Byla II-4-286/2015
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Ignalinos rajono agentūros vyriausiojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus P. K. 2015-03-13 nutarimo, priimto administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AM (09-AB)-38

1Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Rimkus, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Valei Zabulevičienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui D. K., jos atstovui advokatui Vytautui Vinikui, nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusios institucijos atstovams Aušrinei Kutkaitei-Žemaitienei ir Broniui Vygeliui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens D. K., a. k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietės, dirbančios ( - ), gyvenančios ( - ), skundą dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Ignalinos rajono agentūros vyriausiojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus P. K. 2015-03-13 nutarimo, priimto administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AM (09-AB)-38,

Nustatė

22015-02-27 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – Utenos RAAD) Ignalinos rajono agentūros vedėjas P. K. surašė D. K. administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 09-AB-38, kuriame nurodė, kad 2014 metų rugsėjo mėnesį, kasant kūdrą D. K. ir R. K. priklausančiame žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), dalis susidariusio iškastinio grunto buvo paskleista/susandėliuota pelkės teritorijoje, t. y. šiais veiksmais D. K. pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 128.2. papunkčio reikalavimus, padarydama administracinio teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 5113 straipsnio 1 dalyje.

3Tas pats pareigūnas 2015-03-13 nutarimu Nr. 091780 administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AM (O9-AB)-38 administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui D. K. už padarytą pažeidimą paskyrė administracinę nuobaudą – 144 Eur baudą.

4Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo D. K. kreipėsi į teismą su skundu, prašydama skundžiamą nutarimą panaikinti. Skunde nurodo, kad organizuodama vandens telkinio valymo ir praplėtimo darbus, elgėsi teisėtai, nes vadovavosi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2012-07-12 įsakymu Nr. D1-590/3d-583 „Dėl dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). Atsižvelgiant į Aprašo 15 punktą, pagal kurį planuojant įrengti didesnį kaip 0,1 ha ploto dirbtinį vandens telkinį privaloma raštu pateikti informaciją apie telkinio įrengimo vietą Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, 2014-08-04 raštu informavo Utenos RAAD Ignalinos rajono agentūrą apie telkinio įrengimo vietą ir nurodė, kad iškastos žemės bus išsklaidytos jos sklypo ribose, o pridėtame žemės sklypo plane pažymėjo vandens telkinio įrengimo vietą. Utenos RAAD Ignalinos agentūros vedėjas, laikydamasis aplinkos apsaugos Valstybinės kontrolės prevencijos principo – užkirsti kelią aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimams, siekti išvengti neigiamo poveikio aplinkai – informavo, kad darbams atlikti kliūčių nėra. Darbų atlikimui ji pasamdė rangovus, kurie savo technika išvalė vandens telkinį ir jį praplatino, o iškastas žemes išstumdė tame pačiame sklype. Pagal Aprašo 13 punktą, dirbtinio vandens telkinio įrengimo metu iškastas gruntas ir (arba) derlingasis dirvožemio sluoksnis negali būti parduodamas arba kitaip perleidžiamas kitiems asmenims. Toks gruntas ir derlingasis dirvožemio sluoksnis turi būti panaudojamas reljefui formuoti žemės sklype, kuriame įrengiamas dirbtinis vandens telkinys. Aprašo 14 punktas nurodo baigtinį sąrašą vietų, kuriose iškastas gruntas ir (arba) derlingasis dirvožemio sluoksnis negali būti sandėliuojamas ir paskleidžiamas, t. y. pelkių ir šaltinynų teritorijose, kurių plotas didesnis kaip 0,5 ha, o durpių sluoksnio storis didesnis kaip 1 metras, akmenynuose, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose, natūraliose pievose, potvynių užliejamose teritorijose. Rangovams atliekant darbus, iškastas gruntas buvo išsklaidytas, formuojant jai priklausančio žemės sklypo reljefą, todėl Aprašo 14 punkto reikalavimai nebuvo pažeisti. Gretimo sklypo savininkui M. P. parašius skundą, 2014 metų rugsėjo mėnesį Utenos RAAD Ignalinos rajono agentūros pareigūnai atliko patikrinimą ir pažeidimų nenustatė. Po to patikrinimą atliko Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Ignalinos ir Visagino skyriaus pareigūnai, kurie taip pat pažeidimų nenustatė. 2015 metų vasario mėnesį Utenos RAAD Ignalinos rajono agentūros vedėjas, pasitelkęs į pagalbą tarnautoją, neturintį įgaliojimų atlikti patikrinimus, su metrologinės patikros neturinčiais prietaisais atliko jos sklypo būklės vizualinį patikrinimą ir, matavimų duomenis panaudojęs kaip tariamai padaryto pažeidimo įrodymą, surašė protokolą dėl mechaniškai sužalotos pelkinės augalijos, 2015-03-13 paskyrė jai 144 EUR baudą. Mano, kad ją nubaudęs valstybinės institucijos atstovas pažeidė nešališkumo, objektyvumo ir nepiktnaudžiavimo valdžia principą. Be to, surašydamas protokolą, pareigūnas nenurodė administracinio teisės pažeidimo esmės, t. y konkrečių jos veiksmų ar neveikimo, o vadovavosi vien prielaidomis, todėl nutarimas turi būti panaikintas.

5Utenos RAAD atstovas prašė skundą atmesti, Utenos RAAD Ignalinos rajono agentūros vedėjo P. K. 2015-03-13 nutarimą Nr. 091780 administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AM (O9-AB)-38 pripažinti teisėtu ir pagrįstu. Nurodė, kad pareiškėja 2014 metų rugpjūčio mėnesį, atlikdama vandens telkinio valymo ir praplėtimo darbus jai priklausančiame žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), dalį iškasto grunto susandėliavo ir paskleidė pelkės teritorijoje, tuo mechaniškai sužalodama 480 m2 pelkinės augalijos. Pati pareiškėja pripažino, kad jos žemės sklypui yra nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, įrašytos į nekilnojamojo turto registrą, t. y. pelkės ir šaltinynai, užimantys 0,1556 ha. Pareiškėja pažeidė Aprašo 14 punktą, nes, išanalizavus internetinėje svetainėje www.geoportal.lt/map esančius duomenis, matyti, kad pelkė, besiribojanti su pareiškėjos žemės sklype esančiu vandens telkiniu, yra akivaizdžiai didesnė, nei 0,5 ha, todėl ji negalėjo sandėliuoti ir paskleisti iškasto grunto jos žemės sklype esančioje pelkių ir šaltinynų teritorijoje.

6Liudytojas P. K. paaiškino, kad 2014 metų rugpjūčio mėnesį D. K. kreipėsi į Utenos RAAD Ignalinos rajono agentūrą dėl vandens telkinio valymo. Ji pateikė prašymą ir vandens telkinio planą. Jis D. K. paaiškino, kad kasant kūdrą jokių projektų derinti nereikia, tik būtina vadovautis įstatymais, kūdrų kasimo aprašu ir specialiomis sąlygomis. Kadangi, kasant kūdrą, gruntas buvo užstumtas į pelkės teritoriją, buvo sunaikinta pelkinė augmenija, o tai draudžia specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos – pelkės ir šaltinynai. Tuo pagrindu jis surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą. Apraše durpių sluoksnio storis ir pelkės plotas paminėtas, tačiau jis vadovavosi ne Aprašu, o specialiomis sąlygomis, draudžiančiomis mechaniškai ardyti natūralių pelkių augalinę dangą. Patikrinimus pagal kaimyno skundus darė du kartus. 2014-10-17 patikrinimo akte parašė, kad Aprašo reikalavimai nepažeisti, tačiau jame nepasakyta, kad nepažeistos specialiosios sąlygos. Tuo metu viskas atrodė normaliai, nes jie nežinojo nei pelkės ploto, nei kur ta pelkė ribojasi, nei koks pelkės plotas. Šiame patikrinime dalyvavo ir Utenos RAAD direktoriaus pavaduotojas P. K.. Patikrinus antrą kartą, pastebėjo, kad specialios sąlygos pažeistos, nes užpilta pelkinė augmenija. Mano, kad grunto užpylimas ir yra žolinės augmenijos naikinimas, ardymas. Surašant administracinio teisės pažeidimo protokolą, matavimo duomenų dar nebuvo, todėl jų nei protokole, nei nutarime nenurodė. Koks durpių sluoksnis tame žemės sklype, nežino, bet pagal kūdros kasimo pjūvį matosi, kad ten tik smėliukas, todėl 2014-10-17 patikrinimo akte ir parašė, kad durpių gylis iki 1 metro.

7Mano, kad yra prieštaravimai tarp Aprašo ir specialių sąlygų. Pirmo patikrinimo metu jis vadovavosi Aprašu, todėl ir nurodė, kad jokių pažeidimų nėra.

8Skundas tenkinamas.

9Administraciniu teisės pažeidimu laikomas priešingas teisei kaltas (tyčinis ar neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę (ATPK 9 straipsnis). ATPK 256 straipsnis numato, kad įrodymai administracinio teisės pažeidimo byloje yra bet kurie faktiniai duomenys, kuriais remdamiesi organai (pareigūnai) įstatymo numatyta tvarka nustato, ar yra padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar jo nėra, ar dėl jo padarymo tas asmuo kaltas, ir kitokias aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti. ATPK 301 straipsnyje nustatyta, jog teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrina organo (pareigūno) priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą. Nutarimas laikomas pagrįstu, kai išaiškintos faktinės aplinkybės, kurių buvimas siejamas su administracine atsakomybe. Kaip minėta, administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui paskirta administracinė nuobauda už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 5113 straipsnio 1 dalyje, padarymą. Pagal ATPK 5113 straipsnio 1 dalį atsakomybė kyla už specialiųjų žemės, miško naudojimo sąlygų pažeidimą ar nevykdymą.

10Iš bylos medžiagos seka, kad, priimant nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, administracinėn atsakomybėn patraukto asmens D. K. kaltė buvo grindžiama tik administracinio teisės pažeidimo protokolu ir 2015-02-11 patikrinimo aktu. Nutarime nurodyta, kad kasant kūdrą D. K. priklausančiame žemės sklype, dalis iškasto grunto buvo paskleista/susandėliuota pelkės teritorijoje, todėl šiais veiksmais D. K. pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 128.2. papunkčio reikalavimus, pagal kuriuos draudžiama mechaniškai ardyti natūralių pelkių augalinę dangą.

11Iš D. K. 2014-08-04 rašto seka, kad pareiškėja įvykdė Aprašo 15 punkto reikalavimus – pateikė Utenos RAAD Ignalinos rajono agentūrai informaciją apie vandens telkinio įrengimo vietą bei iškastos žemės išsklaidymą sklypo ribose ir pridėjo žemės sklypo planą su pažymėta vandens telkinio įrengimo vieta (11-12 b. l.). Jokių pastabų ar prieštaravimų D. K. prašymui Utenos RAAD Ignalinos rajono agentūros vadovas P. K. nepareiškė. 2014-09-23 kūdros kasimo darbai buvo baigti (13-14 b. l.).

122014-10-17 Utenos RAAD Ignalinos rajono agentūros vedėjas P. K. ir Utenos RAAD direktoriaus pavaduotojas P. K. patikrino M. P. skundą dėl gamtos naikinimo ir nuosavybės ribų pažeidimo ir surašė patikrinimo aktą Nr. 9.3-(09-KD)-48 (48-49 b. l.). Iš akto seka, kad patikrinimo metu pareigūnai vadovavosi Aprašu. Aprašydami tai, ką nustatė patikrinimo metu, pareigūnai penktame punkte nurodė, kad D. K. sklypo specialiųjų ir miško naudojimo sąlygų 9.3. punkte įrašyta, kad sklype yra tik 0,1556 ha pelkių ir šaltinynų, todėl Aprašo 7.1. punktas nedraudžia įrengti vandens telkinį pelkių ir šaltinynų teritorijoje, t. y. kai pelkės plotas mažesnis kaip 0,5 ha, o durpių gylis iki 1 m. Akto išvadoje konstatuota, kad R. K. ir D. K., įrengdami kūdrą, Aprašo reikalavimų nepažeidė.

13Pagal Aprašo 13. punktą dirbtinio vandens telkinio įrengimo metu iškastas gruntas ir (arba) derlingasis dirvožemio sluoksnis negali būti parduodamas arba kitaip perleidžiamas kitiems asmenims. Toks gruntas ir derlingasis dirvožemio sluoksnis turi būti panaudojami reljefui formuoti ir pažeistoms teritorijoms rekultivuoti žemės sklype, kuriame įrengiamas dirbtinis vandens telkinys. Jei nėra galimybės to padaryti, dirbtinio vandens telkinio savininkas gali panaudoti šį gruntą ir (arba) derlingąjį dirvožemio sluoksnį kitame jam nuosavybės teise priklausančiame sklype. Iškastas gruntas ir (arba) derlingasis dirvožemio sluoksnis negali būti sandėliuojamas ir paskleidžiamas pelkių ir šaltinynų teritorijose, kurių plotas didesnis kaip 0,5 ha, o durpių sluoksnio storis didesnis kaip 1 metras, akmenynuose, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose, natūraliose pievose, potvynių užliejamose teritorijose (Aprašo 14. punktas). Pagal Aprašo 7.1. punktą dirbtinį vandens telkinį įrengti nedraudžiama pelkių ir šaltinynų teritorijoje, kurios plotas mažesnis kaip 0,5 ha, o durpių sluoksnio storis mažesnis kaip 1 metras. Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 128. punkte taip pat kalbama apie bet kokios veiklos draudimus tik tokiose pelkėse, kurių plotas didesnis kaip 0,5 hektaro, o durpių gylis didesnis kaip 1 metras. Iš abiejuose norminiuose aktuose suformuluotų draudimų akivaizdu, kad jie galioja tik vienu metu esant abiem sąlygom – pelkių ir šaltinynų teritorijų plotas turi būti didesnis kaip 0,5 ha, o durpių sluoksnio storis turi būti didesnis kaip 1 metras.

14Iš nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusios institucijos pateiktų žemėlapių (38-42 b. l.) ir Utenos RAAD atstovų paaiškinimų galima daryti išvadą, kad D. K. žemės sklype esanti pelkė yra tik dalis prie ( - ) ežero esančios pelkės, kurios dydis akivaizdžiai didesnis kaip 0,5 ha, tačiau iš 2014-10-17 patikrinimo akto Nr. 9.3-(09-KD)-48 ir iš liudytojo P. K. paaiškinimų seka, kad D. K. žemės sklype esančios pelkės durpių sluoksnis yra mažesnis kaip 1 metras, t. y. nėra vienos iš būtinųjų sąlygų, draudžiančių iškastą gruntą sandėliuoti ar paskleisti pelkių ir šaltinynų teritorijose. Jokių kitų duomenų, kurie patvirtintų, kad D. K. žemės sklype esančios pelkės durpių sluoksnis yra didesnis kaip 1 metras, bylos medžiagoje nėra, o nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusi institucija šios aplinkybės niekaip neįrodinėjo.

15Apibendrinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad pareiškėja nepažeidė nei Aprašo, nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, todėl skundas tenkinamas – 2015-03-13 nutarimas Nr. 091780 administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AM (O9-AB)-38 naikinamas ir administracinio teisės pažeidimo byla nutraukiama.

16Pareiškėja prašo priteisti jos naudai atstovavimo teisme išlaidas.

17Konstatuoti, kad valdžios institucijos veikė neteisėtai galima tik tada, kai būtų nustatoma, jog valdžios institucijų darbuotojai neįvykdė jiems teisės aktais priskirtų funkcijų arba nors ir vykdė šias funkcijas, tačiau veikė nepateisinamai aplaidžiai, paviršutiniškai, pažeisdami bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007-05-17 nutartis administracinėje byloje Nr. A17-499/2007). Teismo vertinimu pagal byloje esančius įrodymus nėra pagrindo daryti išvadą, kad, 2015-02-27 surašant administracinio teisės pažeidimo protokolą D. K., Utenos RAAD Ignalinos rajono agentūros vedėjas P. K. elgėsi nesilaikydamas teisės aktų reikalavimų ar veikė nepateisinamai aplaidžiai, paviršutiniškai, pažeidžiant bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. D. K. taip pat neįvardijo, kaip konkrečiai buvo pažeista bendro pobūdžio pareiga elgtis atidžiai bei rūpestingai. ATPK 257 straipsnyje pasakyta, kad organas (pareigūnas) įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu ir teisine sąmone. Vadinasi, jei pareigūnas surinko įrodymus ir yra įsitikinęs (o įsitikinimas pagrįstas visapusišku bylos išnagrinėjimu) dėl asmens patraukimo administracinėn atsakomybėn, tokie veiksmai, nesant pareigūno aplaidumo, paviršutiniškumo požymių, nesilaikymo pareigos elgtis atidžiai bei rūpestingai, negali suponuoti neteisėtų veiksmų aplinkybės konstatavimo. Byloje nenustatyti pareigūnų veiksmų prieštaravimai teisės aktų reikalavimams, apibrėžiantiems patraukimą administracinėn atsakomybėn, o taip pat bendro pobūdžio pareigų nevykdymas, todėl teismas pripažįsta, kad neteisėtų pareigūnų veiksmų nebuvo. Dėl šių aplinkybių pareiškėjos prašymas priteisti jos naudai atstovavimo teisme išlaidas netenkinamas.

18Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 283-284, 300-302 straipsniais, teisėjas

Nutarė

19D. K. skundą patenkinti.

20Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Ignalinos rajono agentūros vedėjo P. K. 2015-03-13 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AM (09-AB)-38 panaikinti ir administracinio pažeidimo bylą nutraukti.

21Nutartis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Ignalinos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Rimkus, sekretoriaujant... 2. 2015-02-27 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos... 3. Tas pats pareigūnas 2015-03-13 nutarimu Nr. 091780 administracinio teisės... 4. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo D. K. kreipėsi į teismą su... 5. Utenos RAAD atstovas prašė skundą atmesti, Utenos RAAD Ignalinos rajono... 6. Liudytojas P. K. paaiškino, kad 2014 metų rugpjūčio mėnesį D. K.... 7. Mano, kad yra prieštaravimai tarp Aprašo ir specialių sąlygų. Pirmo... 8. Skundas tenkinamas.... 9. Administraciniu teisės pažeidimu laikomas priešingas teisei kaltas (tyčinis... 10. Iš bylos medžiagos seka, kad, priimant nutarimą administracinio teisės... 11. Iš D. K. 2014-08-04 rašto seka, kad pareiškėja įvykdė Aprašo 15 punkto... 12. 2014-10-17 Utenos RAAD Ignalinos rajono agentūros vedėjas P. K. ir Utenos... 13. Pagal Aprašo 13. punktą dirbtinio vandens telkinio įrengimo metu iškastas... 14. Iš nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusios... 15. Apibendrinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad... 16. Pareiškėja prašo priteisti jos naudai atstovavimo teisme išlaidas.... 17. Konstatuoti, kad valdžios institucijos veikė neteisėtai galima tik tada, kai... 18. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK... 19. D. K. skundą patenkinti.... 20. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos... 21. Nutartis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...