Byla A-415-304-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Birutės Janavičiūtės, Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Gintaro Kryževičiaus (pranešėjas), sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui M. Ž. , atsakovo Muitinės departamento prie Finansų ministerijos atstovei L. M. , trečiojo suinteresuotojo asmens Vilniaus teritorinės muitinės atstovei J. M. , viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Krasta auto“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Krasta auto“ skundą atsakovui Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus teritorinei muitinei dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja UAB „Krasta auto“ kreipėsi į administracinį teismą prašydama panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Vyriausybės (toliau – ir MGK) 2006 m. sausio 18 d. sprendimą Nr.S-14-(7-514/2005), Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Muitinės departamento) 2005 m. spalio 28 d. sprendimą Nr. 1A-18.5-534 dalyje, kuria nuspręsta patvirtinti Vilniaus teritorinės muitinės 2005 m. rugpjūčio 16 d. sprendimą Nr.2TR-19-1308, bei įpareigoti atsakovą priimti naują sprendimą - visiškai atleisti UAB „Krasta auto“ nuo 10 485,00 Lt dydžio baudos.

5Skunde nurodo ir atstovas teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad skundžiamuose sprendimuose pateikti argumentai neatitinka faktinių bylos aplinkybių, juose netinkamai aiškinamos ir taikomos teisės aktų nuostatos. Mokestinių ginčų komisija netinkamai išaiškino ir pritaikė Mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir MAĮ) 141 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas teisės normas.

6Pareiškėja nurodė, kad Vilniaus teritorinei muitinei atlikus UAB „Krasta auto“ BAD importo rinkinių įforminimo patikrinimą buvo nustatyta, kad buvo netinkamai įforminti BAD importo rinkiniai, ko pasėkoje buvo netinkamai apskaičiuotas ir laiku nesumokėtas PVM ir importo muito mokestis, viso 104 845,00 Lt mokesčių. Pažymėjo, kad siekdama tinkamai įforminti bendruosius administravimo dokumentus, tinkamai deklaruoti įvežamas prekes, apskaičiuoti ir sumokėti visus mokesčius bendrovė naudojasi muitinės tarpininkų paslaugomis. UAB „Krasta auto“ vykdomos veiklos teisėtumą ir skaidrumą patvirtina Valstybinės mokesčių inspekcijos ir muitinės institucijų iki šiol atliktų bendrovės veiklos patikrinimų išvados, tame tarpe, 2004 m. spalio mėn. 22 d. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos patikrinimo pažyma (Nr. 4-6A-30), kurioje konstatuota išvada - pažeidimų nenustatyta (pažymos nuorašas buvo pateiktas Vilniaus teritorinei muitinei).

7Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą mokesčių deklaravimo ir apskaičiavimo teisinis reglamentavimas buvo iš esmės pakeistas, todėl bendrovė visiškai pasitikėdama muitinės tarpininku, per tarpininką pateikė visus prekių importui į Lietuvą būtinus dokumentus, tačiau visiškai nedalyvavo ir nekontroliavo prekių deklaravimo ir mokesčių apskaičiavimo proceso, tikėdama, kad muitinės tarpininkas UAB „Remilija“, veikdama kaip patyręs ir kvalifikuotas asmuo, užtikrins, jog pagal pateiktus teisingus dokumentus ir informaciją, bendrovės mokestinės prievolės bus tinkamai apskaičiuotos. Tačiau, nors ir buvo pateikti visi reikalingi dokumentai ir visa būtina teisinga informacija, ne dėl bendrovės kaltės muitinės tarpininkas netinkamai taikydamas įstojus į Europos Sąjunga įsigaliojusias teisės normas, neteisingai užpildė BAD, ko pasėkoje buvo netinkamai apskaičiuotas ir nepilnai sumokėtas PVM ir importo muito mokestis. Pažymėjo, kad UAB „Krasta auto“ tinkamai, sąžiningai ir laiku vykdė nuo jos priklausančias deklaranto pareigas, o klaidos pildant BAD buvo padarytos dėl muitinės tarpininko neatidumo ir nepatyrimo taikant naujai įsigaliojusias su Lietuvos įstojimu į Europos Sąjungą susijusias teisės normas.

8Vilniaus teritorinei muitinei vykdant BAD rinkinių įforminimo patikrinimą, bendrovė aktyviai bendradarbiavo su mokesčių administratoriumi siekiant operatyviai nustatyti, ar jos pateiktos prekių deklaracijos atitinka teisės aktų reikalavimus - buvo aktyviai susirašinėjamą su Vilniaus teritorinės muitinės pareigūnais bei pateikiama visa bendrovės turima informacija ir dokumentai. UAB „Krasta auto“ bendradarbiavimas leido tinkamai nustatyti BAD trūkumus bei apsirikimo klaidas bei išaiškinti teisės aktų pažeidimus bei tinkamai sumokėti visus mokesčius.

9UAB „Krasta auto“ siekdama užtikrinti tinkamą teisės aktų nustatytų mokestinių prievolių vykdymą, per įmanomai trumpiausią terminą po skundžiamų sprendimų gavimo, sumokėjo 88 514,00 Lt importo muito ir 16 331,00 Lt pridėtinės vertės mokesčio, besąlygiškai pripažino ne dėl jos kaltės padarytus mokesčių įstatymu pažeidimus, bei ėmėsi aktyvių veiksmu šiuos pažeidimus pašalinti.

10Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje atsakomybės, tame tarpe ir administracinės atsakomybės, individualizavimo institutas yra tiesiogiai siejamas su teisinės valstybės, teisingumo ir proporcingumo principų įgyvendinimu (inter alia, 1997 m. lapkričio 13 d., 1998 m. gruodžio 9 d., 2003 m. birželio 10 d., 2004 m. sausio 26 d. nutarimai), todėl akivaizdu, kad tinkamas MAĮ 139 str. 1 d. įtvirtintų teisės normų taikymas yra itin svarbus užtikrinant mokesčių administratoriaus veiklos konstitucingumą.

11Siekiant, kad taikoma administracinė atsakomybė atitiktų jai keliamus tikslus, bei užtikrinant atsakomybės individualizavimo principo įgyvendinimą, MAĮ 141 str. nustato specialias teisės normas, įtvirtinančias atvejus, kada teisės pažeidėjas, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, jo padarymo aplinkybes ir pasekmes, yra atleidžiamas nuo paskirtos baudos. UAB „Krasta auto“ pateikė prašymą atleisti bendrovę nuo paskirtos baudos, tačiau šis prašymas buvo visiškai nepagrįstai ir neteisėtai atmestas.

12Pažymėjo, kad nei prašyme atleisti nuo baudos, nei skunde Mokestinių ginčų komisijai UAB „Krasta auto“ neneigė atsakomybės už padarytus teisės aktų pažeidimus ir niekada neginčijo teisės aktų pažeidimo fakto, tačiau nesutinka dėl pritaikytos sankcijos ir prašo atleisti nuo paskirtos baudos. Skundžiamame MGK sprendime dėstomi argumentai dėl teisės pažeidimo sudėties buvimo UAB „Krasta auto“ veikoje nėra susiję su MAĮ 141 straipsnio taikymu. Bendrovė yra besąlygiškai pripažinusi teisės pažeidimo faktą, todėl sprendžiant šį ginčą turi reikšmę tik faktinės aplinkybės, susijusios su MAĮ 141 straipsnyje įtvirtintų atleidimo nuo baudos sąlygų nustatymu, tame tarpe, faktiniais UAB „Krasta auto“ ir UAB „Remilija“ santykiais ir šių juridinių asmenų veiksmais. Mokestinių ginčų komisija nustačiusi, jog UAB „Krasta auto“ veiksmuose yra visi teisės pažeidimo sudėties požymiai, nepagrįstai ir neteisėtai nusprendė netaikyti MAĮ 141 straipsnyje numatyto atleidimo nuo baudos. Tokiu būdu sukuriama MAĮ 141 straipsnyje įtvirtinai normai ir jos tikslams priešinga situacija, jog asmuo, kurio veiksmuose yra teisės pažeidimo sudėties požymiai negali būti atleidžiamas nuo baudos remiantis šia norma. Akivaizdu, jog, nesant teisės pažeidimo požymių, ekonominės sankcijos taikymui nebūtų pagrindo, todėl MAĮ 141 straipsnyje įtvirtintų teisės normų taikymo klausimas apskritai nebūtų keliamas.

13Pareiškėja nurodė, jog jos veiksmuose nėra kaltės dėl padarytų pažeidimų (MAĮ 141 str. 1 d. 1 p.). Bendrovė sąžiningai vykdė tiek mokesčių įstatymų, lydinčiųjų teisės aktų bei sutarties dėl muitinės tarpininko paslaugų teikimo nuostatas, todėl pagrįstai tikėjosi, jog mokėtini mokesčiai yra apskaičiuoti tinkamai, o mokestinės prievolės vykdomos laiku. Bendrovės sąžiningumą rodo bendradarbiavimas tiriant teisės aktų pažeidimus, padarytų pažeidimų pripažinimas ir operatyvus mokestinių prievolių įvykdymas šiuos pažeidimus nustačius. Mokestinių ginčų komisija visiškai nepagrįstai ir neteisėta susiaurino Mokesčių administravimo įstatymo 141 str. 1 d. 2 p. įtvirtintos sąlygos atleisti mokesčių mokėtoją nuo paskirtos baudos taikymo sritį, šią teisės normą nepagrįstai siedama su pažeidėjo kaltės padarant teisės pažeidimą nustatymu. Pripažintina, kad įstatymo pažeidimai buvo padaryti dėl aplinkybių (vykstant įstatymų kaitai, susijusiai su Lietuvos įstojimu į Europos Sąjungą), kurios nepriklausė nuo mokesčių mokėtojo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti, o bendrovė yra atleistina nuo paskirtos baudos ir apskaičiuotų delspinigių mokėjimo. Vadovaujantis nurodytais Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo suformuluotais atsakomybės individualizavimo, proporcingumo ir teisingumo principais, priimant sprendimą dėl atleidimo nuo baudos ir delspinigių turi būti atsižvelgiama į visas faktines aplinkybes ir bendrovės patiriamas neigiamas pasekmes. Importuoti automobiliai, kurie dėl muitinės tarpininko klaidos buvo nepagrįstai apmokestinti mažesniu PVM ir importo muito mokesčiu, jau yra parduoti už kainą, kurioje nėra įskaičiuoti mokesčiai, todėl bendrovė turės įvykdyti visas mokestines prievoles (104 845,00 Lt) bendrovės pelno sąskaita. Priimant sprendimą dėl atleidimo nuo baudos ir delspinigių turi būti įvertintas visų byloje nustatytų aplinkybių visetas, todėl priimant teisėtą ir pagrįstą sprendimą, inter alia, atsižvelgtina tiek į bendrovės sąžiningai vykdomas visas mokestines prievoles, sumokamų mokesčių dydį, bei šiuo atveju 62 845 Lt padidėjusią mokėtinų PVM ir importo mokesčio sumą, kuri būtų likusi nepakitusi, jeigu bendrovė būtų dėjusi visas pastangas išnaudoti dėl Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą atsiradusias galimybes sumažinti mokestinių prievolių dydį. Dėl bendrovės klaidų biudžetas ne tik nepatyrė žalos, bet ir buvo surinkti didesni mokesčiai, už tas pačias importuotas prekes.

14Atsakovas Muitinės departamentas su skundu nesutiko ir atsiliepime į skundą nurodė (b. l. 47-48) ir atstovas teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad atleisti pareiškėja nuo paskirtos baudos vadovaujantis MAĮ 141 straipsnio 1 dalies 1 punktu nėra pagrindo.

15Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus teritorinė muitinė su skundu nesutiko ir atsiliepime į skundą nurodė (b.1.43-47) bei atstovė teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad pareiškėjos padarytas mokestinis pažeidimas yra įrodytas. Bauda paskirta įvertinus pažeidimo pobūdį. Muitinės departamento ir Mokestinių ginčų komisijos sprendimuose padaryta teisinga išvada, kad įmonės prašymas atleisti nuo paskirtos baudos ir delspinigių atmestinas, nesant MAĮ 141 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindų.

16II.

17Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą.

18Teismas nustatė, kad Vilniaus teritorinė muitinė 2005 m. gegužės 31d. sprendimu Nr. 2TR-19-979 perskaičiavo importo mokesčius ir skyrė pareiškėjai nuo papildomai apskaičiuotų 104845 Lt mokesčių sumos 30 procentų dydžio - 31454 Lt baudą (MGK byla, b. l. 49-51). Šis sprendimas Muitinės departamento 2005 m. rugpjūčio 5 d. sprendimu Nr. 1A-18.5-399 buvo pakeistas ir bauda sumažinta iki 10485 Lt (MGK byla, b. l. 40-41).

19Vilniaus teritorinės muitinės 2005 m. rugpjūčio 16 d. sprendimu Nr.2TR-19-1308 buvo atmestas pareiškėjos prašymas dėl atleidimo nuo baudos (b. l. 22-23). Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2005 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. 1A-18.5-534 šis sprendimas buvo patvirtintas (b. l. 19-21). Mokestinių ginčų komisijos 2006 m. sausio 18 d. sprendimu Nr. S-14-(7-514/2005) buvo patvirtintas Muitinės departamento 2005 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. 1A-18.5-534 (b. l. 25-29).

20Teismas nurodė, jog pareiškėja prašo panaikinti sprendimus, kuriais buvo atsisakyta atleisti ją nuo baudos. Atleidimą nuo baudos nustato MAĮ 141 straipsnis, kur yra numatyti atleidimo nuo pagal šio Įstatymo 139 ir 140 straipsnius paskirtų baudų mokėjimo pagrindai: 1) jei mokesčių mokėtojas įrodo, kad nėra kaltas dėl padaryto pažeidimo; 2) jei mokesčio įstatymas pažeistas dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo mokesčių mokėtojo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti. Tokiomis aplinkybėmis nelaikomi mokesčių mokėtojo ar jo darbuotojų veiksmai ar neveikimas, taip pat mokesčių mokėtojo nemokumas; 3) kai mokesčių mokėtojo atskira veika, nors ir pažeidžiančia mokesčio įstatymo nuostatas, nepadaroma žala biudžetui; 4) kai mokesčio mokėtojas mokesčio įstatymą pažeidė dėl klaidingo apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimo arba mokesčių administratoriaus raštu pateiktos klaidingos konsultacijos mokesčių mokėjimo klausimais.

21Teismas pažymėjo, kad pareiškėja nenurodo konkretaus straipsnio punkto, kuriuo prašo atleisti nuo baudos, tačiau iš skundo turinio daro išvadą, jog pareiškėja atleidimą nuo baudos sieja su kaltės jos veikoje nebuvimu ir buvimu aplinkybių nepriklausančių nuo jos valios. Tokius pagrindus numato MAĮ 141 straipsnio 1 ir 2 punktai.

22Teismas, įvertinęs įrodymų visumą, padarė išvadą, jog atleisti pareiškėja nuo baudos nėra pagrindo. Pareiškėjos kaltė padarius mokestinį pažeidimą yra įrodyta ir jos pati pareiškėja neneigia. Teismas nusprendė, kad Mokestinių ginčų komisija tinkamai įvertino pareiškėjos ir muitinės tarpininko UAB „Remilija“ paslaugų teikimo sutartį ir pagrįstai pripažino, kad muitinės tarpininkas veikė pareiškėjos vardu ir jos interesais. Pareiškėjas šios sutarties neginčija. Todėl pagrįstai pripažinta, kad dėl mokestinio pažeidimo kalta yra pareiškėja. Todėl pagal MAĮ 141 straipsnio l punktą negali būti atleista nuo baudos.

23Teismas pažymėjo, jog pareiškėja skunde abstrakčiai nurodo, kad BAD importo rinkiniai buvo neteisingai užpildyti dėl teisės aktų pasikeitimo įstojus Lietuvai į Europos Sąjungą. Šį skundo motyvą teismas vertino kaip nepagrįsta, nes pareiškėja nenurodė koks teisinis reguliavimas turėjo įtakos neteisingam dokumentų pildymui. Pažymima, jog tai, kad keitėsi teisinis reguliavimas muitų srityje negali būti pagrindas taikyti MAĮ 141 straipsnio l dalies 2 punktą, nes pareiškėja turėjo galimybę susižinoti apie teisinio reguliavimo pasikeitimus. Teismas nurodė, kad paskirta bauda minimali.

24III.

25Apeliaciniu skundu pareiškėja prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - patenkinti jos skundą.

26Pareiškėja pažymi, jog sprendime dėstomi motyvai dėl teisės pažeidimo sudėties požymio - kaltės - buvimo bendrovės veikoje nėra susiję su MAĮ 141 straipsnio taikymu. Apeliantas yra besąlygiškai pripažinęs teisės pažeidimo faktą, todėl sprendžiant šį ginčą turi reikšmę tik faktinės aplinkybės, susijusios su MAĮ 141 straipsnyje įtvirtintų atleidimo nuo baudos sąlygų nustatymu, tame tarpe, faktiniais UAB „Krasta auto“ ir UAB „Remilija“ santykiais ir šių juridinių asmenų veiksmais. Pirmosios instancijos teismas nustatęs, jog UAB „Krasta auto“ veiksmuose yra teisės pažeidimo sudėties požymis - kaltė, nepagrįstai ir neteisėtai nusprendė netaikyti MAĮ 141 straipsnyje numatyto atleidimo nuo baudos. Tokiu būdu yra sukuriama MAĮ 141 straipsnyje įtvirtinai teisės normai ir jos tikslams priešinga situacija, jog asmuo, kurio veiksmuose yra teisės pažeidimo sudėties požymiai, negali būti atleidžiamas nuo baudos remiantis šia teisės norma. Akivaizdu, jog, nesant teisės pažeidimo požymių, ekonominėms sankcijoms nebūtų pagrindo, todėl MAĮ 141 straipsnyje įtvirtintų teisės normų taikymo klausimas apskritai nebūtų keliamas.

27Apeliaciniame skunde teigiama, jog pagrindą atleisti UAB „Krasta auto“ nuo paskirtos baudos patvirtina šios faktinės aplinkybės:

28pažeidimas netinkamai apskaičiuojant importo muito mokestį ir PVM buvo padarytas ne dėl bendrovės kaltės (MAĮ 141 str. 1 d. 1 p.), o dėl muitinės tarpininko klaidų ir neapdairumo vykdant UAB „Krasta auto“ kaip deklaranto pareigas bei dėl sumaišties keičiantis importuojamų prekių deklaravimo ir mokesčių apskaičiavimo tvarkai Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą.

29bendrovės veiksmuose nėra kaltės dėl padarytų pažeidimų (MAĮ 141 str. 1 d. 1 p.). Ji sąžiningai vykdė mokesčių įstatymų, lydinčiųjų teisės aktų bei sutarties dėl muitinės tarpininko paslaugų teikimo nuostatas, todėl pagrįstai tikėjosi, jog mokėtini mokesčiai yra apskaičiuoti tinkamai, o mokestinės prievolės vykdomos laiku.

30apelianto sąžiningumą rodo bendradarbiavimas tiriant teisės aktų pažeidimus, padarytų pažeidimų pripažinimas ir operatyvus mokestinių prievolių įvykdymas šiuos pažeidimus nustačius.

31bendrovė veikė pasitikėdama muitinės tarpininku UAB "Remilija", kuris veikė nepriklausomai, vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais bei 2003 m. balandžio 15 d. sutarties dėl muitinės tarpininko paslaugų teikimo nuostatomis. UAB „Krasta auto“ nuomone, šios sutarties nuginčijimas nėra būtina sąlyga pripažinti, jog UAB „Krasta auto“ veiksmuose nėra kaltės dėl padarytų pažeidimų ir taikyti MAĮ 141 str. 1 d. 1 p.

32Pareiškėja pažymi, kad visi automobiliai į Lietuvą buvo atgabenti iki 2004 m. gegužės mėn. 1 d., dėl šios priežasties visiems automobiliams importo procedūra buvo pradėta pagal galiojusią senąją tvarką, t.y. visiems automobiliams buvo suforminti BAD dokumentai, tuo tarpu mokesčiai buvo skaičiuojami pagal ES galiojančius įstatymus. Esant pereinamajam laikotarpiui pareiškėja intensyviai konsultavosi su muitinės atstovais siekdama teisingai įforminti atvežtus automobilius ir pabaigti importo procedūrą, tačiau negavo teisingos informacijos, ko pasėkoje buvo neteisingai įforminti BAD dokumentai ir nepriskaičiuoti bei nesumokėti muito mokesčiai.

33Nei prašyme atleisti nuo baudos, nei skunde Mokestinių ginčų komisijai ir teismui neteigė, jog neturėjo galimybės susipažinti su viešai paskelbtais taikytinais teisės aktais. Apelianto nuomone, teisės aktų pažeidimas buvo padarytas dėl netinkamo teisės aktų aiškinimo, nepatyrimo taikant didelį kiekį vienu metu įsigaliojusių naujų teisės aktų.

34Prašyme atleisti nuo baudos ir delspinigių ji neneigė pažeidimo padarymo fakto bei savo kaip deklaranto pareigų netinkamo vykdymo. Vienok, atsižvelgiant į mokesčių administravimo įstatymo nuostatas, mokesčių mokėtojas yra atleistinas nuo baudos ir delspinigių, net ir nustačius teisės aktu pažeidimą, kai yra nustatoma, kad įstatymas pažeistas dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo mokesčių mokėtojo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti (MAĮ 141 str. 1 d. 2 p.).

35Pareiškėjos manymu, teismas nepagrįstai ir neteisėtai susiaurino Mokesčių administravimo įstatymo 141 str. 1 d. 2 p. įtvirtintos sąlygos atleisti mokesčių mokėtoją nuo paskirtos baudos taikymo sritį, šią teisės normą nepagrįstai siedamas su pažeidėjo kaltės padarant teisės pažeidimą nustatymu ir teisės aktų viešu paskelbimu bei žinojimu.

36Vadovaujantis atsakomybės individualizavimo, proporcingumo ir teisingumo principais, priimant sprendimą dėl atleidimo nuo baudos ir delspinigių turi būti atsižvelgiama į visas faktines aplinkybes ir bendrovės patiriamas neigiamas pasekmes. Nustatant Lietuvoje parduodamų automobilių kainą, į ją įskaičiuojami visi sumokėti mokesčiai (tame tarpe, PVM ir importo muito mokestis), todėl ekonominė mokesčių našta faktiškai tenka automobilių pirkėjams. Importuoti automobiliai jau yra parduoti už kainą, kurioje nėra įskaičiuoti mokesčiai, todėl bendrovė turės įvykdyti visas mokestines prievoles (104 845,00 Lt) bendrovės pelno sąskaita. Bendrovė sumokėjusi importo muito mokestį ir PVM (104 845,00 Lt) jau šiuo metu patyrė neigiamų ekonominių pasekmių (dėl kurių naudos gavo automobilių pirkėjai), todėl teisės aktų nustatytų sankcijų taikymas yra netikslingas bei perteklinis, o dėl to prieštarauja proporcingumo ir teisingumo principų reikalavimams. Į šiuos apelianto argumentus visiškai nepagrįstai nebuvo atsižvelgta.

37UAB „Krasta auto“ nuo 2003 m. rugsėjo iki 2004 m. gegužės mėnesio į biudžetą sumokėjo 2 968 046 Lt.

38Iki Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą automobiliai būtų apmokestinti apytiksliai 42 000,00 Lt importo muito mokesčiu ir PVM, tuo tarpu, po 2004 m. gegužės 1 d. mokestinė prievolė padidėjo iki 104 845,00 Lt. Dėl informacijos trūkumo apie mokėtinus mokesčius bendrovė priėmė klaidingą sprendimą automobilius importuoti po 2004 m. gegužės mėn. 1 d. (nors tą buvo galima padaryti ir prieš). Ši aplinkybė patvirtina, jog bendrovės veikla importuojant į Lietuvą automobilius ir vykdant jų prekybą yra planinga. Veikdama sąžiningai UAB „Krasta auto“ niekada nesiekė ir nesiekia teisėtais ar neteisėtais būdais sumažinti mokestinių prievolių dydžio, tačiau dėl susiklosčiusių aplinkybių, tame tarpe, pasirinkto muitinės tarpininko nepatyrimo, neišvengė klaidų taikant mokestinių įstatymų normas. Priimant sprendimą dėl atleidimo nuo baudos ir delspinigių turi būti įvertintas visų byloje nustatytų aplinkybių visetas, todėl priimant teisėtą ir pagrįstą sprendimą, inter alia, atsižvelgtina tiek į bendrovės sąžiningai vykdomas visas mokestines prievoles, sumokamų mokesčių dydį, bei šiuo atveju 62 845 Lt padidėjusią mokėtinų PVM ir importo mokesčio sumą, kuri būtų likusi nepakitusi, jeigu bendrovė būtų dėjusi visas pastangas išnaudoti dėl Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą atsiradusias galimybes sumažinti mokestinių prievolių dydį.

39Valstybės biudžetas ne tik nepatyrė žalos, bet ir buvo surinkti didesni mokesčiai, už tas pačias importuotas prekes. Šie argumentai, nurodyti ir skunde pirmosios instancijos teismui, patvirtina, kad teismas nepagrįstai nevertino, ar UAB „Krasta auto" buvo teisėtai ir pagrįstai neatleista nuo baudos, esant pagrindams, nurodytiems MAĮ 141 str. 1 d. 3 p.

40Atsiliepimu į pareiškėjos apeliacinį skundą atsakovas Muitinės departamentas prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą teismo sprendimą. Muitinės departamento nuomone, nors mokesčių įstatymo pažeidimą padarė bendrovę muitinės įstaigoje atstovavęs muitinės tarpininkas UAB „Remilija“, tačiau jis veikė sutarties dėl muitinės tarpininko paslaugų teikimo pagrindu, t.y. atstovavo (veikė UAB „Krasta auto“ vardu) bendrovę muitinės įstaigoje, įforminant muitinės procedūrą. Vadovaujantis 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatų, 199 straipsnio 1 dalimi, pateikus muitinės įstaigai deklaranto arba jo atstovo pasirašytą deklaraciją, deklarantas (nagrinėjamu atveju - UAB „Krasta auto“) teisės aktų nustatyta tvarka tampa atsakingas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą, kartu su deklaracija pateiktų dokumentų tikrumą ir visų prievolių, susijusių su deklaracijoje nurodytos muitinės procedūros taikymo prekėms pradžia įvykdymą.

41Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs (administracinė byla Nr. A15-1421-05), kad situacijoms, kuomet mokesčių įstatymo pažeidimą padaro juridinio asmens atstovas, turi būti taikoma taisyklė, kad „juridinio asmens atstovo padaryta neteisėta veika yra nuosava juridinio asmens veika ir už tokią juridinio asmens neteisėtą veiką privalo atsakyti pats juridinis asmuo". Taigi, Muitinės departamento nuomone, pirmos instancijos teismas pagrįstai skundžiamame sprendime nurodė, kad UAB „Krasta auto“ negali būti atleista nuo paskirtos baudos, vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 141 straipsnio 1 dalies 1 punktu.

42Muitinės departamentas mano, kad pirmos instancijos teismas skundžiamame sprendime pagrįstai nurodo, jog tai, kad keitėsi teisinis reguliavimas muitų srityje negali būti pagrindas taikyti Mokesčių administravimo įstatymo 141 straipsnio 1 dalies 2 punktą, nes pareiškėja turėjo galimybę susižinoti apie teisinio reguliavimo pasikeitimus.

43Atkreipia dėmesį, kad UAB „Krasta auto“ padarytus pažeidimus, dėl kurių buvo neteisingai apskaičiuoti mokesčiai, nagrinėjamu atveju neįtakojo naujai įsigaliojusių (Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą) teisės aktų taikymas, kadangi tiek iki 2004 m. gegužės 1 d., tiek ir po jos muitinės tarpininko išlaidos, susijusios su prekių deklaravimu, privalėjo būti pridedamos prie importuojamų prekių apmokestinamosios vertės, nuo kurios skaičiuojamas importo PVM, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 15 straipsnio 13 dalimi bei įstatymo 15 straipsnio 15 dalimi (2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1960 redakcija). Deklaruotą prekių kilmę patvirtinančius dokumentus, kurie pagrįstų taikomą muito tarifą taip pat privalu buvo pateikti ir iki, ir po 2004 m. gegužės 1 d.

44Be to, Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas Mokesčių administravimo įstatymo 141 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymą (administracinės bylos Nr. A15-1421/2005, Nr. A15-141/2005), yra konstatavęs, kad šis atleidimo nuo baudos (delspinigių) pagrindas sietinas su nenugalimos jėgos poveikiu (force majeure) ir atsitiktinių aplinkybių poveikiu (cas fortuit), kurių savo veikloje mokesčių mokėtojas nenumatė ir numatyti negalėjo ir šių aplinkybių pasėkoje atsiradę padariniai negalėjo būti įtakojami mokesčių mokėtojo valios. Minėtomis aplinkybėmis pripažintinos gamtos jėgos, valstybinės valdžios institucijų neteisėti veiksmai ir žmogaus poveikis. Tačiau žmogaus poveikis mokesčio mokėtojo veiklai tik tuomet eliminuoja mokesčio mokėtojo valią, kai prieš jį naudojamas absoliutus smurtas (vis absoluta), kurio mokesčio mokėtojas negali išvengti, jam pasipriešinti ar nuo jo apsiginti. Nagrinėjamu atveju minėtų aplinkybių nenustatyta.

45Atsiliepimu į pareiškėjos apeliacinį skundą tretysis suinteresuotas asmuo prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą teismo sprendimą. Atsiliepime pažymima, kad vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 139 str. 1 dalimi, tuo atveju jei mokesčių administratorius nustato, kad mokesčių mokėtojas neapskaičiavo nedeklaruojamo (įskaitant muitines deklaracijoje apskaičiuojamą mokestį) ar nedeklaravo deklaruojamo mokesčio arba neteisėtai pritaikė mažesnį mokesčio tarifą ir dėl šių priežasčių mokėtiną mokestį neteisėtai sumažino, mokesčių mokėtojui priskaičiuojama trūkstama mokesčio suma ir skiriama nuo 10 iki 50 procentų minėtos mokesčio sumos dydžio bauda. Skiriamos konkrečios baudos dydis priklauso nuo pažeidimo pobūdžio, taip pat nuo to, ar mokesčių mokėtojas bendradarbiavo su mokesčių administratoriumi, nuo mokesčių įstatymo pripažinimo ir kitų aplinkybių, kurias mokesčių administratorius pripažįsta svarbiomis, skirdamas didesnę ar mažesnę baudą. Atsižvelgiant į visas minėtas aplinkybes pareiškėjai už padarytus pažeidimus buvo skirta minimali bauda.

46Nesutinka su apelianto argumentu, kad jis nėra kaltas, o pažeidimas padarytas dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo jo valios yra nepagrįstas. Muitinės tarpininkas pagal tarpusavyje pasirašytą sutartį Nr. 2/2003 (2003 m. balandžio 15 d.) veikė UAB „Krasta auto“ vardu ir atstovavo jos interesams, taigi ir pareiga atsakyti už padarytus pažeidimus tenka bendrovei. Deklarantas šiuo atveju yra pati bendrovė. Pagal 1992 m. spalio 12 d. EEB Tarybos reglamento (EEB) Nr.2913/92, nustatančio Bendrijos Muitinės kodeksą, 4 str. 18 dalį deklarantu laikomas asmuo, pateikiantis muitinės deklaraciją savo vardu, arba asmuo, kurio vardu muitinės deklaracija pateikiama. Pagal 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatas, 199 str. 1 dalį, pateikus muitinės įstaigai deklaranto arba jo atstovo pasirašytą deklaraciją deklarantas teisės aktų nustatyta tvarka tampa atsakingas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą. Šiuo atveju deklarantu buvo pats pareiškėjas, kuris yra atsakingas už deklaracijoje pateiktą informaciją. Muitinės tarpininko klaida negali būti laikoma aplinkybe, kurios protingai negalima buvo numatyti, nes deklarantas turėjo galimybę ir pagal savo darbo specifiką privalėjo sužinoti apie importo mokesčių teisinio reglamentavimo pasikeitimus. Apeliantas, pasirinkęs tarpininką ir sudaręs su juo sutartį, veikė savo rizika, todėl turi prisiimti iš šios rizikos kylančias pasekmes.

47Pažymi, jog apeliantas nepagrįstai teigia, kad jis savo veiksmais nepadarė žalos biudžetui. Iš tikrųjų mokestinė prievolė įvykdyta tik atlikus muitinėje patikrinimą ir nurodžius sumokėti įsiskolinimą. To pasekmė – 104845 Lt importo mokesčių suma nebuvo sumokėta į valstybės biudžetą nustatytu terminu. Tai, kad subjektas gera valia įvykdė teisėtą muitinės reikalavimą sumokėti mokestinę prievolę, suteikia jam galimybę taikyti minimalią baudą, tačiau nėra teisinis pagrindas atleisti mokesčių mokėtoją nuo baudos.

48Pareiškėjo atstovas, apeliacinės instancijos teisme palaikydamas skundą, prašo jį patenkinti. Jis išdėstė skunde nurodytus pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumo bei nepagrįstumo argumentus.

49Atsakovo ir trečiojo suinteresuotojo asmens atstovės prašo apeliacinį skundą atmesti atsiliepimuose į jį nurodytų argumentų pagrindu.

50Teisėjų kolegija

konstatuoja:

51IV.

52Apeliacinis skundas atmetamas.

53Byloje nustatyta, kad Vilniaus teritorinė muitinė 2005 m. gegužės 31d. sprendimu Nr. 2TR-19-979 perskaičiavo importo mokesčius ir skyrė pareiškėjai nuo papildomai apskaičiuotų 104 845 Lt mokesčių sumos 30 procentų dydžio – 31 454 Lt baudą (MGK byla, b. l. 49-51). Šis sprendimas Muitinės departamento 2005 m. rugpjūčio 5 d. sprendimu Nr. 1A-18.5-399 buvo pakeistas ir bauda sumažinta iki 10 485 Lt (MGK byla, b. l. 40-41).

54Vilniaus teritorinės muitinės 2005 m. rugpjūčio 16 d. sprendimu Nr.2TR-19-1308 buvo atmestas pareiškėjos prašymas dėl atleidimo nuo baudos (b. l. 22-23). Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2005 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. 1A-18.5-534 šis sprendimas buvo patvirtintas (b. l. 19-21). Mokestinių ginčų komisijos 2006 m. sausio 18 d. sprendimu Nr. S-14-(7-514/2005) buvo patvirtintas Muitinės departamento 2005 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. 1A-18.5-534 (b. l. 25-29).

55Pareiškėja prašo panaikinti sprendimus, kuriais buvo atsisakyta atleisti ją nuo baudos.

56Atleidimą nuo baudos pagrindus reglamentuoja Mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir MAĮ) 141 straipsnis, kuriame numatyta, jog nuo pagal šio Įstatymo 139 ir 140 straipsnius paskirtų baudų mokėjimo atleidžiama:

571) jei mokesčių mokėtojas įrodo, kad nėra kaltas dėl padaryto pažeidimo;

582) jei mokesčio įstatymas pažeistas dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo mokesčių mokėtojo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti. Tokiomis aplinkybėmis nelaikomi mokesčių mokėtojo ar jo darbuotojų veiksmai ar neveikimas, taip pat mokesčių mokėtojo nemokumas;

593) kai mokesčių mokėtojo atskira veika, nors ir pažeidžiančia mokesčio įstatymo nuostatas, nepadaroma žala biudžetui;

604) kai mokesčio mokėtojas mokesčio įstatymą pažeidė dėl klaidingo apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimo arba mokesčių administratoriaus raštu pateiktos klaidingos konsultacijos mokesčių mokėjimo klausimais.

61Apeliaciniame skunde teigiama, jog pareiškėjas atleistinas nuo baudos pagal MAĮ 141 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

62Pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, jog atleisti pareiškėja nuo baudos nėra teisinių pagrindų.

63Pareiškėjas nurodo, kad BAD importo rinkiniai buvo neteisingai užpildyti dėl teisės aktų pasikeitimo įstojus Lietuvai į Europos Sąjungą.

64Šis pareiškėjo argumentas nepagrįstas byloje surinktais įrodymais, o vertinant jį MAĮ 141 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo aspektu pripažintina, jog - yra ir nereikšmingas. Klaidingas teisės taikymas negali būti vertinamas kaip aplinkybės, nepriklausiusios nuo mokesčių mokėtojo valios, kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti.

65Kiti pareiškėjo skundo argumentai – kad pareiškėjas dėl neteisingai apskaičiuotų mokesčių jau patyrė kitų nuostolių, moka didelius mokesčius ir tai daro sąžiningai, pagal paminėtą teisinį reguliavimą nėra tie pagrindai, dėl kurių mokesčių mokėtojas būtų atleidžiamas nuo baudų mokėjimo.

66Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas.

67Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

68UAB „Krasta auto“ apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą palikti nepakeistą.

69Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja UAB „Krasta auto“ kreipėsi į administracinį teismą... 5. Skunde nurodo ir atstovas teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad... 6. Pareiškėja nurodė, kad Vilniaus teritorinei muitinei atlikus UAB „Krasta... 7. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą mokesčių deklaravimo ir apskaičiavimo... 8. Vilniaus teritorinei muitinei vykdant BAD rinkinių įforminimo patikrinimą,... 9. UAB „Krasta auto“ siekdama užtikrinti tinkamą teisės aktų nustatytų... 10. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje atsakomybės, tame... 11. Siekiant, kad taikoma administracinė atsakomybė atitiktų jai keliamus... 12. Pažymėjo, kad nei prašyme atleisti nuo baudos, nei skunde Mokestinių... 13. Pareiškėja nurodė, jog jos veiksmuose nėra kaltės dėl padarytų... 14. Atsakovas Muitinės departamentas su skundu nesutiko ir atsiliepime į skundą... 15. Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus teritorinė muitinė su skundu nesutiko... 16. II.... 17. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu... 18. Teismas nustatė, kad Vilniaus teritorinė muitinė 2005 m. gegužės 31d.... 19. Vilniaus teritorinės muitinės 2005 m. rugpjūčio 16 d. sprendimu... 20. Teismas nurodė, jog pareiškėja prašo panaikinti sprendimus, kuriais buvo... 21. Teismas pažymėjo, kad pareiškėja nenurodo konkretaus straipsnio punkto,... 22. Teismas, įvertinęs įrodymų visumą, padarė išvadą, jog atleisti... 23. Teismas pažymėjo, jog pareiškėja skunde abstrakčiai nurodo, kad BAD... 24. III.... 25. Apeliaciniu skundu pareiškėja prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 26. Pareiškėja pažymi, jog sprendime dėstomi motyvai dėl teisės pažeidimo... 27. Apeliaciniame skunde teigiama, jog pagrindą atleisti UAB „Krasta auto“ nuo... 28. pažeidimas netinkamai apskaičiuojant importo muito mokestį ir PVM buvo... 29. bendrovės veiksmuose nėra kaltės dėl padarytų pažeidimų (MAĮ 141 str. 1... 30. apelianto sąžiningumą rodo bendradarbiavimas tiriant teisės aktų... 31. bendrovė veikė pasitikėdama muitinės tarpininku UAB "Remilija", kuris... 32. Pareiškėja pažymi, kad visi automobiliai į Lietuvą buvo atgabenti iki 2004... 33. Nei prašyme atleisti nuo baudos, nei skunde Mokestinių ginčų komisijai ir... 34. Prašyme atleisti nuo baudos ir delspinigių ji neneigė pažeidimo padarymo... 35. Pareiškėjos manymu, teismas nepagrįstai ir neteisėtai susiaurino Mokesčių... 36. Vadovaujantis atsakomybės individualizavimo, proporcingumo ir teisingumo... 37. UAB „Krasta auto“ nuo 2003 m. rugsėjo iki 2004 m. gegužės mėnesio į... 38. Iki Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą automobiliai būtų apmokestinti... 39. Valstybės biudžetas ne tik nepatyrė žalos, bet ir buvo surinkti didesni... 40. Atsiliepimu į pareiškėjos apeliacinį skundą atsakovas Muitinės... 41. Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs... 42. Muitinės departamentas mano, kad pirmos instancijos teismas skundžiamame... 43. Atkreipia dėmesį, kad UAB „Krasta auto“ padarytus pažeidimus, dėl... 44. Be to, Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas Mokesčių... 45. Atsiliepimu į pareiškėjos apeliacinį skundą tretysis suinteresuotas asmuo... 46. Nesutinka su apelianto argumentu, kad jis nėra kaltas, o pažeidimas padarytas... 47. Pažymi, jog apeliantas nepagrįstai teigia, kad jis savo veiksmais nepadarė... 48. Pareiškėjo atstovas, apeliacinės instancijos teisme palaikydamas skundą,... 49. Atsakovo ir trečiojo suinteresuotojo asmens atstovės prašo apeliacinį... 50. Teisėjų kolegija... 51. IV.... 52. Apeliacinis skundas atmetamas.... 53. Byloje nustatyta, kad Vilniaus teritorinė muitinė 2005 m. gegužės 31d.... 54. Vilniaus teritorinės muitinės 2005 m. rugpjūčio 16 d. sprendimu... 55. Pareiškėja prašo panaikinti sprendimus, kuriais buvo atsisakyta atleisti ją... 56. Atleidimą nuo baudos pagrindus reglamentuoja Mokesčių administravimo... 57. 1) jei mokesčių mokėtojas įrodo, kad nėra kaltas dėl padaryto pažeidimo;... 58. 2) jei mokesčio įstatymas pažeistas dėl aplinkybių, kurios nepriklausė... 59. 3) kai mokesčių mokėtojo atskira veika, nors ir pažeidžiančia mokesčio... 60. 4) kai mokesčio mokėtojas mokesčio įstatymą pažeidė dėl klaidingo... 61. Apeliaciniame skunde teigiama, jog pareiškėjas atleistinas nuo baudos pagal... 62. Pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, jog atleisti... 63. Pareiškėjas nurodo, kad BAD importo rinkiniai buvo neteisingai užpildyti... 64. Šis pareiškėjo argumentas nepagrįstas byloje surinktais įrodymais, o... 65. Kiti pareiškėjo skundo argumentai – kad pareiškėjas dėl neteisingai... 66. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o... 67. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 68. UAB „Krasta auto“ apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos... 69. Nutartis neskundžiama....