Byla eA-81-552/2017

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Ramūno Gadliausko (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė),

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos, Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos, J. G., I. P., I. G., G. L.-G., J. S., D. Š., A. L., L. A., J. Č., J. Ž. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. spalio 16 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos, K. M., A. P., J. G., I. P., I. G., G. L. G., J. S., D. Š., A. L., L. A., J. Č., J. Ž. ir Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybės tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, Kauno Žaliakalnio progimnazijai ir Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydami panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos (toliau ? ir Taryba) 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-214 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau ? ir Sprendimas) 1.7 ir 1.8 punktų dalis, kuriomis nusprendžiama keisti 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-18 1 priedo 61 ir 62 punktus šia apimtimi: „Pradedamas dalyvavimas Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo (prijungiant prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos) procese“ bei „Ugdymo pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį tęstinumas – Kauno Žaliakalnio progimnazijoje. Pradedamas reorganizavimo prijungiant prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos procesas“.

6Pareiškėjai nurodė, jog Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla (toliau – ir Mokykla) veikia nuo 1993 m. rugsėjo 1 dienos. Kauno miesto savivaldybės taryba 2015 m. balandžio 30 d. priėmė sprendimą Nr. T-214 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo pakeitė 2012 m. sausio 26 d. sprendimo T-18 1 priedą ir 61 ir 62 punktais nutarė pradėti Mokyklos reorganizavimą, prijungiant prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos. Pareiškėjų manymu, šis administracinis sprendimas pradėti reorganizavimo procesą priimtas nesant aiškaus, dokumentuoto ar teisės normomis apibrėžto poreikio, teisinio pagrindo bei priežasties. Pareiškėjai teigė, kad toks sprendimas sukuria jiems teisines pasekmes, kadangi juo vadovaujantis, t. y. pradėjus procesą, ateityje neišvengiamai ir nedelsiant turi būti atliekami kiti sprendimą įgyvendinantys ir procesą tęsiantys administraciniai veiksmai bei priimami sprendimai, nutraukiamos arba sudaromos įvairios sutartys, prisiimami ar keičiami esami įsipareigojimai ir pan. Tai reiškia, kad mokykla kaip juridinis asmuo, nustos egzistuoti, o jos veiklą tęs kitas asmuo kitose patalpose ir kitomis sąlygomis. Akivaizdu, kad šios nepagrįstu sprendimu sukurtos teisinės pasekmės bus negrįžtamos ir neigiamai paveiks mokyklos bendruomenę. Pareiškėjai nurodė, kad aiškinamąjį raštą su sprendimo projektu parengė ne Vietos savivaldos įstatyme išvardinti subjektai, o atsakovo administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas, todėl skundžiamas sprendimas priimtas nesant atsakovo tarybos posėdžiui tinkamai parengto darbotvarkės klausimo, taip pažeidžiant Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies bei 13 straipsnio 5 dalies nuostatas. Pareiškėjai pabrėžė, kad sprendimas pažeidžia ir imperatyvius Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalies ir kitų teisės aktų reikalavimus, nes atsakovas nevykdė įstatymo imperatyviai nurodytų procedūrų – iki sprendimo priėmimo nesikreipė ir negavo tokiais atvejais privalomo Švietimo ir mokslo ministerijos dokumento, nustatančio siūlymus dėl mokyklos reorganizavimo. Atsakovas nei derino sprendimo projekto su mokyklos bendruomene, nei privalomai jį tobulino, neatsižvelgė į ankstesnius mokyklos bendruomenės nutarimus. Pareiškėjai teigė, kad jokios mokyklos reorganizavimo sąlygos nėra parengtos ir viešai paskelbtos, jos nepridėtos prie ginčijamo sprendimo. Be to, skundžiamas sprendimas pažeidžia jame nurodytų aukštesnės galios teisės aktų ir Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 21 punkto reikalavimus, jame nėra aptarti mokyklos reorganizavimo pagrindai ir prielaidos, todėl pažeisti ir Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimai. Pareiškėjai akcentavo, kad nepagrįstai nebuvo išklausyta Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau ? ir Departamentas) nuomonė dėl mokyklos reorganizavimo, nes mokyklos pastatas įtrauktas į kultūros vertybių registrą. Pareiškėjai teigė, kad skundžiamas sprendimas pažeidė teisėtų lūkesčių ir pagrindinius viešojo administravimo principus, nes mokyklos bendruomenė atliko veiksmus, sudarė sandorius, įgijo teises ir pareigas ir tuo pačiu teisinius šių santykių stabilumo lūkesčius, tikėdamasi, kad mokykla nebus reorganizuojama, prijungiant ją prie kitos ugdymo įstaigos. Mokykloje yra pilnai sukomplektuotos visos klasės, mokinių mokslo pasiekimai labai geri, mokyklos pastato būklė nėra bloga ar avarinė, dėl to nėra pagrindo nutraukti jos veiklos ir spręsti dėl neabejotinai ženklių pasikeitimų pareikalausiančio reorganizacijos proceso pradžios.

7Atsakovas Kauno miesto savivaldybės taryba atsiliepimu į skundą prašė skundą atmesti.

8Atsakovas paaiškino, kad ginčijamu sprendimu Taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis (toliau ? ir Taisyklės) numatė Kauno Žaliakalnio progimnazijos dalyvavimo Mokyklos pradėtame reorganizavime (pertvarkyme) gaires ir tai reiškia, jog Mokyklos reorganizacija dar tik planuojama. Atsakovas akcentavo, kad ginčijamame sprendime nenurodyta konkreti data įrodo, jog mokyklos prijungimo procesas dar tik planuojamas, numatant galimas mokyklų tinklo kūrimo planavimo priemones. Sprendimų dėl konkrečių mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar jų struktūrinių pertvarkymų pagal patvirtintą planą priėmimas ir įgyvendinamas yra numatytas įgyvendinimo stadijoje (Taisyklių 36 p.). Kauno miesto savivaldybė nėra priėmusi sprendimų dėl numatomos reorganizacijos įgyvendinimo, nustačiusi įgyvendinimo terminų ar numačiusi aiškių priemonių, kaip tai numatyta Taisyklių 36 punkte. Atsakovo manymu, ginčijamu sprendimu nesukuriamos pareiškėjams jokios teisinės pasekmės. Atsakovas nesutiko su pareiškėjų argumentais, kad skundžiamas sprendimas priimtas nesant atsakovo tarybos posėdžiui tinkamai parengto darbotvarkės klausimo. Atsakovas teigė, kad skundžiamo tarybos sprendimo projektą parengė Švietimo, kultūros ir turizmo reikalų valdybos švietimo ir ugdymo skyrius, tačiau sprendimo projekto teikėju laikytinas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius. Atsakovo teigimu, ginčijamas sprendimas, priešingai nei nurodė pareiškėjai, neprieštarauja Švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalies nuostatoms. Atsakovas pabrėžė, kad sprendimu Taryba nenusprendė dėl mokyklos reorganizacijos įgyvendinimo, bet, nesant galimybių jos įgyvendinti iki 2015 m. rugpjūčio 15 d., tik apsisprendė dėl teisės aktų nustatyta tvarka vykdomų konsultacijų su mokyklos bendruomene, o esant nesutarimams – kreiptis į Švietimo ir mokslo ministeriją. Atsakovas nurodo, kad tai, jog mokyklos pastatas yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą, šioje byloje jokios teisinės reikšmės neturi. Pareiškėjų argumentai dėl jų teisėtų lūkesčių pažeidimo, tikintis, kad mokykla nebus reorganizuojama, nepagrįsti, nes pradėtas procesas ir savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomas švietimo programas užtikrinimas – savivaldybių savarankiškoji funkcija, kurią įgyvendindama savivaldybė turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų nustatytą sprendimų iniciatyvos, jų priėmimo ir įgyvendinimo laisvę.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno Žaliakalnio progimnazija atsiliepimu į skundą prašė jį atmesti.

10Kauno Žaliakalnio progimnazija nurodė, kad ginčijamu sprendimu nebuvo nuspręsta reorganizuoti Mokyklą, bet tik numatyta pradėti reorganizacijos procesą, vėlesnėse stadijose atliekant teisės aktuose nustatytas privalomas atitinkamų planų rengimo, konsultacijų, derinimų, tobulinimų, svarstymų procedūras. Trečiojo suinteresuoto asmens manymu, ginčijamas sprendimas yra tik preliminarus dokumentas, kuriame tėra numatyta galimybė vykdyti reorganizaciją. Sprendimas savo turiniu tiek pareiškėjams, tiek ir Kauno Žaliakalnio progimnazijai nesukuria jokių pareigų ar teisinių pasekmių.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atsiliepimu į skundą prašė bylą nagrinėti teismo nuožiūra. Departamentas nurodė, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatos nedraudžia reorganizuoti Mokyklą, prijungiant ją prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos.

12II.

13Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. spalio 16 d. sprendimu pareiškėjų skundą atmetė.

14Teismas pabrėžė, kad, remiantis Švietimo įstatymo 28 straipsnio 3 dalimi, mokyklų reorganizavimas, likvidavimas, pertvarkymas ar struktūros pertvarka yra siejami su švietimo teikėjų tinklo kūrimu, kurio paskirtis užtikrinti visiems Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams, turintiems teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, privalomojo ir visuotinio švietimo prieinamumą, jo įvairovę, galimybes mokytis visą gyvenimą. Be to, pagal Taisyklių 34 punktą mokyklų tinklų kūrimas ir įgyvendinimas yra suprantamas kaip tęstinis procesas, susidedantis iš įvardintų stadijų, kuriose yra atliekami tam tikri teisės aktuose numatyti mokyklų tinklo kūrimo veiksmai. Todėl, remdamasis Taisyklių 35, 36 ir 37 punktais, teismas pažymėjo, jog šioje administracinėje byloje skundžiamu sprendimu patvirtinto Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2014–2015 metų bendrojo plano 1.8 ir 1.9 punktais pakeistuose 61 ir 62 punktuose yra numatyta pradėti reorganizavimo, prijungiant Mokyklą prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos, procesą, taip pat numatytas Kauno Žaliakalnio progimnazijos dalyvavimas šiame reorganizavimo procese. Teismas atkreipė dėmesį, kad ginčijamo sprendimo projekto aiškinamajame rašte buvo pabrėžta, jo „atsižvelgiant į tai, kad Švietimo įstatymo 44 straipsnio 6 dalyje numatyta, jog mokyklos reorganizavimo procedūros turi būti pradedamos ne vėliau kaip 4 mėnesiai iki jų pabaigos ir turi būti baigtos iki einamųjų metų rugpjūčio 31 dienos, o vadovaujantis teisės aktais klasių komplektavimas mokyklose jau prasidėjęs, todėl Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimas, prijungiant ją prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos nuo šių metų rugsėjo 1 d. nebegalimas“. Atsižvelgęs į šias aplinkybes, teismas priėmė išvadą, jog ginčijamu sprendimu nusprendus tik pradėti Mokyklos reorganizacijos procesą, nesant sprendime nustatytos planuojamos reorganizavimo pabaigos datos, Mokyklos prijungimo prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos reorganizacijos procesas, kaip teisingai nurodė atsakovas, buvo dar tik planuojamas. Kadangi jokie vėlesni sprendimai, detalizuojantys reorganizavimo proceso įgyvendinimą, numatantys konkrečius įpareigojimus, nepriimti, Taisyklėse numatyti priedai (35.2 p.) neparengti, įgyvendinimo terminai nenumatyti, konsultacijos, derinimai, vieši svarstymai neatlikti, ginčijama administracinio akto dalis vertintina tik kaip preliminarus programinio pobūdžio dokumentas (tarpinis aktas), kuriame yra formuojamas ir planuojamas būsimų veiksmų atlikimas ateityje, kuris yra priimtas mokyklų tinklo kūrimo inicijavimo stadijoje (Taisyklių 35 p.) ir kuriuo pareiškėjų teisių ir pareigų apimtis keičiama nebuvo. Teismas darė išvadą, kad jokių sprendimų, sukeliančių pareiškėjams konkrečias teisines pasekmes, nepriimta. Teismas pažymėjo, kad ginčijamo akto vertinimas kaip tarpinio iš esmės dera ir su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika.

15Vertindamas pareiškėjų teiginį, kad ginčijamu sprendimu sukurtos teisinės pasekmės bus negrįžtamos ir neigiamai paveiks mokyklos bendruomenę, teismas nurodė, kad patys pareiškėjai savo teisių pažeidimus sieja tik su ateityje įvyksiančiais procesais ir būsimais sprendimais. Teismas konstatavo, kad ginčijamas sprendimas pareiškėjams jokių teisinių pasekmių nesukuria, o kiti jų skunde nurodyti argumentai yra pertekliniai, neturintys juridinės reikšmės kilusio ginčo išsprendimui.

16III.

17Pareiškėjai Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba, Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla, J. G., I. P., I. G., G. L.-G., J. S., D. Š., A. L., L. A., J. Č. ir J. Ž. apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. spalio 16 d. sprendimą panaikinti ir jų skundą tenkinti.

18Pareiškėjų manymu, sąvokų „pradedamas dalyvavimas reorganizavimo procese“ ir „pradedamas reorganizavimo procesas“ aiškinimas lemia, jog priėmus sprendimą, mokyklų reorganizavimo procesas prasidėjo ir kitos mokyklos (trečiojo suinteresuoto asmens) dalyvavimas prasidėjusiame procese taip pat prasidėjo. Pareiškėjai pažymi, kad sprendime nurodyta aplinkybė, jog jokių papildomų veiksmų atsakovas po ginčijamo sprendimo iki šiol neatliko, neturi reikšmės vertinant šio sprendimo teisėtumą. Pareiškėjų teigimu, sprendimas turėjo būti vertinamas kaip administracinis aktas, o ne po jo priėmimo atlikti veiksmai. Pareiškėjai atkreipia dėmesį, kad teismas nevertino, ar toks sprendimas galėjo būti priimtas, ar toks jo turinys atitinka teisės aktų nuostatas. Teismas taip pat nepasisakė dėl skundo argumentų, susijusių su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.99 straipsnio nuostatomis dėl reorganizavimo sąlygų neparengimo bei Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies ir 8 straipsnio 1 dalies pažeidimų. Pareiškėjai nurodo, kad teismas neįvertino jų argumentų dėl atsakovo pareigos derinti sprendimo priėmimą su mokyklų bendruomenėmis bei interesų grupėmis. Pareiškėjų manymu, tokie atsakovo veiksmai yra sprendimo neteisėtumo įrodymas. Pareiškėjai pažymi, kad ginčijamas sprendimas yra priimtas nesuteikiant atsakovui tokių įgaliojimų, todėl jis yra nepagrįstas ir neteisėtas. Pareiškėjai nurodo, kad teismas Taisyklių 35 puntą aiškino netinkamai, nes nevertino jo nuostatų atsakovo veiksmų priimant sprendimą kontekste. Pareiškėjai atkreipia dėmesį, jog Taisyklės nenumato tokio (koks buvo priimtas ginčijamas sprendimas) priėmimo nesant apsvarstytų tinklo pertvarkos bendrojo plano priedų, pagrindimo, vertinimo, priedų derinimo ir svarstymo. Pareiškėjai pabrėžia, kad atsakovas turėjo savo veiksmus derinti ne tik su trečiaisiais asmenimis, bet ir su mokykla ir jos bendruomene. Kadangi atsakovas derinimo veiksmų neatliko, tai reorganizavimo procesas negalėjo būti pradedamas. Pareiškėjas teigia, kad Kauno Žaliakalnio progimnazija galėtų talpinti 4 ? 6 klases, o Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje yra 10 klasių komplektų. Pareiškėjai daro išvadą, kad skundžiamu sprendimu visiškai nepagrįstai ir nederinant su mokykla ar jos bendruomene, buvo nutarta prijungti ją prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos, negalinčios talpinti tokio mokinių skaičiaus. Be to, tai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 41 straipsnyje įtvirtintai teisei į mokslą. Pareiškėjai nurodo, kad teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracine byla Nr. AS-946-858/2015, kadangi šios ir nagrinėjamosios bylos ratio decidendi nesutampa, teismo cituotoje byloje skundžiamais sprendimais nebuvo tvirtinamas ar keičiamas mokyklos reorganizavimo planas, o nagrinėjamoje byloje planas buvo priimtas be derinimo procedūros. Pareiškėjai nesutinka su teismo vertinimu, kad sprendimas nepažeidė mokyklos ir jos bendruomenės teisių ir teisėtų interesų. Pareiškėjai pažymi, kad skundžiamas sprendimas pažeidžia teisėtų lūkesčių ir pagrindinius viešojo administravimo principus, nes mokyklos bendruomenė atliko veiksmus, sudarė sandorius, įgijo teises ir pareigas ir tuo pačiu teisinius šių santykių stabilumo lūkesčius, tikėdamasi, kad mokykla nebus reorganizuojama prijungiant ją prie kitos ugdymo įstaigos.

19Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti.

20Atsakovas teigia, jog ginčijamu sprendimu Kauno miesto savivaldybės taryba patvirtino šias Kauno miesto mokyklų tinklo pertvarkos priemones: sprendimo 1.8 punktu nuspręsta pakeisti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-l8 patvirtinto Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano 1 priedo lentelės 61 punktą ir 3 skiltyje, kurioje numatytos Kauno Žaliakalnio progimnazijos dalyvavimo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavime (pertvarkyme) gairės. Tai reiškia, kad ginčijamu sprendimu dar tik planuojama Mokyklos reorganizacija, kuri šiuo metu patenka į mokyklų tinklo kūrimo planavimo proceso inicijavimo stadiją, apibrėžtą Taisyklių 35 punkte. Atsakovas akcentuoja, kad ginčijame sprendime nėra nurodyta konkreti reorganizacijos data, ginčijamas sprendimas priimtas dar tik planuojant Mokyklos prijungimo prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos procesą ir numatant galimas mokyklų tinklo kūrimo planavimo priemones. Kadangi Mokyklos prijungimo prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos reorganizacijos procesas buvo dar tik planuojamas, o jokie vėlesni sprendimai, detalizuojantys reorganizavimo proceso įgyvendinimą, numatantys konkrečius įpareigojimus, nepriimti, ginčijama administracinio akto dalis vertintina tik kaip preliminarus programinio pobūdžio dokumentas (tarpinis aktas), kuriame yra formuojamas ir planuojamas būsimų veiksmų atlikimas ateityje, kuris yra priimtas mokyklų tinklo kūrimo inicijavimo stadijoje (Taisyklių 35 p.) ir kuriuo pareiškėjų teisių ir pareigų apimtis keičiama nebuvo. Taigi jokių sprendimų, sukeliančių pareiškėjams konkrečias teisines pasekmes, nepriimta. Atsakovas akcentuoja, jog pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, kad ginčijamas tarybos sprendimas dalyje, kurią skundė apeliantai yra tik dokumentas, kuriuo siekiama parengti ar sudaryti prielaidas priimti galutinį sprendimą, tuo pačiu ir negalėjo įvertinti apeliantų argumentų, susijusių su Civilinio kodekso 2.99 straipsnio nuostatomis dėl reorganizavimo sąlygų neparengimo ir jų neskelbimo viešai šioje normoje nustatyta tvarka, nes jokių reorganizavimo sąlygų aprašo Kauno miesto savivaldybė nebuvo parengusi ir jis nebuvo rengiamas, kadangi sprendimas dėl mokyklos reorganizavimo, kaip tai numato atitinkamos Civilinio kodekso 2.96-2.103 straipsnių bei Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio nuostatos, nebuvo priimtos.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (2016 m. birželio 2 d. įstatymas Nr. XII-2399). Vadovaudamasi minėto įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, kuris nustato šio įstatymo įgyvendinimo tvarką, teisėjų kolegija išnagrinėjo bylą apeliacine tvarka, atsižvelgdama į Administracinių bylų teisenos įstatymo, galiojusio iki 2016 m. liepos 1 d., (toliau – ir ABTĮ) nustatytas procesines taisykles.

24Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-214 dalies, kuria nuspręsta keisti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. R-18 1 priedo 61 ir 62 punktus, numatant pradėti reorganizavimo prijungiant Mokyklą prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos procesą, taip pat Kauno Žaliakalnio progimnazijos dalyvavimą šiame reorganizavimo procese.

25Pirmosios instancijos teismas netenkino pareiškėjų skundo reikalavimo panaikinti Tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-214 1.7 ir 1.8 punktų dalis, nustatęs, kad ginčijamas sprendimas pareiškėjams jokių materialinio teisinio pobūdžio pasekmių nesukuria. Apeliantai nesutinka su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu.

26Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota, jog pirmosios instancijos teismo priimtą sprendimą ginčijančiam asmeniui nepakanka apeliaciniame skunde vien tik abstrakčiai pareikšti, jog nesutinka su priimtu sprendimu, tačiau būtina konkrečiai nurodyti ginčijamus klausimus, teisės aktus ir bylos aplinkybes, kuriomis grindžiamas pirmosios instancijos teismo skundžiamo sprendimo ar jo dalies neteisėtumas ir / ar nepagrįstumas (pvz., 2015 m. gruodžio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-2474-520/2015). Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo, remiasi Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, kurioje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje Van de Hurk prieš Nyderlandus; 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimas byloje Helle prieš Suomiją; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-3555/2011). Todėl teisėjų kolegija, iš esmės sutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendime išdėstytais argumentais, iš naujo jų nekartoja.

27Byloje nustatyta, kad Taryba 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-214 pakeitė 2012 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimo Nr. T-18 1 priedą ir pareiškėjų skundžiamuose punktuose nurodė Kauno Žaliakalnio progimnazijos ir Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūros pertvarkos būdus ir etapus, mokinių ugdymosi tęstinumą, mokyklos pavadinimą, tipą, vykdomas programas po reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos, įsteigimo. Skundžiamuose sprendimo punktuose nėra nurodyta konkreti planuojamos steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūros pertvarkos pabaigos data.

28Kaip matyti iš skundžiamo sprendimo preambulės, šis sprendimas yra priimtas vadovaujantis, be kita ko, Taisyklėmis. Taisyklių 34 punkte įtvirtinta, kad mokyklų tinklo kūrimo planavimo ir įgyvendinimo procesas susideda iš trijų stadijų: inicijavimo, įgyvendinimo ir įtvirtinimo. Iniciavimo stadijoje rengiamas mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektas: pagrindžiama planuojama mokyklų tinklo pertvarka, nustatomas jos strateginis tikslas, uždaviniai, prioritetai, pagrindinių rezultatų rodikliai ir numatomas mokyklų tinklo pertvarkos vertinimas (Taisyklių 35.1 p.). Taisyklių 35.5 punkte nustatyta, kad savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano ir jo priedų projektus rengia savivaldybės vykdomoji institucija, tvirtina savivaldybės atstovaujamoji institucija. Švietimo ir mokslo ministerijos mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano ir jo priedų projektus rengia Švietimo ir mokslo ministerija, tvirtina švietimo ir mokslo ministras. Įgyvendinimo stadijoje savivaldybės ir Švietimo ir mokslo ministerija priima ir įgyvendina sprendimus dėl konkrečių mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar jų struktūrinių pertvarkymų pagal mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų planą, mokytojų kvalifikacijų atnaujinimo ir įdarbinimo planą ir mokinių vežiojimo užtikrinimo planus (Taisyklių 36 p.).

29Įvertinusi ginčijamą sprendimą ir teisinį reglamentavimą, teisėjų kolegija daro išvadą, kad Taryba, patvirtindama Sprendimą, be kita ko, tik numatė Kauno Žaliakalnio progimnazijos dalyvavimo Mokyklos pertvarkyme gaires. Tokie veiksmai patenka į mokyklų tinklo kūrimo planavimo proceso iniciavimo stadiją (Taisyklių 35 p.), kuri šiuo atveju nėra užbaigta. Kaip minėta, Sprendimo skundžiamuose punktuose nėra nurodyta konkreti planuojamos steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūros pertvarkos pabaigos data. Taip pat atkreiptinas dėmesys į Sprendimo 2015 m. balandžio 15 d. aiškinamąjį raštą Nr. 35, kuriame nurodoma, jog yra tik pradedamas dalyvavimas Mokyklos reorganizavimo (prijungiant prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos) procese. Šiame aiškinamajame rašte taip pat pažymėta, kad, atsižvelgiant į Švietimo įstatymo 44 straipsnio 6 dalį, mokyklos reorganizavimo procedūros turi būti pradedamos ne vėliau kaip keturi mėnesiai iki jų pabaigos ir turi būti baigtos iki einamųjų metų rugpjūčio 31 dienos. Vadovaujantis teisės aktais, klasių komplektavimas mokyklose jau prasidėjęs, todėl Mokyklos reorganizavimas prijungiant ją prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. buvo nebegalimas. Minėtos aplinkybės taip pat rodo, jog Sprendimas yra tik viena iš procedūrų mokyklų tinklo kūrimo planavimo proceso iniciavimo stadijoje, kuri nėra užbaigta. Tai patvirtina pirmosios instancijos teismo prieitą išvadą, kad skundžiamas sprendimas pareiškėjams teisinių pasekmių dar nesukuria. Kaip minėta, pareiškėjų skundžiamu Tarybos Sprendimu yra tik planuojama pradėti Mokyklos reorganizacijos procedūras, juo nebuvo įgyvendinamas mokyklos reorganizavimas. Taryba Sprendimu tik nusprendė pradėti mokyklų tinklo kūrimo planavimo proceso iniciavimo stadiją, kas reiškia, jog, vadovaujantis Taisyklėmis, dar tik bus atliekamos jose reglamentuotos procedūros (konsultavimasis, viešas svarstymas, derinimas ir kt.).

30Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėta administracinė byla Nr. eAS-478-143/2016, iš kurios matyti, kad buvo kreiptasi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašant panaikinti atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ 1-ojo priedo – Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2016–2020 metų priemonių plano – 61 ir 62 punktų dalis, esančias lentelės 3, 4, 5 stulpeliuose – 61. „Dalyvauja reorganizavimo prijungiant Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą procese“; „2016-08-31“ ir „...(Kauno Vinco Bacevičiaus)...“; 62. „Reorganizuojama prijungiant prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos“; „2016-08-31“ ir „...(Kauno Žaliakalnio)...“. Šioje administracinėje byloje apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pritarė pirmosios instancijos teismo išvadai, kad skundžiamas aktas vertintinas kaip tarpinis, programinio pobūdžio dokumentas, kuriame yra formuojamas ir planuojamas tam tikrų veiksmų atlikimas ir kuris yra priimtas mokyklų tinklo kūrimo inicijavimo stadijoje.

31Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teisėjų kolegija aptariamoje administracinėje byloje taip pat, kaip ir šioje administracinėje byloje pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas administracinę bylą dėl anksčiau priimto Tarybos Sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo, atsižvelgia į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. liepos 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-964-858/2015. Šioje nutartyje iš esmės pažymėta, kad pagal Taisykles mokyklų tinklų kūrimas ir įgyvendinimas yra suprantamas kaip vientisas procesas, susidedantis iš stadijų, kuriose yra atliekami tam tikri teisės aktuose numatyti mokyklų tinklo kūrimo veiksmai. Aptariamoje administracinėje byloje savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintame savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2014–2015 metų bendrajame plane numačius pertvarkyti vidurinę mokyklą į pagrindinę mokyklą, šis aktas vertintas kaip programinio pobūdžio dokumentas, kuriame yra formuojamas ir planuojamas tam tikrų veiksmų atlikimas ir kuris yra priimtas mokyklų tinklo kūrimo inicijavimo stadijoje (Taisyklių 35 p.). Tokį sprendimą apeliacinės instancijos teisėjų kolegija taip pat vertino kaip tarpinį aktą, priimtą nurodytos procedūros metu.

32Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantų pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodyta aplinkybė, jog Sprendimas sukėlė realias teisines pasekmes, nes Kauno visuomenės sveikatos centras 2015 m. spalio 19 d. priėmė sprendimą Nr. 2-42446(8.20) „Dėl leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo“ būtent dėl priimto šioje byloje ginčijamo Tarybos Sprendimo, vertintinas kritiškai, kadangi, viena vertus, skundžiamame Tarybos Sprendime nebuvo priimti jokie sprendimai, susiję su Mokykloje esančia higienos būkle, kita vertus, kaip matyti iš pareiškėjų cituojamų Kauno visuomenės sveikatos centro atstovės pasisakymų teismo posėdyje administracinėje byloje Nr. eI-2005-428/2016, patikrinimų metu Mokykloje buvo nustatyti higienos normų pažeidimai.

33Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju konstatavus, jog skundžiamas Tarybos sprendimas jokių teisinių pasekmių pareiškėjams nesukelia, apeliantų prašymas panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti atsakovo 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-18 1.7 ir 1.8 punktų dalis, kuriomis atitinkamai nusprendžiama keisti Tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-18 1 priedo 61 ir 62 punktus, negali būti tenkinamas. Tokiai išvadai neturi reikšmės apeliantų argumentai dėl galimų Sprendimo priėmimo procedūrinių pažeidimų ir pan., todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako. Teisėjų kolegija sutinka su pagrindine pirmosios instancijos teismo išvada dėl skundžiamo sprendimo, kaip nesukeliančio pareiškėjams teisinių pasekmių, vertinimo. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija pirmosios instancijos teismo sprendimą palieka nepakeistu ir pareiškėjų apeliacinį skundą atmeta.

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

35Pareiškėjų Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos, Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos, J. G., I. P., I. G., G. L.-G., J. S., D. Š., A. L., L. A., J. Č. ir J. Ž. apeliacinį skundą atmesti.

36Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. spalio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjai skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą,... 6. Pareiškėjai nurodė, jog Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla (toliau... 7. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės taryba atsiliepimu į skundą prašė... 8. Atsakovas paaiškino, kad ginčijamu sprendimu Taryba, vadovaudamasi Lietuvos... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno Žaliakalnio progimnazija atsiliepimu į... 10. Kauno Žaliakalnio progimnazija nurodė, kad ginčijamu sprendimu nebuvo... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros... 12. II.... 13. Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. spalio 16 d. sprendimu... 14. Teismas pabrėžė, kad, remiantis Švietimo įstatymo 28 straipsnio 3 dalimi,... 15. Vertindamas pareiškėjų teiginį, kad ginčijamu sprendimu sukurtos teisinės... 16. III.... 17. Pareiškėjai Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba, Kauno Vinco... 18. Pareiškėjų manymu, sąvokų „pradedamas dalyvavimas reorganizavimo... 19. Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 20. Atsakovas teigia, jog ginčijamu sprendimu Kauno miesto savivaldybės taryba... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos... 24. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015... 25. Pirmosios instancijos teismas netenkino pareiškėjų skundo reikalavimo... 26. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota,... 27. Byloje nustatyta, kad Taryba 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-214... 28. Kaip matyti iš skundžiamo sprendimo preambulės, šis sprendimas yra priimtas... 29. Įvertinusi ginčijamą sprendimą ir teisinį reglamentavimą, teisėjų... 30. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme... 31. Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teisėjų kolegija aptariamoje... 32. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantų pateiktuose rašytiniuose... 33. Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 35. Pareiškėjų Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos, Kauno Vinco... 36. Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. spalio 16 d. sprendimą palikti... 37. Nutartis neskundžiama....