Byla A-261-778-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Stasio Gagio (pranešėjas) ir Romano Klišausko, sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei, dalyvaujant atsakovo Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovui Raimondui Merčaičiui, trečiojo suinteresuoto asmens Lazdijų rajono savivaldybės atstovui Kęstučiui Jasiulevičiui viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo K. J. skundą atsakovui Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lazdijų rajono savivaldybės administracijai, dėl atsisakymo parengti projektavimo sąlygas.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas K. J. kreipėsi skundu į teismą, prašydamas pripažinti neteisėtu Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2006 m. rugpjūčio 11 d. atsisakymą išduoti projektavimo sąlygas parengti gyvenamojo namo, ūkio pastato ir lauko virtuvės projektui pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame 4,4200 ha miškų ūkio paskirties žemės sklype ir šį atsisakymą panaikinti bei įpareigoti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentą per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos parengti ir išduoti sąlygas minėtam projektui minėtame žemės sklype parengti.

5Pareiškėjas nurodė, kad minėtą žemės sklypą įsigijo 2004 m. birželio 14 d. Įsigydamas žemės sklypą, žinojo, kad jame yra buvusi sodybvietė, kurią galės atstatyti. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija 2006 m. birželio 29 d. aktu Nr. AT8-9 nustatė, kad sklype, kurio teritorija užsodinta mišku, yra buvusi sodyba ir buvusią sodybą tikslinga atstatyti. Norėdamas atstatyti sodybą ir gauti leidimą statybai, pareiškėjas Lazdijų rajono savivaldybės administracijai pateikė paraišką projektavimo sąlygoms gauti ir kitus reikalingus dokumentus. Lazdijų rajono savivaldybės Architektūros tarnyba kreipėsi į Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentą su prašymu pateikti projektavimo sąlygas projektui parengti. Tačiau atsakovas 2006 m. rugpjūčio 11 d. raštu Nr. 5-33-564 atsisakė išduoti projektavimo sąlygas, nurodydamas, kad atstatyti buvusios sodybos miškų ūkio paskirties žemės sklype negalima. Pareiškėjo teigimu, toks atsakovo atsisakymas yra nepagrįstas ir neteisėtas, todėl naikintinas. Pareiškėjo nuomone, atsakovas neteisingai interpretuoja Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimą bei įstatymų reikalavimus, reglamentuojančius statybą miškų ūkio paskirties žemėje. Pareiškėjo teigimu, galimybė statyti naujus gyvenamuosius namus (vietoj buvusių), taip pat rekonstruoti esamus gyvenamuosius namus ir statyti reikiamus ūkinius pastatus miškų ūkio paskirties žemėje yra įtvirtinta 1995 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1608 „Dėl statybų privačioje žemėje reglamento patvirtinimo“ (toliau – ir Reglamentas) 3 punkte. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, priešingai nei nurodo atsakovas, nesvarstė šio punkto atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir kitiems įstatymams, ir šios nuostatos nepripažino prieštaraujančia Lietuvos Respublikos Konstitucijai, todėl ši nuostata yra galiojanti.

6Atsakovas Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsakovas nurodė, kad Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento atsisakymas, kurį ginčija pareiškėjas, yra pagrįstas ir teisėtas. Atsakovo teigimu, pareiškėjas netinkamai aiškina 1995 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1608 „Dėl statybų privačioje žemėje reglamento patvirtinimo“ 3 punkto nuostatas. Pagal šį punktą gyvenamuosius namus galima statyti tik esamose sodybvietėse, o pareiškėjo nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype sodybos nėra, ji tik buvo anksčiau. Be to, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 14 d. nutarimu konstatavo, kad miškų ūkio paskirties žemėje galima statyti tik medienos sandėlius ir kitus su mišku susijusius įrenginius.

7Tretysis suinteresuotas asmuo Lazdijų rajono savivaldybės administracija su pareiškėjo skundu sutiko, prašė jį tenkinti. Tretysis suinteresuotas asmuo nurodė, kad vadovaujantis 1995 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1608 „Dėl statybų privačioje žemėje reglamento patvirtinimo“ 3 punkto nuostatomis, miškų ūkio paskirties žemėje esančiose sodybvietėse galima statyti naujus gyvenamuosius namus vietoj buvusių. Kadangi pareiškėjui priklausančiame žemės sklype anksčiau buvo sodyba, atsakovo atsisakymas išduoti projektavimo sąlygas yra neteisėtas ir nepagrįstas.

8II.

9Kauno apygardos administracinis teismas 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimu pareiškėjo K. J. skundą patenkino ir panaikino Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento atsisakymą 2006 m. rugpjūčio 11 d. raštu Nr. 5-33-564 išduoti projektavimo sąlygas pareiškėjui gyvenamojo namo, ūkio pastato ir lauko virtuvės projektui parengti pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame 4,4200 ha miškų ūkio paskirties žemės sklype bei įpareigojo atsakovą per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos parengti ir išduoti projektavimo sąlygas pareiškėjo gyvenamojo namo, ūkio pastato ir lauko virtuvės projektui parengti jam nuosavybės teise priklausančiame 4,4200 ha miškų ūkio paskirties žemės sklype.

10Teismas nurodė, kad atsakovas neteisingai aiškina Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimo nuostatas. Minėtame nutarime Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas tyrė Reglamento 2 punkto nuostatų atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir pripažino šias nuostatas prieštaraujančias Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Tačiau Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas netyrė Reglamento 3 punkto nuostatų atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai, todėl Reglamento 3 punktas yra galiojantis. Reglamento 3 punkte numatyta, kad žemės ūkio paskirties ir miškų ūkio paskirties žemėje esančiose sodybvietėse galima statyti naujus gyvenamuosius (vietoj buvusiųjų), taip pat rekonstruoti esamus gyvenamuosius namus ir statyti reikiamus ūkinius pastatus. Šia nuostata ir turėjo remtis atsakovas, spręsdamas klausimą dėl projektavimo sąlygų parengti pastatų projektus pareiškėjo žemės sklype išdavimo. Teismas nurodė, kad dėl žodžio „statybvietė“ reikšmės pagal Lietuvių kalbos žodyną taip pat paneigiami atsakovo argumentai.

11Teismas taip pat nurodė, kad statybų miškų ūkio paskirties žemėje teisiniai santykiai Lietuvos Respublikos miškų įstatyme ir Lietuvos Respublikos žemės įstatyme iš esmės nereguliuojami. Todėl, remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 4 straipsnio 5 dalimi, teismas taip pat vadovavosi Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo, reguliuojančio panašius teisinius santykius, nuostatomis. Šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkte, numatančiame draudimus draustiniuose taikomai veiklai, nustatyta, kad draustiniuose draudžiama statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą), taip pat vietas, nustatytas draustinių tvarkymo planuose ar projektuose ir bendrojo planavimo dokumentuose.

12Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad atsakovo atsisakymas išduoti projektavimo sąlygas pareiškėjui gyvenamojo namo, ūkio pastato ir lauko virtuvės projektui parengti pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype buvo neteisėtas, todėl naikintinas.

13III.

14Apeliaciniu skundu atsakovas Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti.

15Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo nurodytame Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme (9 str. 2 d. 8 p. ir 20 str. 4 d.) nustatyta, kad leidžiama statyti pastatus esamose ir buvusiose sodybose. Tuo tarpu pagal 1995 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1608 „Dėl statybų privačioje žemėje reglamento patvirtinimo“ patvirtintą Reglamentą (3 p.) leidžiama statyti pastatus tik esančiose sodybvietėse. Apelianto manymu, žodžių junginiai „buvusi sodyba“ ir „esančios sodybvietės“ turi skirtingas reikšmes, nes nusako skirtingą sodybų egzistavimo laikotarpį: esanti sodybvietė tai yra šiuo metu esanti sodybos vieta su pastatais, tik be gyvenamojo namo. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas, išaiškinęs žodžio „sodybvietė“, o ne žodžių junginio „esančiose sodybvietėse“ reikšmę ir neįžvelgęs prieš tai minėtų dviejų sąvokų („buvusi sodyba“ ir „esančios sodybvietės“) skirtumo, padarė neteisingas išvadas ir priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą.

16Pareiškėjas K. J. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti ir Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą. Pareiškėjas nurodo, kad sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas sprendimą priėmė ne tik remdamasis gramatiniu žodžio „statybvietė“ aiškinimu, bet ir visapusiškai ir objektyviai ištyręs, išanalizavęs ir įvertinęs visas bylos aplinkybes bei surinktus įrodymus, išsamiai išanalizavęs visas su nagrinėjamo ginčo dalyku susijusių įstatymų, poįstatyminių aktų (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų) ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo nutarimo nuostatas.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Apeliacinis skundas tenkintinas.

20Pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė ir aiškino materialinės teisės normas ir tai sąlygojo nepagrįsto sprendimo priėmimą kuris naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas.

21Paraiška projektavimo sąlygoms gauti (b.l.18) įrodo, kad pareiškėjas K. J. siekia gauti projektavimo sąlygas naujai statybai: gyvenamajam namui, ūkio pastatui ir lauko virtuvei statyti. Paraiškoje nurodoma statybos vieta žemės sklypas, kurio kadastro numeris 59100007:233. VĮ Registrų centro Alytaus filialo 2004-06-17 pažymėjime nurodoma, kad šio K. J. valdomo sklypo paskirtis yra miškų ūkio ir be kitų apribojimų jam taikomi miškų naudojimo apribojimai (b.l.8-9).

22Žemės įstatymo 21 straipsnio 1dalies 1 punktu, galiojusių paraiškos pateikimo metu (2004-07-08 įstatymo IX-2325 redakcija), buvo nustatyta, kad žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo naudoti žemę pagal pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį, naudojimo būdą bei pobūdį. Ši įstatymo nuostata išliko ir vėlesniuose šios normos pakeitimuose. Miškų ūkio žemės paskirtis yra numatyta Žemės įstatymo 26 straipsnyje. Pagal nustatytą paskirtį miškų ūkio žemė negali būti urbanizuojama. Toks šio straipsnio aiškinimas grindžiamas Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-03-14 nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu nr. 1608 "Dėl statybų privačioje žemėje reglamento patvirtinimo" patvirtinto statybų privačioje žemėje reglamento nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos konstitucijai, dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn subjektų, tvarkos, sąlygų ir apribojimų konstitucinio įstatymo (1996 m. birželio 20d. redakcija) nuostatoms, taip pat dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu nr. 1608 "Dėl statybų privačioje žemėje reglamento patvirtinimo" patvirtinto statybų privačioje žemėje reglamento 2 punkto atitikties Lietuvos Respublikos miškų įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nuostatoms“.

23Šiuo nutarimu Konstitucinis teismas pripažino, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1608 "Dėl Statybų privačioje žemėje reglamento patvirtinimo" patvirtinto Statybų privačioje žemėje reglamento 2 punkto nuostata "Miškų ūkio paskirties žemėje pastatų statyba leidžiama <...>, kai tokių pastatų reikia miškų ūkio veiklai" ta apimtimi, kuria miškų ūkio paskirties žemėje leidžiama statyti ne tik medienos sandėlius bei kitus su mišku susijusius įrenginius, bet ir kitus pastatus, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 94 straipsnio 2, 7 punktams, konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 2 straipsnio (2001 m. balandžio 10d. redakcija su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) 3 daliai, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (2004 m. sausio 27d. redakcija su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) 26 straipsnio 1 dalies 3 punktui.

24Remiantis šia nuostata turi būti aiškinamos ir kitos teisės normos reguliuojančios ginčo santykius. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1608 "Dėl Statybų privačioje žemėje reglamento patvirtinimo" (toliau tekste Reglamentas) 3 punktas, (redakcija galiojusį iki 2007-02-04) numatė statybos galimybę vietoj buvusių statinių arba teisę rekonstruoti esamus statinius. Tačiau byloje nėra duomenų apie buvusios sodybos statinius, nėra identifikuota buvusios sodybos vieta.

25Taip pat teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas remiantis ABTĮ 4 straipsnio 2 dalimi turėjo pagrindą kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį teismą su prašymu ištirti ar Reglamento 3 punktas neprieštarauja Miškų įstatymo 2 straipsnio 3 daliai ir Žemės įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 3 punktui, nes Konstitucinis teismas 2006-03-14 nutarime, vertindamas statybos galimybę miškų ūkio paskirties žemėje, yra konstatavęs, kad aktai numatantis tokią galimybę neatitinka šių įstatymų nuostatų. Teismas negalėjo vadovautis teisės aktu, kurio teisinis reguliavimas neatitinka aukštesnės galios teisės akto nuostatų.

26Reglamento 3 punktas buvo panaikintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 106, todėl apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo kreiptis į Konstitucinį teismą dėl šio akto teisėtumo vertinimo.

27Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punktas nenustato kitokios miškų ūkio žemės naudojimo paskirties nei pripažinta Konstitucinio teismo 2006-03-14 nutarimu, todėl juo taip pat nepagrįstai rėmėsi pirmosios instancijos teismas priimdamas sprendimą.

28Esant šioms aplinkybėms Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2006-08-11 atsisakymas išduoti projektavimo sąlygas K. J. naujo gyvenamojo namo, ūkio pastato ir lauko virtuvės projektui parengti jo nuosavybės teise valdomame miškų ūkio paskirties 4,4200 ha žemės sklype, esančiame Burbų kaime Kapčiamiesčio seniūnijoje Lazdijų rajone yra pagrįstas ir jo naikinti nėra pagrindo. Todėl apeliacinis skundas tenkintinas, Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas-atmesti K. J. skundą kaip nepagrįstą.

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

30Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą patenkinti.

31Panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą- K. J. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

32Sprendimas neskundžiamas.

33Antanas Ablingis

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas K. J. kreipėsi skundu į teismą, prašydamas pripažinti... 5. Pareiškėjas nurodė, kad minėtą žemės sklypą įsigijo 2004 m. birželio... 6. Atsakovas Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas su pareiškėjo... 7. Tretysis suinteresuotas asmuo Lazdijų rajono savivaldybės administracija su... 8. II.... 9. Kauno apygardos administracinis teismas 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimu... 10. Teismas nurodė, kad atsakovas neteisingai aiškina Lietuvos Respublikos... 11. Teismas taip pat nurodė, kad statybų miškų ūkio paskirties žemėje... 12. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, pirmosios instancijos teismas padarė... 13. III.... 14. Apeliaciniu skundu atsakovas Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas... 15. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo nurodytame... 16. Pareiškėjas K. J. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 20. Pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė ir aiškino materialinės... 21. Paraiška projektavimo sąlygoms gauti (b.l.18) įrodo, kad pareiškėjas K. J.... 22. Žemės įstatymo 21 straipsnio 1dalies 1 punktu, galiojusių paraiškos... 23. Šiuo nutarimu Konstitucinis teismas pripažino, kad Lietuvos Respublikos... 24. Remiantis šia nuostata turi būti aiškinamos ir kitos teisės normos... 25. Taip pat teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas... 26. Reglamento 3 punktas buvo panaikintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m.... 27. Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punktas nenustato... 28. Esant šioms aplinkybėms Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 30. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą patenkinti.... 31. Panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. gruodžio 14 d.... 32. Sprendimas neskundžiamas.... 33. Antanas Ablingis...