Byla AS-525-249-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Z. K. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 4 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Z. K. skundą atsakovams Kauno apskrities viršininko administracijai, Kauno miesto savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui valstybės įmonei Valstybės turto fondui dėl aktų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas Z. K. skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2003 m. spalio 16 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. 331; panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. birželio 3 d. įsakymą Nr. A-1354; panaikinti Kauno apskrities viršininko 2006 m. liepos 10 d. įsakymą Nr. 02-01-8549. Taip pat pateiktas prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas bei, pripažinus, kad buvo praleistas skundo padavimo terminas, atnaujinti terminą kaip praleistą dėl svarbių priežasčių.

6Pagrįsdamas prašymą dėl termino atnaujinimo pareiškėjas nurodė, kad apie pagrindą ginčyti skundžiamus atsakovų administracinius aktus – automobilių stovėjimo aikštelės, ( - ), sanitarinės apsaugos zonos brėžinį, jo egzistavimą bei turinį galinčius paliudyti dokumentus dėl atsakovų nesąžiningų veiksmų (neveikimo) jis sužinojo tik 2009 m. sausio 7 d., susipažinęs su ikiteisminio tyrimo Nr. 20-2-0064-07 medžiaga. Neturėdamas informacijos apie ginčo aikštelės sanitarinės apsaugos zonos brėžinio egzistavimą bei jo, kaip sudėtinės detaliojo plano ir ginčijamų administracinių aktų dalies, turinį, jis objektyviai negalėjo pateikti skundo dėl ginčo aktų neteisėtumo aspektų. Pažymėjo, kad skundo padavimo teismui terminą praleido dėl nesąžiningų atsakovų veiksmų (neveikimo), nepateikiant jam reikalaujamo automobilių stovėjimo aikštelės, ( - ), sanitarinės apsaugos zonos brėžinio.

7II.

8Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. kovo 4 d. nutartimi nutarė neatnaujinti skundo padavimo termino ir atsisakyti priimti pareiškėjo skundą.

9Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (bylos Nr. AS4-455/2006; AS2-437/2006; AS7-301/2006), nurodė, kad, sprendžiant skundo priėmimo klausimą, svarbu nustatyti datą, nuo kada skaičiuojamas vieno mėnesio terminas skundui paduoti. Pažymėjo, kad įsiteisėjusiu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. sausio 31 d. sprendimu (byla Nr. A556-154/2008) nustatyta, jog Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. A-1354 Z. K. įteiktas 2005 m. liepos 5 d., Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyriaus 2005 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. 40-2-1544 Z. K. išsiųstos detaliojo plano ( - ) dokumentų kopijos, t.y. žemės sklypo prie esamo pastato ir statinių – automobilių stovėjimo aikštelės, ( - ), detaliojo plano dokumentų kopijos. Nustatė, jog visapusišką informaciją, susijusią su tokio įsakymo priėmimu, pareiškėjas gavo ne vėliau kaip iki 2006 m. sausio 1 d., todėl nuo šios datos skaičiuotinas vieno mėnesio terminas paduoti skundą teismui dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. A-1354 panaikinimo. Konstatavo, kad skundą Kauno apygardos teismui dėl šio įsakymo panaikinimo Z. K. padavė praleidęs ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą skundo padavimo teismui terminą. Kadangi skundžiamas Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Teritorijų planavimo dokumento 2003 m. spalio 16 d. patikrinimo aktas Nr. 331 pareiškėjui buvo išsiųstas kartu su minėtu Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyriaus 2005 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. 40-2-1544, pabrėžė, kad skundo padavimo teismui terminas dėl 2003 m. spalio 16 d. patikrinimo akto Nr. 331 panaikinimo taip pat skaičiuotinas nuo 2006 m. sausio 1 d., o pareiškėjas skundą dėl tokio akto padavė praleidęs įstatymo nustatytą vieno mėnesio terminą skundui paduoti teismui. Pabrėžė, kad administracinėje byloje Nr. I-363-413/07 esantys duomenys patvirtina, jog apie Kauno apskrities viršininko 2006 m. liepos 10 d. įsakymą Nr. 02-01-8549 Z. K. sužinojo šios administracinės bylos nagrinėjimo metu, t.y. 2006 m. spalio 11 d., todėl skundą dėl šio administracinio akto panaikinimo pareiškėjas turėjo teisę paduoti teismui iki 2006 m. lapkričio 13 d.. Teismas sprendė, jog ir dėl tokio administracinio akto panaikinimo pareiškėjas praleido įstatymo nustatytą terminą kreiptis į teismą. Rėmėsi ABTĮ 34 straipsnio 1 dalimi ir pabrėžė, kad pareiškėjo nurodyta aplinkybė - naujo įrodymo, t.y. automobilių stovėjimo aikštelės, ( - ), sanitarinės apsaugos zonos brėžinio, patvirtinančio skundžiamų atsakovų administracinių aktų neteisėtumą, gavimas, negali būti pripažinta svarbia termino apskųsti teismui ginčijamus atsakovų sprendimus praleidimo priežastimi, kadangi ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis skundo padavimo terminą sieja su skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimą suinteresuotai šaliai diena, o ne su naujai paaiškėjusių aplinkybių, naujų įrodymų, patvirtinančių skundžiamų administracinių aktų neteisėtumą, gavimo diena.

10III.

11Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 4 d. nutartį ir pėduoti skundo priėmimo klausimą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

121. Pirmosios instancijos teismas nevertino faktinių bylos aplinkybių, t.y. tos aplinkybės, kad tik 2009 m. sausio 7 d. gautas sanitarinės apsaugos zonos brėžinys, kuris yra neatskiriama ginčijamų administracinių aktų dalis, todėl terminas skundui paduoti skaičiuotinas nuo administracinių aktų visa apimtimi gavimo dienos.

132. Teismo išvada, kad skundo padavimo terminas skaičiuotinas nuo ginčijamo administracinio akto siaurąja prasme (be sanitarinės apsaugos zonos brėžinio) gavimo dienos, neatitinka bendrųjų protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principų. Nurodo, kad minėtas brėžinys yra sudėtine ginčijama aktų dalimi. Be to, priešingą išvadą patvirtina ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (bylos Nr. A556-154/2008; AS5-478/2006; AS146-407/2008).

143. Teismo išvada, kad skundo padavimo teismui terminas siejamas ne su naujų įrodymų, o su akto gavimo diena, o pareiškėjas teisę kreiptis dėl dviejų ginčijamų aktų realizavo 2006 metais, neparemta faktinėmis bylos aplinkybėmis bei padaryta pažeidžiant procesines teisės normas. Nurodo, kad termino skundui paduoti atnaujinimo prasme ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies normos nebebuvo aktualios ir teismas neturėjo jomis remtis, o turėjo vadovautis ABTĮ 34 straipsnio normomis.

154. Teismo išvada, kad nėra svarbių priežasčių skundo padavimo teismui termino atnaujinimo požiūriu, nemotyvuota. Pažymi, jog nurodė, kad sanitarinės apsaugos zonos brėžinys nebuvo laiku gautas dėl neteisėtų atsakovo veiksmų. Tokia teismo išvada neatitinka ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos (bylos Nr. AS4-455/2006; AS63-49/2009; AS261-27/2009).

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18Atskirasis skundas atmestinas.

19ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis numato, kad, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas.

20Nagrinėjamu atveju pareiškėjas skundu prašo panaikinti Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2003 m. spalio 16 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. 331 (toliau – ir Patikrinimo aktas Nr. 33), Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. birželio 3 d. įsakymą Nr. A-1354 (toliau – ir Įsakymas Nr. A-1354), Kauno apskrities viršininko 2006 m. liepos 10 d. įsakymą Nr. 02-01-8549 (toliau – ir Įsakymas Nr. 02-01-8549).

21Byloje nustatyta, kad pareiškėjas jau buvo skundu kreipęsis į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Įsakymą Nr. A-1354 ir Įsakymą Nr. 02-01-8549. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. sausio 31 d. sprendimu reikalavimą dėl Įsakymo Nr. 02-01-8549 atmetė, o administracine bylą dėl reikalavimo panaikinti Įsakymą Nr. A-1354 nutraukė. Šioje dalyje byla buvo nutraukta, nustačius, jog terminas skundui dėl detaliojo plano (t.y. Įsakymo Nr. A-1354) panaikinimo praleistas. Teismas, konstatavo, kad reikalavimas dėl Įsakymo Nr. 02-01-8549 panaikinimo yra išvestinis iš reikalavimo dėl Įsakymo Nr. A-1354 panaikinimo, o tai yra pagrindas netenkinti tokio reikalavimo. Pabrėžtina, kad byloje nėra duomenų, jog minėtas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas būtų panaikintas ar pakeistas, todėl jame suformuluotos išvados vertintinos kaip privalomos ir taikytinos nagrinėjamoje byloje.

22Pareiškėjas, grįsdamas atskirąjį skundą, teigia, kad terminas skundui paduoti apskritai nebuvo praleistas, nes jis turi būti skaičiuojamas nuo to momento, kai pareiškėjui tapo žinoma apie naujus dokumentus, be to, teismas nepagrįstai konstatavo, kad nėra svarbių priežasčių termino atnaujinimui.

23Teisėjų kolegija pažymi, kad nepagrįsti pareiškėjo argumentai, jog stovėjimo aikštelės sanitarinės apsaugos zonos brėžinys yra sudėtinė detaliojo plano dalis ta prasme, jog ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatyto skundo padavimo teismui termino eigos pradžia turi būti skaičiuojama nuo minėto brėžinio gavimo. Pareiškėjas, jau pirmą kartą kreipdamasis į teismą nurodė iš esmės analogiškas aplinkybes, teigdamas, kad terminas skundui paduoti nepraleistas, nes jis nebuvo susipažinęs su visomis sudėtinėmis detaliojo plano dalimis. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas įsiteisėjusiame sprendime (byla Nr. A556-154/2008) konstatavo, kad nesusipažinimas su sudėtinėmis detaliojo plano dalimis nesąlygoja skundo padavimo termino pratęsimo. Tokia taisyklė taikytina ir nagrinėjamu atveju, todėl konstatuotina, kad pareiškėjas praleido ABTĮ nustatytą skundo padavimo teismui terminą.

24Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, analogiška išvada darytina ir skundo dėl Patikrinimo akto Nr. 33 pateikimo teismui atžvilgiu, kadangi, kaip pagrįstai konstatavo pirmosios instancijos teismas, skundžiamas Patikrinimo aktas Nr. 331 pareiškėjui išsiųstas kartu su Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyriaus 2005 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. 40-2-1544, todėl skundo padavimo teismui terminas dėl 2003 m. spalio 16 d. Patikrinimo akto Nr. 331 panaikinimo taip pat skaičiuotinas nuo 2006 m. sausio 1 d. Byloje nepateikti įrodymai, leidžiantys daryti priešingą išvadą ar abejoti padarytų išvadų teisingumu, todėl konstatuotina, kad pareiškėjas praleido skundo dėl Patikrinimo akto Nr. 33 panaikinimo padavimo teismui terminą.

25Pagal ABTĮ 34 straipsnio 1 dalį pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties.

26Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjas iš esmės nepateikė jokių skundo padavimo teismui termino atnaujinimo prasme svarbių ir objektyvių priežasčių. Pareiškėjo nurodytos aplinkybės dėl susipažinimo su sanitarinės apsaugos zonos brėžiniu ir kitais dokumentais negali būti vertinamos kaip svarbios ir objektyvios priežastys termino atnaujinimo prasme. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad tokios aplinkybės galėtų būti svarbios nebent proceso atnaujinimo, tačiau ne termino skundui paduoti teismui atnaujinimo požiūriu.

27Remiantis tuo, kas išdėstytas, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino teisės normas, nustatė visas bylai išspręsti reikšmingas faktines bylos aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo. Todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas.

28Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

29Pareiškėjos Z. K. atskirąjį skundą atmesti.

30Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas Z. K. skundu kreipėsi į Kauno apygardos... 6. Pagrįsdamas prašymą dėl termino atnaujinimo pareiškėjas nurodė, kad apie... 7. II.... 8. Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. kovo 4 d. nutartimi nutarė... 9. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 10. III.... 11. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos... 12. 1. Pirmosios instancijos teismas nevertino faktinių bylos aplinkybių, t.y.... 13. 2. Teismo išvada, kad skundo padavimo terminas skaičiuotinas nuo ginčijamo... 14. 3. Teismo išvada, kad skundo padavimo teismui terminas siejamas ne su naujų... 15. 4. Teismo išvada, kad nėra svarbių priežasčių skundo padavimo teismui... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV.... 18. Atskirasis skundas atmestinas.... 19. ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis numato, kad, jeigu specialus įstatymas nenustato... 20. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas skundu prašo panaikinti Kauno apskrities... 21. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas jau buvo skundu kreipęsis į Kauno... 22. Pareiškėjas, grįsdamas atskirąjį skundą, teigia, kad terminas skundui... 23. Teisėjų kolegija pažymi, kad nepagrįsti pareiškėjo argumentai, jog... 24. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, analogiška išvada darytina ir skundo... 25. Pagal ABTĮ 34 straipsnio 1 dalį pareiškėjo prašymu administracinis teismas... 26. Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjas iš esmės nepateikė jokių... 27. Remiantis tuo, kas išdėstytas, konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 28. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 29. Pareiškėjos Z. K. atskirąjį skundą atmesti.... 30. Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 4 d. nutartį palikti... 31. Nutartis neskundžiama....