9Ieškinį atmesti.

10Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai